BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XV-Detaljhandel och hantverk-1940.

 

 

   källor:              1_Beskrivn_over_Gefle_med_Omnejd 5cb766ae 61c8f80f

 

 

  Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.

 

 

230-a

 

O. ÖSTLIN & Co – Grossist

GEFLE

 

Denna firma etablerades år 1877 av grosshandlarna O. Östlin och Axel Kjessel och verksamheten, som var belägen vid Drottninggatan , omfattade bok- och pappershandel samt engrosförsäljning av pappers-, trikå- och kortvaror. Sedermera upphörde minuthandelsrörelsen och år 1900 hade firman helt övergått till engroshandeln, vilken utökats med en del nya varor såsom vaxduk, linoleum m. m. Rörelsen hade nu nått en sådan utveckling att större lokaler blev behövliga och därför inköptes år 1909 fastigheten N. Kansligatan 9 . Samma år inträdde grosshandlare Kjessels båda söner, Karl och Nils Kjessel , i firman. De är sedan år 1937 företagets chefer, då grosshandlare A. Kjessel detta år utträdde ur firman. Grosshandlare O. Östlin hade redan år 1918 lämnat densamma.

 

Verksamheten omfattar numera försäljning av grövre pappersvaror, påsar, vävnader, trikåvaror, strumpor m. m. Betr. pappersvaror är firman representant för vissa distrikt för Stora Kopparbergs Bergslags A.-B., Korsnäs Sågverks A.-B., Fiskeby A.-B. och Uddeholms A.-B. m. fl. Försäljningsområdet i övrigt omfattar Gestrikland, Hälsingland, Dalarna samt hela Norrland och försäljningen sker genom 5 egna resande. Dessutom äro nederlagskontor upprättade i Falun, Umeå och Örnsköldsvik.

 

Sid_230-b

 

————————————————————————-

 

clip_image003

Exteriör av Bergströms Pälsvaruaffär A.-B. Drottninggatan 26.

 

 

DETALJHANDEL OCH HANTVERK.

 

BERGSTRÖMS PÅLSVARUAFFÄR AB

GEFLE.

 

Denna firma, en av de äldsta inom sin bransch i staden, grundades år 1881 av körsnär Aug. Pettersson . Affären, som var belägen vid Salutorget , övertogs år 1888 av F. A. Rackwitz , vilken innehade den till år 1922, då den övertogs av körsnär B. Bergström . Denne lät år 1928 om-bilda firman till aktiebolag och han blev själv dess verkst. direktör. År 1934 flyttades firman till nya moderna lokaler vid Drottninggatan 26 , där den förfogar över ändamålsenlig och trivsam försäljningslokal, provrum och skrädderilokaler. Ett modernt kylrum tillbyggdes år 1937, vilket var det första i sitt slag i staden och där skinn och pälsar förvaras samt mottagas för sommarförvaring.

 

På firmans verkstäder utföras alla slags arbeten inom pälsvarubranschen såsom pälsar, pälskappor, capes, skinnmössor, moderna skinnkragar etc. och har man alltid hållit sig å jour med de växlande modenyheterna från utlandet. Modenyheter försäljas även från såväl Paris som Wien, London och Berlin. Firmans skinnsortiment är mycket rikhaltigt och av bästa kvalitet.

 

clip_image004

Interiör från Bergströms Pälsvaruaffär AB

 

————————————————————————-

clip_image005

Exteriör av firma D. Brynte Ur & Optik, Stora Esplanadgatan.

 

D. BRYNTE UR & OPTIK

GEFLE.

 

År 1922 etablerade urmakare David Brynte ovanstående firma i lokaler vid Stora Esplanaden 7 . Verksamheten omfattade då endast urmakerirö-relse, vilken emellertid nådde en sådan utveckling att ytterligare lokalutrymmen måste tagas i anspråk. Efter en ständigt ökad omfattning av rörelsen och sedan optisk avdelning tillkommit blev firman år 1936 ånyo i behov av större lokaler. Angränsande butikslokaler byggdes då om samt moderniserades och inreddes av N. K. Här finnes bl. a. den optiska avdelningen med utprovningsrum och denna ledes av statligt examinerad diplomerad optiker. Lagerhållningen av glas och fattningar är mycket stor och slipningar och monteringar utföras på verkstäderna med de modernaste maskiner och under sträng kontroll. Alla optiska artiklar såsom kikare, termometrar, barometrar m. m, finnas i god sortering och glasögonrecept expedieras.

 

Uraffären har ett synnerligen rikhaltigt och kurant lager av ur från de förnämsta schweiziska fabrikat till enklare märken, och är firman ensamförsäljare av en del fabrikat. Svenska förgyllda pendyler finnas även i stilfulla mönster och med det svenska Westerstrandsverket. Till avdelningen hör en ljus, modern verkstad där såväl nya arbeten som reparationer utföras av skickliga yrkesmän. Den optiska affären är godkänd av Sveriges Ögonläkares förbund.

 

clip_image006

————————————————————————-

 

clip_image007

Interiör från Gästriklands Hemslöjdsförenings utställningslokal vid N. Skepparegatan 10.

GESTRIKLANDS HEMSLÖJDSFÖRENING

GEFLE.

 

Föreningen bildades år 1912. Dess huvudsyfte är att dels understödja och utveckla hemslöjden i länet samt att väcka och bevara allmänhetens intresse härför, dels att förse hem, som därav är i behov, med inkomstbringande hemarbete. Föreningen driver efter dessa principer vävskola i Gefle samt anordnar kurser i vävnad och slöjd på olika orter i länet. Den står därjämte till tjänst med råd och upplysningar och tillhandahåller mönster, modeller och material av bästa kvalitet. Föreningens organisationscentrum och försäljningsmagasin äro förlagda till N. Skepparegatan 10 . Tillverkningen omfattar textilier och konstvävnader av olika slag. Bl. a. har föreningen levererat en 150 m. lång och 70 m bred matta i rosengångsteknik till amerikaångaren “Gripsholm”, en hel del textilier till olika institutioner såsom Helsinge Regemente, lasarettet i Gefle m. fl. För att återuppliva intresset för bygdedräkter ha föreningens medlemmar utfört ett berömvärt arbete och till Furuviks Folkpark ha icke mindre än ett 70-tal sockendräkter levererats. Föreståndarinnor för föreningen äro fröknarna Inga Carlsson och Rut Enander .

————————————————————————-

 

ERIC BÖRJESSON JÄRNHANDEL

GEFLE.

 

Denna firma grundades år 1926 av grosshandlare Eric Börjesson . Företaget driver såväl parti- som minuthandel med järnvaror och byggnadsmaterial, hushålls- och sportartiklar m. m. och är en av de ledande inom sin bransch i länet.

 

Affärsrörelsen har ett synnerligen centralt läge vid Centralplan , Drottninggatan 39 , där den förfogar över rymliga och ändamålsenliga lokaler.

————————————————————————-

 

clip_image008

 

 

GRÖNLUNDS SPORTMAGASIN

GEFLE.

 

Denna affär etablerades år 1938 som en filial till A. E. Grönlund AB vid S. Skeppsbron 4. Affären är belägen vid Drottninggatan 15 , där den förfogar över två moderna och ändamålsenliga affärslokaler.

 

Verksamheten omfattar försäljning av alla slags sportartiklar för såväl sommar- som vinterbruk, fiskredskap, sport- och motorkläder, tältutrustningar och campingartiklar m. m.

 

clip_image009

Interiör från Grönlunds Sportmagasin.

————————————————————————-

 

clip_image011

Exteriör av Hallbergs Bokhandel, Drottninggatan 18.

 

 

HALLBERGS   BOKHANDEL

GEFLE

 

Denna bokhandel grundades år 1831 av bokhandlare E. G. Hådén och var då belägen vid nuvarande Stora Salutorget . Efter att ha varit i olika personers ägo övertogs den slutligen år 1926 av bokhandlare Gustaf Hallberg och samtidigt ändrades firmanamnet till ovanstående. Nya affärslokaler förhyrdes vid Drottninggatan, men då dessa lokaler visade sig otillräckliga flyttade bokhandeln år 1938 till nya, moderna och trevligt inredda lokaler vid Drottninggatan 18.  

 

Firman försäljer från väls. lager all slags svensk och uti. litteratur, läroböcker, handböcker, uppslagsböcker, kartor samt musikalier och genom goda förbindelser såväl med Sverige som utlandet kunna snabbt nyanskaffningar göras. Vidare finns pappershandel, med ett rikhaltigt lager av kontorsförnödenheter, kontorsböcker och papper i parti och minut samt kontorsmaskiner.

 

Ombud för Kungl. Sjökartev:ts sjökortsförs., Sv. Allm. Konstförening, Skidfrämjandet, S. T. F:s ombud och upplysn.ställe, Nord. Resebyrå.

————————————————————————-

 

 

AB HEDMANS BOKHANDEL

GEFLE.

 

Denna firma grundades år 1851 och efter att ha varit i olika personers ägo övertogs den år 1907 av bokhandlare Gustaf Hedman . År 1928 ombildades den till aktiebolag under ovanstående namn. Verkställande direktör är numera Gustaf Blid och affären förestås av Victor Persson.

 

Affärslokalerna äro belägna vid Drottninggatan 22 och här ha under årens lopp betydande moderniserings- och utvidgningsarbeten företagits. Från rikhaltigt lager försäljer firman all slags in- och utländsk litteratur, läroböcker av skilda slag, skriv- och kontorsmaterial m. m. samt är dessutom ensamförsäljare av Royal skrivmaskiner , Original Odhner räkne-och additionsmaskiner och Tranås Kontorsmöbler inom Gästriklands län. Även övriga kontorsutensilier såsom räknemaskiner av ledande fabrikat m. m. försäljes.

 

clip_image010

Interiör från AB Hedmans Bokhandel.

————————————————————————-

 

clip_image012

Exteriör av Hovjuvelerare E. Johanssons affär, Nygatan 37.

 

 

HOVJUVELERARE E. JOHANSSON

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1871 av guldsmed E. Johansson , vilken då övertog Skogsborgs guldsmedsaffär i Eskilstuna. År 1873 flyttades emellertid rörelsen till Gefle och första tiden var den belägen i lokaler vid Nygatan 26 . Redan år 1878 visade sig emellertid dessa lokaler för små och större lokaler förhyrdes vid Nygatan 35 . Här drevs rörelsen till år 1899, då egen fastighet med ändamålsenliga lokaler inköptes vid Nygatan 37 . År 1907 avled juvelerare E. Johansson och firman övertogs då av sonen, juvelerare Jos. A. Johansson , vilken varit verksam i firman sedan år 1894.

 

Firman för en rikhaltig sortering av juveler, guld, silver, nysilver och bronsvaror och på verkstaden utföras alla förekommande arbeten inom branschen på ett skickligt och konstnärligt sätt. År 1936 utnämndes firman till Kunglig Hovleverantör .

 

clip_image013

Interiör från Hovjuvelerare E. Johanssons affärslokaler.

————————————————————————-

 

Blommor

Exteriör av Olssons Blomsterhandel, N. Kungsgatan 7.

 

OLSSONS BLOMSTERHANDEL


GEFLE.

 

Denna affär grundades år 1918 av trädgårdsmästare Gustaf Olsson , vilken tidigare bedrivit handelsträdgård i Gefle. Blomsterhandeln är belägen vid Nygatan 15 och förutom försäljningslokaler äro här även bindnings- och lagerlokaler inredda. År 1924 övertogs rörelsen av G. Olssons son, Gustaf Olsson samt Johan Jansson , av vilka den senare varit anställd i firman sedan år 1918.

 

I affären försäljas alla slags blommor och växter och arrangeras smakfulla blomsteruppsatser, blomsterkorgar, brudbuketter och kransar samt blomsterdekorationer för större festligheter. Sedan år 1938 driver firman även filial belägen i Konsums affärskomplex vid N. Kungsgatan 7 .

 

————————————————————————-

 

A. U. WAHLBERG A.-B.

GEFLE

Denna firma började sin verksamhet år 1871 och är den äldsta inom guldsmedsbranschen i Gefle. Företagets grundare, Anders Ulrik Wahlberg , tillverkade sina guldsmedsvaror i en verkstad belägen vid N. Slottsgatan 13 och varorna såldes sedan på marknaderna. Utvecklingen gick emellertid framåt och en affärslokal förhyrdes. Denna flyttades år 1882 till Drottninggatan 28 , men år 1936 flyttade firman åter, denna gång till de nuvarande moderna affärs- och verkstadslokalerna vid Drottninggatan 33 . Efter A. U. Wahlbergs död drevs firman av sonen, juvelerare David Wahlberg . Dennes son, juvelerare Yngve Wahlberg är nu företagets chef. I minutaffären försäljas alla slags kvalitetsvaror inom juvelerare- och guldsmedsbranschen och på firmans verkstad tillverkas olika slag av guldsmedsarbeten, speciellt släta ringar m. m.

 

237-b
Exteriör av A. U. Wahlberg A.-B:s affär vid Drottninggatan 33.

 

————————————————————————-

 

Bitar-3

Firma Gösta Anderssons Åkeris grustag i Hille.

 

GÖSTA ANDERSSONS ÅKERI

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1900 av åkeriägare P. G. Andersson. Rörelsen, som då var belägen i södra delen av staden, använde i början ute-
slutande hästar som dragkraft, men allteftersom utvecklingen gick framåt och bilar började användas fingo dessa delvis ersätta hästarna. År 1916 flyt-
tade firman till egen fastighet vid 3 :dje Tvärgatan 48 , där den framgångsrikt bedrevs och år 1935 hade bilparken ökats till 3 bilar. Detta år övertog
P. G. Anderssons son, Gösta Andersson , rörelsen, som under dennes ledning ytterligare utvidgades. Så småningom blev antalet hästar allt mindre
och numera finnas blott ett fåtal sådana, då däremot bilparken uppgår till 6 större lastautomobiler samt 1 personbil. År 1938 såg sig firman nödsakad
att inköpa ytterligare en tomt bredvid den gamla och här uppfördes sedan ett modernt garage med plats för 12 bilar. Transportverksamheten omfat-
tar huvudsakligen lokaltransporter av alla slag, men även förekommer fjärrtransporter och har firman bl. a. i många år handhaft godstrafik mellan Gefle—Ockelbo.

 

Sedan år 1937 bedriver firman även annan verksamhet, då detta år ett större grustag inköptes beläget vid Varva Backe. Härifrån försäljes prima

grus och sand till byggnadsändamål. För att få till stånd en rationell arbetsmetod har en modern “Ruston-Bucyrus” grävmaskin anskaffats, som an-
vändes dels för egen del vid grustaget och dels uthyres till byggnadsfirmor runt om i länet.

 

Bitar-4

Firma Gösta Anderssons Åkeris grustag vid Varva Backa.

 

Bitar-5

 

————————————————————————-

A.-B. TRANSPORTKOMPANIET, Geflekontoret

GEFLE.

 

A.-B. Transportkompaniet grundades i Stockholm år 1918, varvid bolaget samtidigt övertog den rörelse, som Stockholms expressbyrå utövat sedan
1860-talet. Bolaget vann snart allmänhetens förtroende och stora utvidgningar företogos undan för undan. Filialer ha upprättats i Göteborg, Malmö,
Borås, Norrköping, Helsingborg, Trelleborg samt Gefle. Bolaget har dessutom ombud i de flesta större städer i Sverige och utlandet. Geflekontoret
upprättades år 1927 och är numera beläget vid Norra Bangården, där förstklassiga och rymliga magasin för godsmottagning och lagring stå till för-
fogande.

 

Verksamheten vid Geflekontoret är densamma som vid A.-B. Transportkompaniets övriga kontor. Den omfattar samlastning av styckegods, speditioner samt möbeltransporter och flyttningar med därtill hörande arbeten. Chef för geflekontoret är sedan år 1928 Arthur Wallin .

 

Bitar-6

————————————————————————-

 

Bitar-7

Möbeltransportvagn och likvagn utanför Gamla Stadsbudskontorets garage vid Brunnsgatan.

GEFLE STADSBUDS- & EXPRESSFÖRENING u. p. a.

(Gamla stadsbudskontoret)

GEFLE.

Föreningen har sitt ursprung från det stadsbudskontor, som på 1880-talet öppnades i Gefle. Omkring mitten av 1880-talet separerade en
del av grundarna och bildade en ny firma, varför den gamla antog namnet Gamla Stadsbudskontoret . Transportmedlen utgjordes först
av dragkärror, bårar samt hästfordon, men år 1921 inköptes den första lastautomobilen och bilparken har sedan dess utökats allteftersom firman
gått framåt och omfattar nu sammanlagt sex bilar, varav en större buss för möbelflyttningar etc. samt en likvagn. År 1936 inköptes en större tomt
vid S. Centralgatan 15 och här uppfördes ett modernt garage med plats för 15 bilar, varav en del platser uthyras. I garagebyggnadens andra våning
finnas lagerlokaler för möbelförvaring. Verksamheten omfattar varutransporter och speciellt flyttningar såväl i staden som över hela landet. Före-
taget sysselsätter ett 20-tal fast anställda.

 

År 1939 antogs firmanamnet Gefle Stadsbuds & Expressförening u. p. a .

 

————————————————————————-

Myndigheter och inrättningar i Gefle.

Arbetsförmedlingsanstalten: Gefleborgs Läns Arbetsförmedling, S. Strandgatan 24.
Borgmästaren: Rådhuset.

Barnavårdsbyrån: Kaserngatan 52. Öppet 10—4, torsd. 7—8. Barnavårds nämden 1—2, torsd. 7—8.
Bilbesiktningsman: E. Hyttenberg, Vågskrivargatan 5.
Byggnadschefen:
Stadshuset. Exp.-tid 1—2.
Byggnadskontoret:
Stadshuset. Öppet 9—5.
Byggnadsnämnden:
Rådhuset.
Drätselkammaren:
Stadshuset.
Elektricitetsverket:
Kontor, Ruddammsgatan 27

Fartygsinspektionen: S. Skeppsbron 4.

Fattigvårdsbyrån: Kaserngatan 52. Öppet 9—4. Fattigvårdsdirektören, exp.-tid 12—3.

Fiskeriintendent: Hugo Ågren, V. Ringvägen 18.

Gasverket: Kontor, N. Köpmangatan 17.

Hamnförvaltningen: Drottninggatan 56.

Hälsovårdsnämnden: S. Sjötullsgatan 6, Tillsyningsbyrån öppen—11,
bostadsinspektionen kl. 8,30—10.

Justerare: Statens justerare av mått och vikt. Fred. Arnberg, Kaplans-
gatan 20.

Kemiska stationen: N. Kaplansgatan 10.

Konsulat: Belgien: Vicekonsulat, Karl Landström, N. Slottsgatan 17.
Danmark: Vicekonsulat, Jacob Wennberg, Nygatan 40. Estland: Vice-
konsulat, Carl Norenberg, Skeppsbron 3. Finland: Konsulat, C. Fors-
man, Drottninggatan 56. Frankrike: Konsulatagentur, H. Hanngren,
Korsnäsverken. Lettland: Konsulat, Hugo Muller, Åkaregatan 67—69.
Litauen: Konsulat, P. Bodin, Staketgatan 23. Nederländerna: Vice-
konsulat, Vilh. Eriksson, Hantverkaregatan 22. Norge: Vicekonsulat,
Nils Kjellerstedt, Hattmakaregatan 4 a. Polen: Vicekonsulat Oscar Ze-
drén, Grand hotel. Portugal, Vicekonsulat, Sven Fogelberg, Första Tvär-
gatan 9. Spanien: Vicekonsulat, Ivar Lindh, N. Skepparegatan 18. Stor-
britannien : Vicekonsulat, Robert Carrick, N. Centralgatan 6.

Köttbesiktningsbyrå: S. Sjötullsgatan 6, öppen månd., onsd. 8—10, tisd.
och torsd. 7—11, fred. 7—10, 5—6 och lörd. 6,30—10.

Lasarettet: Styresmannen träffas säkrast tisd., fred. 11—11:30. Besöks-
tider: onsdag, lördag och söndag 2—3.

Magistraten: Rådhuset.

Mantalskontoret: Stadshuset.

Notarius Publieus: Rådhuset.

Pastorsexpeditionen: Bergsgatan 86. Öppet kl. 9—11.

Pensionsbyrån: Kaserngatan 52. Öppet 1—4, Lörd. 1—3.

Poliskontoret: Ordnings- & trafikpolis, N. Köpmangatan 5, kriminalpolis,
Rådmansgat. 4.

Sjömanshuset: Stenmagasinet 3.

Stadsdirektören: Stadshuset.

Stadsfiskalen: Rådhuset.

Stadsfogden: Rådhuset.

Stadsingenjören: Rådhuset kl. 11—12.

Stadsläkaren: F. Liljenquist, Centralpalatset. Mottagningstid i tjänsteären-
den kl. 10—11.

MINNESLISTA OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR .

Apotek: Lejonet, Drottninggatan 27, Kronan, Bergsgatan 88, Nordstjär-
nan, Gevaliapalatset.

Badhus och badplatser: Se sid. 15 och 29. Murénska Varmbadhuset. S.
Strandgatan 22. Badtider: 1—7, lörd. 11—7.

Bibliotek: Se sid. 16.

Bilstation: Namnanrop Droskstation. Stationer bl. a. vid Centralplan, Råd-
husplan, Teaterplan.

Bilverkstäder: Se sid. 158.

Busslinjer: Se sid. 38.

Campingplatser: Vid Engelbergsviken norr om Gefle, å vägen till Bönan
Möjligheter till camping finnes även vid Sätraåsen i närheten av Gävle-
travet.

Damfrisör: La Vouge Damfrisering & Skönhetssalong, Drottninggatan
30. Tel. 2974, 5875. Innehavare Siri Hillström. Här utföres permanent-
ning, ondulering, mise en plis, blondering, färgning etc. efter modernaste
metoder.

Expressbyrå & Budskickning: Se sid. 237. Gossexpressen, Smedjegatan 6.
Inneh. A. Warholm. Tel. 4445. Utför budskickningar och varutransporter
av olika slag, distribution av trycksaker, reklamartiklar etc. Lastbil finnes.
Dessutom utföres fönsterputsningar, rengörningsarbeten etc.

Fotografer: Carl Larssons Fotografiska Atelier, Nygatan 34, H. Maj :t Ko-
nungens och H. K. H. Kronprinsens Hovfotograf. Utför porträtt- och
reklamfotograferingar, färgfoto, reproduktioner, kinoarbeten såsom smal-
filmsfotograferingar, arkivfotograferingar etc. Firman innehar Gefle
Klichéanstalt, som utför klichéer av alla slag.

I. Cratz Fotoateljé, Drottninggatan 28, 1 tr. Gr. 1927. Tel. 1395. Utför
moderna porträttfotografier, högtidsfotograferingar etc. Speciellt barn-
foto. Vidare färgläggning och förstoringar av porträtt och allt övrigt
fotografiskt arbete.

Berna Rooths Fotografiateljé, Drottninggatan 25. Tel. 1291. Gr. år 1911.
Utför porträtt- och högtidsfotograferingar, förstoringar samt i övrigt
allt inom branschen.

Frisör: F. Almgren, Frisörsalong. Herrfrisörsalong vid Nygatan 16 vid Sto-
ra Salutorget. Utför rakning, klippning och i övrigt all modern hårvård.
Ansluten till S. F. F. Tel. 1397.

Hotell och restauranger: Se sid. 29. Spriträttigheter finnas å följande res-
tauranger: Grand hotell (stadens förnämsta restaurang), Centralhotellet,
Hotell Baltic, Restaurang Standard. Resanderum kunna beställas direkt
hos hotellen eller genom Järnvägarnas Resebyrå, Centralstation, Gefle.
Turistföreningens Vandrarhem, S. Slottsgatan 5.

Järnvägen: Centralstation. Upplysningsbyrån, vard. 9—17, tel. 648. Ilgods-
exp. vard. 8,30—18, helgd. 10—11, 4—5, tel. 1260. Norra stationen, frakt –
godsexp. 8—5, lördagar 8—2.

Konsthall: Gefle Glasmästeri A.-B :s Konsthall, N. Centralgatan 8.

Parkeringsplatser: Motorfordon hänvisas för parkering till följande platser:
Rådhustorget invid Norra Rådmansgatan, (ej lastautomobiler) ; Norra
Rådmansgatan invid Rådhusets östra sida, (ej lastautomobiler eller omni-
bussar) ; Teaterplan; Rådhusesplanaden vid Hantverkaregatans norra
sida; Rådhusesplanaden vid Valbogatans norra sida; Valbogatan vid

Norra Skepparegatan; Nya Salutorget invid Norra Kansligatan; Norra
Strandgatans södra sida mellan Norra Kungsgatan och Kaplansgatan;
Öppna platsen vid Gefle Valskvarn; Rundeln vid östra ingången till
gamla kyrkogården; Anm. Å denna parkeringsplats är parkering tillåten
endast för personautomobiler, då de begagnas vid begravning. Kungs-
bäcksvägen vid Strömdalen; Bergsgatans norra sida vid tennishallen;
Bergsgatans norra sida mellan Gustafsgatan och Luthergatan; Brunns-
gatans södra sida vid dövstumskolan; Södermalmstorg, södra sidan; Öpp-
na platsen i korsningen av Södra Kungsgatan och Kaserngatan; Södra
Kansligatan mellan Södra Trädgårdsgatan och Västra Islandsgatan; Börs-
plan ; Norra Strandgatan mellan Norra Centralgatan och Stora Esplanad-
gatan, mitt i körbanan; Centralplan i dubbla rader, (ej lastautomobiler el-
ler omnibussar); Ruddamsgatan mellan Norra Centralgatan och Stora
Esplanadgatan; Norra Fältskärsgatan utanför Hotell Balti.c; Hamntorget
vid Drottninggatan, (då torghandel icke pågår må parkering äga rum å
hela torget) ; Norra Skeppsbron mellan Norra Fältskärsgatan och Norra
Hospitalsgatan; Södra Skeppsbron vid Södra Fiskaregatan; Holmtorget;
Stenebergsgatans östra sida söder om Brynäsgatan; St. Agögatan mellan
Femte Tvärgatan och Sjätte Sjätte Tvärgatan; Öppna platsen väster om
Staffans kyrka.

Postkontoret: Huvudpostkontoret, Nygatan 30—32. Vard. 9—6, helgd.
10—11.

Skrädderi: Erik Wallins Skrädderi, N. Kopparslagaregatan 12, Tel. 1558.
Fullständigt herr- och damskrädderi. Försäljning av in- och utländska ty-
ger. Pressningar och renoveringsarbeten emottages.
Låwars Damskrädderi, N. Kungsgatan 7.

Telegraf- och telefon: Nygatan 30—32.
Trafikbestämmelser:
Trafik med motorfordon och motorredskap å Gammelbron är förbjuden.
Vid trafik med motorfordon å den s. k. Rödjningsvägen mellan Norra ut-
fartsvägen och Tallmovägen är största tillåtna hastigheten 20 km. i tim-
men.

(Anm.: Jämlikt länsstyrelsens i Gefleborgs län beslut gäller härjämte att
vid trafik med motorfordon över Oscarsbron i Strömsbro samt över Gus-
tafsbron inom Gefle stad och Valbo socken högsta tillåtna hastigheten är
25 km. i timmen.)

Å följande trafikleder må fordon framföras samt ryttare färdas allenast
i nedan angivna riktningar:

Hattmakaregatan mellan Norra Strandgatan och Staketgatan, Norrut.
Norra Kopparslagaregatan mellan N. Strandgat. och Staketgat., Söderut.
Norra Köpmangatan mellan N. Strandgatan och Staketgatan, Norrut.
Norra Kansligatan mellan N. Strandgatan och Drottninggatan, Söderut.
Norra Kansligatan mellan Nygatan och Ruddamsgatan, Söderut.
Norra Stapeltorgsgatan mellan Ruddamsgatan och Staketgatan, Söderut.
Vågskrivaregatan mellan Ruddamsgatan och Staketgatan, Söderut.
Skomakaregatan mellan Ruddamsgatan och Staketgatan, Norrut.

Kyrkogatan mellan Norra Centralgatan och Centralplan, Österut, dock
att å berörda del av Kyrkogatan framförandet av dragkärror och kälkar
är tillåtet i båda riktningarna.

Kyrkogatan mellan Norra Kungsgatan och Kaplansgatan, Västerut.
Å Rådhustorget och Södermalmstorg är körning snett över torgen för-
bjuden.

Allenast under den tid, som erfordras för åkandes av- eller påstigande
eller för av- eller pålastning av gods, må fordon stannas eller uppställas å
Drottninggatan mellan Norra Kungsgatan och Norra Kansligatan;
Kyrkogatan mellan Börsplan och Norra Rådmansgatan samt väster om
Kaplansgatan, dock att parkering av personautomobiler tillätes å sist-
nämnda del av Kyrkogatan vid begravning eller eljest enligt polisens an-
visning ;

Norra Kansligatan mellan Drottninggatan och Norra Strandgatan;
Norra Kungsgatan mellan Norra Strandgatan och järnvägsövergången
vid Nynäs;

Norra Rådmansgatan mellan Drottninggatan och Nygatan;
Södra Kungsgatan norr om Kaserngatan;
Västra Vägen mellan Nygatan och Staketgatan;
Bomhusgatan mellan Södra Skeppsbron och Islandsgatan.
Beträffande ovan angivna delar av Nygatan och Norra Rådmansgatan
må dock mellan kl. 9 fm. och 6 em. fordon stannas eller uppställas å norra
sidan av Nygatans norra körbana och östra sidan av Norra Rådmansgatan
under en tid av högst 15 minuter i följd.
Turist- & Resebyrå: Järnvägarnes Resebyrå, Centralstation. Försäljer bil-
jetter till alla kommunikationsföretag i Gefle såväl som alla slags järn-
vägs-, flyg- och ångbåtsbiljetter i Sverige som utlandet. Biljettpriserna
äro desamma som hos respektive trafikföretag. Alla upplysningar ang. re-
sor, tågtider, ångbåtsförbindelser, hotell samt resekostnader lämnas kost-
nadsfritt. Turistföreningens ombud äro dessutom: Hallbergs Bokhandel,
Drottninggatan 18, Hedmans Bokhandels A.-B., Drottninggatan 22.
Utflykter:
Se sid. 38, 44.

Vandrarhem: Svenska Turistföreningens Vandrarhem, S. Slottsgatan 5,

Öppet 15 maj—1 okt.
Ängbåtskontor: Se sid. 52.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Administration ……………….. 17

Arkitekter ……………………. 61

Badhus ………………………. 15

Badplatser ……………………. 29

Bagerier ……………… 101, 103, 106

Banker ………………………. 200

Bilfirmor …………………….. 158

Billackering ………………….. 161

Bilverkstäder ………… 160, 162, 163

Bleckemballagefabrik …………… 146

Blomsterhandel …………….237

Sid.

Bokhandel ……………………. 235

Bomullsväveri ………………… 94

Borstfabrik …………………… 192

Bosättningsartiklar …………….. 219

Bryggerier …………….„……. 110

Busskommunikationer ………….. 38

Byggnadsfirmor ……………….. 67

Byggnadsmateriel …. 163—178, 211, 222

Cigarrfabrik ………………….. 193

Charkuterifabriker …………. 102, 105

Cykelfabrik …………………… 139


Cykelverkstad …………….. 131, 139

Damfrisör ……………………. 242

Damskrädderi …………………. J 88

Elektricitetsverket ……………… 12

Elektr. verkstad……………….. 126

Elektr. installationsfirmor ………. 79

Emalj verk ……………………. 128

Expressbyråer …………….. 238, 242

Fajansfabrik ………………….. 193

Fiskgrossister …………….. 213, 218

Fotografer …………………… 242

Fredriksskans …………………. 6

Frisörer ……………………… 242

Fruktgrossist …………………. 220

Fröer………………………… 219

Försäkringsbolag ………………. 206

Galoschgrossist ……………….. 212

Galvaniserings fabrik ……………. 150

Gasspisar (fabrikation) …………. 128

Gasverket …………………….. 10

Gefle slott ……………………. 19

Glasmästerier …………. 182, 187, 190

Golvbeläggning ……………….. 177

Grafisk industri ……………….. 193

Grossister ……………………. 208

Grönsaker ……………………. 220

Hamnen ………………………………………………47

Handskgrossist ………………………………….209

Hattfabrik …………………………………………..93

Hemslöjd …………………………………………….233

Historik ………………………………………………3

Hotell ………………………………………………….30

Hovslagerier ……………… 125, 140

Hästutrustning ……………………………………189

Idrott ……………………….. 26

Juvelerare ………………… 236, 237

Järnkonstruktioner …….. 135, HO, 153

Järnvaror ………………… 222, 233

Järnvägskommunikationer ………. 4 1

Kafferosterier …….. 208, 217, 228, 229

Kakelaffär …………………………………….174

Kamgarnsspinneri ………………………………99

Karosserifabrik ………………………………….157

Kassaskåpsfabrik ………………………………123

Kolgrossister ……… 211, 214, 228, 229

Koloni al varugrossister ….. 208, 217, 229

Kommunikationer ………………………………37

Kondensvattenavledare ……………………….154

Konfektionsindustri …………. 92, 100

Konservfabrik ……………………………………213

Konsthall …………………………………………….182

Konsult, ingenjörer ………. 62, 64, 87

Korkbetong …………………………………………178

Kortvaror………………92, 219, 230

Kvarnar ………………….. 103, 165

Kyrkor …………………… 17, 20

Körsnär ………………………………………………231

Laddnings station ………………………………..158

Litografiskt tryckeri…………………………..196

Livsmedelsindustri …………………………….101

Läderfabrik …………………… 180

Läge ………………………… 56

Manufaktur en gros …….. 92, 209, 217

Marmorindustrier ……… 175, 176, 178

Mejeri ………………………. 107

Mekaniska verkstäder 123, 125, 128,
131, 136, 139, 143, 145, 148, 150, 153,

154, 156, 157

Metallgjuterier ……. 132, 141, 145, 154

Metallindustrier …………… 123, 145

Mineralfoder …………………. 221

Motorfabrik ………………….. 139

Museum ……………………… 21

Målare …………………… 161, 191

Mälterier ………… 110, 111, 112, 113

Möbelsnickerier 163, 164, 168, 169, 170, 172

Mössfabrik …………………… 93

Näringslivet ………………….. 87

Optiker ……………………… 232

Pappersbruk ………………….. 167

Pappersgrossister ………….. 216, 230

Parker ………………………. 22

Penselfabrik ………………….. 192

Pianofabrik …………………… 186

Plantskolor …………………… 192

Plåtslagerier 82, 124, 123, 127, 130,

131, 142, 144, 149, 153

Porslinsfabrik ………………… 184

Portfölj fabrik ………………… 187

Pälsar och skinn (en gros) —-93, 98

Pälsvaruaffär ………………… 231

Redskapsfabriker ………. 148, 154, 156

Repslageri …………………………………………..100

Restauranger ……………………………………..30

Rådhuset …………………………………..20

Rörledningsentreprenörer ………………….81

Sadelmakeri ………………….. 190

Sanitetsgods (en gros) …………. 216

Sevärdheter ………………….. 18

Sidenväverier …………………. 96

Sjöfarten ……………………. 47

Skeppsfournerare ……………… 218

Skogrossist …………………… 212

Skorstensbyggnadsfirma ………… 75

Skrädderier ………………. 188, 243

Skyltfabrik …………………… 179

Slakteri ……………………… 108

Smidesverkstäder —- 123, 124, 140, 147

Snickerifabriker .. 163, 164, 165, 166,

167, 171, 172

Snökedjefabrikation ……………. 136

Social vård …………………… 14

Spisbrödsfabriker………. 101, 104, 105

Sportartiklar (fabrikation) ……… 189-

Sportmagasin …………………. 234

Spårvägar ……………………. 38

Stadsbeskrivning ………………. 56

Stadshuset ……………………. 21

Stenhuggerier …………….. I75> 176

Strumpgrossister ………….. 209, 230

Stängselnätfabrik ……………… 150


Sytrådtillverkning ………………………………99

Sågverk ……………… 165, 167, 176

Såpfabrik …………………………………………….228

Sängfabrik …………………………………………14 7

Sötvaruindustri ………………………………….116

Tapetfabrik ……………………………………….194

Teater ………………………………………………….16

Teknisk industri ………….. 116, 228

Textilindustri ……………………………………..92

Tidningar …………………………………………..199

Tillskärarskola ………………………………….188

Transportkärror ………………………………..138

Tryckerier …… 193, 196, 197, 198, 199

Tubsotningsapparater …………………………145

Tvättinrättning ………………………………….191

Tvättmaskiner ……………………………………221

Ullgarnstillverkning …………………………..99

Undervisning ……………………………………..16

Urmakare …………………………………………..232

Utflyktsplatser ………………………………….44

Vagnfabriker ……………………………………..133

Varv ……………………………………………………148

Vattenfabriker ……………………………………110

Vattenverket ……………………………………….14

Vattenvärmare ……………. 128, 139

Vulkaniseringsverkstad ……………………..159

Vägmaskiner ……………………………………..177

Åkerier ………………………………………………238


REGISTER.

A. Sid

Administration ………………… 17

Affärsreklam …………………. 179

Ahlgrens Tekniska Fabrik A.-B., F. 116

Almgren, F., Frisörsalong ………. 242

Andersson, Byggnadsfirman, J. Alb. . 68
Andersson, J., Kassaskåps fabrik …. 123
Andersson, J. E., Smidesverkstad … 124

Andersson & Co, A.-B., Hj……… 173

Andersson & Lundqvist A.-B……. 52

Andersson & Olsson, Handelsbolaget 111

Anderssons Åkeri, Gösta ………. 238

Arbetarbladet …………………. 199

Arkitekter ……………………. 61

Atsa, A.-B……………………. 123

B.

Badhus ………………………. 15

Baltic, Hotell …………………. 32

Banker ………………………. 200

Bellanders A.-B., J. F…………. 92

Bergströms Konfektfabrik, Herman . 118
Bergströms Pälsvaruaffär, A.-B. … 231

Bibliotek …………………….. 16

Bilfirmor …………………….. 158

Björks Ingeniörsbyrå, Arvid ……. 86

Bobergs Fajansfabrik ………….. 193

Bohlin, Emil …………………. 208

Brunns Snickeri A.-B………….. 164

Bryggerier ………………….. 110

Brynte Ur & Optik, D………….232

Busskommunikationerna ………… 38

Byggnadsfirmor ……………….. 67

Byggnadsmaterial ……………… 173

Bärlin & Nordström, Pianofabrik . . 186

Bönabussarna, A.-B…………….. 40

Börjessons Järnhandel, Eric …….. 233

C.

Cederlöf Kakelaffär, Bröderna ……….174

Centralhotellet ……………………………………30

Cratz Fotoateljé, J…………………………….242

D.

Dahlins Charkuteri A.-B., G. E…..102

Dalén, Sten …………………………………………61

Davoust Rörläggningsaffär, A.-B. . . 81

Sid.

Delin, A.-B., J. Em……………. 228

Detaljhandel och Hantverk ……… 231

Disa, Brödfabriken, C. W. Lundham-
mar & Co ………………….. 101

Diverse Industri & Hantverk …… 179

Durotapet, Aktiebolag ………….. 194

E.

Edmans Bageri, Axel ……………………….101

Ekberg, N. Aug………………………………..125

Eklund & Korseli, Elektr. Verkstad 126

Elektricitetsverket ………………………………12

Elektriska Installationsbyrån …………….79

Elfströms Tekniska Fabriks A.-B. .. 122

Engeltofta, Grand Restaurant …………31

Engwall Hellberg Aktiebolag …………..208

Engwall & Co Kommanditbolag,

Vict. Th…………………………………………..229

Enocson & Co A.-B…………………………..209

Ericsson, A.-B., John H………..210

Ericsson & Co A.-B., Ludv………208

Eriksson, Gunnar ………………………………210

Eriksson, Gustaf ………………………………..67

Esbjörns Plåtslagerifirma ………………..127

F.

Fahlstedt, Ansg………………………………….78

Fahlström & Co A.-B…………..211

Flora, Tekniska Aktiebolaget …………..120

Folkparken …………………………………………26

Franzén, F. O., Bleck & Plåtslageri 130

Freja Choklad- & Konfektfabrik,A.-B. 119

Friluftsbad …………………………………………29

Frisk, R. A…………………………………………131

Furuvik ………………………………………………44

Försäkringsbolag ………………………………206

G.

Gasverket …………………………………………..10

Gavleverken, A.-B………………………………128

Gefle- Bageriförening u. p. a. …………103

Gefle Bilförsäljnings A.-B………..158

Gefle Bleck- & Plåtslageri …………….131

Gefle Bryggeri Aktiebolag………………..110

Gefle Dagblad ……………………………………199

Gefle Elektriska A.-B……………………….80


Gefle Fiskförsäljning ………….. 213

Gefle Galosch- & Skoförsäljnings

A.-B……………………….212

Gefle Glasmästeri A.-B…………. 182

Gefle Kaféaktiebolag …………… 36

Gefle Kolimport, A.-B…………..214

Gefle Manufaktur A.-B………… 94

Gefle Marmorindustri, E. Svensson

& Co ……………………… 175

Gefle Metallgjuteri ……………. 132

Gefle Motorfabrik …………….. ¡39

Gefle Nya Stuveri A.-B………… SS

Gefle Omnibusbolag ……………. 39

Gefle Porslinsfabriks A.-B……… 184

Gefle Portfölj fabrik …………… 187

Gefle Rörläggnings Aktiebolag ….. 82

Gefle slott ……………………. 19

Gefle Stadsbuds- & Expressbudsför-
ening u. p. a., Gamla Stadsbudskon-
toret ………………………. 240

Gefle Stads Sparbank ………….. 200

Gefle Stenhuggeri, A. Bergander …. 175

Gefle Spisbrödsfabrik A.-B……… 105

Gefle Valskvarn, A.-B…………. 103

Gefle Varvs- & Verkstads Nya A.-B. 133

Gefle Ved- & Trävaruaffär …….. 176

Gefle Ångväfveri A.-B…………. 96

Gefleborgs Läns Sparbank ………. 202

Gefleposten …………………… 199

Gerania, Rederi A.-B…………… Si

Gestriklands Brandstodsbolag ……. 207

Gestriklands Hemslöjdsförening …. 233

Gevalia, Rederi A.-B…………. Si

Gossexpressen ………………… 242

Grand Hotell …………………. 30

Grand Restaurang Engeltofta …….. 31

Grossister ……………………. 208

Grudén, O. M………………… 136

Grundeli & Sjöman, Arkitekt & In-
genjörsfirman ………………. 62

Grönlund A.-B., A. E., Gefle Fisk-
försäljning …………………. 213

Grönlunds Sportmagasin ……….. 234

Gustafsson, Handelstryckeriet Garl G. 193
Gustafsson Slakteri A.-B., Sven O. .. 105

Gysinge ……………………… 47

Gävle—Dala järnväg …………… 41

Gävle Galvaniseringsfabrik………. 150

Gävle Portfölj fabrik …………… 187

Gävle Velocipedfabrik ………….. 139

Gävle Vulkaniseringsverkstad, A.-B. . 159
Gävleborgs Läns Ömsesidiga Skogs-
brandsbolag …………………. 206

Gävletravet …………………… 27

H.

Haegerstrand, A.-B., P. J………………….54

Haglund & Co, L………………………………93

Hallbergs Bokhandel …………………………235

Hamnen och Sjöfarten …………….47

Härnäs ………………………………………………..46

Hedesunda …………………………………………..47

Hedesunda Industri Aktiebolag ……….165

Hedesunda Träförädling, Nord &

Ljung ………………………………………………166

Hedins Möbelsnickeri, Gunnar …………163

Hedmans Bokhandel, A.-B………235

Hedmans Litogr. Tryckeri Eftr., J.. . 196

Hellström & Löhman ……………………….197

Helsans Nya Aktiebolag, Mineral-
vattenfabriken ………………………………..144

Hotell och restauranger ……………………29

Hänsch Eftr., C., Erik Johansson . . 187

I.

Idrott ………………………………………………….26

Ingenjörsbyrå ……………………………………86

Installatörer ……………………………………….79

Isaksson, Gösta, Mek. Verkstad …. 143

J.

Jansson & Olsson ………………………………140

Johansson, Hovjuvelerare, E……..236

Johansson, Metallgjuteri, L………………141

Johansson, B., Plåtslageri ………………..142

Jordbrukarbanken, A.-B…………201

Järnhardt & Co, H…………….216

Järnvägshotellet ………………………………….33

Järnvägskommunikationerna …….. 41

K.

Carlsson, C. I., Bleck- & Plåtslageri 124
Karlsson Bleck- & Plåtslageri, G. Th. 144
Carlsson, Gunnar, Bleck & Plåtslageri 125

Kjellerstedt, N. T………………………………229

Kling, K. E., Mek. Verkstad …………143

Kommunikationer ………………………………37

Konstruktör, Byggnads A.-B…………..70

Kooperativa Förbundet ……………………..217

Kooperativa Förbundets Spisbröds-
fabrik ………………………………………………104

Korkbetong, A.-B………………………………178

Korsnäs Sågverks A.-B……………………..167

Krokström, Th……………………………………100

Kyrkor ………………………………………………..17

L.

La Vouge, Damfrisering och Skön-
hetssalong ……………………………………….242

Lantmännens Tryckeri, Westlund & Co 197

Larsson & Co, Aktiebolag 0…………..164

Larssons Fotografiska Atelier, Carl . . 242

Lindbergs Måleri- & Bryggeri A.-B., A. 112
Livränte- & Kapitalförsäkringsanstal-

ten i Gävleborgs Län ……………………206

Livsmedelsindustri …………………………….101

Lundberg, Ivar ………………………………….64

Lundgren, N……………………………………..75

Lundbergs Metallverkstad, B…………..145

Låwars Damskrädderi & Tillskärare-

skola ………………………………………………..188

Läge och stadsbeskrivning ………………56

Löfgren, A.-B. Bröderna ………………..54

Lönn & Westergren, Sadelmakeri …. 190

Löwgrens Pensionat …………………………..34

M.

Malm, John, Snickeriverkstad …………170

Malmberg, Aktiebolaget Elof …………..189

Maskinkliniken, L. B. Zetterholm . . 145


Matton Läderfabriks A. B… L. A. . . 180

Mattsson, Joel ………………… 218

Mekanisk & Metallindustri – — —– 123

Minneslista och allmänna anvisningar 241

Motortjänst i Gefle A.-B……….. 160

Museum ……………………… 21

Myndigheter och inrättningar i Gefle 280

Månssons Smidesverkstad ………. 147

Möbelproduktion A.-B………….. 168

Möller, Gävle A.-B., Sven ………. 177

N.

Nilsson, E. Tli., Monument- & Mar-
morindustri …………………. 176

Nordgren, Ek & Co …………… 218

Nordiska Bleckemballagefabriken .. . 146

Nordpäls, A.-B………………… 98

Norelius & Thorssell Aktiebolag—- 190

Normans Laddningsstation ………. 158

Norrlandsposten ……………….. 199

Norrlands Rör, A.-B…………… 83

Nyberg, N. A., Trävaruaffärs …… 178

Näringslivet ………………….. 87

O.

Ohlsens Enke A.-B., J. E………..219

Olssons Blosterhandel …………. . 237

Olssons Sängfabrik, P. J……….. 147

P.

Pappersförädling & Grafisk Industri 193

Parker ………………………. 22

Pettersson, E.„ Möbleringsaffär —- 169

Petterssons Vagn- & Redskapsfabrik,

C. G……………………….. 148

Philipsons i Gävle Bil A.-B……… 163

Pix A.-B…………………….. 122

R.

Rehnström & Co., Allan ………. 221

Ritz, Hotell ………………….. 33

Roséns Bageri, B. A. H……….. 106

Rostfria Holmgren ……………. 149

Roths Fotografiateljé, Berna ……. 242

Rådhuset …………………….. 20

S.

Sandblom, Bröderna …………… 119

Savoy, Restaurang …………….. 35

Sefbom, O., Repslageri ………… 100

Sevärdheter, turistliv och kommunika-
tioner ……………………… J 8

Sjöberg Aktiebolag, A. Ferd……. 99

Sjögren, K. A., Möbelverkstad…… 170

Sjöström, A., Mek. Verkstad &

Stängselnätsfabrik …………… IS°

Sjöström & Son, Emil, Målerifirma. . 191
Sjöströms Mekaniska Verkstad &

Gjuteri A.-B., Robert ………… 153

Skandinaviska Banken A.-B., . —–204

Skoglund, Hans ………………. 65

Skoglund & Olson, A.-B……….. 139

Skoog & Andersson, Snickerifabrik . 172

Skriv- & Ritboks A.-B…………. 197

Skutskär …………………….. 46

Sk&nelagret, Södra Norrlands Träd-
gårdscentral u. p. a……………

Social vård …………………… 14

Spårvägen ……………………. 38

Stadshuset ……………………. 21

Staffan, Rederi A.-B…………… 51

Standard, Restaurang ………….. 32

Stenborgs Gjuteri- & Fabriksaktie-
bolag, Aug-…………………..
154

Stockholm-Gävle Slakteriförening .. . 108

Strandgården, Pensionat ………… 35

Strands Snickerifabrik, A…….. T.. 171

Strong, N., Foderfosfat A.-B…….221

Strömdalen, Restaurang ………… 34

Strömsbro Marmorverkstad …….. 178

Strömsbro-Tvätten …………….. 191

Sundsvalls Enskilda Bank A.-B. …. 205

Swea, Tekniska A.-B…………… 122

Svenska Handelsbanken, A.-B…….204

Svenska Karamell fabriken, A.-B. .. . 122
Svenska Tobaksmonopolets Cigarr-
fabrik i Gefle, A.-B…………. 193

Söderlund & Lindström ………… 162

T.

Teater ………………………. 16

Teknisk & Sötvaruindustri …….. 116

Textilindustri …………………. 92

Tidningar ……………………. 199

Tierp ………………………… 47

Tierps Redskapsfabrik …………. 156

Transportkompaniet, A.-B……….239

Trefaldighetskyrkan ……………. 20

Träförädlings- & Möbelindustri —- 163

Tunelius Borst- & Penselfabrik, A.-B.

G. E………………………. 192

U. *

Ullströms Rörledningsfirma, Edvin . 84

Undervisning …………………. 16

Uplands Enskilda Bank A.-B…….206

Uppsvenska Plant- & Trädskolan .. 192
V.

Wadmans Bryggeri A.-B……….. 113

Wahlberg A.-B., A. U………….237

Wahlström A.-B., Ernst G……… 107

Valbo Omnibuss A.-B…………… 39

Valbo Verkstads A.-B…………. 157

Wallerius, A.-B., K. S…………. 172

Wallins Skrädderi, Erik ………… 244

Vattenverket ………………….. 14

Wennberg, Jacob ……………… 222

Westergren & Co A.-B., Isaac…… 228

Westin, Bröderna ………………. 118

Wickström, Karl L……………. 161

Wranér, Sven H………………. 66

Värme & Vatten, J. F. Widlund …. 85

Å.

Åhsgren & Ericssons Boktryckeri .. 198

Åkerson & Co, A.-B. ..:……….. 229

Ångbryggeri A.-B. i Gefle ………. II1

Ä.

. Älvkarleby ……………………. 46

Ö.

Örnen, A.-B., Trikåfabriken …….. 100

Östlin & Co, 0………………. 230

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD. 

Gå till Startsidan ! fotograf_Lisse-Lotte Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be Senast uppdaterad: 2012-01-17


 

 

 

 

1 thought on “BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XV-Detaljhandel och hantverk-1940.”

  1. Pingback: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940. | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top