Rågångsvägen 1 – Karlsberg avsedd för sinnesslöa barns vård – av Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 dec 1984.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

 

Tänk så många donationer och stiftel­ser vi har eller har haft i Gävle till ända­mål att driva social omsorgsverksamhet. För pengarna har byggts barnhem, ål­derdomshem, sjuk- och konvalescent­hem, gubbhus, ar­betsstugor m.m.

 

I testamente från den 6 juli 1881 av sjömanshusombuds­mannen Gustaf Adolf Åsander och hans hustru Sofia Magda­lena Åsander född Svedberg, framgår att vid deras död, egendomen Karlsberg med därtill hörande byggnader och jord skulle tillfalla Gävleborgs läns förening för sinnesslöa barns vård. Den 16 maj 1887 avled fru Åsander varvid Karls­berg tillföll länsföreningen.

 

Karlsbergs vårdhem som i dag drivs av landstinget (1984) har postadress Rågångsvägen 1. Står man vid den gamla herr­gården så ser man Urbergster­rassens niovåningshus, en före detta ladugårdsbyggnad som är ombyggd till terapilokaler samt de moderna röda tegelbyggna­derna — vårdhemmen. Tera­pilokalerna är i dag otidsenliga och utdömda så även den gamla herrgården vars äldsta delar är från 1700-talet. Ur­sprungligen hade herrgården ett fritt läge. Den ligger på en kulle och är omgiven av en park, som kallas den engelska parken. I parken, som ligger nedanför herrgården finns pil­träd, kastanjer, ekar och lin­dar. Sommartid är det en oas mitt i staden för innebyggarna på Karlsberg.

 

  Sjukhemmet Karlsberg

 

Dasset blev lusthus

 

En vacker fruktträdgård ligger ej långt från parken samt ett så kallat herrskaps­dass, som för många år sedan till det inre byggts om. Sedan dess kallas huset för “lust­huset“. Det pryder sin plats i trädgården och kommer enligt länsmuseets önskemål att skyddas mot rivning.

 

En minnessten i röd Gävle­sandsten på vilken det står “Minneskummel uppförd av G A Åsander” finns även inom området. Såväl minneskumlet som stenen har flyttats från ursprunglig plats för att ge rum åt nybyggnader.

 

Karlsberg var på sin tid en mycket sluten anstalt. Hela om­rådet var inhägnat. En allé från Parkvägen i norr ledde upp till herrgårdsbyggnaden. I dag an­vänds icke denna utan man kommer bäst fram till vårdhem­met från Rågångsvägen.

 

Den gamla herrgården

 

Den gamla herrgården, som är om- och tillbyggd flera gånger, har kvar något av sin gamla charm. I byggnaden bodde förr vårdhemmets före­ståndare. Den siste som bodde i herrgården var fröken Rut Davidsson. På nedre botten i herrgården finns en stor matsal med gammal inredning. Det är lågt i tak, knappt två meter i de äldre rummen samt höga trösklar. Så är det även i föreståndarinnans tidigare ex­pedition. En trappa upp finns liksom på nedre botten en öppen spis. På andra våningen är stora salongen belägen. Den har gammal inredning, antika stolar och bord samt ett vackert tyskt piano från slutet av 1800-talet. På en av väggarna hänger ett porträtt av doktor Adolf Grape, som var läkare på hemmet från 1882—1900 samt en tavla av hemmets första föreståndarinna Louise Törn­gren som tjänstgjorde från 1874—1900.

 

Ling skötte undervisningen

 

En mycket nära släkting till Svenska gymnastikens fader, Per Henrik Ling — Erland Ling — har inte bevärdigats med något porträtt. I en tid­ningsnotis från skolavslut­ningen den 18 juni 1914 på Karlsberg heter det:

 

“Trots sina snart fyllda 78 år har direktör Ling tre gånger i veckan alltid punkt­ligt skött undervisningen vid anstalten, gått i ur och skur, men alltid lika punktligt och plikttroget. Varande kärn­frisk blev hans arbetsdag lång, men de sista åren har något böjt hans eljest mili­tära hållning”.

 

Erland Ling dog 1919 83 år gammal. Noteras bör att han även var gymnastiklärareläroverket.

 

I övre våningen finns även det så kallade husmorsrummet med ett antikt litet vitt skriv­bord med ett räckverk runt bordets tre sidor, ett vackert gammalt klädskåp i valnöt och ett sybord i rokoko med en magnifik inredning.

 

Om man nu måste riva herr­gården så bör man göra något hemlikt och mysigt. Behåll några av de gamla inventa­rierna! Bygg ingen röd tegel­byggnad utan en vit sådan som ligger på den gamla kullen. En byggnad som är ändamålsenlig och skänker hemtrevnad och dessutom är funktionell. Kom ihåg att trivseln icke uteslu­tande hänger på antalet kubik­meter i lokalerna utan lika mycket på omsorgen och kär­leken till de vårdbehövande. Karlsberg behövs mitt i nuet och där det nu ligger.

 

Regler för aga

 

Det kanske inte alla gånger har varit så bra på hemmet. Det har emellertid rättats till. Jag kan dock inte undgå att nämna en passus ur de första ordningsföreskrifterna. De var mycket detaljerade beträffande punkten tukt och aga.

 

“Som motto torde få gälla: Där en blick är nog, inte ord, där ett ord är nog. inte ris, men då riset anses nödvändigt må agan givas i kärlek parad med vishet. Vid sådana yttersta fall då kroppslig aga anses oundgänglig, bör föreståndare därom först underrättas, sitt utlåtande giva och helst själv närvara. I övrigt torde lämp­ligt vara att de som har att fostra och undervisa även själv på ansvar lydnad skaf­far och tukt övar ”.

 

Ordningsreglerna avslutas med en liten dikt: “O fostrare håll barnaögat kärt! En skymt av himmel möter dig därinne, fast blicken skum, det mer än guld är värt — i skrumpen dräkt det eviga du finne.  Att aga skulle ges med kärlek fanns med i folkskolestadgan ända in på början av 1900-talet. Aga praktiserades rätt allmänt i Gävle såväl i skolan som i hemmen. Den är ju numera borttagen.

 

Sjökapten donerade Karlsberg

 

Donatorn till Karlsberg G A Åsander var född 1797. Han avled 1889,  92 år gammal. Han var skeppare i staden under åren 1815—1849 och förde vid skilda tidpunkter Gävlefarty­gen skonerterna Seraphim, Ulrica Charlotta och Maria, fre­gatten  Blixten och skeppet Elida. År 1850 lämnade kapten Åsander sjötjänsten och blev sjömanshusombudsman till sin död 1889. Förutom den stora egendomen Karisberg done­rade han 5.000 kr till Stiftelsen Grapes Minne två år före sin död. Denna donation hade ett förbehåll att han skulle njuta viss avkastning av fonden un­der sin livstid.

 

Karlsberg i dag är med un­dantag för de äldre byggna­derna en mönsteranläggning som skapar vettig sysselsätt­ning för 32 omsorgstagare. Dag­centret har 25 inskrivna. Här lever man som i en stor familj. Nog vore det bra om den gamla  nu nedslitna herrgårdbyggna­den som ej går att rädda kunde ersättas med ett hus på samma plats som herrgården. Ett hus som kunde ge samma atmosfär av hem som den gamla herr­gården gjort.

 

FOLKE LÖFGREN

 

Läs mer om Folke här:

Vad ska hända med Karlsberg – Väinö Helgesson

Karlsbergs vårdhem rivs trots protester

————————————–

september 21, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

2 thoughts on “Rågångsvägen 1 – Karlsberg avsedd för sinnesslöa barns vård – av Folke Löfgren”

  1. Pingback: Karlsbergs vårdhem rivs trots protester – av Ingemar Fransson | Gävledraget

  2. Pingback: Vad ska hända med Karlsberg – Väinö Helgesson | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top