52 Carl Mathias Ström, del 2 kap LII

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

 CARL MATHIAS STRÖM.(1849 – 1926)

 

T.F. LANDSHÖVDING 1908-1911

 

SOM FÖDD I Ljusdal var Carl Mathias Ström en verklig son af Gefleborgs län, vars angelägenheter han även kom att ägna större delen av sitt liv. Efter examen till rättegångsverken 1878 inträdde han på landsstatsbanan och blev länsnotaric i Gefleborgs länsstyrelse 1882 och landskamrerare därstädes 1887.

 

Då landshövding Hugo Hamilton åtog sig civilministerposten i den Lindmanska ministären 1908 blev Ström t. f. landshövding i Gefleborgs län.

 

Med nit och stor samvetsgrannhet ägnade han sig åt sin vidgade verksamhet. Trafikfrågorna var under denna tid mycket aktuella och som styrelseledamot och senare som ordförande, följde han med största intresse Ostkustbanans utveckling. I Hushållningssällskapet behöll landshövding Hamilton givetvis ordförandeskapet, men Ström blev vald till v. ordförande och skötte i denna egenskap förhandlingarna vid flertalet sarnmanträden och möten.

 

I Gestriklands Fornminnesförenings styrelse fungerade Ström under de nämnda tre åren såsom ordförande. Hans namn ar särskilt knutet till föreningens insatser för att bevara Stenebergs kvarstående byggnader och att av dess markområde för den trakten skapa något som kunde motsvara Stadsträdgårdens betydelse för stadens norra och västra delar.

 

Då landshövdingen i Västernorrlands län, F. F. Bergenholtz, år 1911 blivit utnämnd till generalkrigskommissarie, fann regeringen lämpligt att på Hamiltons förord utse Carl Mathias Ström till denna post, där han kvarstod till pensionsåldern.

 

Carl Mathias Ström var gift med Agnes Hedlund.

 

C. M. Ström

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website