BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XIV-Forts av Grossister-avd-2.

 

 

  källor :     1_Beskrivn_over_Gefle_med_Omnejd          5cb766ae        61c8f80f

  

 

  Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.

 

 

 

218--248-1

Exteriör av firma Joel Mattssons affärsfastighet, Ö. Islandsgatan. 31.

 

JOEL MATTSSON

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1900 av grosshandlare E. Mattsson och drevs då under dennes namn i mycket blygsam skala med fiskförsäljning från ett salustånd på torget . Efter några år måste emellertid lämpliga lokaler anskaffas och då grundarens son, Joel Mattsson , år 1916 övertog rörelsen var denna inrymd i fastigheten S. Skeppsbron 8 . Firmanamnet ändrades samtidigt till ovanstående. År 1925 inköptes fastigheten Ö. Islandsgatan 31 och hit flyttades nu kontoret samt iordningställdes nya lagerlokaler, dock med bibehållandet av de gamla lokalerna. Fastigheten Ö. Islandsgatan 31 genomgick år 1937 grundliga ombyggnads- och moderniseringsåtgärder och lagerlokalerna försågs med tidsenliga kylanläggningar. Försäljningen omfattar fisk av alla slag, saltade och rökta varor, skaldjur såsom krabbor, hummer, kräftor m. m. Leveranser sker till detaljhandlare över hela Sve rige.

 

——————————–

 

NORDGREN, EK & Co

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1873 av grosshandlarna A. Nordgren och Carl M. Ek, vilken senare emellertid snart överlät sin andel till Nordgren, som var ensam innehavare av företaget till år 1890. Nordgrens närmaste medarbetare, Claes Ericsson , inträdde då som delägare i firman och i början på 1900-talet övertog han denna helt. Sedan hans död år 1916 drives rörelsen av sterbhuset med Ericssons son, Nils O. Ericsson , som chef. Verksamheten omfattar dels partiaffär i all slags saltad sill, salt, stålwire, tågvirke, presenningsduk och färdiga presenningar, färger, oljor, segelduk

m. m. dels drives en minuthandel vid Norra Skeppsbron där alla slags skepps förnödenheter försäljas. Firman har provianteringsfrilager och nederlag för skeppsartiklar..

 

218--248-2

Exteriör av firma Nordgren, Ek & Co, N. Skeppsbron.

 

——————————–

 

219_a

Exteriör av J. E. Ohlsens Enke A.-B:s affär vid N. Slottsgatan 8.

 

J. E. OHLSENS ENKE A.-B.

GEFLE

Denna firma, som har sitt huvudkontor i Malmö, upprättade år 1930 en filial i Gefle som är belägen vid N. Slottsgatan 8. Firman försäljer i parti högklassiga trädgårdsfröer, blomsterlökar, förbrukningsartiklar för handelsträdgårdar, artificiella gödningsmedel, bekämpningsmedel mot skadeinsekter m. m. och försäljningsområdet sträcker sig från Stockholm upp till Nordligaste Sverige. Försäljningen sker genom egna resande samt genom kataloger och broschyrer. Gefleavdelningen säljer även olika slags rosor, belgiska växter m. m. Chef för filialen är disponent Per Berge , vilken varit i bolagets tjänst sedan år 1925.

 

——————————–

BRÖDERNA SANDBLOM

GEFLE.

År 1910 etablerades vid N. Kungsgatan 1 en detaljhandel inom bosättningsbranschen av bröderna J. A. och Albin samt K. L. Sandblom . Redan tidigt började firman även driva engrosrörelse i mindre skala vilken under årens lopp alltmera utvecklats och år 1917 skildes engrosverksamheten från detaljhandeln samt är numera förlagd till lokaler vid N. Skeppsbron 2 . Verksamheten omfattar försäljning av huvudsakligen bosättningsartiklar men på senare åren har firman även börjat föra kortvaror. Genom egna resande besökes hela Norrland samt mellersta Sverige. Redan år 1928 separerade K. L. Sandblom ur firman och år 1936 ombildades detaljhandeln till aktiebolag under namnet Sandbloms Gävle A.-B. Chef för företagen är direktör Albin Sandblom och antalet anställda äro ett 40-tal personer.

 

218--248-4

Exteriör av Bröderna Sandbloms affärslokaler vid N. Skeppsbron.

 

——————————–

 

218--248-5

 

 

SKÅNELAGRET, SÖDRA NORRLANDS TRÄDGÅRDS-CENTRAL U. p. a.

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1919 av disponent K. A. Karlsson och drevs då som enskilt företag under namnet Skånelagret . Verksamheten omfattade i början huvudsakligast partihandel med skånska äpplen, men snart upptogs även import av färska sydfrukter såsom äpplen, apelsiner, päron, druvor, citroner m. m. samt lök och torkade frukter av olika slag. Importen av utländsk frukt har vissa år uppgått till över 1 milj. kg. och av svensk frukt, huvudsakligast äpplen och päron, har ca 700.000 kg försålts per år. Försäljningen av alla slags inhemska trädgårdsprodukter har också kraftigt ökats. Endast tomatförsäljningen har ökat från 10 kg per vecka till 2.500 kg per vecka vid högsäsongen.

 

År 1939 försåldes firman till Södra Norrlands Trädgårdscentral Förening u. p. a., vilken förening är ansluten till Sveriges Frukt- & Trädgårdsodlares Riksförbund . Till detta förbund äro ett 15-tal föreningar i skilda delar av landet anslutna och syftemålet med dessa är att de skall utgöra en kraftig försäljningsorganisation för de på platsen befintliga grönsaks- och fruktodlarna samt att förhjälpa dessa att erhålla förbättrade produkter. I Gefle sker försäljningen till detaljhandlare runt om i trakten medelst föreningens egna lastbilar. Firman, som är belägen vid S. Centralgatan 6 , sysselsätter ett 15-tal personer och chef för densamma är disponent Arvid Karlsson .

 

218--248-6

Interiör från Skånelagret, S. Centralgatan 6 Detalj från fruktlagret.

 

——————————–

 

218--248-7

 

Allan Rehnström & C:o. Utställning av “Maytag” tvättmaskiner vid Bygge & Bo-utställning i Gefle.

 

ALLAN REHNSTRÖM & C 😮

GEFLE.

 

Firman grundades år 1930 av direktör Allan Rehnström och erhöll generalagentur för The Maytag Company, Newton, Iowa av den välkända tvättmaskinen “Maytag”. Försäljningen är nu organiserad över hela Sverige och firman representeras såväl av egna resande som av distriktsombud. De världsberömda tvättmaskinerna äro speciellt avsedda för s. k. hushållstvätt och de äro kända för sin utmärkta tvättförmåga. Installationer av dessa maskiner ha skett i mycket stor utsträckning över hela landet.

 

——————————–

STRONG, FODERFOSFAT A.-B.

GEFLE

 

Detta bolag bildades år 1924 av direktör Allan Rehnström , och verksamheten omfattar huvudsakligen import av mineralfoder , som försäljes under namnet “Strong Mineralfoder”, som är av speciellt hög kvalitet. Försäljningen sker under kontroll direkt till konsumenterna över hela landet genom distriktsombud. Sedan år 1939 är firmans kontor beläget vid Drottninggatan 56 , och dess lager är sedan flera år tillbaka beläget vid Inre Hamnen . Efter direktör Allan Rehnströms frånfälle år 1936 övertogs firman av sonen Erik Rehnström .

 

 

218--248-8

Interiör från Strongs Foderfosfat A.-B:s chefskontor.

 

——————————–

 

218--248-9

Interiör från firma Jacob Wennberg: Chefsrummet och konsul Jacob Wennberg.

 

 

JACOB WENNBERG

GEFLE.

 

I den fastighet vid Nygatan 4 1, som Wennbergska affärsetablissementet numera förfogar över för sin storslagna rörelse, grundades redan i början av 1860-talet en järnhandel , som sedermera drevs i tämligen anspråkslös omfattning. I dessa lokaler inflyttade år 1911 Jacob Wennberg, som redan då under en mångårig verksamhet — ända sedan år 1896 — förvärvat en god kännedom om  järnvarubranschen och dessutom skaffat goda förbindelser med de upp- och mellansvenska bruken. Då Wennberg i en blygsam skala grundade sin affär, kunde han därför redan från början betjäna sina kunder på ett sätt, som bragte honom allmänhetens förtroende. Redan de första åren voro ganska lyckosamma. Affären växte, omsättningen steg och firman blev så småningom en faktor att räkna med bland de gamla ledande geflefirmorna.

 

218--248-10

Exteriör från firma Jacob Wennbergs affärsetablissemang vid Nygatan.

 

 

218--248-11

Interiör från firma Jacob Wennberg: Kassaavdelningen.

 

Alltifrån starten bedrevs rörelsen med de artiklar, som ännu i dag äro betecknande för en järnvaruaffär. Det var verktyg, byggnadsartiklar, hushållssaker etc. Wennberg blev tidigt speciellt intresserad för leveranser till industrien och byggnadsverksamheten och skapade ganska snart ännu bestående, goda förbindelser med representanter för industri och byggnadsvärld. Med denna fas i utvecklingen kom firmans intresse att ägnas mycket åt de större och grövre artiklarna inom järnvarubranschen, såsom järn, stål, plåt, bult etc. Speciellt inom metallbranschen har firman haft stora försäljningar och bl. a. ombesörjt leveranser av koppar till taken på Staffans kyrka, Landsstatshuset i Gefle, Gefle Centralstation, Lanforsens och Krångede kraftverksbyggnader m. fl. storbyggen. Utvecklingen inom järnvarubranschen gick emellertid raskt framåt och man kan finna, hur firman, som allt från sin start hållit jämna steg med utvecklingen och med vaken blick granskat varje nyhet, år från år upptagit allt flera artiklar till försäljning och introducerat den ena nyheten efter den andra.

 

218--248-12

 

218--248-13

Interiör från firma Jacob Wennberg: Orderexpedition.

 

Järnhandeln torde höra till de branscher, som röra sig med den relativt största lagerhållningen av olika artiklar, och firmans rörelse omfattar praktiskt taget allt från de minsta nålar till de största maskiner för industri-och byggnadsändamål.

 

När sporten och därefter radion blev så populära, insåg Wennberg snart, vilka försäljningsmöjligheter olika artiklar i dessa grenar skulle innebära och öppnade särskilda försäljningsavdelningar för dylika varor.

 

218--248-14

Interiör från firma Jacob Wennberg : Sport- och husgerådsavdelningen.

 

218--248-15

Interiör från firma Jacob Wennberg: Bokföringsavdelningen.

 

Firman har från allra första början utom sin detaljaffär även bedrivit engrosförsäljning och genom sina resande besökt handlande i Gästrikland och Hälsingland samt delar av Dalarna, Uppland och Västmanland, och kan den numera räknas bland en av de ledande firmorna i Norrland inom järn-varubranschen.

 

Firman har även nederlag för åtskilliga av landets mest kända industrier, bl. a. SKF och Bultfabriks A.-B. i Hallstahammar. Vidare är den ensamförsäljare för distriktet av bl. a. Penta-motorer och Gullhögens cement.

 

En god föreställning om firmans utveckling får man genom att jämföra firmans omsättning första året, som uppgick till ca 100.000 kr. med dess nuvarande, som uppgår till flera miljoner kr. Antalet anställda uppgår f. n. till ca 70 personer.

 

218--248-16

 

 

218--248-17

Exteriör från finna Jacob Wennbergs engrosavdelning .

 

En annan verklig manifestation över företagets utveckling är dess affärslokaler, som de te sig efter den år 1938-1939 företagna moderniseringen och ombyggnaden. Firman har här tillgodogjort sig de senaste rönen på området ur försäljningsteknisk synpunkt. En fil av fönster utmed Ny- och Hattmakargatorna utnyttjas för varuexponeringar, vilka ge rika möjligheter till en modernt arrangerad skyltning, och i de rymliga försäljningslokalerna kan varorna ordnas på ett överskådligt sätt. Den övre våningen disponeras för kontor etc. och i en särskild byggnad inom fastigheten är lagerlokaler samt firmans nya engrosexpedition inrymda, där all inredning är konstruerad med tanke på att lämna största möjliga överskådlighet och för att möjliggöra snabb och effektiv expedition.

 

En handelsrörelse, baserad både på minut- och engrosförsäljning, och där firmans anställda till stor del komma i direkt beröring med allmänheten, är i betydande grad beroende av personalens arbete och intresse för sin bransch. Wennbergska firman har förmånen att bland sina anställda räkna ett flertal personer, som under många år nedlagt ett värdefullt arbete i firmans tjänst.

 

Wennberg är Kungl. Dansk v. Konsul i Gefle.

 

218--248-19

Interiör från firma Jacob Wennberg: Ordermottagning i engrosavdelningen.

 

 

218--248-20

Interiör från firma Jacob Wennberg: Faktureringsavdelning.

 

——————————–

 

218--248-21

Exteriör av Isaac Westergren & Co A.-B:s fabrik, kafferosteri och kontor.

 

ISAAC WESTERGREN & Co A.-B.

GEFLE.

 

Firman grundades år 1872 av handlanden Isaac Westergren i Valbo och hans son, handlanden Per Johan Westergren i Gefle. Från början omfattade rörelsen förutom grosshandel även fabrikation av ljus, tvål och såpa. Fabriken moderniserades år 1911, varvid tillkom en tidsenlig anläggning för framställning ur oljor av fettsyror och glycerin. Ytterligare utbyggnad av fabriken företogs år 1917.

 

Verksamheten omfattar f. n. såp- och tvålfabrikation , tillverkning av kosmetiska medel, parfymer, eau de Cologne, hårvatten m. m., varav såpa är den största artikeln. Såpfabrikens årsomsättning belöper sig till ca 800.000 kronor. De sista åren har handelsverksamheten, jämte de egna tillverkningarna, praktiskt taget uteslutande omfattat engroshandel med kaffe. I det år 1914 anlagda rosteriet rostas årligen ca 850 ton kaffe. Firmans specialblandning bär märket ” Izal “. Avsättningsområdet för firmans varor sträcker sig huvudsakligen över mellersta Sverige och Norrland.

 

Konsul Isaac Westergren var rörelsens chef från år 1914 till år 1933, då han i samband med firmans ombildande till aktiebolag drog sig tillbaka. Sedan år 1933 är Y. Liden verkställande direktör i bolaget, där han varit knuten sedan år 1918. Firman sysselsätter f. n. ett 75-tal personer.

 

——————————–

 

A.-B. J. EM. DELIN

GEFLE.

 

Detta företag grundades år 1889 och ombildades till aktiebolag år 1921. Verksamheten omfattar partiförsäljning av stenkol, koks, tegel, utsäde etc. Verkst. direktör är Gustaf Delin .

 

——————————–

 

218--248-22

Bild från A.-B. Åkerson & Co:s kolupplag. Här lossar ångaren Agnes av Mariehamn 3.300 ton koks för bolagets räkning; den största kollast, som lossats i ån .

 

 

A.-B. ÅKERSON & Co

GEFLE.

 

A.-B. Åkerson & Co kan räkna sitt ursprung från slutet av 1700-talet och hör till de firmor, som satt sin prägel på stadens sociala och ekonomiska liv. Under den långa tidrymd, som företaget ägt bestånd har dess verksamhet undergått åtskilliga förändringar och moderniseringar. Den tidigare bedrivna rederirörelsen har sålunda nedlagts och firman har istället specialiserat sig på import av stenkol och koks . Bolaget anskaffade tidigt ett modernt kross- och sorteringsverk för att kunna tillmötesgå den köpande allmänhetens krav på kol för effektiv och ekonomisk eldning. Genom framsynt och duglig ledning innehar bolaget en av rangplatserna bland de ledande företagen i staden. Verkställande direktör är. K. B. Akerson.

 

——————————–

VICT. TH. ENGWALL & Co KOMMANDITBOLAG

GEFLE.

 

Ovanstående firma räknar sitt ursprung från år 1853. Sedan år 1927 har företagets verksamhet omfattat import av och rostning av kaffe samt försäljning av kryddor . Produkterna saluföras huvudsakligen under varumärket ” Gevalia “. Ledningen av företaget handhas av direktör Sven Engwal l.

 

——————————–

 

N. J. KJELLERSTEDT

GEFLE.

 

Detta företag grundades år 1849 och   är en av stadens äldsta firmor. Verksamheten omfattar partiförsäljning av kolonialvaror, cement, papp m. m. Chef är

grosshandl. Nils Kjellerstedt.

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

———————————————————————————————————————————————————

Gå till Startsidan ! fotograf_Lisse-Lotte Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be                                  Senast uppdaterad: 2012-01-17

 

1 thought on “BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XIV-Forts av Grossister-avd-2.”

  1. Pingback: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940. | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top