BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VI-Installatörer-1940

 

Exteriör av Elektriska Installationsbyråns affärsfastighet, S. Centralg. 23.

 

 

Sid_79-86-1

 

 

INSTALLATÖRER.

ELEKTRISKA INSTALLATIONSBYRÅN

GEFLE.

 

Denna firma, som tillhör Gefle äldsta i sin bransch grundades år 1909 av bröderna ingenjör Erik Bodin och verkmästare Oskar Bodin . Rörelsen drevs först vid Nygatan 37, men år 1915 flyttades den till N. Skepparegatan 9 och slutligen år 1927 till det nuvarande läget vid S.. Centralgatan 23. Här förfogar man över stora och präktiga lager- och reparationslokaler, lindareverkstad samt kontor.

 

Firman utför alla slags installationsarbeten såsom stark- och svagströmsanläggningar, ljudfilmsanläggningar m. m. samt omlindningsarbeten och reparationer av elektriska motorer och transformatorer. Bland större arbeten, som firman utfört, kunna t. ex. nämnas: Alla elektriska installationsarbeten till Telegrafverkets fastighet, Westergrenska Stiftelsen samt Erikssonska Stiftelsens fastig heter, Metropolbiografens ljudfilmsanläggning, den första i Gefle, de Kooperativa företagens fastigheter samt H. S. B.-fastigheterna i Gefle. Firman sysselsätter ett 20-tal man.

 

 

Sid_79-86-2

 

Elektrisk anläggning i Konsumtionsföreningen Alfas bageri , utförd av Elektriska Installationsbyrån.

 

————————————————————————————————-

 

Sid_79-86-3

 

Interiör från Gefle Elektriska A.-B:s affär vid N. Kopparslagaregatan 3.

 

 

GEFLE ELEKTRISKA A.-B.

GEFLE

 

Denna firma grundades som enskilt företag år 1907 men ombildades redan året därpå till aktiebolag under ovanstående namn. Firman var vid starten belägen vid Nygatan, men flyttades år 1909 till större lokaler vid N. Kopparslagaregatan 3, där utrymmet är tillfredsställande och man disponerar över stora lagerlokaler jämte verkstads-, utställnings- och försäljningslokaler.

 

Firman utför alla slags elektriska installationer såsom stark- och svagströmsanläggningar, radio- och kylanläggningar m. m. Försäljningen omfattar elektriska maskiner och apparater samt belysningsarmatur. Firman är därjämte ensamförsäljare för Electrolux kylskåp och kylanläggningar, Grahams hissar och Radiola radio. Bland större elektriska installationsanläggningar, som firman under senare år utfört, kunna nämnas sådana för Centralhotellets ombyggnad, Sagahuset med Sagabiografen , Rettigska Museet och Skutskärs Folkets Hus. Arbeten ha vidare utförts till en hel del industrier såväl i Gefle som dess omnejd. Bolagets verkställande direktör är sedan år 1928 Ragnar Idheman och företaget sysselsätter ca 35 personer.

 

 

Sid_79-86-4

 

Fontänbelysning i Centralhotellets park, utförd av Gefle Elektriska A.-B.

 

————————————————————————————————-

 

Sid_79-86-5

 

Pannrumsanläggning i Dövstumskolan, installerad av A.-B. Davoust Rörläggningsaffär.

 

 

A.-B. DAVOUST RÖRLÄGGNINGSAFFÄR

GEFLE.

 

År 1899 etablerade Alfred Davoust ovanstående rörledningsfirma, vars verkstad, kontor och lager förlades till Ensta, där de fortfarande äro belägna. När Alfred Davoust år 1927 avled ombildades firman till aktiebolag med huvudsakligen de anställda som intressenter och med Carl Mellgren som chef. Denne avled år 1937 och i hans ställe inträdde då nuvarande verkställande direktören Erik Eriksson .

 

Firman utför alla slags vatten-, värme- och sanitetsinstallationer och bland utförda arbeten kunna t. ex. nämnas: Installationsarbeten vid Döv stumskolan , fastigheterna Engelbrektsgatan 3, S. Centralgatan 26 och 28 m. fl. Sanitetsanläggningar ha utförts bland annat vid Gefle Centralstation .

 

Sid_79-86-6

 

Pannrumsanläggning i fastighet vid Bergsgatan, installerad av A.-B. Davoust Rörläggningsaffär.

 

————————————————————————————————-

 

Sid_79-86-7

 

Varumärke

 

GEFLE RÖRLÄGGNINGS AKTIEBOLAG

GEFLE.

 

Denna rörelse, som i dagligt tal kallas Rörbolaget , grundades år 1899. Bolagets huvudbransch är utförandet av värmeledningar, vatten- och avloppsledningar samt partiförsäljning av till denna bransch hörande material. Härför finnes ett välsorterat lager i egna fastigheter.

En annan gren av bolagets verksamhet är tillverkning av diskbänkar, köksinredningar, fönsterspolning etc. för byggnadsindustrin samt vidare tillverkning av cisterner, kokare, tråg etc. av rostfri stålplåt för charkuteri och andra industrier. Hopsvetsningen sker huvudsakligen medelst elektrisk svetsning, vid vilket arbetsförfarande rostbeständigheten i största utsträckning bibehålles även i fogarna. De färdiga arbetsstyckena finslipas och komma härigenom fogarna icke att synas samt kunna även högglans poleras om så önskas. För detta ändamål finnes ett modernt inrett sliperi. De rostfria arbetena föras i handeln under firmanamnet ” Grabig “. Bolaget har egna patent. Även förnicklings- och förkromningsarbeten utföras.

 

Dotterbolag finnas i Sala och Västerås samt filialer i Söderhamn och Bollnäs. Vid fabriken i Gefle är ett 100-tal arbetare anställda. Aktiekapitalet är 142.000:— kronor och årsomsättningen inalles cirka 2,5 miljoner kronor. Verkställande direktör är D. Landström och disponent är ingenjör J. Dahlqvist.

————————————————————————————————-

 

 

Sid_79-86-9

 

AB Norrlands Rör

Gefle

 

Detta bolag startades år 1922 i verkstäder belägna vid S. Kopparslagaregatan 20 B. och här äro fortfarande firmans kontors-, lager- och verkstadslokaler inrymda.

 

Firman utför värme-, sanitets- och ventilationsanläggningar, installationer av vatten- och avloppsledningar samt badanläggningar. Bland de otal arbeten, som under årens lopp utförts såväl i staden som i dess omgivningar kunna t. ex. nämnas: Installationsarbeten vid Konsums nya affärskomplex vid Drottninggatan, Folkets Hus i Hofors, Sandvikens Idrottshall, den s. k. Järnvallen, Gefle stads rådhus samt Gefle nya brandstation . Många stora installationsanläggningar ha även gjorts i affärs- och bostadshus.

 

Firman sysselsätter ett 40-tal arbetare.

 

Sid_79-86-10

Installationsarbete i Konsumhuset på Drottninggatan

————————————————————————————————-

 

 

Sid_79-86-11

 

Interiör från tvättinrättningen, Korsnäsverken. Anläggningen installerad av Edvin Ullströms Rörledningsfirma.

 

 

EDVIN ULLSTRÖMS RÖRLEDNINGSFIRMA

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1926 av fabrikör Edvin Ullström. Verksamheten, som sedan år 1934 bedrivits vid N. Strandgatan 29, flyttades år 1939 till egen fastighet vid Brunnsgatan 70.

 

Firman utför huvudsakligast värme- och sanitetsinstallationer vid kraftverk, fabriksbyggnader, statliga och kommunala bostadshus m. m. Bland de större arbeten, som utförts, kunna t. ex. nämnas; värme- och sanitetsinstallationer vid Stockholms stads kraftverk vid Lanforsen, Krångede Kraftverk, Stadsforsens Kraftverk, Karlholms Karlitfabrik i Karlholm, Korsnäs Sågverks A.-B :s Tvättinrättning vid Korsnäsverken, Karskärs Cellulosafabriker vid Karskär, telefonstationen i Sandviken samt H. S. B.-fastigheter i Gefle m. fl. Firman sysselsätter ett 50-tal arbetare.

 

 

Sid_79-86-12

 

Pannrumsanläggning i fastigheten Nygatan 36, installerad av Edvin Ullströms Rörledningsfirma.

 

————————————————————————————————-

 

Sid_79-86-13

 

Pannugnsanläggning i kv. Libau utförd av firma Värme & Vatten.

 

 

 

VÄRME & VATTEN, J. F. WIDLUND

GEFLE.

 

Ovanstående firma, som är belägen i egen fastighet vid Marielund 25, etablerades år 1919 av fabrikör J. F. Widlund, vilken tidigare varit arbetschef vid Gefle Rörläggnings A.-B.

 

Firman utför konstruktionsritningar och installationer av vatten-, värme-, sanitets- samt ventilationsanläggningar. Bland de större arbeten, som firman utfört, kunna till exempel nämnas installationsarbeten i fastigheten Albion , H. S. B.-fastigheterna vid Valbogatan och Brunnsgatan, bostadsrättsföreningsfastigheterna Tranan 7 och 8 vid Valbogatan 33 och Kungsgatan 33 samt kvarteret Libau vid Sörbygatan. Vidare ha installationsarbeten utförts i fastigheterna Drottninggatan 23 och 37, Nygatan 59, Kaserngatan 60, S. Centralgatan 36, L. Haglund & Co :s fastigheter vid Hantverkaregatan 29—31, Solbergs Charkuteri fabrik, fastigheterna vid Staketgatan 3, Nygatan 15 och Drottninggatan 29, en större H.S.B.-fastighet i Sandviken m. fl.

 

Fabrikör J. F. Widlund biträdes i sitt arbete av sina tvenne söner ingenjör Gösta Widlund, som biträder som konstruktör, och ingenjör Åke Widlund, som tjänstgör som arbetschef. Firman sysselsätter ett 35-tal arbetare.

 

 

Sid_79-86-14

 

Pannrumsanläggning i Landstatshuset, utförd av firma Värme & Vatten.

 

————————————————————————————————-

 

INGENJÖRSBYRÅ.

 

ARVID BJÖRKS INGENJÖRSBYRÅ

GEFLE.

 

 

 

Detta företag grundades år X902 av framlidne civilingenjör Arvid Björk vilken bl. a. gjort sig mycket bemärkt som konstruktör och uppfinnare i norr det ångtekniska området. Chef för byrån är numera civilingenjör Gunnar Björk.

 

Firman utövar konsultations- och konstruktionsverksamhet inom kraft-och värmetekniska området. En av firmans förnämsta specialiteter är konstruktioner av propellrar. Byrån åtager sig att genom periodiskt återkommande besiktningar åstadkomma en betryggande drift vid ångpanneanläggningar ifråga om där befintliga ångpannor och kokare och andra kärl under tryck, vid hissar eller andra lyftinrättningar samt i övrigt vid kraft-och värmetekniska anordningar eller utrustningar för vilkas skötsel eller drift teknisk sakkunskap eller kontroll kan erfordras. Civilingenjör Gunnar Björk är besiktningsman för Det Norske Veritas och Germanische! Lloyd.

 

 

Sid_79-86-17

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

————————————————————————————————-

Gå till Startsidan! fotograf_Lisse-Lotte Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

 

1 thought on “BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VI-Installatörer-1940”

  1. Pingback: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940. | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top