Jacob Wennbergs affärsetablissemang

 

 

 

Interiör från firma Jacob Wennberg: Chefsrummet och konsul Jacob Wennberg.

I den fastighet vid Nygatan 41 , som Wennbergska affärsetablissementet numera förfogar över för sin storslagna rörelse, grundades redan i början av 1860-talet en järnhandel, som sedermera drevs i tämligen anspråkslös omfattning. I dessa lokaler inflyttade år 1911 Jacob Wennberg , som redan då under en mångårig verksamhet — ända sedan år 1896 — förvärvat en god kännedom om järnvarubranschen och dessutom skaffat goda förbindelser med de upp- och mellansvenska bruken. Då Wennberg i en blygsam skala grundade sin affär, kunde han därför redan från början betjäna sina kunder på ett sätt, som gav honom allmänhetens förtroende. Redan de första åren var ganska lyckosamma. Affären växte, omsättningen steg och firman blev så småningom en faktor att räkna med bland de gamla ledande geflefirmorna.

 

Exteriör från firma Jacob Wennbergs affärsetablissemang vid Nygatan 41.

 

Alltifrån starten bedrevs rörelsen med de artiklar, som ännu i dag är betecknande för en järnvaruaffär. Det var verktyg, byggnadsartiklar, hushållssaker etc. Wennberg blev tidigt speciellt intresserad för leveranser till industrin och byggnadsverksamheten och skapade ganska snart ännu bestående, goda förbindelser med representanter för industri och byggnadsvärld. Med denna fas i utvecklingen kom firmans intresse att ägnas mycket åt de större och grövre artiklarna inom järnvarubranschen, såsom järn, stål, plåt, bult etc. Speciellt inom metallbranschen har firman haft stora försäljningar och bl. a. ombesörjt leveranser av koppar till taken på Staffans kyrka, Landsstatshuset i Gefle, Gefle Centralstation, Lanforsens och Krångede kraftverksbyggnader m.fl. storbyggen. Utvecklingen inom järnvarubranschen gick emellertid raskt framåt och man kan finna, hur firman, som allt från sin start hållit jämna steg med utvecklingen och med vaken blick granskat varje nyhet, år från år upptagit allt flera artiklar till försäljning och introducerat den ena nyheten efter den andra.

 

Interiör från firma Jakob Wennberg: Kassaavdelningen.

 

Järnhandeln torde höra till de branscher, som röra sig med den relativt största lagerhållningen av olika artiklar, och firmans rörelse omfattar praktiskt taget allt från de minsta nålar till de största maskiner för industri- och byggnadsändamål.

När sporten och därefter radion blev så populära, insåg Wennberg snart, vilka försäljningsmöjligheter olika artiklar i dessa grenar skulle innebära och öppnade särskilda försäljningsavdelningar för dylika

varor.

 

Interiör från firma Jacob Wennberg: Järnvaruavdelningen.

 

Firman har från allra första början utom sin detaljaffär även bedrivit engrosförsäljning och genom sina resande besökt handlande i Gästrikland och Hälsingland samt delar av Dalarna, Uppland och Västmanland, och kan den numera räknas bland en av de ledande firmorna i Norrland inom järnvarubranschen.

Interiör från firma Jacob Wennberg: Orderexpedition.  

 

Firman har även nederlag för åtskilliga av landets mest kända industrier, bl. a. SKF och Bultfabriks AB i Hallstahammar. Vidare är den ensamförsäljare för distriktet av bl. a. Penta-motorer och Gullhögens cement.

Interiör från firma Jacob Wennberg: Sport- och husgerådsavdelningen.

Interiör från firma Jacob Wennberg: Bokföringsavdelningen .

 

En god föreställning om firmans utveckling får man genom att jämföra firmans omsättning första året, som uppgick till ca 100.000 kr. med dess nuvarande, som uppgår till flera miljoner kr. Antalet anställda uppgår f. n. till ca 70 personer.

 

Interiör från firma Jacob Wennberg: Korrespondensavdelningen.

 

Exteriör från firma Jakob Wennbergs engrosavdelning  

  

En annan verklig manifestation över företagets utveckling är dess affärslokaler, som de te sig efter den år 1938—1939 företagna moderniseringen och ombyggnaden. Firman har här tillgodogjort sig de senaste rönen på området ur försäljningsteknisk synpunkt. En fil av fönster utmed Ny- och Hattmakaregatorna utnyttjas för varuexponeringar, vilka ge rika möjligheter till en modernt arrangerad skyltning, och i de rymliga försäljningslokalerna kan varorna ordnas på ett överskådligt sätt. Den övre våningen disponeras för kontor etc. och i en särskild byggnad inom fastigheten är lagerlokaler samt firmans nya engrosexpedition inrymda, där all inredning är konstruerad med tanke på att lämna största möjliga överskådlighet och för att möjliggöra snabb och effektiv expedition.

Interiör från firma Jacob Wennberg: Epeditionslokal i engrossavdelningen.

 

En handelsrörelse, baserad både på minut- och engrosförsäljning, och där firmans anställda till stor del komma i direkt beröring med allmänheten, är i betydande grad beroende av personalens arbete och intresse för sin bransch. Wennbergska firman har förmånen att bland sina anställda räkna ett flertal personer, som under många år nedlagt ett värdefullt arbete i firmans tjänst.

Interiör från firma Jacob Wennberg: Orderemottagning i engrossavdelningen.

 

Wennberg är Kungl. Dansk v. Konsul i Gefle.

 

Interiör från firma Jacob Wennberg: Faktureringsavd

.

Källor:

———————————————————

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top