Gefle Orgelfabrik, vacker fabriksbyggnad – av Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 18 maj 1985

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

För hundra år sedan hade Gävle Orgel- & Pianofabrik 45 anställda. Företaget låg i korsningen Norra Kansligatan/Hantverkargatan och huset finns fortfarande kvar. Hantverkargatan 33 är en fabriksbyggnad som till det yttre, i utsmyckning kan tävla med flera bostadshus i Gävle.

 

■ ■ Det här huset, Hantverkargatan 33, är en fabriksbygg­nad, som till det yttre i ut­smyckning kan tävla med flera bostadshus. Huset ritades 1898 av Gävlearkitekten Nils Nordén. Samma arkitekt som bland annat ritade Dalapalatset samt förskönade fastigheten Nygatan 3. Man uppmärksam­mar fönstren med sina fina överstycken samt husets ornamentering. Förr i tiden fanns det gott om så kallade mönster­murare. De kunde verkligen liva upp en tegelfasad.

 

Huset byggdes för Gefle Or­gelfabrik. Detta företag inneha­des av instrumentmakarna L E Bärlin och P Östlund. I staden fanns tidigare flera fabriks­byggnader där man verkligen kostat på fasaderna med vackra murverk. Exempel härpå var Kronbergs Mälteri på Ruddammsgatan 72, Lind­bergs mälteri, Norra Skeppargatan 18, Choklad- & Konfekt­fabriken Freja, Ruddammsga­tan 15, Tekniska AB Swea, på Södra Skeppsbron 20 med flera. Alla dessa fabriksfastig­heter är i dag rivna. De var byggda i rött tegel och hade påkostade fasader. Byggna­derna smälte rätt väl in i stadsbilden.

 

Gefle Orgelfabrik, för vars räkning Hantverkargatan 33 uppfördes, upphörde med att tillverka pianon och orglar 1933.

 

Innan orgelfabriken byggde sin fina fabriksfastighet fanns på samma tomt en kägelbana som var 25 meter lång. Banan ritades av S E Renberg år 1872. Då den var ny hörde den till en av landets finaste inomhusbanor. Efter något decennium inköptes den av orgelfabriken som använde banan till orgel­verkstad. De båda orgelbyg­garna Bärlin och Östlund, som titulerade sig som instrumentmakare, var skickliga orgelbyg­gare. Då före detta kägelbanan blev för trång för orgelbyg­garna, revs den och i banans ställe byggdes det fina tegelhu­set. Orgelfabriken kunde sedan utöka sin verksamhet. Man började även tillverka pianon. Firmanamnet ändrades i sam­manhang därmed till Gefle or­gel- och pianofabrik. Pianona var mycket eftertraktade.

 

Gefleutställningen 1901 fick fabrikens tillverkning guld­medalj och firman blev sedan även Kunglig Hovleverantör.

 

Musikläraren vid Gävle läro­verk kompositören Ruben Lil­jefors intygar, att instrumenten utmärker sig för en ovanligt stor, klangfull och vacker ton jämte en mycket behaglig tou­che.

 

Företaget gjorde konkurs ef­ter första världskriget. Alla ak­tieägarna fick emellertid full betalning för sina aktier, sedan alla avbetalningsköpare landet runt hade fullgjort sina förbin­delser.

 

Gefle Orgel och pianofabrik verkade i två generationer. Flera av de anställda verkade, långt efter det att fabriken upphört, som pianostämmare och försäljare av musikinstru­ment.

 

Orgel och Pianofabrikens fas­tighet såldes 1933 till L Haglund & Co:s hatt, möss och pälsfa­brik. Detta företag hade star­tats år 1872 av Lars Haglund, först som minutaffär och sedan även som partiaffär. Lars Hag­lunds söner Sven och Bror utvecklade rörelsen ytterligare. Sven Haglunds söner Bengt och Lars Haglund var de sista innehavarna av företaget. Hatt och mössfabriken hade cirka 150 anställda och var mark­nadsledande inom landet.

 

   

L Haglund & Co:s hatt, möss och pälsfa­brik

 

På grund av olika omständig­heter avvecklades rörelsen 1966. I dag (1985) äger AB Swedab fastigheten och till hyresgäst har man Exellanprodukter som ingår i Samhällsföretag.

 

FOLKE  LÖFGREN

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

februari  11, 2013

Sammanställt och kompletterat med bilder av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top