BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XIII-Grossister-1940.

 

Källor:   

1_Beskrivn_over_Gefle_med_Omnejd

    

5cb766ae

    

61c8f80f

 

 

Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.

 

 

208-218-1[4]

Exteriör av Engwall Hellberg A.-B :s affärsfastighet Holmia.

 

GROSSISTER.

 

ENGWALL HELLBERG AKTIEBOLAG

GEFLE.

 

Bolaget bildades 1909 och övertog då kolonialvarufirmorna L. Gust. Hellberg , grundad 1888 samt Carl Fr. Engwall, grundad 1892. Bolaget arbetar huvudsakligen med kolonialvaror och med kaffe, frukt, kryddor och sirup såsom huvudartiklar. År 1909 anlades ett kafferosteri, som ytterligare utvidgats åren 1920 och 1929.

 

Fastigheten ” HOLMIA “, där bolagets kontor, lager och rosteri inrymmes, äges av ett dotterbolag. Kontor uthyres även åt ett flertal firmor.

 

———————————

EMIL BOHLIN

GEFLE

 

Firman leder sitt ursprung från år 1903 och övertogs år 1908 av den då grundade firman med ovanstående namn, som har kaffe till ensamartikel. Bland firmans kaffeblandningar märkes ” Emboka “, Emil Bohlins extra-prima blandning, vilket är välkänt och uppskattat. Firmans ensaminnehavare och chef är dess grundare, grosshandlare Emil Bohlin .

 

———————————

LUDY. ERICSSON & Co A.-B.

GEFLE.

 

År 1895 grundades ovanstående firma som minuthandel , men den övergick år 1900 till partihandel . År 1918 ombildades företaget till aktiebolag och bedriver nu engroshandel med kaffe, socker, kolonialvaror och ost. Eget kafferosteri. Varumärke ” LECO “. Verkställande direktör är konsul Carl Norenberg .

 

———————————

 

208-218-2

 

Enocson & Co A.-B:s inregistrerade varumärke.

 

ENOCSON & Co A.-B.

GEFLE.

 

Firman etablerades år 1919 som enskilt företag av grosshandlarna Paul E. Anderson och Simon Enocson . Rörelsen drevs under firmanamnet Enocson & Co till år 1934, då den ombildades till aktiebolag under ovanstående namn. Första tiden var firman belägen vid N. Strandgatan 15 , men allteftersom den växte blev lokalerna här snart för små och år 1928 såg man sig nödsakad att flytta till en betydligt större och modernare fastighet vid N. Skeppsbron 2 , där tidsenliga kontors-, lager- och expeditionslokaler stå till firmans förfogande.

 

Verksamheten omfattar försäljning av handskar, vantar och strumpor i engros. Firman har 4 egna resande. Försäljningsområdet sträcker sig så gott som över hela landet. Sammanlagt sysselsättas ett 20-tal personer inom företaget.

 

208-218-3

 

Interiör från Enocson & Co A.-B.:s lagerlokaler.

 

———————————

 

208-218-4

Exteriör av A.-B. John H. Ericsson, N. Skeppsbron 2.

 

 

AB John H. Ericsson

GEFLE

 

Ovanstående firma grundades av bokha ndlare John H. Ericsson år 1898 och huvudkontoret var då beläget i Sala. År 1925 ombildades firman till aktiebolag och som delägare inträdde då bolagets nuvarande direktörer, Joh. Hjälm i Gefle och Sam Nyström i Västerås. Samma år upprättades filial i Västerås och denna blev några år därefter firmans huvudaffär. Bolagets avdelningskontor i Gefle upprättades år 1938 och är beläget i fastigheten N. Skeppsbron 2.

 

Verksamheten omfattar engrosförsäljning av omslagspapper, påsar, finpapper, kuvert, övriga pappersvaror, skrivmaterialet m. m. Geflekontorets försäljningsområde omfattar Uppland, Dalarna samt hela Norrland och försäljningen sker genom fast anställda resande.

 

———————————

 

208-218-5

Exteriör av firma Gunnar Erikssons affärsfastighet, Staketgatan 51.

 

GUNNAR ERIKSSON

GEFLE.

 

År 1922 etablerade Gunnar Eriksson ovanstående firma, som driver engrosaffär inom pappersbranschen. Firman var först belägen vid Staketgatan 31 , men år 1940 flyttade den till nya, moderna lokaler i egen fastighet vid Staketgatan 51 .

 

Rörelsen omfattar försäljning av papper, finpapper, påsar, bindgarn samt garn samt en del tekniska artiklar och den har försäljning för Billeruds A.-B.

m. fl. större företag inom branschen. Försäljningsområdet omfattar Gästrikland, Hälsingland, norra Uppland samt södra Dalarna och försäljningen sker medelst egna resande.

 

———————————

 

 

208-218-6

 

Fahlström & Co A.-B. Kokslossning direkt på vagn från 5.000 tons ångare i Yttre hamnen.

 

FAHLSTRÖM & Co A.-B.

GEFLE

 

 

År 1923 etablerade denna firma engrosverksamhet i Stockholm, under ledning av direktör G. Fahlström . Lagerhandel för kol och koks startades i Gefle något år senare, och i samband därmed överflyttades hela verksamheten till denna stad.

 

Utmärkta importförbindelser och förstklassiga kvalitéer av välsorterad koks samt en för varje ändamål lämplig kolsort har givit firman tillfälle att alltid tillfredsställa kundkretsen, som med åren alltjämt utökats och nu omfattar en mycket stor del av kol- och koksförbrukare samt återförsäljare inom Gästrikland och Dalarna, ävensom övriga för Gefle naturliga omsättningsområden.

 

På detta distrikt har firman även ensamförsäljning eller agenturer för en del förnämliga artiklar, såsom distriktsförsäljare för Fibrer Wallboard , med återförsäljare på en mängd orter och ypperlig leveransservice. Distriktsnederlag och försäljning för Cements Blå-Rand cement, smält-cement etc. Ensamförsäljning för Hammersta kvalitetsprodukter av Halkfria och Syrafasta trapp- och golvplattor .

 

Efter firmagrundarens frånfälle är herr E. W. Esbjörn bolagets chef och verkst. direktör.

 

 

208-218-7

Fahlström & Co A.-B. Kollastning från ett av upplagen i Inre hamnen.

 

———————————

 

208-218-8

Exteriör av Gefle Galosch- & Skoförsäljnings A.-B : s affärslokaler vid Kyrkogatan 29.

 

GEFLE GALOSCH- & SKOFÖRSÄLJNINGS A.-B.

GEFLE.

 

År 1922 övertog Gefle Galosch- & Skoförsäljnings A.-B. den affärsrörelse, som sedan år 1857 hade bedrivits under firma P. Åberg & Co . Den nuvarande firman är dotterbolag till Helsingborgs Gummifabriks A.-B.

 

Firmans försäljningar omfatta TRETORN-gummiskor av alla slag, läderskor av Vänersborgs m. fl. svenska fabrikat samt läder och skomakeriartiklar. Försäljningsområdet sträcker sig över hela Norrland och Dalarna samt delar av Uppland och Västmanland. För att på bästa sätt betjäna den alltjämt växande kundkretsen öppnade firman år 1928 nederlag i Sundsvall och Östersund.

 

Bolaget har ett aktiekapital på 800.000: — kronor och en personal som uppgår till 70 personer, varav fem fasta resande. Kontors- och lagerlokaler äro belägna vid Kyrkogatan 29 och dessutom har firman affärslokaler i huset Drottninggatan 33 .

 

208-218-9

Interiör från Gefle Galosch- & Skoförsäljnings A.-B:s lagerlokaler.

 

———————————

 

208-218-10

Interiör från A. E. Grönlund A.-B. Gefle Fiskförädling: Del av salteriet.

 

A. E. GRÖNLUND A.-B., GEFLE FISKFÖRÄDLING

GEFLE.

Ovanstående företag etablerades som enskild firma 1904 och var vid starten beläget i Bönans fiskeläge i yttre skärgården. Försäljningen bestod då av livsmedelsvaror till fiskelägets befolkning och dessutom drevs handel med salt strömming och fiskredskap. År 1919 flyttade affären in till Gefle, där den först var belägen vid 2 :dra Magasinsgatan 1 . Sedermera flyttades den till S. Skeppsbron 12 och i samband härmed övergick firman till engros-försäljning av färsk strömming och fisk samt fiskredskap .

 

Rörelsen har under årens lopp alltmera utvecklats och beredning av strömmingskonserver ingår nu även i verksamheten. Härför har en särskild avdelning upprättats under det inregistrerade firmanamnet Gefle Fiskförädling, belägen vid S. Skeppsbron 12. Denna avdelning omfattar lökströmmingsberedning jämte andra strömmingsinläggningar av olika slag, filering av fisk samt böcklingsrökeri och import av fisk från Finland, Norge och Danmark. Försäljningsområdet sträcker sig över hela landet.

 

Sedan år 1929 driver firman minuthandel med fiskredskap, skyddskläder, fullständiga utrustningar för yrkesfiskare samt sportartiklar i lokaler belägna vid S. Skeppsbron 4. Även försäljning av olja och bensin ingår i verksamheten. År 1938 ombildades firman till aktiebolag med grosshandlare A. E. Grönlund som styrelsens ordförande och B. E. Grönlund som verkställande direktör. Disponent för Gefle Fiskförädling är Nils Grönlund .

 

208-218-11

Interiör från A. E. Grönlund A.-B. Gefle Fiskförädling: Del av konservfabriken.

 

———————————

 

208-218-12

 

Lossnings- & lastningsanordningarna vid Houcken.

 

 

AKTIEBOLAGET GEFLE KOLIMPORT

GEFLE.

 

Detta bolag, som bildades år 1903, började sin verksamhet genom att övertaga grosshandlare Carl A. Brodins sedan gammalt drivna kol-, tegel- och lerrörsaffär, med vilka artiklar bolaget även i fortsättningen huvudsakligast arbetade. Bolagets verksamhet utvecklades mycket snabbt och affären antog snart en betydande omfattning samt räknas numera som en av de största och leveranskraftigaste i Norrland.

 

Den alltjämt ökade varuomsättningen har under åren nödvändiggjort uppförandet av ett flertal magasin och varugårdar och disponerar firman åtta större magasinsbyggnader och fem rymliga kolgårdar på olika platser inom Gefle hamnområde med en sammanlagd areal av 11.000 kvm. Är 1931 uppfördes vid Houcken en kross- och sorteringsanläggning, som baserad på helt nya principer kan mäta sig med kontinentens modernaste anläggningar. Anläggningen avser att kunna leverera ett koksbränsle av högsta kvalitet i speciella, jämna storlekar och av fullkomligt stybbfri beskaffenhet. Avverkningskapaciteten överskrider 400 hl. i timmen. Bland firmans övriga moderna anläggningar märkes en s. k. schrapner-anordning, ett system, som med linanordningar från tre höga torn i järnkonstruktion och diverse flyttbara fästanordningar efter den stora kolgårdens motliggande väggar samt en stor vid linorna fäst skrapa gör det möjligt att med maskinkraft skrapa fram koksen från vilken plats som helst på kolgården till krosselevatorn eller från den plats, där kolen lossas från fartyget till vilket område man vill inom kolgården.

 

Utom försäljningen av huvudartiklarna stenkol, smideskol, antracit, kamin- och gjuterikoks, arbetar bolaget med eldfast tegel och lera, cement, tackjärn, tjära samt en stor del industri- och byggnadsartiklar, vilka alltid finnas i lager. Vidare åtager sig bolaget all slags spedition och uppläggning av varor på längre eller kortare tid på lämpligast tänkbara platser invid kaj och järnvägsspår, och en vandring runt hamnen genom bolagets magasin och kolgårdar ger en tydlig bild av bolagsledningens alltigenom praktiska och vidsynta blick. Bolagets huvudsakliga avsättningsområde är Norrland, Dalarna, Västmanland och norra Uppland. Bolagets aktiekapital uppgår till 450.000: — kr. och dess verkställande direktör och disponent är V. Sundgren.

 

 

208-218-13

Koksutlämningen.

 

208-218-14

Kross- & sorteringsverket vid Houcken.

 

208-218-15

Mätningsanordningarna. Mätningen sker i av statens justerare kontrollerade och plomberade mått, varigenom köparen erhåller fullt betryggande garanti för kvaliteten.

 

———————————

 

216_a

 

 

H. JÄRNHARDT & Co

GEFLE.

 

Denna firma upprättades år 1933 som filial till huvudfirman med samma namn i Malmö. Geflefilialen är belägen å Stora Holmen 28 och allt efter firmans snabba tillväxt ha lokalerna här tid efter annan måst tillbyggas och moderniseras. I de utökade magasins- och lagerlokaler, som, nu stå till buds, ha de olika varorna på ett överskådligt sätt ordnats för att firman så snabbt och effektivt som möjligt skall kunna leverera inkommande order.

 

Företaget, som kan räknas till de största och förnämsta i sin bransch, har uteslutande specialiserat sig på försäljning av artiklar inom rör-, värme-och sanitetstekniska branschen. Det räknar som sina kunder rörledningsentreprenörer, järnhandlare och ett antal större industriföretag och försäljningsområdet omspänner hela landet. Firman sysselsätter över 50 personer därav ett 20-tal vid Geflefilialen. Chef för Geflekontoret är disponent Gerh. Ordeli.

 

208-218-17

 

———————————

 

Sid_217_a

 

KOOPERATIVA FÖRBUNDET

GEFLE

 

Kooperativa Förbundet är som bekant de svenska konsumtionsföreningarnas centralorganisation. Huvudkontoret har sitt säte i Stockholm, men förbundets verksamhet sträcker sig över hela landet. För försäljningen till de anslutna föreningarna har förbundet försäljningsställen på ett flertal platser i landet, däribland också Gefle.

 

Geflekontoret började sin verksamhet år 1899 och dess verksamhetsfält omfattade då hela Norrland och Dalarna. På grund av Kooperativa Förbundets oerhört ökade omfattning har detta distrikt så småningom uppdelats i allt flera delar och har förbundet öppnat kontor i Sundsvall, Östersund, Luleå och Borlänge. Numera omfattar Geflekontorets försäljningsområde Gefleborgs län, Norra Uppland och en mindre del av Dalarna. I detta distrikt arbetar 55 föreningar och kontorets årliga omsättning uppgår till ca 17 miljoner.

 

De varor, som Kooperativa Förbundet förmedlar äro i huvudsak: speceri- och kolonialvaror av alla slag, husgeråd, manufakturvaror och skor. K. F:s fastighet är belägen vid Magasinsgatan 2 i närheten av hamnen och här inrymmes kontors-, utställnings- och lagerlokaler samt kafferosteri. Kontorets chef är Rob. B. Trång .

 

208-218-20

Interiör från Kooperativa Förbundets utställning.

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

———————————————————————————

Gå till Startsidan !                   

fotograf_Lisse-Lotte

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be                                            Senast uppdaterad: 2012-01-16

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website