Daisyspelare är en rättighet – Birgitta Bjerkén

 

Daisygruppen i SRF Gävle­borg skriver i en artikel att synskadade behöver en Da­isyspelare för att kunna läsa inlästa böcker, tidningar, in­struktioner och samhällsin­formation – en mycket vik­tig fråga. Det talas oftast om att det inte är plånboken som ska styra om vi ska få hjälpmedel eller ej. Men så är det i dag för en synskadad som bor i Gävleborgs län och är i behov av en Daisy­spelare. Att inte tillhanda­hålla detta hjälpmedel inne­bär att landets synskadade inte får en likvärdig vård och det är inte acceptabelt.

 

Daisyspelare är ett viktigt hjälpmedel som Region Gävleborg kan förskriva men som inte är en rättig­het. Region Gävleborg är den enda region som inte har den rättigheten. Kostna­den för regionen vid ett in­förande av Daisyspelare i hjälpmedelsutbudet är rela­tivt liten men innebär en stor förbättring för länets synskadade.

 

Ärendet med Daisyspela­re har varit en långbänk i Region Gävleborg under många år. Försvaret från majoriteten är att tekniken utvecklas hela tiden och att det kommer att komma något bättre framöver, men till dess måste de synskadades behov tillgodoses.

 

I november 2015 ställde jag en interpellation om Daisy­spelare till regionfullmäktige med anledning av att man förskriver Daisyspelare och undrade hur många Daisy­spelare som förskrivits sedan 2010. Svaret var endast tre stycken och då kan man ju undra om det inte kommit in fler ansökningar eller om det är ett stort antal som inte be-handlats och/eller bara av­slås, för behovet verkar vara större. Det måste väl vara en mänsklig rättighet att kunna få läsa i Sverige 2016 och då bör väl de som har mest be­hov veta vad de behöver bäst och inte bara gå och vänta på ny teknisk utveckling. Många synskadade använder sig av datorer i dag som ett stort hjälpmedel men det är inget alternativ till Daisyspe­lare. Det är viktigt att påpeka att lika läsmöjligheter kräver olika lösningar.

 

Jag anser att Daisyspelare är en rättighet och ska ingå i hjälpmedelsutbudet och erbjudas länets synskadade och ska finansieras av regi­onen. Vi ska inte göra skill­nad på behoven. Om det finns möjlighet till hjälpme­del i vardagen som under­lättar för dem som behöver så ska det vara en självklar­het att få detta hjälpmedel oavsett i vilken region eller vilket landsting man bor.

Birgittha Bjerkén  (M)


Publ. 2016-07-17 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website