Brynäs med huset där mycket nu planeras – av Erik Andersson

 

Publicerat i Arbetarbladet 10 maj 1980.

Från en urklippsbok av okänt ursprung.

 

 

PRO-basen Kalle Lundin har tagit reda på hur hyresgästerna i centrum trivs och hur de vill ha sitt hus. Nu finns det idéer och förslag, som ska genomföras. Foto: Bemd Buttner.

 

— Den här sortens hus bygger man inte i dag, säger Kalle Lundin om höghuset på Agötorget, Brynäs centrum.

 

Huset har 60 små lägenheter där det i huvudsak bor pensionä­rer, men också männi­skor med sociala pro­blem. Det är ett kategori­hus som blivit uppmärk­sammat därför att människor har legat dö­da i sina lägenheter läng­re tider innan de saknats och hittats.

 

Nu har socialförvalt­ningen, Gavlegårdarna, PRO, Hyresgästför­eningen och ABF i sam­arbete satsat på att för­bättra trivsel och trygg­het i huset. Men trivseln är god och grannkontakterna  bättre än i vanliga hyres­hus. Det visar — något  överraskande — en enkät bland de boende.

Höghuset vid Brynäs cent­rum ska, enligt planerna i juni, bli centrum för Brynäs  hemsamariter. En lokal står I redan färdig att ta emot del tolv hemsamariter som ska bemanna hemhjälps­stationen på fjärde våning­en.

Kalle Lundin är ordföran­de i en av Gävles två pensionärsföreningar, PRO. Han har varit drivande kraften bakom den satsning som har gjorts från bl a kommunens, Gavlegårdar­nas och PRO:s sida. Han har jobbat med en enkät bland husets hyresgäster för att få veta hur de trivs och vad de har för önskemål.

Han är ivrig att komma igång, Kalle Lundin. Han är en aning irriterad över att hemhjälpsstationen inte har kommit igång trots att loka­lerna stått färdiga sedan nå­gon månad tillbaka.

 

FYLLERI OROAR

Drygt 80 procent av husets hyresgäster är ålderspensio­närer, mest ensamstående kvinnor. Kalle Lundin berättar att han känt sig välkom­men när han har gått om­kring i huset med sina frå­gor.

 

— Vi har känt att de tyckt att det var trevligt att få be­sök och få resonera och pra­ta ut om hur man har det. Och man har varit mycket intresserade när vi talat om de förbättringar som för­hoppningsvis ska ske snart.

 

Hyresgästerna är nöjda med servicen i området, när­heten till butiker, post och bank. Och bara fyra ansåg att trivseln i huset är dålig.

 

Ungefär 60 procent av hyresgästerna har mer eller mindre täta kontakter med grannarna. Och det tyder på flitigare grannkontakter än i vanliga hyreshus. Dom flesta vill ha en samlingslokal att träffas i vilket såväl Gavle­gårdarna som kommun är positiva till, men man måste vänta på att det blir ett par lägenheter lediga för ombyggnad.

 

I enkätsvaren speglas också oro och missnöje. En tredjedel av hyresgästerna påpekade spontant att fylleri är ett problem i huset. Några berättade att de är rädda på kvällarna, att folk “från an­nat håll” kommer in i huset. Därför finns det förslag om vaktmästare, porttelefoner och låsta dörrar mot gatan.

 

Ungefär hälften av hyres­gästerna vill ha en annan åldersfördelning i huset, gär­na barnfamiljer eller icke­pensionärer. Villkoret är att dom ska vara “ordentliga”.

 

SÅNG OCH MUSIK

Hyresgästföreningen står beredd att starta fritidsverk­samheter i huset. Det har ju hyresgästföreningen erfa­renheter och kontakter från andra bostadsområden att ösa ur. Och man kan räkna med god hjälp.

 

Husets hyresgäster har re­dan kommit med en lång önskelista på underhållning de vill ha: sång och musik, kortspel, nykter samvaro, historier, kaffe, sällskaps­spel, schack, uppläsningar, gemensamma husträffar, terapi, hobby, vävning. . .

—            En del har sagt att de kan ställa upp själva och underhålla, berättar Kalle Lundin.

—            Det räknar jag med att kanske göra själv också.

 

ERIK ANDERSSON

—————————-

maj 01, 2013

Gå till Startsidan Sammanställt  av

Lisse-Lotte_2012_nov

lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website