Centralstationen i Gävle har sett likadan under många år – Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 2 februari 1985

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Vår Centralsta­tion, som byggdes år 1877 och invigdes med pomp och ståt den 15 november samma år, kostade i uppförande 279.815 kronor och 36 öre. Byggnaden rita­des av stadsarkitek­ten M A Spiering. Den var på sin tid en av landsortens största järnvägsstationer.

 

Man blir förvånad över de låga byggnadskostnaderna. De var emellertid normala för sin tid. Inflationen genom tiderna har varit fortgående. Det var Gefle Dala Järnvägsbolag som var byggherre.

 

Centralstationen kom att er­sätta “Gefle—Dalas” tidigare stationshus, som låg på Alderholmen en bit nedanför våra nuvarande hamnmagasin. Det gamla stationshuset byggdes 1857 i samband med järnvägens ankomst till staden. Det är numera rivet.

 

Järnvägens ankomst till Gävle kom att betyda en ny epok i stadens historia. Där järnvägen drog fram, kom även samhällena att blomstra. Vår Centralstation visade sig snart vara för liten. Under ledning av arkitekt Sigge Cronstedt ge­nomgick Centralstationen år 1901 en genomgripande om- och tillbyggnad. Sedan dess har i stort sett inga större förändringar ägt rum i byggna­dens exteriör.

 

Tveksam till ändringen

 

Stadens store son och dona­tor, Pehr Murén, var en av de större aktieägarna i Gefle-Dala Järnvägs tillkomst. Då man flyttade järnvägsstationen från hamnområdet till Centralplan, var han dock tveksam.

 

Han menade att all trafik skulle förläggas till ham­nen. På så sätt kunde man hjälpa befolkningen i Da­larna att bli av med sina produkter. Stadens köp­män kunde fylla sina ma­gasin eller få möjlighet att sjöledes exportera sina va­ror med god avance.

 

Pehr Murén gav emellertid med sig och accepterade flyt­ten. Stadens planerade grön­område, den så kallade Östra Esplanaden, var man mindre rädd om. Centralstationen lig­ger i dag i den tilltänkta espla­naden.

 

Östra Esplanaden skulle gå parallellt med Rådhusesplanaden. På var sin sida om Östra Esplanaden skulle gå två gator. Gatan på den västra sidan skulle heta Stora Esplanadgatan och på den östra sidan Lilla Esplanadgatan. Gatunamner finns kvar än i dag, men i esplanaden ligger järnvägsspåren.

 

Inte unikt

 

Det torde ej ha varit något  unikt att lägga järnvägsspår inom planerade grönområden.

 

Då Gefle-Dala Järnväg drogs genom Falun upprepades historien. Man drog järnvägen inom ett planerat parkområde, så gjorde man även i Sundsvall.

 

Då järnvägen togs i bruk hade flera av de så kallade rallarna eller banarbetarna som tack för ett bra arbete befordrats till stationsinspektorer. Så var till exempel fallet med stationsinspektoren i Valbo, C P BLomqvist. Han började att lägga räls. Statio­nerna var många och de flesta är nu nedlagda, men de större stationerna finns kvar än i dag. “Tag tåget i stället för det osäkra”, annonserade man på sin tid för att höja resandeun­derlaget. I dag kämpar man för att få behålla även icke lön­samma järnvägslinjer.

 

Största enskilda järnvägslinjen

 

Centralstationen i Gävle och Gefle-Dala Järnväg är ett mo­ment över de tusentals männi­skor som bröt bygd för Sveri­ges största sammanhängande, enskilda järnvägslinje.

 

I dag är det endast Sjömans­kyrkan, som har förklarats som byggnadsminne på Centralplan. Ferdinand Bobergs Centralpalats har under årens lopp förändrats genom en ej så vacker påbyggnad. Flera av de gamla romanska fönstren har ersatts med moderna rektangu­lära skyltfönster.

 

Stadsarkitekten Spierings Centralstation som ombyggdes 1901 av arkitekten Sigge Cronstedt förändrade något byggna­dens karaktär. Trots allt detta är vi glada åt det torgrum som byggnaderna bildar. I detta torgrum är katedralen Sjö­manskyrkan klenoden. 

 

FOLKE LÖFGREN

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

september 11, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top