BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VII-Textilindustri-1940

 

 

Sid_92-100_Del_VII-2

 

Exteriör av J. F. Bellanders ABs affärsfastighet

 

 

 

TEXTILINDUSTRI.

 

J. F, BELLANDERS A.-B.

GEFLE.

 

Denna firma har framgått ur det “kortvaru- och manufakturetablissement”, som grosshandlare J. F. Bellander öppnade den i april 1891 i Gefle, då han dit överflyttade sin rörelse från Falun. Verksamheten bedrevs från början såsom både detalj- och partiaffär, men förändrades redan under det andra verksamhetsåret till en ren engrosaffär. Vid grundarens död år 1917 ombildades firman till aktiebolag. Dess ledning utgöres nu av bröderna Birger, Gösta och Filip Bellander.

 

Redan omkring år 1895 hade firman börjat tillverka arbetskläder genom förlagsrörelse och hemarbetare. År 1920 beslöt ledningen att taga steget fullt ut och starta en egen konfektionsfabrik för att därigenom koncentrera driften. Den ständigt ökade efterfrågan på firmans tillverkningar krävde också en utvidgning. Konfektionsfabriken är numera inrymd i f. d. Rettigska Tobaksfabriken, där bolaget förfogar över betydande lokaliteter. Här tillverkas blåkläder av alla slag, arbetsbyxor, etc. Fabrikaten föras i marknaden under det registrerade varumärket ” Björnkläder “.

 

 

Sid_92-100_Del_VII-3

 

Interiör från J.F. Bellanders AB. Utställningslokal.

 

 

Sid_92-100_Del_VII-4

 

Rettigska Tobaksfabriken

 

I bolagets fastighet vid Nygatan 49—51 äro kontors- och lagerlokaler inrymda samt en stor utställningssal, där kollektioner upptagande firmans olika försäljningsartiklar i kortvaru- och manufakturbranschen stå tydligt ordnade. Försäljningen bedrives genom 6 resande och bolaget sysselsätter cirka 150 personer.

 

————————————————————

 

 

L. HAGLUND & Co

GEFLE.

 

 

Rörelsen grundades år 1872 av fabrikör Lars Haglund som en detaljaffär i mössor, hattar och pälsvaror, men har under årens lopp utvecklats till ett betydande industriföretag. I en större fabriksbyggnad vid Hantverkaregatan 29—31 driver firman tillverkning av tygmössor såsom sport-, skid-och vegamössor, damhattar av filt- och stråtyger samt felbhattar. Firman driver även engrosrörelse och försäljer förutom lösa skinn och pälsvaror samt modenyheter inom branschen även herrfilthattar.

 

I fabriken äro cirka 150 personer anställda. Försäljningsområdet omfattar huvudsakligast Norrland, mellersta Sverige och Västkusten. Den årliga omsättningen uppgår till över 1 miljon kronor. För firmans olika fabrikat är märket “Elhå” inregistrerat.

 

Sid_92-100_Del_VII-5

 

Exteriör av L. Haglund & Co fabriksbyggnad

 

————————————————————

 

 

Sid_92-100_Del_VII-6

 

Exteriör från Gefle Manufaktur AB.

 

 

GEFLE MANUFAKTUR A.-B.

GEFLE.

 

 

Detta bolag grundades år 1849 på initiativ av den kände gefleborgaren, grosshandlare Per Murén , en framgångsrik och klarsynt affärsman, som genom sina kommersiella och industriella insatser satt djupa spår i Gefle stads hävder. Murén utsågs till bolagets förste verkställande direktör och hans betydelse för rörelsens utveckling var utomordentligt stor. En hel del inflytelserika personer bl. a. Lars Johan Hjärta och C. D. Engelmark i Stockholm samt G. F. Göransson i Sandviken ingingo i bolagets styrelse. Bolaget var det första industriföretag i Sverige, som tillkom som aktiebolag.

 

Fabriken anlades vid Strömsbro , där Testeboån rinner ut i Geflefjärden och där utmärkta betingelser funnos för ett stort industriföretag — god tillgång till vattenkraft, tomter etc. År 1852 började tillverkningen med väveri om 50 vävstolar och spinneri om 12.000 spindlar. År 1869 kompletterades anläggningarna med ett färgeri och blekeri, som anlades på den år 1865 inköpta egendomen Stigslund gränsande intill fabriksanläggningarna.

 

Per Murén förestod bolaget till år 1884 och efterträddes av disponent Elam Höglund , under vilkens mångåriga ledning — han stod i spetsen för företaget i över 34 år, eller ända till år 1918 — en hel del förbättringar och utvidgningar företogos, fabriken elektrifierades och nya maskiner anskaffades. År 1918 inträdde Elam Höglunds son, disponent Gunnar Höglund, som bolagets verkställande direktör och även under dennes ledning har under årens lopp pågått ett betydande nydaningsarbete för att på olika sätt tillgodogöra sig teknikens framsteg. En ständig förnyelse i fabriken äger alltjämt rum. Rationalisering av driften har medfört en stor ökning av produktiviteten och framställningen av varorna har gjorts billigare och bolagets konkurrenskraft ökats. För den ökade produktionen har bolaget avnämare över hela Sverige.

Sid_92-100_Del_VII-7

 

Interiör från Gcfle Manufaktur A.-B. Ringspinningsavd .

 

 

Sid_92-100_Del_VII-8

 

Interiör från Gefle Manufaktur A.-B. Väveriavd

 

 

Manufakturbolaget har under årens lopp utvidgats till en imponerande industri och förstaden Strömsbro, som bildar en stadsdel under Gefle, har för sin tillkomst nästan helt och hållet att tacka bolaget. Över hela industrisamhället och fabriksanläggningarna vilar en verkligt gammaldags förnämlig, ursprunglig bruksstil och högt över de storslagna fabriksbyggnaderna, träden och den skummande Testeboån vajar ifrån flaggstången på det höga fabrikstornet den blåa duken med bolagets varumärke den vita svanen, påminnande varje besökande eller förbifarande om, att här framställas de utmärkta vävnader, som föras i marknaden under detta välkända varumärke.

 

Företaget är i maskinellt hänseende väl rustat för att kunna framställa vävnader av vitt skilda slag. Dess viktigaste artiklar äro dock vindtyger, domestik, twils, randiga och rutiga förklädes- och klänningstyger, dubbel-och skjortflaneller, handduks-, örngotts- samt lakansväv. Den årliga omsättningen uppgår till 3 miljoner kronor. Arbetareantalet är ca 400.

 

 

Sid_92-100_Del_VII-9

 

————————————————————

 

 

Sid_92-100_Del_VII-10

 

Exteriör från Gefle Ångväfveri AB.

 

 

GEFLE ÅNGVÄFVERI A.-B.

GEFLE.

 

Gefle Ångväfveri A.-B. intar en bemärkt plats bland de äldre textilföretagen i Sverige. Företaget grundades år 1862 av fabrikör Erik Sjöström och drevs till en början under mycket blygsamma förhållanden i ett mindre hus vid Södra Kungsgatan. Under firmans tidigare år utgjordes tillverkningen av bomullstyger, jutemattor, jutesadelgjord samt hel- och halvyllevävnader.

 

Företaget växte emellertid snabbt och tillvann sig en allt större marknad och snart blevo fabrikslokalerna för trånga varför firman flyttade till sin nuvarande plats vid Åkaregatan och här ha under årens lopp tillbyggnader ägt rum så fabriksbyggnaderna omfatta nu ett större kvarter. År 1894 ombildades rörelsen till aktiebolag.

 

I fabriksanläggningarna har undan för undan pågått ett ständigt omdaningsarbete för att följa med den tekniska utvecklingen på området. Genom inköp av moderna maskiner och rationalisering av driften ha varorna gjorts billigare och bolagets konkurrenskraft ökats. Särskilt under de senaste 20 åren har fabriken genomgått en betydande utveckling och under nydaningsarbetet har den på olika sätt sökt tillgodogöra sig teknikens framsteg.

 

Tillverkningen är numera omlagd så att den mera är inriktad på framställandet av alla slags vävnader i ylle och siden för damer. Därjämte tillverkas flaggduk av ylle och bomull. Den av bolaget åren 1929 och 1934 uppförda specialfabriken för sidenvävnader är en av Nordens största och förnämsta och den största förbrukaren av acetatsilke i Sverige.

 

Vid fabriken tillverkas även helsiden i mindre omfattning. Den årliga omsättningen uppgår till ett värde av ca 7 miljoner kronor och antalet anställda är ca 550. Styrelsen består av disponent Hugo Muller, bolagets verkst, direktör, samt grosshandlare G. Delin och herr Halvar Mark.

 

 

Sid_92-100_Del_VII-11

 

Interiör från Gefle Ångväfveri ABs ylleväveri.

 

 

Sid_92-100_Del_VII-12

 

Interiör från Gefle Ångväfveri A.-B:s sidenväveri.

 

 

Sid_92-100_Del_VII-13

 

Interiör från Gefle Ångväfveri A.-B:s sidenfärgeri.

 

 

Sid_92-100_Del_VII-14

 

Interiör från Gefle Ångväfveri A.-B:s lager.

 

————————————————————

 

 

A.-B. NORDPÄLS

GEFLE

 

Ovanstående bolag, som driver den enda pälsvarufabriken i Norrland, startades år 1872 och ombildades år 1937 under ovanstående namn. Rörelsen har alltsedan starten varit belägen vid N. Skepparegatan 6, där den har rymliga skrädderi-, prov- och lagerrum till sitt förfogande.

Firman tillverkar pälskappor och övriga till branschen hörande varor samt försäljer alla slags skinn en gros. Varorna försäljas till pälsvaruaffärer över hela landet genom bolagets egna resande. Avdelningskontor är upprättat i Stockholm. Bolaget sysselsätter ett 30-tal personer och verkställande direktör för detsamma är disponent Artur Carlsson .

 

 

Sid_92-100_Del_VII-15

 

Exteriör av AB Nordpäls affärsfastighet vid N. Skeppargatan 6.

 

————————————————————

 

Sid_92-100_Del_VII-16

 

Exteriör av A. Ferd. Sjöberg A.-B:s fabriksbyggnad.

 

 

A. FERD. SJÖBERG AKTIEBOLAG

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1874 av fabrikör A. Ferd. Sjöberg , som år 1917 lät ombilda firman till aktiebolag. Den första fabriksbyggnaden uppfördes vid Stapeltorgsgatan i Gefle, på samma plats där de nuvarande anläggningarna äro belägna. Tillverkningen omfattar garner, såväl svenska ullgarner som s. k. engelska kamgarner, vilka senare numera utgör huvudsakliga tillverkningen. Allteftersom utvecklingen har gått framåt, ha omfattande utvidgningar och moderniseringar företagits och tillgången till en väl tränad arbetarpersonal samt en utvecklad fabriksorganisation gör att firman är väl rustad för att tillfredsställa högt ställda anspråk på gedigen tillverkning och rikhaltig sortering. De färdiga fabrikaten levereras såväl till trikåfabriker och väverier, som till engrossister. För försäljning av handarbetsgarner har även organiserats en engros försäljning av de egna fabrikaten och bland de saluförda ullgarnerna kunna t. ex. nämnas: “Nornan”, “C 50”, “M 45”, “Luxös”, “Juvel” m. fl. Engrosrörelsen omfattar även försäljning av bomullsgarn, lingarn och sytråd. Omsättningen uppgår till ca i,S miljoner kronor per år och företaget sysselsätter ca 150 personer. Företagets grundare, fabrikör A. Ferd. Sjöberg avled år 1925 och företaget ledes numera av direktör Sven Olving .

 

 

Sid_92-100_Del_VII-17

 

Interiör från A. Ferd. Sjöberg AB.

 

———————————————-

 

 

Sid_92-100_Del_VII-1

 

O. Sefbom, Repslageri. Interiör från repslagar banan.

 

 

O. SEFBOM, REPSLAGERI

GEFLE.

År 1904 grundade L. Sefbom detta repslageri, som är beläget på Näringen och som yngste son övertog O. Sefbom rörelsen år 1919. Repslageriyrket har gamla anor inom den Sefbomska släkten. Redan i början av 1800-talet blev O. Sefboms farfar repslageriförman.

Trots att numera marknadens repvaror till ungefär 80 °/c utföras av fabrikationstillverkningar ha ej de i kvalitet överlägsna handspunna repvarorna helt kunnat utestängas. Firman tillverkar och försäljer alla slag av repvaror, bindgarner, hampmattor, sadelgjordar, klädstreck och fiskarlinor m. m.

 

———————————————-

 

TH. KROKSTRÖM

GEFLE.

Firman grundades år 1889 av Theodor Krokström . En betydande tillverkning bedrives av skjortor, arbetskläder, byxor, pyjamas, städrockar och skiddräkter . m., vilka varor försäljas av resande.

 

———————————————-

 

A.-B. TRIKÅFABRIKEN ÖRNEN

GEFLE.

Detta bola g bildades i Ulricehamn år 1927 och flyttade till Gefle år 1930. Tillverkningen utgöres av trikåunderkläder i ylle och bomull och varorna vinna avsättning i nedre Norrland och mellersta Sverige. Chef för fabriken är fabrikör F. Åberg .

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

———————————————-

 

Gå till Startsidan! fotograf_Lisse-Lotte Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top