BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del V-Byggnadsfirmor-1940.

 

Betlehemskyrkan. Restaurerad 1938 av byggmästare Gustaf Eriksson.

 

html-test-13_thumb

 

BYGGNADSFIRMOR.

 

BYGGMÄSTARE GUSTAF ERIKSSON

GEFLE.

 

Byggmästare Gustaf Eriksson är född år 1883 i Tärnsjö, Nora församling, och redan i mycket unga år började han praktisera inom byggnadsbranschen. Han deltog bl. a. vid uppförandet av en hel del större industribyggnader i Halland samt vid sulfitfabriksanläggningar i Ljusne.

 

År 1925 etablerade Eriksson egen byggnadsverksamhet i Gefle , men han har även uppfört byggnader på andra platser bl. a. i Sandviken. Bland de byggnader, som uppförts, kunna här nämnas: Bäckebro skola , två byggnader för konsumtionsföreningen Alfas räkning, två byggnader för konsumtionsföreningen Oden i Bomhus, restaureringar av Betlehemskyrkan i Gefle samt Strömsbro kyrka, polisstationsbyggnaden i Gefle m. fl. samt en hel del bostadsfastigheter såväl för egen räkning som på entreprenad. Bland uppförda bostadsfastigheter märkas Brunnsgatan 49 samt Skepparegatan 2. Byggnader vid Ericska Stiftelsen och Blomsterfonden, Gefle.

 

 

html-test-14_thumb

 

Fastigheten S. Skepparegatan 2, uppförd av byggmästare Gustaf Eriksson.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

html-test-15_thumb

 

Staffanskyrkan, uppförd av byggnadsfirman J. Alb. Andersson.

 

 

BYGGMÄSTARE ALB. ANDERSSON

GEFLE.

 

Ovanstående byggnadsfirma har sitt huvudkontor i Kalmar, där firman bedrivit byggnadsverksamhet sedan 1920. Filialen i Gefle upprättades år 1930 under ovanstående firmanamn och med ingenjör Oscar Andersson som chef.

 

Verksamheten omfattar huvudsakligen uppförandet av kommunala , statliga och offentliga byggnader men även bostadsfastigheter. Bland de bygg nader, som uppförts kunna t. ex. nämnas: under åren 1930—32 Staffanskyrkan , 1935—37 hel omrestaurering och grundförbättringar av Trefaldighetskyrkan . Senare har firman uppfört Centrallasarettet , barnbördshuset , en större personalbyggnad vid Centrallasarettet, Arbetarbladets tryckeri-och kontorsfastighet vid Hattmakaregatan 12, tvenne barnhem för fattigvårdsstyrelsens räkning vid Stora och Lilla Källbäck , E. Sohlbergs Charkuteri fabrik m. fl. industribyggnader. Vidare märkas en större garagebyggnad vid 3:dje Tvärgatan 48, uppförd efter ritningar av byggnadsfirman. År 1939 uppfördes för Gefle Busscentrals räkning en större busscentralanläggning Stora Salutorget omfattande vänthall och expeditionslokaler.

 

 

html-test-16_thumb

 

Personalbyggnad vid Centrallasarettet, uppförd av Byggnadsfirman J. Alb. Andersson.

 

html-test-17_thumb

 

Heliga Trefaldighetskyrkan, helt restaurerad av Byggnadsfirman J. Alb. Andersson efter stadsarkitekt Sven H. Wranérs ritningar .

 

html-test-18_thumb

 

Barnbördshuset, Lasarettet, uppfört av byggnadsfirman J. Alb. Andersson.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

html-test-19_thumb

Bro över Indalsälven vid Dvärsätt, uppförd av Byggnads AB Konstruktör.

 

 

BYGGNADS A.-B. KONSTRUKTÖR

GEFLE

 

Byggnads A.-B. Konstruktör grundades år 1914 och har alltsedan dess intagit en ledande ställning inom branschen i norra Sverige. Verkställande direktör för bolaget blev civilingenjör J. F. Hjorth , vilken ännu innehar denna post och under vars skickliga ledning ett betydande antal större arbeten utförts. Företaget har specialiserat sig på moderna betongkonstruktioner, brobyggnader, industri- och vattenverksbyggnader. Kontoret är beläget vid Bergsgatan 86, där enbart på konstruktionskontoret ett 10-tal ingenjörer äro anställda. Bland de större konstruktionsarbeten, som firman utfört, kunna t. ex. nämnas:

 

Brobyggnader : bro över Indalsälven vid Dvärsätt, bro över Ljusnan vid Vallsta, bro mellan öarna Orust och Tjörn i bohusländska skärgården, bro över Ljungan vid Torpshammar, bro över Västerdalälven vid Yttermalung, bro över Järpströmmen vid Stockholms stads kraftbyggnader vid Järpen m. fl.

 

Industribyggnader : wallboardfabrik för Karlholms A.-B. vid Karlholm, cellulosafabrik i Skutskär, Korsnäs Sågverks A.-B., Korsnäs, sågverksbyggnader för samma företag i Kastet, Gefle Ångväfveri A.-B :s stora fabriks-komplex i Gefle , silosbyggnader för Mackmyra Sulfit A.-B., tankanläggningar vid Fredriksskans för Svenska Gulf Oil Company, Svensk-Engelska Mineraloljeaktiebolaget samt The Texas Company. Vidare märkas dammbyggnader för Stockholms stads kraftverk vid Untra i Uppland, de s. k. Untraverken, kajbyggnader oc h vågbrytare för Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. i Skutskär samt för Korsnäs Sågverks A.-B. i Kastet, kraftverk i Eldforsen för Trävaru A.-B. Dalarna m. fl.

 

 

html-test-20_thumb

 

Bro över Ljungan vid Vallsta, uppförd av Byggnads-A.-B. Konstruktör.

 

 

html-test-21_thumb

 

Bro över Skåpesund, uppförd av Byggnads A.-B. Konstruktör.

 

 

html-test-22_thumb

 

Wallboards-fabrik för Karlsholms A.-B., uppförd av Byggnads A.-B. Konstruktör.

 

 

html-test-23_thumb

 

Länsmuseet, Östersund, uppfört av Byggnads A.-B. Konstruktör.

 

 

Offentliga byggnader: Jämtlands Museum, Östersund, läroverksbyggnad i Östersund, Rödöns kyrka, Jämtland, Skutskärs kyrka, Skutskär m. fl. Bland senare utförda byggnader märkas stridsvagnsgarage för Södermanlands regemente, Strängnäs, samt landstatshuset, Gefle.

 

Dessutom har bolaget uppfört ett flertal byggnader för egen räkning i Gefle samt utfört flera arbeten åt statliga institutioner å olika platser inom landet.

 

Under åren 1923—27 hade bolaget en filial i Sundsvall och under denna tid uppfördes bl. a. en större folkskolebyggnad i Sundsvall, bro och dammbyggnader över Ljungan vid Matfors samt ett flertal industribyggnader i Sundsvall med omnejd.

 

Sammanlagt sysselsätter bolaget cirka 300 arbetare och den årliga omsättningen uppgår till ungefär 3 miljoner kronor.

 

 

html-test-24_thumb

 

Landstatshuset i Gefle, uppfört av Byggnads- A.-B. Konstruktör

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Westergrenska Stiftelsens fastighet uppförd, av C. P. Lindbom & Son, Byggnadsfirma.

 

 

html-test-25_thumb

 

 

C. P. LINDBOM & SON, BYGGNADSFIRMA

GEFLE.

 

Ovanstående byggnadsfirma grundades år 1887 av byggmästare C. P. Lindbom , bördig från Persberg, Värmlands län. Lindbom drev rörelsen ensam till år 1900, då han ingick kompanjonskap med byggmästare P. Westerholm. Firmanamnet ändrades då till Lindbom & Westerholm och bland de arbeten, som under denna tid utfördes kunna t. ex. nämnas: De flesta byggnaderna till Gefle-utställningen år 1901 samt Brynässkolan vid Brynäsgatan.

 

År 1905 separerade Lindbom och Westerholm och år 1911 inträdde byggmästare C. P. Lindboms äldste son, byggnadsingenjör Carl Josef Emanuel Lindbom , som delägare i firman och firmanamnet ändrades till ovanstående. Sedermera övertog byggnadsingenjör C. J. E. Lindbom ensam rörelsen.

 

 

html-test-26_thumb

 

Fastighetsföreningen Vibro vid Byggmästaregatan.

 

 

html-test-27_thumb

 

Brynässkolan, uppförd av C. P. Lindbom & Son, Byggnadsfirma.

 

 

Firman har under de gångna åren uppfört en hel del industribyggnader, bostadshus och offentliga byggnader varvid bl. a. märkas: Gävle Redskapsfabriks fabriksfastighet vid Skutskärsgatan, Isaac Westergrens Såpfabrik , Gefle Porslinsfabrik , Motortjänsts nybyggnad vid Skeppsbron, ombyggnaden av Sundsvalls Enskilda Banks fastighet vid Drottninggatan, biograferna Röda Kvarn, Regina och Metropol , Westergrenska Stiftelsens fastighet, Rettigska museet , bostadshus i kvarteret Albion samt H. S. B.”fastigheten i kvarteret Stralsund, samtliga i Gefle. Även på ett flertal andra platser ha byggnader för olika ändamål uppförts såsom t. ex.: Murgårdsskolan i Sandviken, Sandvikens Brandstation, en del affärshus åt Sandvikens Konsumtionsförening, Hofors skola, Forsbacka skola m. fl.

 

Firmans kontor är beläget vid Stapeltorgsgatan 12.

 

html-test-28_thumb

 

Rettigska museet, uppfört av C. P. Lindbom & Son, Byggnadsfirma, efter stadsarkitekt Sven H. Wranérs ritningar.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

html-test-29_thumb

 

Firma N. Lundgren. T. v.: Två syrafasta skorstenar, 116 resp. 50 m. höga, byggda för Falconbridge Nikkelverk A/S., Kristiansand, Norge, samt t. h. skorsten med vattenbehållare, system Intze, under byggnad vid Smedjebackens valsverk.

 

 

FIRMA N, LUNDGREN

GEFLE.

 

 

År 1869 började firmans grundläggare, byggmästaren Nils Lundgren , sin verksamhet i Gefle som entreprenör för hus-, fabriks- och hamnbyggnader. Sin teoretiska utbildning hade han inhämtat vid dåvarande Chalmerska Slöjdskolan i Göteborg, som han med heder genomgått.

 

Efter att grundligt ha studerat konstruktionen och uppförandet av de då i utlandet moderna, runda skorstenarna av radial form tegel byggde Lundgren år 1891 vid Stockholms stads gasverk sin första större skorsten, som hade en höjd av 50 m och en invändig toppdiameter av 2,0 m,,och snart blev uppförandet av järnarmerade, runda skorstenar firmans specialitet. I denna bransch har den utvecklat sig till Skandinaviens största. Över 1.600 skorstenar med en sammanlagd höjd av mer än 5 mil, svarande mot halva stratosfärens, har firman uppfört, icke blott i vårt land och i grannländerna Norge, Danmark, Finland och Ryssland, utan den har även anlitats på så långt avlägsna platser som Turkiet, Gamla Böhmen och Tyskland.

 

Bland beställare i Sverige märkas Svenska staten, för vars räkning uppförts 90 skorstenar, Fagerstakoncernen 67, Uddeholms A.-B. 37, Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. 28, Sandvikens Jernverks A.-B. 22, S. K. F., Hofors Bruk, 18, Svenska Cellulosa A.-B. 23 och Stockholms stad 17 st.

Firman utför även reparationer, kring- och påbyggnader av skorstenar under drift, åskledare, vattenbehållare och utrustningar för flyghinderbelysningar på skorstenar, ångpanne-, ugns- och andra tekniska inmurningar

för eld-, syra-, alkalisalt- och oljefasta ändamål.

 

 

html-test-30_thumb

 

Firma N. Lundgren. Underminering av skorsten, som skall fällas. —  Mer än halva skorstensmurverkets omkrets måste bortbilas. Pallningen borttages i sista ögonblicket. — Skorstenen brukar stå ändå, tack vare murverkets styrka.

 

 

html-test-31_thumb

 

Firma N. Lundgren. T. v.: Invändigt lopp i syrafast skorstenspipa av syrafast murverk samt t. h. skorsten under montering av flyghinderbelysning.

 

html-test-32_thumb

 

Firma N. Lundgren. En 60 m. hög skorsten, som måste fällas genom en trång öppning i ett plank. — Ibland tvingas man fälla en skorsten vid en husfasad längs en trång gata mellan fabriksbyggnader, som ej få skadas. Försiktighet och noggrann beräkning erfordras då.

 

 

Firman förfogar över ett tekniskt och merkantilt huvudkontor i Gefle, eget tegelbruk, Uppsala norra tegelbruk, med ett 35-tal arbetare, samt en vältränad, av ett 15-tal resemontörer bestående, fast arbetarstam.

 

Skorstensbyggarens yrke måste kunna utövas på stor höjd, ofta vid hård blåst och kyla, ibland mitt uppe i heta och stickande skorstensgaser. Det kräver frihet från rädsla och svindel samt en kroppslig spänst och balans, som måste tillägnas genom träning från den tidigaste ungdomen. Yrket fordrar också många läroår för utbildning till självständig montör. Till följd av det sagda har yrket medfört en viss, berättigad yrkesstolthet och ofta gått i arv från far till son. Så må nämnas, att firma Lundgren ur den bekanta muraresläkten Sandberg från Hudiksvall haft ett 20-tal utlärda skorstensbyggare och arbetsledare, bland vilka arbetet gått i arv ända till fjärde led. — Även tegelmästarebefattningen i firman har gått i arv i tre generationer, av vilka de två första gjort sig förtjänta av Pro Patrias guldmedalj. — Likaså har firman såsom sådan medaljerats för utmärkt goda skorstensbyggnader vid olika konst-, slöjd- och industriutställningar.

 

En skorsten kan ha till uppgift icke blott att åstadkomma erforderligt drag för avledande av rök eller heta avgaser från ångpannor, ugnar o. dyl. utan även att på erforderlig höjd bortföra kalla, fuktiga, frätande, illaluktande eller giftiga avgaser, för vilkas utspädning och bortförande på långa avstånd erfordras särskilt höga skorstenar. Enär sådana avgaser även kunna upplösa murbruket, fördärva teglet och skorstenarnas hållfasthet och stabilitet, erfordras för motsvarande byggen ingående kännedom om gasernas ursprung, temperatur, fuktighet, kemiska sammansättning och andra tekniska egenskaper vid olika aggregationstillstånd. Därtill fordras teknisk erfarenhet och god materialkännedom för att träffa rätt val av konstruktion och material.

 

 

html-test-33_thumb

 

Firma N. Lundgren. Fritt upplagt syrafast rör av Zeta-murverk.

 

 

html-test-34_thumb

 

Firma N. Lundgren. Skorstensromantik. Käck finnflicka på 90 m. höjd som murarhantlangare på en finsk skorsten. — Den oförvägna flickan uppmärksammades av beställaren, som förutom en vacker minnesgåva i guld lämnade henne hjälp till sjuksköterskeutbildning.

 

 

För skorstenar, som skola bortföra kondenserande, syramättade avgaser, kan det bli nödvändigt bygga dubbla, från varandra fristående skorstenspipor, av vilka den yttre skall motstå vindtrycket och den inre det kemiska angreppet och därför uppföras av syrafasta tegel, fogade till varandra med syrafasta kitter av olika slag, beroende på angreppets art. — Som exempel på sådana, av firman byggda skorstenar, må nämnas tvenne för det stora nickelverket i Kristiansand i Norge uppförda syrafasta skorstenar, av vilka den ena når ca 155 meter över fabrikshamnens vattenyta.

 

Till liknande, syrafasta konstruktioner använder firman ofta en patenterad murverkstyp, “Zeta-murverk”, se vidstående avbildningar. Zetateglens form kan vara av varierande typ, men de äro försedda med kilförband, så att murmassan själv utan särskild armering kan uppta ej blott tryck – utan även dragnings-, böjnings- och knäckningspåkänningar. Teglen pressas under vacuum av syrafasta råmaterialier och formas med exakta nått, så att produkten blir porfri, får hög tryck- och dragningshållfasthet samt möjliggör styva, täta konstruktioner med tunna väggar och fogar.

 

Firman förstärker sina skorstenbyggen med ett slutet järnarmeringssystem enligt egna patenter, varigenom värmesprickor effektivt förebyggas. Vidare uppför firman efter egna patenter skorstenar med inre, slät, cylindrisk pipa, som sammanbygges med den yttre, koniska, och medför olika tekniska fördelar.

 

Efter byggmästare Lundgrens död år 1904 fortsattes verksamheten oförändrad av arvingarna. Som disponent verkade civilingenjören Arvid Björk till sitt år 1933 timade frånfälle. Från denna tid är maskiningenjören Ernst Ström firmans tekniske ledare och disponent. Firman har representanter i Oslo och Helsingfors.

 

 

BYGGMÄSTARE ANSG. FAHLSTEDT

GEFLE.

 

Byggmästare Ansg. Fahlstedt är född år 1875 i Stora Skedvi församling i Dalarna. Efter praktik inom byggnadsbranschen på ett flertal platser inom landet kom Fahlstedt till Stockholm, där han bl. a. tjänstgjorde som verkmästare vid uppförandet av Riksmuseet i Stockholm. Sedan år 1916 bedriver Fahlstedt egen byggnadsverksamhet i Gefle . Bland de byggnader som han under denna tid uppfört kunna nämnas: Ahlgrenska villan , Ålderdomshemmet samt om- och tillbyggnad av Tobaksmonopolets fastighet vid S. Kungsgatan, Slakthuset i Valbo. Det senast uppförda större arbetet i Gefle är fastigheten Nygatan 36 samt affärs- och bostadshus i Avesta. Bland arbeten uppförda på annan plats märkas Sandvikens stadshotell, Tierps kyrka m. fl. samt arbeten i Härnösand, Västerås och Bollnäs.

 

 

html-test-35_thumb

 

Fastigheten Nygatan 36, uppförd av byggmästaren Ansg. Fahlstedt.

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gå till Startsidan! fotograf_Lisse-Lotte Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

1 thought on “BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del V-Byggnadsfirmor-1940.”

  1. Pingback: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940. | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top