Den gamla Löfska fiskargården på Smedjegatan – av Erik Wickberg

 

 

Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder.

Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar

 

Bland_kakar_och_Grander

  

Erik_Wickberg3

 

Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.

 

 

 

    

 

Smedjegatan är en av stadens allra äldsta, och detsamma gäller i viss utsträckning även bebyggel­sen längs densamma inom kvarte­ret Gesällen, som i sin tur är, eller rättare var, ett av Gamla Söders största kvarter. Där låg i hörnet av Smedjegatan och Källargränden  ända till försommaren 1959 ett par dar med anor från åtminstone 1700-talet, tillsammans bildande tomten nr 2 i kvarteret.

 

 Dessa gårdars historia kan följas tillbaka till 1700-talets första decen­nium. Då bodde där en man vid namn Anders Humbla (d. före 1713), som tycks ha ägt hela tomten, vars storlek anges till “34 3/4 alnar på västra, 23 alnar på norra, 33 på östra och 19 3/4 alnar på södra sidan”.

 

Nästa gång denna gård omtalas är 1723, då Anders Humblas son Erich Humbla på egna och brodern Anders vägnar sålde fastigheten för 270 dal. kopparsmynt till den nyblivne borgaren i staden Erich Johansson Hemlin (d. 1733). Född i Hemlingby, Valbo, hade Hemlin fått burskap i staden 1721 och samma år gift sig med Mar­gareta Sälgmar (f, 1695, d. 1761), dotter till en från Säljemar i Hille inflyttad borgare.

 

    

 

Hemlin skaffade sig emellertid aldrig någon fasta på sin gård; den saken blev aktuell först ett år efter hans bortgång och torde väl när­mast ha aktualiserats av arvsskiftet efter honom. Han efterlämna­de nämligen bröstarvingar, och än­kan gick tydligen i giftastankar, ty 1783 trädde hon i nytt gifte, denna gång med skoflickaren och borga­ren Hans Werner.

 

Gården förblev dock sedan i hustruns ägo, så länge hon levde, men övertogs därefter av sonen Anders Hemlin (f. 1725, d. 1792). Trettioårig gifte han sig med Sara Nilsdotter Tynelia (f. 1727, d. 1756), en tös från Tynderö i Medel­pad, men efter endast fyra måna­ders äktenskaplig lycka avled hustrun. För maken var tydligen denna händelse ett mycket svårt slag, som av allt att döma rentav kom att bli avgörande för hans val av levnadsbana.

 

Man kan ana sig till att det var för att söka glömska, som han re­dan en månad efter hustruns bort­gång mönstrade som enkel sjöman på en gävlekofferdist och under de närmaste åren tillbragte större de­len av sitt liv på haven. Det var förresten nära att siön tagit honom för alltid under dessa år. Hösten 1761 tillhörde han nämligen besättningen på galeasen ”Enigheten” av Gävle, destinerad till Lübeck under befäl av skepparen Eric Dahl. På hemresan förliste fartyget den 5 november, men Hemlin räd­dade den gången livet, och strax efter återkomsten till fädernesta­den knöt han på själva nyårsdagen 1762 för andra gången hymens band, denna gång med dannemansdottern Barbro Olsdotter (f, ca 1731, d. 1811).

 

Hans nya äktenskap blev tydli­gen upptakten till att han också gav sjömanslivet på båten, fast inte helt i alla fall. Efter att en sommar ha varit lotsdräng för Örnbergs änka, fick han “drängebrev som lots­dräng” och inträdde så småningom som kronolots i Gävle.

 

I sitt andra gifte hade Hemlin flera barn, och vad var naturligare, än att två av sönerna, Erik (f. 1769) och Anders (f. 1771) gick i faderns fotspår och gav sig havet i våld. Erik Hemlin blev med tiden kofferdikapten, förde bl. a. skeppen “Johanna Elisabeth” av Stockholm 1796 och “Thetis” av Gävle (145 1/2 svåra läster) från 1803 samt av­led under en av sina resor 1805 i New Orleans. Anders hann aldrig nå längre än till styrman då han rycktes bort. Tillsammans med äld­ste brodern Olof (f. 1766), som var postiljon i Gävle, drunknade han i oktober 1799 “med en vedbåt vid Lövgrund”.

 

De närmare omständigheterna kring olyckan är icke kända. Det var ju vanligt, att fiskarna på hösten forslade in ved till staden från sina sommarvisten i skärgår­den, och troligen förolyckades brö­derna Hemlin på en sådan resa. Än i dag kallas en sten utanför Lövgrund för “Hemlins sten“, och kanske härleder sig denna benäm­ning just från olyckan 1799.

 

Sju år före denna tragiska hän­delse hade fadern gått ur tiden och gårdens skötsel övertagits av den nyssnämnde postiljonen och fiska­ren Olof Hemlin. När nu även han var borta skedde i mars 1800 en uppdelning av fastigheten, var­vid Olof Hemlins änka, Maria Lovisa Öbrink (f. 1775) löste in södra hälften, medan hans yngsta syster Brita Caisa Hemlin (f. 1777) och hennes make, fiska­ren Peter Westling (f. 1772, d. 1835), köpte den norra halvan. Redan ett år efter makens frånfälle gifte emellertid Olof Hemlins änka om sig med postiljonen och torpa­ren Elias Sjöbom (f. 1773), och i deras hem växte också Olof Hemlins ende son, Anders (f. 1799), upp tills han blev mogen att stå på egna ben och gå till sjöss som timmerman.

 

Ännu en gång samlades dock de båda gårdshälfterna under samme ägare, i det att Westling 1819 köpte in även den Sjöbomska gårdsdelen, men vid arvsskiftet efter Westling delades 1836 egendomen ånyo upp på två händer.

 

Den norra delen inköptes av sjö­tullvaktmästare Nils Ågren (f. 1801), gift med Westlings dotter Barbara (Barbro) Catharina (f. 1805) och gick 1893 ur släk­ten för att sedan besittas av flera olika ägare fram till våra dagar.

 

Den södra delen däremot inlöstes av sjötullvaktmästare Per Jo­han Blomqvists änka Anna Brita (f. 1803), en annan av Westlings döttrar, och blev kvar i släktens ägo ända tills den inköp­tes av Gävle stad 1956 i samband med att 1950-talets saneringsvåg vällde fram över denna stadsdel. Siste in­nehavaren var Hilmer Löf, som där hade sin lilla mekaniska verkstad, och som också fick full­göra det säkerligen mycket vemo­diga uppdraget att riva den gamla släktgården på senvintern 1959.

 

 

 

   

 

ERIK WICKBERG

—————————-

augusti 16, 2013

 

Gå till Startsidan.   Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website