Vilken parkyta i Gävle står på tur för att hårdexploateras? – Barbro Sollbe

Klockgrjutarparken     FOTO: Katarina Strömgren

Klockgjutarparken. Vilken parkyta ska exploateras härnäst?

 

Kommunen har satt upp skyltar vid de träd i staden som anses extra viktiga och bevarandevärda. Stadens vackraste träd ska utses i en tävling. Och framför allt har man satsat på barnen. Varje förskola och skola kan låta sina barn adoptera ett träd, som de sedan följer ett helt år för att lära sig om dess roll inom den biologiska mångfalden. Inte minst är detta av vikt för många av kommunens nyanlända, som kanske inte har samma tradition att gå ut i naturen.

 

Att träd skuggar, står i vägen för paraboler, skym­mer utsikten, orsakar aller­gier eller att löv, barr och kottar ramlar ner på någons mark är inte skäl nog för att ta ner ett av stadens träd, enligt kommunekologen. Däremot om trädet bedöms vara riskabelt för människ­or eller byggnader.

 

Trädens viktiga roll i sta­den betonas av kommun­ekologen. Träd renar stadens luft, och vegetation dämpar buller. Vi måste job­ba med människors känslor för träden, säger hen – och får gehör av den politiska ledningen.

 

Nej, det är inte i Gävle. Det är i Nyköping. Där satsar man, enligt pressuppgifter, på ett fyraårigt projekt för att öka den biologiska mångfalden i staden. Och för att få upp invånarnas ögon för den. Alla skolor och många förskolor har en egen “skolskog”, där kom­munen svarar för bänkar, hinderbanor, grillplatser med mera. Länsstyrelsen stöttar.

 

Tänk vad de skulle ha varit stolta i Nyköping, om de haft Gävles fantastiska äpple­träd! Den stora Vallbacksskolans alla elever skulle kunnat adoptera ett flerhundraårigt Sverigeunikt träd som växer runt knuten.

 

Träd-Frukt-Bild-1-Trädet-i-full-blom-2006-06-05

 

Tänk hur skolbarn och lärare och miljöengagerade invånare skulle ha proteste­rat, om motsvarigheten till Klockgjutarparkens 150 nya lägenheter skulle pressats in på en uppskattad grönyta, tillkommen för ett halvsekel sedan, med avsikter motsva­rande dagens i Nyköping!

 

En grön lunga på Söder med uppvuxna träd, gene­rös gräsyta, fåglar och humlor, avsedd att ge de omgivande höghusens invånare; ögonfägnad, ljus och i blickar, en vacker och öppen mötesplats utan biltrafik, en harmonisk miljö.

 

Vilken parkyta i Gävle står på tur för att hårdexploateras, i samförstånd mel byggföretag och samhällsbyggnads-nämnd?

Barbro Sollbe


Publ. 2016-06-05 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledragetg.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top