Bergsgränd och Övre Bergsgatan – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     Sotarbostaden i Stora Bergsgränd         Bebyggandet av den långsmala tomten med nuvarande gatumimmer.  Stora Bergsgränd Read more [...]

“Guds gåfva” av Gävle och kaparna – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.           Snauskeppet "Guds Gåfwa" om sina 64 svåra läster var egentligen byggt i Piteå 1741, men införliva­des Read more [...]

Nedre Bergsgatan 20, 26 och 28 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Hur hustimmerman Hans Berglins änka skaffade sig fosterbarn på gamla dar     Den förste bebyggaren av tom­ten Nedre Bergsgatan 26 torde ha varit gatläggaren Eric Olsson Sik (f. ca 1701, d. 1776), som 23 april 1746 fick "tillstånd att inhägna denna gårdstomt", Read more [...]

Nedre Bergsgatan 22, Bergsgränd 1, Övre Bergsgatan 11 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Tornväktare Sandströms nya hem vid Nedre Bergsgatan 22         Såsom tidigare berättats i kapit­let. "Om två århundradens äga­re till gården Smedjegatan 12, sål­de tornväktaren Michael Sandström denna gård 1748 till kofferdibåtsmannen Peter Biörkman. Read more [...]

Nedre Bergsg 13,11 och 24 samt Smedjeg 12 – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Hos sjömän och tobaksfolk i kvarteret Lärpojken           Den förste kände ägaren till fas­tigheten Nedre Bergsgatan 13 hette Knut Hillgren (f. ca 1741, d. 1808). Efternamnet kan möjligen antyda, att han eller hans släkt var bördig Read more [...]

Vagnmakaregränd 1 ochSmedjegatan 10 i Gamla Gefle – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Där murardrängarna röjde upp bland "stenar och gråstensberg"           Det lilla kvarteret Lärpojken på Gamla Söder omfattar inalles fem tomter, och av dem upptar n:ris 1 och 2 tillsammans ungefär hälf­ten av hela kvarteret. En gång i tiden utgjorde Read more [...]

Ett rådmansval i Gefle för 273 år sedan – Av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. (i ursprunglig text står det 219 år.)              Det var den 22 november 1740. Till följd av magistratens Read more [...]

S Kungsgatan 17, 15, 13 och Nedre Bergsgatan 12 – Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar            Hos handelsman vid Kungsgatan där Upplands-bönderna samlades     Den 24 augusti 1752 avmättes en större tomt efter Södra Kungsga­tan i den trakt, där Övre Bergsgatan nu mynnar ut i stadens sto­ra genomfartsled. Av tomtens 2563 5/8 kvadratalnar Read more [...]

NEDRE och ÖVRE BERGSGATAN 10, 6 ,8 5, 16 OCH 14 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          '"Måns Elfsten har inga papper som visa när denna tomt bebyggdes"       "Måns Elfsten har inga papper, som visa enär denna tomt blev bebyggd; säger dock vara 20 år sedan Måns Elfsten och timmermannen Mårten Jans­son fingo lov att sig här nedsätta. Några Read more [...]

Källargränd 6 och 7 samt Gesällen 8, 9 och 14 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.   Styrman Levan från Söderhamn som äktade tullskrivaränkan     När tullskrivaren Adam Sten­ström såsom förut nämnts (Se kapitlet Read more [...]

Kopparslagaregården, S Kungsgatan 9 och N Bergsgatan 1 och 5 – av Erik Wickberg

Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Gamla Söders kopparslagaregård med anor från 1790-taletslagargården     En av de största tomterna i gam­la kvarteret Gesällen var nr 15, vars ena sida vette mot Södra Kungsgatan och sträckte sig mel­lan Nedre Bergsgatan i söder och gamla Operahuset i norr. Denna fastighet Read more [...]

Nedre Bergsgatan 3 och 7 i Gävle på Söder – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar            Den forna skeppsbyggmästaregården som blev "Nubbens" ölkrog     En jämförelse mellan Christopher Stenklyffts karta över Gävle av år 1706 och Lindenbergs av åren 1742- 1747 ger vid handen, att bostads­bebyggelsen längs Nedre Bergsga­tan till Read more [...]

Smedjegatan 8 och 6 samt Vagnmakargränden 6 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.   Urmakargården vid Smedjegatan       Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln   I hörnet Read more [...]

Källargränd gård nr 5 på Söder i Gamla Gefle – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Erich Trädgårdsmästares tomt i den steniga backslänten           När trädgårdsmästaren Erich Jönsson någon gång omkring 1700 beslöt sig för att flytta sina bopålar från Östanbäck i Valbo och i stället slå sig ner med sin familj i den blomstrande sjö- Read more [...]

Den gamla Löfska fiskargården på Smedjegatan – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.             Smedjegatan är en av stadens allra äldsta, och detsamma gäller i viss utsträckning även bebyggel­sen Read more [...]