MUSIK-KAFFE I GÄVLE fanns år 1973 – kan vi använda det uppfunna hjulet en gång till 2013?

 

PUBLICERAT AV GAVLEDRAGET.COM 2013-04-30

 

Musik-kaffe_Del 1

 

Någon i Gävles FACEBOOKGRUPP hittade vid städning av en verksamhets lokaler en gammal pärm med tidningsurklipp från 1973. Efter att litet förstrött ha bläddrat i den vaknade intresset och i stället för att lämna den till en arkivmyndighets förrådslokaler bestämde hon sig för att höra om någon i Facebookgruppen var intresserad  av Gävles historia och som ville ta vara på pärmen för att förmedla materialet vidare till en större grupp.

Naturligtvis vaknade Gavledragets intresse och nu kommer jag att periodvis publicera artiklar från pärmen som sparats i form av tidningsurklipp.

Dagsläget i Gävle 1973 beskriver i den första artikeln bl.a. om den stora arbetslösheten bland ungdomar  samt om stöd till ungdomar som är läkemedelsmissbrukare och vad man kunde göra åt detta.  Jag anser att förhållandet är identiskt även år 2013, enda skillnaden är att det kraftigt har förvärrats. Kanske kan man dra nytta av tidigare erfarenheter och inte behöver uppfinna hjulet på nytt?

 

Urklipp från ARBETARBLADETS, UNGDOMSTIDNING – 1973

 

“- LÅT OSS ÖPPNA ETT MUSIK-KAFE I GÄVLE!”

 

Vad skulle ni säga om ett musik-kafé kom till stånd i Gävle? Ett ställe där man kunde gå in och ta en fika eller något annat till självkostnadspris.

 

Ett ställe som kunde bli ett alternativ till ung­domsgårdar och krogar och där man går in för att aktivera folk, inte med flipperspel och enarmade banditer, utan med hjälp av varje persons för­måga att skapa. Ett ställe där medlemmarna be­stämmer hur de skall utforma lokalerna och verk­samheten och är med och genomför detta.

Det är klart att det finns ett behov av en sådan här verksam­het. Tillvaron för många ungdo­mar präglas nu av passivitet och tristess.

Man behöver bara se på den rådande ungdomsarbetslösheten i Gävle för att se hur illa det lig­ger till; ca femhundra går utan jobb.

Om man frågar någon av des­sa vad de gör på dagarna blir svaret ofta: “Ingenting”. De går upp sent, mellan tolv och tre, och sedan går bara dagen.

De arbetslösa, och även en stor del av skolungdomen, har mycket svårt att få pengarna att räcka till. Om man skall gå på något nöjesställe måste man låna pengar av föräldrarna. Att roa sig är dyrt. Tanken med musik-kaféet är att det skall kunna reparera de flesta av dessa bris­ter.

 

Musik-kaféet ska vara öppet under såväl dagtid som kvällstid. På dagen skall man kunna gå dit och prata med kompisar över en kopp kaffe, läsa en tidning, träna att spela något instrument — ensam eller tillsammans med andra, delta i någon cirkelverk­samhet eller göra något annat.

På kvällarna — även under veckosluten — skall man kunna lyssna till musik, spela eller se på teater, dansa eller bara ta igen sig i någon lugn vrå.

Det viktigaste med verksamhe­ten skall alltså vara aktiviteten. Alla som vill skall få delta i underhållningen eller i skötseln och driften av stället. Och så skall ingen privatperson få göra ekonomisk vinning på verksam­heten.

Mycket tyder på att just det här sättet att driva ungdoms­verksamhet är bra. I Uppsala har man startat Musikforum, där driften sköts av medlemmarna själva. Ekonomin klaras med medlemskort, inträden och kommunalt stöd.

Vi skall följa upp den här idén med uppvaktning av politi­ker så snart vi sammanställt en detaljerad plan över den tänkta verksamheten. Här på Träffen kommer att par ställen med lik­nande verksamhet att presente­ras inom den närmaste tiden, bl a Musikforum. Om ni vill del­ta i arbetet så kan ni slå en sig­nal till undertecknad, tel 026/101198. Kom gärna med synpunkter.

LEIF WALTER

——–

22 maj 1973

 

Vill du hjälpa till med Gävles musik-kafé?

 

Mötet om Musik-kaféet på Bluesklubben förra onsdagen samlade ett fyrtiotal perso­ner. Där diskuterades upp­läggningen av verksamheten och mötesdeltagarna kom med en hel del konstruktiva förslag.

Mötet enades om följande: som en idéell förening. Före­ningen skall tjäna som ett al­ternativ till krogar och ung­domsgårdar och bygga verk­samheten på allmän aktivitet för att motarbeta de passiviseringstendenser som alltmer gör sig gällande i samhället.

Den levande musiken och andra kulturarter skall upp­muntras och stödjas genom att föreningen upplåter trä­ningslokaler och ger speltill­fällen; oetablerade konstnärer skall få tillfälle att anordna utställningar.

Studiecirkelverksamhet skall också uppmuntras. I lo­kalerna skall det finnas ett litet bibliotek med böcker, tidskrifter och tidningar. Biblioteket skall också fun­gera som mysrum.

Föreningen skall bedriva serveringsverksamhet med lå­ga priser. Lokalerna skall vara öppna både dag och kvällstid. Den fortlöpande driften skall skötas av ar­betsgrupper om 6—8 personer där varje grupp svarar för driften exempelvis en gång var fjortonde dag.

Just nu håller man på att samla in namn, adress och telefonnummer på folk som är villiga att arbeta med Musik-kaféet. De som bara stöder verksamheten är också välkomna att skriva på namnlistorna men ombes att ange detta på listan med ett (S). Listor kommer att fin­nas i stadsbibliotekets foajé fr o m i morgon, onsdag.

Den viktigaste förutsätt­ningen för att den här verk­samheten skall komma till stånd är att det finns lämp­liga lokaler. Man har med viss framgång ringt runt till ett antal byggnadsfirmor för att höra sig för om detta, men det behövs fler alter­nativ. Om ni känner till några lämpliga lokaler så kan ni kontakta Bernt Danielsson tel. 026/12 3131.

När namninsamlingen är klar och organisationen fått fast form kommer man att uppvakta politikerna i kom­munen om anslag — främst till hyran.

Ni som läser det här kan vara till stor hjälp genom att sprida idén till era kompisar och skriva på listorna.

———–

25 maj 1973

 

 Arbetsgruppen   KLICKBAR BILD.

Några ur arbetsgruppen i den tilltänkta lokalen i Textilgården.  Från vänster: Leif Walter, Bernt Daniels­son, Anders Olsson, Anders Axell och Tord Östrand.

 

 

Musik-kaféet i Gävle fick snabbt lokaler

Sökandet efter lokaler till det planerade musikkaféet i Gävle har slagit väl ut. Efter artikeln i Träffen i tisdags har man fått två napp: dels från SAC, syndikalisternas organisation, som erbjudit sig att upplåta Joe Hillgården utan kostnad, samt från Ångväveriet som har lokaler i Textilgården på Åkargatan.

 

Textilgarden    Textilgården

Klickbar fil

 

Joe Hillgården tänker man an­vända för olika aktiviteter under sommaren, t ex viskvällar och in­formation.

De i arbetsgruppen som härom­dagen var upp och tittade på lo­kalerna i Textilgården blev mycket nöjda. Där fanns allt som krävs för verksamheten: kök, toaletter, en stor sal för konserter, utställningar etc. Flyttbara väggar gör det möj­ligt att dela in denna sal i mindre enheter för cirkelverksamhet o dyl. Dessutom finns utrymme för kon­tor och garderob. Den totala ytan är 330 kvadratmeter.

 

Det finns ett stort behov av en sådan här verksamhet här i Gävle. En av dem som ger sitt stöd är fältassistent Per Svensson på soci­albyrån. Han säger:

— Det är mycket viktigt att det skapas bra alternativ till krogarna och ungdomsgårdarna. Det är ock­så viktigt att den tänkta verksam­heten inte får formen av overk­samhet och passivitet. Man måste alltså satsa på att ungdomarna själva deltar i aktiviteterna.

Vid ett allmänt möte som kom­mer att hållas på Joe Hillgården tisdag 29 maj, kl 18.30, kommer Föreningen Musik-kaféet att bildas. Föreningens första uppgift blir att sammanställa ett program och att ansöka hos kommunen om hyresbidrag.

Ni som vill ingå i arbetsgruppen och arbeta aktivt för och med Musik-kaféet kan skriva på de namnlistor som finns på Stads­biblioteket. Ni kan också slå en signal till Bernt Danielsson, tel 12 3131, eller Leif Walter tel 101198.

————

Arbetarbladet 4 september 1973.

Har ni några begagnade möbler över?

Nu är Musik-kaféet i Gävle en realitet. I lördags blev det klart med lokaler i Textilgården intill Polhemsskolan. Ni kanske kommer ihåg hur vi i våras på Träffen förde fram tanken på att starta ett ställe som skulle vara ett alternativ till ungdomsgårdarna och krogarna och deras passiviserande utbud. Ett ställe som skulle bygga sin verk­samhet på allmän aktivitet och medbestämmanderätt för alla medlemmar. Nu finns alltså lokalerna till detta alter­nativ. Nu skall verksamheten börja formas.

Att den här verksamheten har kommit så långt beror mycket på att de som ställde upp på idén om ett Musik­kafé har organiserat sig i ett riksförbund — RFHL, Riks­förbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare.

Fördelarna med att tillhöra ett riksförbund är många, bl a kan föreningen tillgodogöra sig de anslag som stat och kommun erbjuder. Om man är oorganiserad får man inga sådana bidrag. Anledningen till att Musik-kafégruppen valde att gå med i just RFHL är att RFHL:s målsättning i stort överensstämmer med Musik-kaféets.

Musik-kaféet kommer nu att vara ett utskott till RFHL:s lokalavdelning i Gävle.

 

Man räknar nu med att det kommer att ta ett par veckor att få igång verksamheten och utrusta lokalerna. Det som man mest behöver är möbler: Stolar, bord, hyllor osv. Dessa saker hoppas man få gratis av allmänheten. Det finns ju så många som har gamla möbler stående i sina vinds- och källarutrymmen.

Här har ni alltså chansen att bli av med dem. Musik­kaféet kommer och hämtar gratis.

Allt ni behöver göra är att ringa till Johan Sundgren 026/18 3915 efter kl 17.00.

———————

18 sept 1973

MUSIKKAFÉ I GÄVLE

Nästa söndag ska RHFL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) starta ett musikkafé i Gävle. Platsen är Textilgården. Meningen är att det ska bli ett alternativ till krogar och ungdomsgårdar. Man anser att dessa många gånger saknar mål …

 

Just nu håller man på att samla in möbler. Sju, åtta sof­for, skåp och stolar finns men det behövs mer. Det är nämli­gen en stor lokal det är frågan om, 340 kvadratmeter samman­lagt.

 

Det finns dock möjligheter att dela upp utrymmet med hjälp av skjutbara väggar. På detta sätt kan man få en samlingslo­kal på ca 280 kvadratmeter. Kök, toalett och luftkonditionering finns.

— Lokalen är väldigt lämpad för ändamålet, säger Leif Walther.

Tre medlemsmöten har man haft. Det är då utformningen av kaféet bestämts. Styrelsen ska bara se till att saker och ting verkställs.

 

OETABLERADE

Hur verksamheten ska utfor­mas i detalj är man ännu lite osäker på. Men att musikakti­viteter kommer att bli en vik­tig del, den saken är klar. Oetab­lerade orkestrar, som inte bru­kar spela så mycket på andra ställen, ska dock ges en ordent­lig chans. Likaså ska amatör­teatrar och konstnärer som mest bara håller på hemma — men som för den skull inte är dåliga — kunna visa upp sina alster.

En annan sak som däremot är helt klar är att man ska be­kämpa drogmissbruk i alla dess former.

Ungdomsgårdar och liknande saknar många gånger mål. Vårt mål är att få bort droger. Har folk något att göra så missbrukas heller inte såna saker.

Meningen är att kaféet ska fungera som en sluten förening där man ibland ordnar öppna aftnar. Dvs aftnar där allmän­heten är välkommen.

Första dagen är dock gården öppen för allmänheten. Sen ska man försöka ha öppet alla da­gar för medlemmar. Till kl 22 på vardagar och 24 på freda­gar och lördagar. Det där med tiderna beror dock lite grann på hyresvärden. Man ska försöka träffa överenskommelse med denne varje gång.

 

Utöver att få bort drogerna har man satt som mål att göra kaféet så attraktivt som möjligt för så många som möjligt.

— Det gäller att det hela ti­den kommer folk. Alla måste vara där och forma stället. In­gen ska kunna komma och säga att det är ett dåligt ställe. I så fall beror det på att de själva inte gått dit ifrån början och format det på ett sätt som pas­sar dem.

 

Planerna har presenterats för Rikskonserter. Där ställde man sig mycket positiv till idén och sköt till 4.500 kronor. RFHL ska försöka få statsbidrag. Får man detta kommer musikkaféet i Gävle att få stöd även därifrån. Gävle kommun är också positiv till verksamheten. Om det blir någon ekonomisk hjälp därifrån är dock ännu oklart.

———-

Arbetarbladet 22 september 1973

Musikkaféet i Gävle startar i morgon

På söndag drar Musikkaféet, Gävle igång sin verksamhet. Mu­sikkaféet, som ligger inrymt i Textilgården intill Polhemsskolan på Söder, skall vara ett alternativ till krogar och ungdomsgårdar och deras passiviserande utbud. De viktigaste principerna för Mu­sikkaféet är att det ska drivas av medlemmarna själva och därige­nom ge möjligheter till aktiviteter som är omöjliga att bedriva på kommersiella ställen.

 

Detta ställe kommer alltså att bli forum för oetablerad konst, musik och teater och en mängd andra aktiviteter som bestäms av medlemmarna.

Musikkaféet skall som namnet anger, också bedriva viss serveringsverksamhet.

 

Verksamheten kommer att drivas som en sluten förening med med­lemsavgift. Detta för att man ska kunna tillgodogöra sig de för­eningsbidrag som stat, kommun och andra institutioner står till | tjänst med. Föreningen kommer dock att ha öppet för allmänheten vissa dagar, som nu på söndag, till exempel, då lokalerna kommer att visas och en del aktiviteter äger rum. Besökarna kommer också att kunna få sig en kopp kaffe och hembakt bröd till rimligt pris.

Samtidigt med starten påbörjas en medlemsvärvningsaktion så att föreningen blir stark. Medlemskort kommer att säljas vid invigningen.

 

Musikkaféet är en lokalavdelning av RFHL, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, ett för­bund som just nu är mycket ak­tivt på ett flertal platser i landet.

——————————

GEFLE DAGBLAD måndagen den 24 september 1973

 

 

Leif Walther, initiativtagaren till musikkaféet, och Lena Jacobsson var ända in på söndagsförmidda­gen sysselsatta att utforma affischer med information.

 

 

På söndagen var det premiär på det “musikkafé som startades av lokalavdelningen i Gävle av RFHL, dvs Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare. Som lokal har avdelningen genom förmedling av Handelskammaren fått hyra övre våningen av Tex­tilgården på Södra Kopparslagargatan.

 

— Som vanligt är ekonomiska problem förenade med aktioner av den här typen, säger Leif Walther, idégivare och primus motor.

Anledningen till initiativet står lätt att finna — att få en plats där ungdomen kan samlas. Och som musiken betyder väldigt mycket för ungdomen av idag är just det här med ett “musik­kafé” viktigt — en plats där ung­domen kan spela och umgås. Mu­sikaktiviteter av olika slag får därför en framskjuten plats i verksamheten. Man skall också, givetvis, bekämpa alla former av drogmissbruk.

För lokalen betalas 1.900 kro­nor i månaden. Inför starten har Rikskonserter givit  4.500 kronor och genom RFHL hoppas man på ytterligare 5.000 efter årsskiftet.

Lokalen har ännu inte ställts riktigt i ordning — det är myc­ket som behöver snyggas upp, möbler som tiggts ihop bl a, men starten på söndagen hade ändå samlat en hel del, ungdomar, redan innan ensemblen “Levande musik” framträdde.  Som underhållare hade ett antal ungdomar samlats.

——————————–

Gefle Dagblad 25 augusti 1973

 

Äntligen — musikfest på Brynäs

 

 På söndag blir årets musikfest i Gävle äntligen av. Denna fest som de två senaste åren ägt rum på “Udden” i Boulognerskogen och som tidigare i somras stop­pades på grund av uteblivet po­listillstånd äger nu rum i Herr­gårdshagen på Brynäs. Herr­gårdshagen ligger intill Brynäs idrottsplats och Gävles renings­verk.

Nu är polistillståndet ordnat. Som pricken över i har kommu­nen bidragit med 2 000 kr.

Arrangemanget kommer som tidigare att bestå av en hel del musik; både pop och visor. Föl­jande är klara att uppträda:

 

Eivon Boggie Band, Levande Musik, Mora Träsk, Quantum Satis, Pär Lindblom, Swängiga Svenssons och Björn Karman & Karmen. Eventuellt kommer någon av landets mera kända grupper också att dyka upp. Sånganläggningen står även till tjänst för dem som vill spela oanmälda. Ta med gitarren bara.

Barnen kommer att få det kungligt bra i Herrgårdshagen: där ska finnas gungor, målar-, snickar- och musikverkstad med mängder att göra. Arrangörerna bjuder också på gratis saft.

Arrangörer för festen är RFHL:s lokalavdelning i Gävle — Riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare ska starta ett musikkafé i Gävle under hösten. På festen kommer RFHL att informera om den planerade verksamheten i Gävle samt om dess verksamhet i all­mänhet. Detta sker främst i ut­ställningsform.

I händelse av regn har arran­görerna hyrt ett stort antal pre­senningar som ska tjäna som skydd för publiken. “Det är klart det blir fest fast det reg­nar,” säger de.

 

Brynas_musikfest

——————-

Arbetarbladet 27 augusti 1973.

 

Herrgårdshagen-2

 

Herrgårdshagen-1

 

Se Facebookgruppens kommentarer:

—————————-

april 30, 2013

Gå till Startsidan Sammanställt och kompletterat med bilder av Lisse-Lotte_2012_nov lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top