Fastigheten Nygatan 28 i Gävle var grosshandlare Victor Th Engwalls hus – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 9 juni 1984.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 Grosshandlarens hus

 

I Gävle kunde man förr i tiden tala om handels­hus. Precis som man gjorde i Hamburg, Lübeck och London. Det var större före­tag som hade affärsförbin­delser med flera länder. Handelshusen kunde ofta räkna sina anor långt till­baka i tiden. De ägdes i generationer av samma släkt. Vår egen lilla stad hade även sina handelshus som drev affärer såväl inom som utom landet. Man köpte och sålde varor i parti. Af­färshusen nöjde sig inte en­dast med import- och ex­portaffärer utan kombine­rade ibland sina företag med egna varv och fraktade sina varor med egna båtar. Det fanns flera sådana företag i Gävle. Handelshusens kon­tor låg centralt i staden. Så var det då handelshuset Vict Th Engwall & Co hade sitt kontor och huvuddelägaren sin bostad i samma fastighet Nygatan 28.

 

Fastigheten Nygatan 28 byggdes 1870 nästan direkt efter stadsbranden 1869. Ar­kitekt var A M Svensson. Huset byggdes enbart för grosshandlaren Victor Th Engwall och hans familj samt för hans kontor. Kon­toret låg på nedre botten. En trappa upp hade han sin våning. Huset kom att på­byggas med en tredje vå­ning 1918. Med sin balkong med de smidda järnräckena samt de två flaggstängerna och de båda medaljongerna på var sida om balkongen är huset en raritet på Nygatan. Byggnadens huvudentré lig­ger på gården med ingång från Norra Kopparslagargatan. Om man går in genom de smidda järnportarna och ser på ekdörrarna upptäc­ker man i dörrarnas fönster två spegelvända bokstäver “EErnst Engwalls initialer. Husets baksida upptages även av ett vackert bur­språk med fina järnsmiden.

 

Victor Th Engwalls hus

PORTALEN KAN BESKÅDAS HÄR OVAN.

 

Victor TH Engwall började sin parti- och minut­handel år 1853, som sedan blev grunden till det Engwallska handelshuset. Vic­tor Th Engwall kunde över­lämna rörelsen till sin son och så gick det vidare från far till son i fyra generatio­ner. Först kom Victor Th Engwall, sedan Ernst, Sven och Jacob Engwall som le­dare av företaget. Grunda­ren Victor Th Engwall drev sin rörelse med framgång och kom att åtnjuta stort förtroende i staden och var kyrkvärd i många år. Han brukade avsluta sina bokslut med en psalmvers eller nå­got bibelcitat. År 1856 skrev han på balansräkningen, in­nan han satte sin namnteck­ning under den “Lov pris och tack ske dig o Fader käre!”. Rörelsen hade tydli­gen gått bra det året.

 

Under sonen  Ernst Engwalls tid som före­tagets chef skedde en ny och kraftig expansion. Firman ryckte upp sig i främsta ledet bland landets importaffärer inom kolonialvaru- och livsmedelsbranschen.

 

“Arbetet var”, heter det i en historik “för Ernst Engwall ledstjär­nan, så som han fäst den i blickpunkten i de deviser, vilka han lät anbringa under taklis­terna i stora kontors­rummet, som utgjorde entré och väntplats för besökande”. Deviserna voro följande:

“Uppskjut ej till mor­gondagen.”

“Vill du naturens väg till verklig sällhet veta, se här dess första bud — arbeta.”

“Din stjärna vare självförtroende och an­svarskänsla.”

“Envar är sin egen lyckas smed.”

 

Tilläggas bör att Ernst Engwalls farfar var smed — kanske tänkte han på detta då han skrev den sentensen.

 

År 1913 anskaffade fö­retaget den första egna kafferosterimaskinen. I sam­band därmed lanserades va­rumärket — Gevalia — som är det latiniserade namnet av Gävle. I betydligt över 100 år skulle handelshuset Victor Th Engwall & Co leva vidare till dess att Ge­neral Food uppköpte det­samma. Kaffestaden Gävle hävdar sig även nu väl i konkurrensen och Gevaliakaffe kan man köpa i dag i flera delar av världen.

 

FOLKE LÖFGREN

Läs mer om Folke här:

————————————–

september 21, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top