BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VIII-Livsmedelsindustri och Bryggerier-1940

 

Exteriör av Brödfabriken Disa.

 

101_a

 

LIVSMEDELSI NDUSTRI.

 

 

BRÖDFABRIKEN DISA, C. W. Lundhammar & Co

 

TIERP.

 

Detta företag etablerades år 1926 under namnet Brödfabriks A.-B . Mattea och verksamheten inrymdes i en nyuppförd fabriksfastighet av tidsenligaste slag försedd med modern maskinell utrustning. Bl. a. installerades en elektrisk ugn av senaste konstruktion, som senare ytterligare förbättrats allteftersom nya rön gjorts på området. Tillverkningskapaciteten vid fabriken är f. n. ca 3.000 kg. bröd per dag. År 1935 övertogs fabriken av ny firma med direktör C. W. Lundhammar som chef och i samband härmed inregistrerades ovanstående firmanamn.

 

Verksamheten omfattar tillverkning av spis- och knäckebröd i ett flertal olika kvaliteter, vilka försäljas i 1/1 och 1/4 kg. paket under namnet ” Disabröd “. Bland de omtyckta brödsorterna märkes ” Disa Mellanbröd ” och ” Disa Veteknäcke “. Brödet försäljes i hygieniska förpackningar över hela Uppland, Södermanland och nedre Norrland och nederlag finnes i Stockholm, Uppsala, Gefle, Arbrå och Söderhamn. Distributionen sker medelst 4 egna bilar. Vid fabriken sysselsättes ett 20-tal personer.

 

———————–

 

AXEL EDMANS BAGERI

GEFLE

 

Detta bageri , som torde vara det äldsta i staden , grundades på 1850-talet och är ännu beläget på samma ställe, där det från början förlades vid Nygatan 31. Det övertogs år 1935 av fabrikör Erik Nyström , vilken tidigare i många år drivit bagerirörelse i Stockholm. Vittgående moderniseringsåtgärder ha naturligtvis måst företagas och rörelsen omfattar nu två bagerilokaler försedda med moderna ugnar och bagerimaskiner.

 

Bageriet tillverkar matbröd, kaffebröd och småbröd och är sedan gammalt känt för sina förstklassiga varor. Försäljningen sker dels genom en präktig försäljningslokal inrymd i samma fastighet som bageriet och dels distribueras varorna medelst egen bil till .olika delar av staden samt till de närmaste omgivningarna.

 

 

101_b

 

Exteriör av Edmans Bageri, Nygatan 31.

 

———————–

 

Sid_101-115-2

 

G. E. DAHLINS CHARKUTERI A.-B.

GEFLE.

 

År 1922 startade fabrikörerna G. E. Dahlin och K. Parkelius en charkuterifabrik med tillhörande minuthandel vid N. Sjötullsgatan 6 och firman drevs under namn G. E. Dahlins Charkuterifabrik. År 1928 flyttade firman till modernare och ur affärssynpunkt bättre belägna lokaler vid N. Slottsgatan 6. Här tillverkas alla slags charkuterivaror samt konserver och firman förfogar även över eget rökeri. Fabrikslokalerna äro försedda med tidsenliga maskiner och helautomatisk kylanläggning och tillverkningen försiggår under synnerligen hygieniska former.

 

Verksamheten omfattar såväl parti- som minuthandel och för den senare förfogar firman över en modern butik i samma fastighet, där fabriken är belägen. Leveranser ske till Gefle, Sandviken och övriga brukssamhällen runt om i trakten. År 1935 ombildades firman till aktiebolag under ovanstående namn och med K. Parkelius som verkställande direktör. Bolaget sysselsätter 15 personer.

 

Interiör från G. E. Dahlins Charkuteri A.-B.

 

Sid_101-115-3

 

———————–

 

 

Sid_101-115-4

 

 

 

 

GEFLE BAGERIFÖRENING u. p. a.

GEFLE.

 

Denna förening grundades år 1908 som andelsbageri med en hel del affärsmän inom livsmedelsbranschen som intressenter. Bageriet var på den tiden beläget vid Bomhusgatan 9, men år 1920 inköptes föreningens nuvarande fastighet vid Brynäsgatan 15. Här företogs nu en del ombyggnads-och moderniseringsarbeten så att ändamålsenliga lokaler erhöllos och dessutom installerades för branschen erforderlig maskinell utrustning av senaste konstruktion.

 

Verksamheten omfattar tillverkning av allt slags matbröd och finare bröd och försäljningen sker huvudsakligen till Gefle. Bageriets disponent är sedan år 1911 P. J. Nordberg.

 

———————–

 

A.-B. GEFLE VALSQVARN

GEFLE.

 

På den plats där ovanstående rörelse nu är belägen har kvarnrörelse drivits ända sedan mitten av 1700-talet. Rörelsen drevs då av Gefle stad, som emellertid utarrenderade kvarnen omkring 1850-talet. A.-B. Gefle Valsqvarn bildades år 1896 och samma år uppbyggdes den nuvarande stora kvarnfastigheten vid Drottningbron. År 1926 anslöts rörelsen till A.-B. Saltsjöqvarn i Stockholm vars aktiemajoritet äges av A.-B. Mårten Pehrsons Valsqvarn i Kristianstad. Verkställande direktör är Hjalmar Carlborn.

 

Kvarnen förfogar över 18 par moderna valsar, 5 par stenar, korngrynsverk med skalmaskiner m. m. och drives som handelskvarn med huvudsakligen rågmjöl och korngryn som verksamhetsgrenar. Försäljningsområdet sträcker sig över Gästrikland, norra Uppland, Dalarna samt nedre Norrland.

 

 

Exteriör av A.-B. Gefle Valsqvarn.

 

Sid_101-115-5

 

———————–

 

Exteriör av Kooperativa Förbundets Spisbrödsfabrik.

 

Sid_101-115-6

 

 

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS SPISBRÖDSFABRIK

GEFLE.

 

Denna fabrik grundades ursprungligen av konsumtionsföreningen Alfa och övertogs år 1928 av Kooperativa Förbundet. År 1934 blev fabriken föremål för en ingående modernisering; elektrisk drift infördes, nya ugnar uppbyggdes och i övrigt installerades nya moderna maskinella anordningar. Inne i byggnaden får man ett intryck av ett verkligt storbageri, där tillverkningen sker med största precision. De hygieniska förhållandena äro förstklassiga. Väggarna äro klädda med vitt kakel och mångenstädes ser man hur det blänker av rostfritt stål. För personalens räkning finnas omklädningsrum och duschanordningar.

 

Fabriken står väl rustad att kunna tillverka alla slag av spisbröd av högsta kvalitet. Den årliga produktionen uppgår till ca 1 milj. kg. Arbetsstyrkan uppgår till 30 personer. Verkmästare för fabriken är Ernst Österling .

 

Sid_101-115-7

 

Interiör från Kooperativa Förbundets Spisbrödsfabrik.

 

———————–

 

 

GEFLE SPISBRÖDSFABRIK A.-B.

GEFLE.

 

År 1920 grundades ovanstående firma under namn av Gefle Bageri A.-B. Fabriken, som ligger i Strömsbro, tillverkar olika sorters spisbröd, som vinner avsättning i staden omgivande trakter. Årsomsättningen uppgår till ca 100.000 kronor. Verkställande direktör är J. M. Engwall.

 

———————–

 

 

SVEN O. GUSTAFSSON SLAKTERI A.-B.

GEFLE.

 

Ovanstående företag grundades år 1920 som enskild firma, men ombildades redan året därpå till aktiebolag under ovanstående namn och med fabrikör Sven O. Gustafsson som verkställande direktör. De första åren bedrevs verksamheten vid N. Köpmangatan 15, men flyttades år 1930 till egen fastighet vid N. Kopparslagaregatan 13. Här förfogar firman över utmärkta affärs- och fabrikslokaler som uppfylla alla krav på hygien och ändamålsenlighet. Moderna charkuterimaskiner ha även installerats för framställning av alla slags charkuterivaror och köttkonserver.

 

Rörelsen omfattar såväl tillverkning av charkuterivaror som parti- och minutförsäljning av dessa varor. År 1930 upprättades en filial i Dalapalatset vid Fisktorget, men denna flyttades år 1937 till nya och moderna lokaler vid Brynäsgatan 8. Firman har vunnit avsättning för sina varor på olika platser i Gästrikland och Uppland och stora partier levereras även till sjukhus, regementen och restauranger.

 

 

Sid_101-115-8

 

Exteriör och interiör från Sven O. Gustafsson Slakteri A.-B:s affär, N. Kopparslagaregatan 13.

 

———————–

 

Sid_101-115-9

 

Interiör från B. A. H. Roséns Bageri.

 

 

B. A. H. ROSÉNS BAGERI

BOMHUS. GEFLE.

 

Detta bageri grundades år 1933 av bagarmästare Bror Axel Helge Rosén , vilken då övertog ett bageri beläget i Bomhus strax utanför Gefle. I samband med övertagandet av rörelsen lät Rosén vidtaga en del utvidgningar och moderniseringar för att kunna driva bageriet mer rationellt och i större skala än tidigare. För detta ändamål ha moderna bagerimaskiner installerats, bl. a. en s. k. svensk ugn med 36 plåtars kapacitet. Brödet i en sådan ugn blir jämnt och fint gräddat samt bättre och mer näringsrikt än genom gräddning i vanlig ugn. Förändringar och förbättringar ha även vidtagits för att kunna uppfylla alla hygieniska fordringar som ställas inom denna bransch.

 

Vid bageriet tillverkas allt slags matbröd, wienerbröd och finare bröd och i konditoriavdelningen tillverkas alla slag av konditorivaror av vilka speciellt tårtorna vunnit stor avsättning på grund av sin utsökta kvalitet. Omsättningen på tårtor uppgår t. ex. vid en helg till icke mindre än omkring 500 st. Även bageriets övriga tillverkningar äro livligt uppskattade för sin fina smak och goda kvalitet.

 

 

Sid_101-115-10

 

Interiör från B. A. H. Roséns Bageri. Konditoriavd.

 

 

Sid_101-115-11

 

Interiör från B. A. H. Roséns Bageri. Försäljningslokal.

 

 

Varorna försäljas dels i egen minutaffär belägen i centrum av Bomhus samhälle och dels till Gefle med omnejd. Distributionen av brödet sker genom 2 egna bilar. Bagarmästare Rosén biträdes i sitt arbete av tre söner och en dotter förutom övrig personal.

 

———————–

 

 

ERNST G. WAHLSTRÖM A.-B.

GEFLE.

 

År 1907 startade direktör Ernst G. Wahlström ovanstående firma, som bedriver engroshandel med mejeriprodukter, ägg m. m. i lokaler belägna vid Smedjegatan 5. År 1934 ombildades firman till aktiebolag under ovanstående namn och med grundaren som verkställande direktör.

 

Firman förfogar över tidsenliga lager- och expeditionslokaler och moderna kylanläggningar. Minuthandelsförsäljning äger rum i ett flertal av firman ägda butiker och försäljningsområdet sträcker sig över Gefle med omnejd.

 

 

Sid_101-115-12

 

Interiör från Ernst G. Wahlström A.-B:s Expeditionslokal.

 

———————–

 

Exteriör av Stockholm—Gävle Slakteriförenings slakthus i Valbo.

 

Sid_101-115-13

 

 

STOCKHOLM—GÄVLE SLAKTERIFÖRENING

VALBO

.

 

Stockholm-Gävle Slakteriförening u. p. a. är en jordbrukare sammanslutning inom Stockholms, Uppsala, Gävleborgs samt delar av Södermanlands län med något över 15.000 lantbrukare såsom medlemmar. Huvudkontor i Enskede. Egna kontrollslakterier i södra Valbo, Uppsala, Norrtälje och Enköping samt avdelning å Stockholms stads offentliga slakthus i Enskede. Föreningen bedriver slakterirörelse och försäljning av kött och fläsk samt övriga slakteriprodukter i parti. Dessutom drives en mindre charkuteri

fabrik i anslutning till slakteriet i Uppsala, i huvudsak inriktad på försäljning av charkuterivaror i parti. I slakterianläggningen i Valbo finnes även fryseri och en större stycknings- och saltningsavdelning. Direkt minutförsäljning bedrives endast i mindre skala genom 3 st. butiker i Uppsala och en i Tierp samt 5 st. bilar för direkt distribution till konsumenterna. Endast veterinärkontrollerade varor säljas.

 

Föreningens tillförsel av slaktdjur under år 1939 var 138.700 st. djur, varav 29.400 st. vid avdelningen i Valbo.

 

Föreningen är ansluten till Sveriges Slakteriförbund,

 

Sid_101-115-14

 

Interiör från Stockholm—Gävle Slakteriförenings slakthus i Valbo. Ett av kylrummen.

 

 

 

Sid_101-115-15

 

Interiör från Stockholm—Gävle Slakteriförenings slakthus i Valbo. Veterinärkontroll.

 

Sid_101-115-16

 

Stockholm—-Gävle Slakteriförenings butik i Tierp.

 

Se även Valbo Slakteri.

 

———————–

 

Exteriör av Gefle Bryggeri A.-B.

 

Sid_101-115-17

 

 

BRYGGERIER.

 

GEFLE BRYGGERI AKTIEBOLAG

GEFLE.

 

Gefle Bryggeri Aktiebolag , som är stadens äldsta i gång varande bryggeri, grundades år 1856. Verksamheten förlades till en plats, som heter Gustafsbro , belägen alldeles intill den nuvarande stadsparken och intill den stora landsväg, som leder från staden västerut. Denna, som är länets livligaste trafikerade landsväg, går över Gavleån på en år 1772 uppförd vacker stenbro, som fått namnet Gustafs Bro. Det är på grund av sin belägenhet invid denna bro, som Gefle Bryggeri A.-B. i dagligt tal kallas “Gustafsbro” och dess tillverkning för “Gustafsbro öl”. Läget är synnerligen sunt och friskt och ur bryggeriteknisk synpunkt utmärkt.

 

Bolaget bedrev till att börja med sin verksamhet, som omfattade öl och malttillverkning på hela Norrland, men har numera avsättningsområdet för dessa produkter begränsats till Gästrikland och norra Uppland. Dock tillverkas numera för export den inom landet oåtkomliga kl. III. Den inom alla industrier fortgående rationaliseringen har, vad de skattepliktiga bryggerierna beträffar, framkallat bl. a. ett upptagande av tillverkning av andra likartade konsumtionsprodukter. Sålunda finnas numera på Gustafsbro inrett en hypermodern vatten- och läskedrycksfabrik samt en avdelning för tillverkning av s. k. brunsvagdricka.

 

Vid flera tillfällen har bryggeriet varit föremål för omfattande moderniseringar, förbättringar och tillbyggnader. Inom det bryggeritekniska området har under senare år ett flertal tidsbesparande och sinnrika maskinella anordningar blivit uppfunna och med vaken blick har bolaget följt tidens utveckling på området och genom inköp av moderna maskiner har bolaget kunnat förbilliga framställningen av varorna. År 1939 försvann den sista träliggaren från bryggeriet och i såväl jäs- som lagerlokalerna stå nu glänsande vita rader emaljerade ståltanks. Samma år infördes även helautomatisk tappningsanordning med en kapacitet av 6.000 flaskor i timmen. F. ö. ha automatiska maskiner till stor del kommit till användning. Rostfritt stål och kakel ser man på en mångfald ställen och i övrigt äro alla tänkbara hygieniska anordningar vidtagna för att de mest vittgående krav skola anses fullt tillfredsställda. Bolaget har även eget modernt mälteri.

 

Den årliga produktionen utgör f. n. cirka 4 miljoner buteljer maltdrycker, 800.000 buteljer vatten och läskedrycker samt 300.000 kg. malt med ett sammanlagt försäljningsvärde av cirka 1 miljon kronor. Den nuvarande styrelsen utgöres av kapten O. Thollén, ordförande, disponent Yngve Stål, verkställande direktör och köpman Birger Lundeberg med kapten Yngve Säfwenberg som suppleant.

 

 

Interiör från Gefle Bryggeri A.-B:s tappningslokal.

 

Sid_101-115-18

 

———————–

 

HANDELSBOLAGET ANDERSSON & OLSSON

GEFLE.

 

Detta bolag bildades år 1926 av fabrikörerna Bertil Andersson och John K. Olsson. Den senare utgick emellertid redan påföljande år och Andersson driver numera verksamheten ensam. Firman bedriver tillverkning och försäljning av sylt, saft, framställd ur ren naturråvara, alla slags läskedrycker, vichyvatten m. m. Fabrikslokalerna äro belägna vid S. Skeppsbron 20 och försedda med erforderlig modern maskinell utrustning. Försäljningsområdet sträcker sig över Gefle med omnejd.

 

———————–

 

 

ÅNGBRYGGERI A.-B. I GEFLE

 

Firman grundades år 1871. Tillverkningen utgöres av maltdrycker. Vid egen maltfabrik framställes malt, dock blott för eget behov. Mineralvattenfabriken Gevalia , som äges av bolaget, anlades år 1910 och tillverkar mineralvatten och läskedrycker. Avsättningsområdet omfattar Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, Uppland och Västmanland.

 

———————–

 

 

Sid_101-115-19

 

 

A. LINDBERGS MÄLTERI- & BRYGGERI, A.-B.

GEFLE.

 

Ovanstående företag grundades år 1882 som enskild firma och omfattade till en början endast mälteri, som bedrevs i en ringa omfattning i en mindre byggnad belägen på samma område vid Södra Skepparegatan, där rörelsen fortfarande bedrives.

 

Firman tillvann sig emellertid snart allt större förtroende, omsättningen ökades och år 1897 uppbyggdes därför en betydligt större byggnad för mälteriets räkning. Den gamla byggnaden apterades till svagdricksbryggeri. Firmans grundare, direktör A. Lindberg, avled år 1926 och år 1931 ombildades firman till aktiebolag med Ivar Lindh som verkställande direktör.

 

I fråga om tekniska förbättringar har bolaget noga följt med sin tid och senast år 1932 moderniserades mälteriet, varvid bl. a. torkanläggningarna helt ombyggdes. Verksamheten omfattar dels mälteri med försäljning av malt till Gästrikland och kringliggande landskap, dels tillverkning av svagdricka av gängse typer, som försäljes i Gefle med omnejd.

 

 

Sid_101-115-20

 

Interiör från A. Lindbergs Mälteri j & Bryggeri A.-B. Nedre maltkällaren.

 

 

———————–

 

Sid_101-115-21

 

Wadmans Bryggeri A.-B. Interiör från lagerkällaren.

 

 

WADMANS BRYGGERI A.-B.

GEFLE.

 

Detta bolag grundades år 1863 av bryggeriägare Isak Wadman , vilken innehade bryggeriet till år 1899, då det övertogs av sonen, Karl Robert Wadman , som drev företaget till sin död 1910. Under tiden 1910 —11 innehades företaget av änkefru Anna Elisabeth Wadman jämte barnen. År 1911 ombildades firman till aktiebolag och samma år antogs dåvarande bryggmästaren Gustav W. Andersson till verkställande direktör, vilken befattning han innehade till sin död år 1937. Detta senare år inträdde i firman grundarens sonson, disponent Alf R. Wadman , som verkställande direktör.

 

Bolaget har med vaken blick följt med de stora tekniska förbättringarna, som ägt rum på det bryggeritekniska området. Särskilt under de senaste åren ha betydande moderniseringar och tillbyggnader ägt rum. År 1936 inmonterades ett nytt modernt bryggverk av fabrikat Weigelverk . År 1937 ombyggdes lagerkällaren och försågs med aluminiumtanks och år 1937 inrättades ett driftslaboratorium. Bryggeriet står nu i alla avseenden väl rustat med moderna maskinella anordningar. Tillverkningen omfattar malt- och läskedryckstillverkning till ett årligt produktionsvärde av 600.000 kr.

 

Wadmans Bryggeri A.-B. Interiör från brygghuset.

 

Sid_101-115-22

 

———————–

 

Exteriör av Mineralvattenfabriken Helsans Nya A.-B.

 

 

Sid_101-115-23

 

MINERALVATTENFABRIKEN HELSANS NYA AKTIEBOLAG

GEFLE

 

Ovanstående företag grundades år 1900 som aktiebolag under namnet Mineralvattenfabriken Helsan Aktiebolag. Bolaget lät uppföra en större fastighet vid Sjätte Tvärgatan 31, där verksamheten fortfarande bedrives. År 1910 var bolaget föremål för rekonstruktion och utvidgning i det att tre andra vattenfabriker sammanslogs med firman, nämligen Vattenbolaget Kronan , Vattenfabriken Örnen och Apoteket Kronans Vattenfabrik . Bolagets namn ändrades samtidigt till Mineralvattenfabriken Helsans Nya Aktiebolag och dess förutvarande verkställande direktör, konsul Carl Fr. Engvall , avgick och som chef och verkställande direktör i det nya bolaget utsågs direktör Emil Landgren , vilken fortfarande är fabrikens ledare.

 

Genom denna sammanslagning rationaliserades tillverkningen och försäljningen betydligt och det nya bolaget kunde nu bättre betjäna alla sina kunder. Fabriken försågs nu också med en hel del nya maskiner, vilka sedan under årens lopp ytterligare kompletterats och utbytts mot moderna sådana, motsvarande tidens krav. Från och med år 1910 är professor med. d :r Carl Th. Mörner, Uppsala, kontrollant för bolagets tillverkningar.

 

Sid_101-115-24

 

Interiör från Mineralvattenfabriken Helsans Nya A.-B.

 

Fabriken förfogar över maskinsal, lagerlokaler, laboratorium och kontor i sin fastighet vid Sjätte Tvärgatan samt dessutom materialmagasin. Verksamheten omfattar tillverkning av medicinska vatten, läskvatten av olika slag, Helsans wichyvatten, seltervatten, Helsans sodavatten m. fl., läskedrycker av alla slag såsom Pommac och Tonic Water för att nämna ett par av de många olika sorterna. Vidare tillverkar fabriken natursafter, framställda från olika bär och frukter såsom hallon, apelsin och citron. Även tillverkas alkoholsvaga mousserande viner samt glögg, varvid kan nämnas det mycket omtyckta ” Edelsteinervinet ” samt Helsans “Julglögg “.

 

De olika tillverkningarna distribueras genom fabrikens egna bilar och försäljningen äger rum till Gefle, Skutskär, Älvkarleby, Tierp, Sandviken, Grycksbo och Ljusne m. fl. platser och därav har bolaget nederlag i Tierp och Grycksbo samt för Helsans wichyvatten i Ljusne. Fabriken torde nu vara Norrlands största i sin bransch.

 

 

Sid_101-115-25

 

Interiör från Mineralvattenfabriken Helsans Nya A.-B. Del av laboratoriet.

 

Sid_101-115-26

 

Interiör från Mineralvattenfabriken Helsans Nya A.-B.

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

———————–

 

Gå till Startsidan! fotograf_Lisse-Lotte Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

 

1 thought on “BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VIII-Livsmedelsindustri och Bryggerier-1940”

  1. Pingback: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940. | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top