GÖRANSSONS KVARN – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 decembe 1985

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

 

Jag sitter och bläddrar i gamla papper från Gefle Ele­mentarskola och Athenaeum som var föregångare till Gefle Borgarskola. Gefle Elementar­skola kallades även under de första åren av sin verksamhet 1795 för den Brändströmska skolan. Många kända namn rusar förbi. Plötsligt stannar jag till inför namnet Anders Peter Göransson. Av handlingarna framgår, att han var son till rådman Göran Berg i Askersund och att han som mycket ung kom till Gävle där han inskrevs i Gefle Elementar­skola. Av skolkatalogen fram­går att han fick sitta vid tredje bordet i skolan samt att han var född 1789.

 

Samtliga elevers namn och födelseår står i katalogen samt fädernas namn, titlar och bo­stadsort. Huvudparten av ele­verna kom från vårt län men en del kom från Kalmar, Karls­hamn, Stockholm, Göteborg, Bureå och Piteå. Vid examen i juli 1806 erhöll Anders Peter Göransson den stora silverme­daljen efter att termin efter termin ha utmärkts med mindre belöningar. Fortsätter man att bläddra i papperen, finner man 20 år senare Anders Peter Göranssons son, Göran Fredrik, bland skolans elever. Göran Fredrik, som grundade Sandvikens Järnverk, hade i sin tur sonen Anders Henrik, som efterträdde sin far i järn­verket. Det siste av Göransö­nerna var Karl Fredrik Görans­son, som ledde järnverket un­der åren 1920—1948.

 

Alla här uppräknade Göran­söner utom Anders Peter Gö­ransson var kända män. De har gått till historien inom svensk järnindustri. Den första Gö­ransson, som kom till Gävle, Anders Peter Göransson, vill jag berätta mera om. Han erhöll burskap som grosshand­lare år 1815. Han inträdde året därpå som delägare i handels­huset Dan Elfstrand & Co samt gifte sig med Maria Catharina Elfstrand i Gävle. De bosatte sig på Stigslunds Herrgård som låg ungefär där Gefle Manufak­turbolags disponentbostad tidi­gare var belägen eller inom det bostadsområde som nu kallas för Stigs gård mellan järnvägen och Testeboån vid Strömsbro. Dan Elfstrand & Co sålde på sin tid nästan allt järn åt bru­ken i Gävleborgs län samt åt järnbruken i Uppland och Da­larna. Anders Peter Göransson titulerade sig som brukspatron. Elfstrand & Co var nämligen delägare i flera järnbruk.

 

Genom köp 1838 och 1843 blir Göransson ägare till så gott som all mark i Stigslund. År 1847 bygger han en mjölkvarn med sex par stenar vid Testeboån. Genom HSB har byggnaden rustats upp. Kvarnen tjänstgör nu som kvarters- och ungdoms­gård. Kvarnbyggnadens murar år metertjocka och de bärande bjälkarna i taket är impone­rande. Skyltar finns uppsatta på några av de gamla fastighe­terna. På den gamla kvarnen berättas om “Göran Petter”. Kvarnen är ett kulturminne som med det ännu strömmande vattnet från Testeboån har det vackraste läge man kan tänka sig. Kvarnen har blivit ett mau­soleum över Anders Peter Gö­ransson och hans verk i Stigslund precis som Edske Masugn blivit ett minnesmärke över Göran Fredrik Göransson.

 

År 1844 byggde Anders Pet­ter en klädesfabrik även den belägen på holmarna i Teste­boån. Den sysselsatte ett 20-tal arbetare. Tillverkningsproces­sen var lång. Man köpte ull som spanns till färdig tråd och vävde yllekläder, Till fabriken hörde även ett färgeri.

 

Yllefabriken drevs med fram­gång. År 1850 halkade Anders Petter på ett isigt dammbord vid Testeboån och avlider efter kort tids sjukdom. Året därpå avlider hans hustru Marie i Stigslund.

 

Båda vilar nu i det Elfstrandska Elfbrinkska Göransonska gravkoret på gamla kyrkogården, som byggdes 1842 och som donerats till Gefle församling. Till byggnadens un­derhåll donerades 1847 2.000 kronor “så att byggnaden i fullgott skick kan bibehållas”. Det står i donationsbestämmel­serna även att församlingen ska vårda kapellet i evärdliga tider.

 

1 gravkoret vilar i dag allt vad Gävle har haft av köpmannaa­del — Elfstrandar, Elfbrinkar, Göranssöner, Lundebergare, Klingbergare med flera. Ett kolumbarium är inrett i kapel­let.

 

Stigslunds gamla herrgård revs 1906—1907. Här höll de stora bruksägarna med familjer sina fester, som författarinnan Kerstin Göransson Ljungman så väl beskrivit i sin bok “Kon­suln” utgiven 1949. Göranssö­nerna hade emellertid inte spe­lat ut sin roll i Strömsbro och Stigslund. I Gävle Manufaktur AB:s styrelse ingick från star­ten Anders Petter Göranssons son Göran Fredrik Göransson från bolagets start. Initiativrike­dom, fantasi, kunnighet och oräddhet präglade Göranssö­nerna.

 

I den gamla bebyggelsen på Stigslund har Sigurd Söder­berg i Strömsbro, Kjell Hertzman och Hans Tjörneryd samt HSB:s bostadsrättsförening Stigs gård forskat. Sigurds ar­tiklar finns samlade i Gefle Dagblads Hembygdsbibliotek under titeln “Förstaden vid Testeboån”. En sammanfatt­ning av Kejll Hertzman och Hans Tjörneryds forskning finns i skriften HSB:s bostads­rättsförening Stigs Gård.

 

Puderkvarn, sämskstamp, skvaltkvarn, såg, bränneri, smedjor, kniphammare och tröskmaskin fanns vid Stigsbäc­ken i Testeboån. Dessutom hade Rettigs tobaksfabrik un­der ett decennium en snus­kvarn som låg vid Testeboån. Sigslunds Tegelbruk som drevs ända fram till sekelskiftet, i över 200 år, var på sin tid en betydande industri. Den finns även dokumenterad.

 

FOLKE LÖFGREN

Läs mer om Folke här:

—————————————

september 17, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top