Drottninggatan 35 i Gävle skall snart rivas – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 4 februari 1989

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Det är inte många hus som finns kvar i stadskärnan av dem som uppfördes efter 1869 års brand. Vandrar man upp och nedför Ruddammsgatan, Nygatan och Drottninggatan så kan man i dag (1989) räkna de kvarvarande se­kelskifteshusen på ena handens fingrar.

 

Drottninggatan genomgår för närvarande en rejäl ansiktslyft­ning. Nu har turen kommit till fastigheten Drottninggatan 35. Huset är beläget mitt emot Riksbanken. Det var gross­handlaren Carl Wilhelm Sten­beck som år 1870 gav stadsar­kitekten M A Spiering i upp­drag att rita huset. Det blev som sig bör ett snyggt hus som stod väl i samklang med de tvåvåningsfastigheter som då fanns uppförda efter Drottning­gatan. Samtliga dessa hus på något undantag när är nu rivna eller påbyggda med ytterligare en våning.

 

 Carl Wilhelm Sten­beck

 

Grosshandlare Stenbeck hade såväl kontor som bostad i huset. Huset uppfördes i två våningar. Våningen i gatupla­net hade romanska fönster samt en vacker portal i mitten på husets framsida mot Drott­ninggatan. Fönstren i övervå­ningen var försedda med över­stycken. Taklisten var utsmyc­kad med gesimser. Taket var prytt med frontoner.

 

Husets ägare Stenbeck var ledamot i stadsfullmäk­tige 1863—1886 samt ord­förande i Handelsföreningen (Handelssocieteten). Han bör­jade sin affärsbana som bokhål­lare hos grosshandlaren Per Murén. Därefter drev han egen grosshandelsrörelse. Han avled i Gävle 1902.

 

 

Stenbeck var ägare till land­stället KullsandNorrlandet. Från detta landställe avstycka­des ett område kallat “Lilla Kullsand”. Området uppläts se­dan av Per Murén till hans hushållerska att nyttjas så länge hon levde. Därefter skulle land­stället återgå till Murén. Sten­beck gjorde sig känd som do­nator samt värnare om det så kallade Gubbhuset på Öster.

 

År 1924 byggdes fastigheten Drottninggatan 35 på med en tredje våning. Då försvann det mesta av utsmyckningen. Por­talen mot Drottninggatan sattes igen och frontonerna ersattes med små takhuvar. Bottenvå­ningen gjordes om till banklokal och för fönstren sattes galler.

 

 

 I den nybyggda tredje våningen ordnades bostad, sex rum och kök samt jungfrukammare. Vå­ningen disponerades av bank­direktören och hans familj. Alla rum blev genomgångsrum, vil­ket betydde att man kunde gå från jungfrukammaren genom kök, matsal, herrum, flickrum och sovrum. Varje rum hade två dörrar. Det var vanligt på den tiden med sådan planlös­ning, men opraktiskt.

 

Husets mellanvåning har i decennier inrymt Arthur Rydins Advokatbyrå. Arthur Rydin som grundade byrån var den förste advokaten i huset. Han flyttade in år 1907. Rydin var liberala partiets re­presentant i stadsfullmäktige. Samtidigt som han ansågs vara en skicklig jurist var han även stor musikälskare.

—————-

Arthur Rydin var musikrescensent. Man skrev om honom bland annat följande kväde:

 “Vår stads musikliv älskar herr advokat Rydin. Han är dess stöd — i lust, i nödens dagar.

Fast även här besannas en gammal känd doktrin, att vad man älskar, gärna ock man agar.

Med all den pennans skärpa, som tillhör en jurist — en Gävles P B — spetsar han kritiken,

 så mången fackets stjärna helt säkert minns sen sist, att här i stan krävs högt spel i musiken.”

———————

 

Som biträdande jurist hos Arthur Rydins juridiska byrå kom advokaten Kurt Ekdahl år 1928.  Ägare till  advokatbyrån blev Ekdahl år 1933. Gösta Malmsten blev även ägare till advokatbyrån. En av advokaterna som var kompan­jon med Curt Ekdahl var Åke Pihlgren. Tillsammans med Ek­dahl, Pihlgren och Malmsten blev det en strong trojka. Pihlgrens kompanjonskap upp­hörde i och med att han blev chef för försäkringsbolaget Hansa. Han slutade till sist sin karriär som bruksdisponent i Billerud. I dag härskar advoka­ten Rolf Wallenborg på advo­katbyrån (1989).

 

1924 tog Jordbrukarbanken banklokalen i besittning. Jord­brukarbanken ändrade efter en tid sitt namn till Sveriges Kre­ditbank. Efter en nykonstruk­tion kom banken att ingå i nuvarande PK-banken.

 

Den förste bankdirektören i jordbrukarbanken hette J G Lidwall. Det var han som dis­ponerade sexrumsvåningen där ett särskilt flickrum fanns. Lid­valls dotter hette Gunnel. Hon är gift med direktör Carl Otto Engwall i Södertälje. Carl Otto Engwall var på sin tid delägare tillsammans med sin syster Ingeborg Orrsten, född Eng­wall, i fastigheten Staketgatan 15. Denna fastighet är fortfa­rande i släkten Engwalls ägo.

Ja — så var det med det.

 

FOLKE LÖFGREN

 

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

september 10, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website