Ledare – Asylsökande byråkratins offer – Tove Mellgren

Ylva Johansson

Publ. i GD 18/4 2016

Det är svårt att hitta ett jobb, men det är även svårt att få tillstånd att arbeta.

 

Det visade sig inte minst när Migrationsdomstolen nyligen nekade en person vid namn Syed Latif arbets­tillstånd. Anledningen var att hans jobb inte annonse­rats ut via Arbetsförmed­lingen, utan i stället via värl­dens största rekryteringssi­da Linkedin. Kriteriet är ab­surt, och leder i det här fallet till beslut om utvisning.

 

Det är inte bara arbets­kraftsinvandrare som fast­nar i en byråkratiskt kafka­situation när de vill in på svensk arbetsmarknad. Om­kring 100 000 asylsökande saknar idag det särskilda tillstånd som krävs för att få tillgång till arbetsmarkna­den. Inte konstigt att syste­met kostar pengar.

 

Invandrare-kö

Vad händer med en person som har tagit sig från krigshärdar och sedan tvingas vänta på svenska myndigheter?

 

Utöver arbetstillstånd krävs att asylsökande har ett samordningsnummer, en form av personnummer som kräver giltiga id-handlingar vilket många asyl­sökande saknar. Regeringen har gett Skatteverket upp­drag att utreda förutsätt­ningarna för att samtliga som söker asyl automatiskt får ett samordningsnum­mer. Det är en regelföränd­ring som borde vara på plats för länge sedan.

 

En asylprocess beräknas med nuvarande handlägg­ningstider ta över ett år. Under tiden försätts asyl­sökande i sysslolöshet och isolering istället för att upp­muntras till egna initiativ.

 

Vad händer med en per­son som har tagit sig från krigshärdar och sedan tvingas vänta på svenska myndigheter?  Vad händer med personer som har kom­petens som efterfrågas på svensk arbetsmarknad men som förhindras delta på grund av regelkrångel?

 

Den nya vårbudgeten vi­sar exakt hur svårt det är att få nyanlända i arbete. Det finns all anledning att låta det blir enklare.

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har till uppgift att hantera integra­tionen in på svensk arbets­marknad. Hon bör ta den uppgiften på allvar och för­enkla regelverket.

 

System ska stötta männis­kors vilja att skaffa sig en egen försörjning, inte sätta käppar i hjulet.

Tove Mellgren


Publ. av Lisse-Lotte Danielson 2016-04-18 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top