BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del X-Bilfirmor mm-1940.

Bilfirmor – Träförädlings- & Möbelindustri – Byggnadsmaterial.

 

158-178-1

Exteriör av Gefle Bilförsäljnings A.-B. vid S. Trädgårdsgatan 3.

 

.

BILFIRMOR.

 

GEFLE BILFÖR SÄLJNINGS A.-B.

GEFLE

 

Detta bolag, i dagligt tal kallat ” Bilbolaget “, bildades år 1931 och utgör en fortsättning på ett tidigare bildat bolag, som bedrev bilförsäljning och reparationsverkstad. Aktiemajoriteten i bolaget inköptes år 1932 av Axel L. Andersson .

 

I fastigheten S. Trädgårdsgatan 3 förfogar firman över synnerligen ändamålsenliga lokaler och här utföras alla slags bilreparationer, omborrningar av motorer, billackering m. m. Bolaget är ensamförsäljare av automobilerna Plymouth och Adler och försäljningsdistriktet sträcker sig över Gästrikland, norra Uppland samt Hälsingland. För dessa bilmärken finnes ett välsorterat reservdelslager och försäljning sker även av däck och slangar. Vid förekommande behov står dessutom firman till tjänst med en kraftig, modern bärgningsbil. Företaget sysselsätter ett 15-tal personer.

 

—————————————————–

 

NORMANS LADDNINGSSTATION

GEFLE.

 

Firman etablerades år 1927 av A. Norman, men år 1937 övergick den i fabrikör G. Rosenbloms ägo. I firmans verkstadslokaler vid N. Köpmangatan 24 utföras laddningar av alla slags bil-, motorcykel- och radiobatterier samt nytillverkningar av radiobatterier i olika storlekar och styrka. Verkstaden är försedd med all erforderlig teknisk utrustning, som erfordras inom branschen. Firman har nederlag för Jungnerbolaget och försäljer från välsorterat lager Saaj blyackumulatorer , Nife alkaliska ackumulatorer samt Sajo torrbatterier . Vidare försäljes luftskyddsmaterial såsom luftskyddslampor, l uftskyddsrumsbelysningar, signalmateriel för armé, marin och flygvapen samt för järnvägarna, Nife-handlyktor m. m.

 

 

158b

 

Interiör från Normans Laddningsstation, N. Köpmangatan 24.

—————————————————–

 

158-178-3

Exteriör av A.-B. Gävle Vulkaniseringsverkstad, N. Skepparegatan 7 (Stora Torget).

 

 

A.-B. GÄVLE VULKANISERINGSVERKSTAD

GEFLE.

 

Ovanstående verkstad grundades år 1922 av herr L. V. Larsson . Är 1924 övertogs verkstaden av herr E. Jonsson och ombildades år 1929 till aktiebolag.

 

Verksamheten omfattar utom vulkaniseringsverkstad även laddningsstation för batterier. Dessutom finnes ett stort välsorterat reservdels- och tillbehörslager för ett flertal bilmärken samt god sortering av bildäck och batterier.

 

I oktober 1939 inflyttade bolaget i nyinredda moderna och rymliga lokaler vid N. Skepparegatan 7 , (Stora Torget).

 

158-178-4

 

Interiör från A.-B. Gävle Vulkaniseringsverkstad. Expeditionslokal.

 

—————————————————–

 

158-178-5

 

A.-B. Motortjänsts stora utställnings- och verkstadsbyggnad vid S. Skeppsbron 20 (arkitekt: Ivar Lundberg).

 

MOTORTJÄNST I GEFLE A.-B.

GEFLE.

Ovanstående bolag bildades år 1931 och till dess verkställande direktör utsågs Bertil Matton . På ett större tomtområde vid S. Skeppsbron 20, där tidigare Brodinska Skeppsvarvet varit beläget, uppfördes en modern fastighet innehållande stora utställnings- och lager- och kontorslokaler samt verkstäder.

 

Verksamheten omfattar huvudsakligast försäljning av bilar och bolaget är sedan starten Fords representant i Gefle för såväl person- som lastbilar och traktorer, med ett försäljningsområde omfattande Gästrikland samt norra Uppland. Firman för ett välsorterat lager av reservdelar och på verkstäderna utföras bilreparationer samt alla andra förekommande arbeten inom branschen såsom motorrenoveringar, omborrningar av motorer, lackeringar efter modernaste arbetsmetoder, vulkaniseringsarbeten m. m. Vidare är företaget distriktskontor för Svenska Bensin & Petroleum A.-B. BP, Vacuum Oil Company A.-B samt Lovéns — GRAGAS —- Gasgeneratorer, med försäljningsdistrikt omfattande Gästrikland samt delar av Hälsingland och Uppland. Ett 40-tal montörer äro anställda i verkstäderna.

 

 

160

 

—————————————————–

 

158-178-7

 

 

KARL L. WICKSTRÖM, Billackeringsverkstad

GEFLE.

Denna firma grundades år 1910 av målarmästare Karl L. Wickström. Verkstaden var först belägen vid S. Köpmangatan 22 och det utförda arbetet bestod mest av utomhusmålningar samt en del möbellackering. År 1922, när bilarna mera allmänt hade tagits i bruk, upptog firman billackering i sin verksamhet. År 1930 flyttades verkstaden till Motortjänsts nybyggnad, där den var belägen till år 1936, då den flyttades till det nuvarande läget vid Skutskärsgatan 2.

 

Verksamheten omfattar nu alla slags billackeringsarbeten samt reklammålning på bilar och firman är sedan många år auktoriserad Duco-lackerare. Vidare utföres möbellackering och senast år 1939 upptogs tillverkning av kakelimitation. För detta ändamål förfogar firman över särskilda lokaler försedda med slip- och s. k. rutningsmaskiner. Kakelimitation tillverkas av härdad Masonite, som efter behandlingen sprutlackeras, varefter den insättes i en för detta ändamål byggd torkugn. Firman räknar alla större företag i Gefle med omnejd till sina kunder. Verkstaden sysselsätter ett 10-tal personer.

 

158-178-8

 

Interiör från Karl L. Wickström, Billackeringsverkstad.

 

—————————————————–

 

158-178-9

Exteriör av Söderlund & Lindström, Automobil- & Mek. verkstad vid Västra vägen.

 

SÖDERLUND & LINDSTRÖM

GEFLE.

 

Denna firma etablerades år 1919 av fabrikörerna Alfr. Söderlun d och A. J. Lindström i lokaler belägna vid 3 :dje Tvärgatan 31. Redan påföljande år blev emellertid utrymmet här för litet, varför verkstadslokalerna flyttades till S. Trädgårdsgatan 3 . År 1928 hade firman fått en sådan omfattning att ytterligare lokalutrymme blev nödvändigt och den flyttades då till f. d. Glasbrukets fastigheter vid Västra Vägen. I de ändamålsenliga och moderniserade lokaler, som här iordningställdes, installerades en modern maskinuppsättning, vilken ytterligare kompletterats år från år och därför tillfredsställer de högst ställda krav. Efter fabr. Lindströms frånfälle 1934 drivs rörelsen av fabr. Söderlund under oförändrat firmanamn.

 

Firman utför alla slags bilreparationer och har särskilt specialiserat sig på motorrenoveringar omfattande cylinderborrningar, vevaxelslipningar, lagergjutningar, tillverkning av kolvar m. m. För utförande av bilelektriskt arbete förfogar firman över fullständiga justerings- och provarutrustningar av märket Bosch. På den mekaniska verkstaden tillverkas en hel del finmekaniska arbeten till specialmaskiner. Firman är bl. a. representant för A.-B. Tönseth & Co i Stockholm. Antalet anställda uppgår till ca 25 personer.

 

 

158-178-10

Del av maskinverkstaden hos Söderlund & Lindström, Automobil-& Mek. verkstad.

 

—————————————————–

 

158-178-12

Exteriör av fastigheten N. Kopparslagaregatan 18, där Philipsons i Gävle Bil A.-B. har sina utställnings-, kontors- och lagerlokaler.

 

 

PHILIPSONS I GÄVLE BIL A.-B.

GEFLE.

 

Ovanstående firma, dotterbolag till Philipsons Bil A.-B. i Stockholm, en av norra Europas största bilfirmor, grundades år 1935. Firmans kontors-, utställnings-, lager- och verkstadslokaler äro belägna vid N. Kopparslagaregatan 18. Dessutom finnas utställningslokaler och garage för begagnade bilar vid Valbogatan 34.

 

Firman försäljer personbilar av märkena Chrysler, Dodge, Horch, Wanderer, Audi, D.K.W, Graham, Austin m. fl. samt lastvagnar av märkena Dodge, Austin och D.K.W. m. fl. Firmans reservdelslager är det mest välsorterade inom branschen och reservdelar finnas till samtliga bilmärken. Verkstäderna förfoga över specialutbildad, tekniskt kunnig personal, som är väl rustad för utförande av alla förekommande reparationsarbeten. Chef för Gefle filialen är disponent Eric Andersson .

 

—————————————————–

 

 

TRÄFÖRÄDLINGS- & MÖBELINDUSTRI.

 

GUNNAR HEDINS

MÖBELSNICKERI

GEFLE.

 

Ovanstående företag startades år 1920 av möbelsnickare A. Gunnar Hedin och verkstaden var först belägen vid S. Hospitalsgatan 14 . År 1923 inköpte Hedin fastigheten 2 :dra Tvärgatan 7 . Sedan lokalerna här utrustats på bästa sätt och tidsenliga maskiner installerats flyttades snickeriverkstaden hit. Verksamheten omfattar tillverkning av möbler, affärs- och butiksinredningar samt övriga snickeriarbeten av olika slag.

 

158-178-11

Skåp tillverkat vid Gunnar Hedins Möbelindustri.

 

—————————————————–

 

158-178-13

 

 

BRUNNS SNICKERI A.-B.

HEDESUNDA

.

Detta bolag bildades år 1933. Den dåvarande fabriksfastigheten nedbrann redan året efter starten, men återuppbyggdes omedelbart därpå, nu betydligt större samt helt i betong. Fabriken, som är uppförd i två våningar, upptar en bottenyta av 400 kvm. och rymmer i bottenvåningen maskinsal med modern maskinell utrustning och i andra våningen hopsättnings- samt lagerlokaler. Verksamheten omfattar tillverkning av alla slags byggnadssnickerier, inredningar samt möbler, huvudsakligast kompletteringsmöbler av furu. Försäljningen sker till Gefle med omnejd, men även till Stockholm levereras en del artiklar såsom byggnadssnickerier och inredningar. Fabriken sysselsätter ett 20-tal arbetare och verkställande direktör är disponent Oskar A. Sörling .

 

—————————————————–

 

AKTIEBOLAGET O. LARSSON & Co,

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1872 av fabrikör O. Larsson. Denne började då en skopliggfabrik i Valbo utanför Gefle. År 1877 flyttades fabriken till egen fastighet vid 2 :dra Tvärgatan i Gefle och år 1890 utökades rörelsen ytterligare med snickeri och hyvleri så att firman nu kom att upptaga även tomtområdena 5 och 6 vid samma gata. År 1908 ombildades firman till aktiebolag med fabrikör O. Larssons son Elon Larsson som verkställande direktör. Verksamheten omfattar nu tillverkning och försäljning av skopligg och pliggband, hyvlade och ohyvlade trävaror, byggnadssnickerier samt affärs- och butiksinredningar. Vidare har firman utökats med försäljning av trävaror för byggnadsbranschen såsom plywood, träfiberplattor, Insulit m. m. Ett 40-tal arbetare sysselsättas vid företaget.

 

Exteriör av A.-B. O. Larsson & Co:s verkstäder och kontor.

 

158-178-14

 

—————————————————–

 

158-178-15

 

HEDESUNDA INDUSTRI AKTIEBOLAG

HEDESUNDA

 

Detta bolag bildades år 1908 och leder sitt ursprung från en långt tillbaka i tiden vid Ölbo driven s. k. bysåg med tillhörande kvarnrörelse. Kraften togs från den från ölbosjön kommande Ölboån . Sågverksrörelsen gick en kraftig utveckling till mötes och även den år 1908 uppförda snickerifabriken måste tvenne gånger tillbyggas och moderniseras. Verksamheten omfattar nu sågverk, snickerifabrik och kvarnrörelse. Den senare inrymmes i en särskild kvarnbyggnad i två våningar.

 

Sågverksrörelsen bedrives med en modern ramsåg och här förädlas timret till hyvlade och ohyvlade trävaror, vilka dels användas för egen räkning och dels försäljas. Snickerifabriken, som även rymmer hopsättnings- och bonareverkstad, är försedd med moderna maskiner för tillverkning av alla slags byggnadssnickerier, inredningar samt möbler. I början förfärdigades endast furumöbler, men på senare år har firman även upptagit möbler av ädlare träslag såsom björk och ek m. m. i sin fabrikation. Kvarnen drives såsom tull- och handelskvarn. På områdena vid fabriken äro bolagets stora virkesupplag samt brädgård belägna. Till företaget hör även en mekanisk verkstad, vilken numera drives enbart för rörelsens egna behov. Omsättningen uppgår till ca 270.000 kr per år och bolaget sysselsätter ett 50-tal personer. Bolagets chef är sedan år 1915 disponent Gustaf Eriksson .

 

158-178-16

 

—————————————————–

 

Hedesunda_Traforadling

 

 

HEDESUNDA TRÄFÖRÄDLING, Nord & Ljung

HEDESUNDA.

 

Ovanstående fabrik grundades år 1906 och drevs då under firmanamnet Larsson & Co . År 1934 nedbrann fabriken och först efter ett par år återuppbyggdes den av ett nybildat bolag. Bolaget överlät år 1939 fabriken till de nuvarande ägarna, fabrikörerna Anders Nord och Johan Ljung , vilka båda länge praktiserat inom yrket och innehade stor branschkännedom.

 

Fabriken är uppförd helt i betong och utrustad med moderna maskiner samt förfogar över särskilda magasin för virke och lager. Tillverkningarna bestå av alla slags byggnadsmaterial och inredningar av skilda slag såsom köks-, affärs- och butiksinredningar och fabrikaten försäljas huvudsakligen till Stockholm samt Gefle med omnejd. Vid fabriken sysselsättas ett 20-tal personer.

 

158-178-18

Interiör från Hedesunda Träförädling.

 

—————————————————–

 

158-178-19

Exteriör av Korsnäs Sågverks A.-B.

 

 

KORSNÄS SÅGVERKS A.-B.

GEFLE.

Korsnäs Sågverks A.-B., som är Gefle största industriföretag, grundades år 1855 med ändamål att driva skogsavverkning och sågverk i de stora skogsområdena i norra Dalarna. Grundare av företaget voro ett flertal av den tidens förnämsta borgare i Gefle, bland vilka främst må nämnas Per M urén.

 

Bolagets första sågverk uppfördes i Korsnäs vid sjön Runn . Sågade varor produceras alltjämt i Korsnäs , men numera äro bolagets huvudanläggningar förlagda till kusten, i närheten av Gefle. År 1899 uppfördes här dåtidens största sågverk i Sverige. Det ombyggdes fullständigt år 1923 efter en eldsvåda. Vid Karskär intill Gefle har bolaget även uppfört sulfat- och sulfitfabriker samt pappersbruk.

 

Bolagets hela industriella verksamhet är baserad på förädling av svenska skogsprodukter. Genom samvetsgrant och metodiskt arbete har företaget gått fram för förbättring av produkternas kvalitet allt från virkets behandling i skogarna till fabrikationen vid verken. Bolaget har en särskild laboratorieavdelning, där framstående ingenjörer äro sysselsatta med utforskandet av nya metoder för framställandet av olika slag av högförädlade produkter. Sitt virke tager bolaget till 69 % från egna skogsmarker, vars areal uppgår till 300.000 har. Bolaget är numera ett av landets största träförädlingsföretag med en årstillverkning av 25.000 stds sågade och hyvlade trävaror, 70.000 ton sulfitcellulosa, 38.000 ton sulfatcellulosa, 5.000 ton omslagspapper och 2.300.000 ltr sulfitsprit. Arbetarnas antal är 1.400. Verkst. direktör är P. Wilh. Ekman,

 

—————————————————–

 

158-178-20

Rokokomöbel från AB Möbelproduktion.

 

 

A.-B. MÖBELPRODUKTION

GEFLE.

 

Detta företag etablerades i slutet av 1880-talet och i början bedrevs möbeltillverkningen endast i liten skala. Snickeriverkstaden var inrymd i lokaler vid S. Kungsgatan 27 och först år 1915 företogs någon nämnvärd utökning av firman, men har denna sedan dess kunnat konstatera en alltjämt växande kundkrets och år 1930 ombildades den till aktiebolag under ovanstående namn. I samband härmed flyttades verksamheten till betydligt större lokaler vid S. Kungsgatan 3 , omfattande nästan ett helt kvarter. Till bolagets verkställande direktör utsågs firmans förutvarande disponent Sven Andersson , vilken varit chef för firman sedan år 1913 och verksam inom rörelsen sedan år 1906.

 

Firman förfogar över vackra utställnings- och försäljningslokaler, snickeri- och tapetserarverkstäder, justerings- och bonarverkstad samt rymliga lagerrum. Försäljningen omfattar möbler av alla slag, uteslutande kvalitetsmöbler, mjuka mattor, gardiner, möbeltyger, linoleum 111. m. och inredningar utföras av egna inredningsarkitekter. Inredningar ha bl. a. utförts till statliga och kommunala verk och inrättningar, såsom Gefle Centrallasarett, Ljusdals lasarett, Ludvika lasarett samt barnhemmet Källbäck i Gefle m. fl. Företaget sysselsätter ett 20-tal personer.

 

 

158-178-21

 

—————————————————–

 

158-178-22

 

E. Pettersson, Möbleringsaffär, Nygatan 15.

 

 

E. PETTERSSON, MÖBLERINGSAFFÄR

GEFLE.

 

Ovanstående firma etablerades år 1876 av fabrikör Erik Pettersson och övertogs år 1917 av äldste sonen fabrikör Josef Porrvik , som utomlands erhållit utbildning och praktik inom branschen.

 

Från en blygsam början har firman arbetat sig fram till en rangplats inom sin bransch i Norrland, representerar de förnämsta fabrikationerna inom landet samt har gjort sig känd för god smak och med säker blick fångat det bästa inom varje smakriktning.

 

Företaget förfogar över rymliga och ändamålsenliga lokaler i 4 våningar, upptagande en golvyta av ej mindre än 2.400 kvm. där ett rikhaltigt lager smakfullt exponeras.

 

Genom firmans ritkontor lämnas förslag till möblering och övrig inredning för såväl privata hem som offentliga lokaler, hotell och affärslokaler, och är firman sedan år 1929 H. K. H. Kronprinsens hovleverantör .

 

158-178-23

 

Interiör från en av firma E. Pettersson Möbleringsaffärs utställningar.

 

—————————————————–

 

158-178-24

 

Spiraltrappa i trä i Konsumhuset, utförd av John Malm , Snickeriverkstad.

 

 

 

JOHN MALM, SNICKERIVERKSTAD

GEFLE.

 

Denna firma startades år 1938 av fabrikör John W. Malm , vilken tidigare varit anställd hos en del av stadens ledande företag inom snickeribranschen. Verkstaden är belägen vid Timmermansgränd 3 och här utföras alla förekommande snickeriarbeten, butiksinredningar m. m. samt tillverkas trappor av olika slag, speciellt svängda trappor. Moderna snickerimaskiner ha installerats varvid bl. a. märkes en modern trappfräsningsmaskin. Firman har levererat ett otal arbeten till affärer o. dyl. och som exempel kan nämnas trappan till Konsums nya affärskomplex vid Drottninggatan.

 

—————————————————–

 

 

K. A. SJÖGREN, MÖBELVERKSTAD

GEFLE.

 

Denna firma etablerades år 1928 av fabrikör K. A. Sjögren och verkstadslokalerna inrymdes i fastigheten N. Kungsgatan 21. Här ha moderna maskiner installerats och tillverkning sker av alla slags beställningsmöbler, möblemang och kompletteringsmöbler samt antika möbler. Reparationer och renoveringar av antika möbler utföras även.

 

158-178-25

Möbel tillverkad av K. A. Sjögren, Möbelverkstad.

 

—————————————————–

 

 

158-178-27

 

halva_huset

  Exteriör från A. Strands Snickerifabrik .

 

 

A. STRANDS SNICKERIFABRIK

HEDESUNDA.

År 1919 startade fabrikör August Strand en mindre snickerifabrik i Hedesunda för tillverkning av huvudsakligast möbler. Fabriken ödelades år 1932 av en eldsvåda, men Strand uppförde tillsammans med ett par kompanjoner en ny fabrik, som drevs under namnet A.-B. Brunns Snickerifabrik . År 1934 separerade Strand och startade då ånyo egen rörelse under ovanstående namn. Denna drevs framgångsrikt och år 1938 måste en större tomt inköpas för uppförandet av en modern fabriksbyggnad. Fabriken, som uppfördes efter modernaste principer, omfattar tre fastigheter rymmande snickerifabrik, torkhus samt pannrum och lagerlokaler. Här installerades nu även tidsenliga maskiner för tillverkning av alla slags byggnadssnickerier, köksinredningar, skåpluckor och lådor m. m. Varorna levereras huvudsakligast till Stockholm men även till andra delar i mellersta Sverige. Vid fabriken sysselsättas ett 20-tal arbetare.

 

158-178-28

Interiör från A. Strands Snickerifabrik.

 

—————————————————–

 

158-178-29

Exteriör av Skoog & Andersson, Snickerifabrik.

 

SKOOG & ANDERSSON SNICKERIFABRIK

HEDESUNDA.

»

Ovanstående rörelse startades år 1935 av fabrikörerna Erik Emil Skoog och Erik Lennart Andersson , vilka båda tidigare varit anställda vid Hedesunda Industri A.-B .

 

Fabriken, som är belägen i västra delen av Hedesunda samhälle, är utrustad med moderna snickerimaskiner för tillverkning av byggnadssnickerier, inredningar, möbler m. m. Möblerna tillverkas i stor utsträckning av furu och av inredningsarbeten är de mest köksinredningar, som utföras. Försäljningen sker huvudsakligen till Stockholm, delar av Norrland samt Gefle med omnejd. Företaget sysselsätter ett 10-tal arbetare.

 

—————————————————–

 

A.-B. K. S. WALLERIUS, Snickerifabrik

TIERP.

 

Denna fabrik startades år 1924 av fabrikör C. O. Wallerius . År 1934 övertog dennes son, fabrikör K. S. Wallerius rörelsen, vilken år 1938 ombildades till aktiebolag.

År 1934 blev behovet av ökat lokalutrymme alltmer märkbart och därför inköptes C. G. Petterssons Vagn fabriks fastigheter, vilka delvis utökades och moderniserades samt försågs med tidsenliga maskiner. Fabriken, som år 1938 ytterligare utvidgades, består av två maskinsalar, tre hopsättningssalar och tre torkrum jämte stora magasinslokaler, där de färdiga fabrikaten lagras. Tillverkningarna utgöras av högklassiga furumöbler, vilka försäljas över hela Svealand samt nedre Norrland. Företaget sysselsätter ett 40-tal man.

 

158-178-30

 

—————————————————–

 

 

158-178-31

Interiörbild från A.-B. Hj. Andersson & Co:s materialgård .

 

 

BYGGNADSMATERIAL.

 

A.-B. HJ ANDERSSON & Co.

GEFLE.

År 1897 g rundade grosshandlare Hj. Andersson ovanstående firma och verksamheten omfattade även då försäljning av byggnadsmaterial. Firman ombildades år 1919 till aktiebolag då disponent Werner Bengtzon inträdde som delägare och samtidigt tillträdde posten som verkst. direktör.

 

Firman har alltsedan starten haft sina lagerförråd på tomtområdet vid S. Skeppsbron 18 , vilket år 1920 inköptes. De här befintliga olika lageravdelningarna upptaga en yta av 3.000 kvm. och största delen av ytan befinner sig under tak. Expeditionskontoret är även beläget på denna plats. Från det synnerligen rikhaltiga lagerförrådet försäljas trävaror, mur- och taktegel, kakel, cement, kalk, eternit, träfiberplattor, plywood, golv- och mellanläggsplattor, reveteringsmattor, papp, drev, m. m. inom byggnadsmaterialbranschen. Försäljningsområdet sträcker sig huvudsakligast över Gefle med omnejd och firmans huvudkontor är beläget vid N. Kopparbergsgatan 7 .

Företaget sysselsätter 12 fast anställda.

 

158-178-32

 

Interiör från A.-B. Hj. Andersson & Co. Detalj från virkeslagret.

 

—————————————————–

 

158-178-33

Anläggning installerad av Bröderna Cederlöfs Kakelaffär .

 

 

BRÖDERNA CEDERLÖF KAKELAFFÄR

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1925 av bröderna Erik och Henrik Cederlöf . Den senare utgick emellertid ur firman år 1929. Rörelsen drevs till en början i lokaler vid S. Kungsgatan 42 , men år 1936 flyttades den till egen fastighet vid Arbetshusgatan 58 , där såväl kontor som lagerlokaler äro inrymda.

 

Firman försäljer och utför kakelarbeten t. ex. till butiker, mejerier, badrum m. m. och den är representant för Uppsala-Ekeby kakel samt Ifö golvplattor . Bland utförda arbeten kunna bl. a. nämnas kakelbeklädnader i Landstatshuset, Rettigska Museet, barnbördsavdelningen vid Centrallasarettet samt personalbostadsfastigheten därstädes, Sandvikens Idrottsplats m. fl.

 

 

158-178-34

Badrumsanläggning i Grand Hotel, Gefle, installerad av Bröderna Cederlöfs Kakelaffär.

 

—————————————————–

 

 

158-178-35

Öppen spis i svart belgisk granit, tillverkad av Gävle Marmorindustri .

 

GÄVLE MARMORINDUSTRI,

E. Svensson & Co

GEFLE

 

Ovanstående firma grundades år 1927 av fabrikör Einar Svensson . Firman, som första tiden var belägen vid S. Slottsgatan 15, flyttades år 1937 till ändamålsenligare lokaler vid Nygatan 73 och här ha moderna maskiner för förädling av marmor och kalksten installerats. Verksamheten omfattar utförande av marmorinredningar, fasadbeklädnader, fönsterbänkar, öppna spisar m. m. Allt arbete tillverkas av prima marmor, såväl svensk som utländsk. Bland arbeten, som firman utfört, kunna nämnas; kalkstensgolv till Heliga Trefaldighetskyrkan i Gefle samt en större, öppen spis till Gefle stadshus.

 

—————————————————–

 

GEFLE STENHUGGERI, A. Bergander

GEFLE.

 

År 1927 etablerade A. Bergander tillsammans med en kompanjon ovanstående firma vid den s. k. Järnvågen i Hamnen. Rörelsen flyttades år 1928 till Drottninggatan 43, där såväl verkstads- som kontorslokaler äro inrymda. Verksamheten omfattar utförandet av alla slags stenhuggeri- och bild-huggeriarbeten för byggnadsändamål, sockel- och trapparbeten samt gravvårdar i både enkla och mer konstnärliga utföranden. Ett flertal arbeten ha under årens lopp utförts bl. a. till statliga och kommunala verk och inrättningar av vilka kunna nämnas: Bildhuggeriarbeten till Staffanskyrkan och Sandvikens nya kyrka, pelararbeten m. m. till Sandvikens Jernverks kontorsbyggnad, portaler och trappor till museet i Östersund m. fl. Rörelsen övertogs år 1936 av A. Bergander ensam.

 

 

158-178-36

 

Stenhuggeriarbete utfört av Gefle Stenhuggeri till Staffanskyrkan.

 

—————————————————–

 

 

158-178-37

Exteriör av Gefle Ved- & Trävaruaffär s anläggningar vid Stora Holmen .

 

 

GEFLE VED- & TRÄVARUAFFÄR

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1933 av köpmännen G. Nyström och G. Gutke , vilka båda tidigare varit anställda vid firma Th. v. Olrog i Gefle. Rörelsen var först belägen vid Norra Hamnpiren , men flyttades år 1939 till nya lokaler i egen fastighet belägen på Stora Holmen 29 . Firman bedriver handel med alla slags hyvlade och ohyvlade trävaror, plywood, träfiberplattor, papp, Emka och Tidanit väggplattor, drev och tegel från Vittinge Tegelbruk samt andra artiklar inom byggnadsmaterialbranschen. Dessutom försäljes all slags ved. Egen sågverksrörelse drives även och export av trävaror samt rundtimmer sker huvudsakligast till Tyskland, Danmark och Holland.

 

—————————————————–

 

E. TH. NILSSON, Monument- & Marmorindustri

GEFLE.

 

År 1911 grundade fabrikör Ernst Th. Nilsson ovanstående firma, som då var belägen vid Västra Vägen 8. Härifrån flyttades rörelsen år 1925 till nyuppförd verkstad på egen tomt vid Staketgatan 20. All erforderlig maskinell utrustning har här installerats såsom t. ex. 2 moderna marmorsågar, slipmaskin etc. Firman utför gravvårdar i såväl enklare som mer konstnärliga stilarter samt tillverkar dessutom marmorarbeten för byggnads- och inredningsändamål. Endast prima marmor från både inhemska

och utländska marmorbrott kommer till användning. Firman har tillvunnit sig stort förtroende för sina välutförda arbeten och kundkretsen sträcker sig över Gefle med kringliggande trakter.

158-178-38

 

Gravmonument på Gefle kyrkogård av skulptör Alfred Olsson , Stockholm, utfört av Ernst Th. Nilsson, Monument- & Marmorindustri.

 

—————————————————–

 

158-178-39

 

Golv och trappor i See Fabriks A.-B., Sandviken, belagda med Good Year gummi. Arbetet utfört av Sven Möller Gävle A.-B.

 

 

SVEN MÖLLER GÄVLE A. B.

GEFLE.

 

Denna firma, som etablerades år 1929, bedriver försäljning av byggnadsmaterial och har framförallt specialiserat sig på golvbeläggningar såsom gummigolv, asfaltplattor, linotolgolv, famagolv, duromitgolv för den tyngre industrien samt ekparkett och parkettbrädor från Limhamns Träindustri Aktiebolag. Vidare representerar firman Stockholms Siporexfabrik A.-B. för Siporcx till väggar och takkonstruktioner samt A.-B. Betongklinker för betongklinker till bjälklag och väggar. Förutom dessa artiklar försäljes även dammbindningsmedel samt vägoljor och vägmaskiner. Försäljningsområdet sträcker sig huvudsakligast över Gefleborgs- och Kopparbergs län samt norra Uppland.

 

Chef för firman är direktör Sven Möller.

 

158-178-40

Golv i Hallbergs Bokhandel, belagt med asfalt platt or. Arbetet utfört av Sven Möller Gävle A.-B.

 

—————————————————–

 

158-178-41

 

N. A. NYBERG, TRÄVARUAFFÄR

GEFLE.

 

Firman grundades år 1898 av trävaruhandlare N. A. Nyberg. Nyberg inköpte efter en tid Norrsundets trävarubolags upplag vid Norra Kanalen och förutom de stora lagerlokaler, som här stå till buds, uppfördes år 1926 även en kontorsbyggnad. Då N. A. Nyberg år 1937 avled övertogs rörelsen av sonen, direktör S. J. Nyberg. Verksamheten omfattar försäljning av alla slags hyvlade och ohyvlade trävaror, plywood, papp- och träfiberplattor m. m. och försäljning sker huvudsakligast på platsen. En stor del av varorna ha dock funnit köpare även i trakten runt om Gefle.

 

—————————————————–

 

A.-B. KORKBETONG

GEFLE.

 

Ovanstående industriverksamhet upprättades i Gefle år 1939 och drives som filial till A-.B. Korkbetong i Umeå, vilken firma grundades år 1933, av fabrikör Alfred Carlsson. Företagets Geflefilial är belägen vid Skutskärsgatan 2 och förfogar över rymliga lokaliteter med en golvyta uppgående till ca 600 kvm. Dessutom har firman särskilda lagerlokaler. Verksamheten omfattar tillverkning av korkbetongplattor och evakueringstrummor för byggnadsändamål, vilka genom en synnerligen effektiv tillverkningsmetod visat sig mycket ändamålsenliga som isoleringsmaterial, särskilt i källare och betongbyggnader. Plattorna tillverkas från 15 mm. upp till 100 mm. i tjocklek och 500×500 mm. i ytstorlek. Evakueringstrummorna tillverkas i alla förekommande storlekar.

 

—————————————————–

 

STRÖMSBRO MARMORVERKSTAD

STRÖMSBRO

Ovanstående firma, som grundades år 1929, övertogs av nuvarande ägaren, fabrikör C. E. Löfgren , år 1931. Verkstaden är belägen vid Storgatan 10, Strömsbro, och tillverkningen omfattar fasadbeklädnader, trappor, golvplattor, fönsterbänkar, köks- och butiksinredningar samt öppna spisar m. m.  Firman har levererat arbeten till bl. a. Konsums Varuhus , Gefle, Stadshotellet, Ljusdal, vilket bl. a. omfattade en större portal, Konsums nybyggnad, Hofors, nya stationsbyggnaden, Hofors, biografen Saga , Arbrå, sam’ till en hel del bostadsbyggnader.

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

—————————————————————————–

Gå till Startsidan!

fotograf_Lisse-Lotte

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Lisse-Lotte Danielson
Reply

Mail från Lars Nilsson: Hej!

Kollade in dom gamla bilverkstäderna som finns med på Gävledraget.

Min far köpte en 3-hjulig Phänomen som hade en 4-cylindrig motor ovanpå framhjulet. Det var någon gång efter 1:a världskriget. Han berättade att han betalade 1500kr i nypris. Motorn måste repareras 1924. Jag skickar med en skannad kopia på Kvittot från Söderlund & Lindström. Kanske passar att lägga in kvittot bredvid bilden på verkstaden. Jag kommer ihåg att motorn låg i en hög med annat skrot på bakgården på S:a Kungsgatan 32 i slutet av 1940-talet. Karossen var borta. Mvh Lars Nilsson

Leave a comment

name*

email* (not published)

website