Svar – Gunnar Lidfeldts insändare – skyskrapan.

 

Publicerat i Gefle Dagblad måndag 22 dec 2014.

 

INSÄNDARE – Svar Till Gunnar Lidfeldt om höghuset

Höghuset/Skyskrapan passar här!

 

Skiss-av-skyskrapan

 

Till att börja med vill vi säga att vi är mycket positiva till en förtätning av området vid Folkets hus.

 

Att städer utvecklas och förändras genom åren är naturligt och Gävle sätts verkligen på prov med den kraftiga befolkningsökning vi nu ser, då man tvingas inleda nya byggprojekt för att motverka bostadsbrist. Vi har redan en brist på bostäder och det 100-tal lägenheter höghuset skulle rymma är ett viktigt om än litet bidrag.

 

Vi kan inte hålla med i Gunnar Lidfeldts påstående att det är en felaktig gestaltning av höghuset. Att höga hus ska ligga som solitärer på stora grönytor skapar bara en oönskad distans till grannhusen.

 

Det är i den täta staden som det spännande mötet sker, speciellt mellan gammalt och nytt. Modernismens tankar om ljus och luft har snarare skapat klyftor i samhället mellan grupper av människor.

 

Gräsmattor utanför ett hus är det också få som nyttjar. Det har däremot visat sig att slutna gårdar inåt kvarteren nyttjas effektivare och ger ett mervärde till de boende.

 

Ett så här högt hus, i en så lågt bebyggd miljö, kan förvisso behöva en liten torganknytning mot gatan. Kanske en springbrunn som vid gamla Lottagården?

 

Lidfeldt använder Alderholmen som ett bra exempel för placering av höga hus och att Fullriggaren dessutom kunde ha byggts ändå högre. Detta har Lidfeldt helt rätt i.

 

Dessvärre har Gävle Strand blivit en av de mest bilberoende stadsdelarna i Gävle med lägre bebyggelse och upp till tre p-platser per lägenhet. Det är inte riktigt så man tänker sig att en innerstad ska fungera och den är på sina ställen en “gated community” (inhägnat bostadsområde). Var det inte en ny innerstadsdel som Gävleborna skulle få här?

 

Vidare vill vi berömma miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att enhälligt stå bakom detta modiga projekt vid Folkets Hus. Det finns dock inget egentligt egenvärde i ett högt hus, förutom att det kan vara spännande, om det inte byggs i en tät urban miljö av klassisk kvarterstyp där portar och näringar möter gatan direkt.

 

Täta kvarter skapar som sagt möten, som kan leda till ett gott underlag för näringar såsom butiker, kaféer och mataffärer, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen.

 

Gävle är i dag en av de mest glesbebyggda städerna i den medelstora klassen. Vill man ha en effektivare kollektivtrafik, mindre exploatering av ytterområden som skapar bilberoende samt effektiv fjärrvärme så bör Gävle förtätas å det kraftigaste.

 

I dag finns flera spännande projekt på gång och vi tänker kritiskt granska dessa i vår förhoppning om att Gävle ska utvecklas till en mer urban och levande stad.

Jonas Fredö

Nätverket Yimby Gävle

Se även

———

Gefle Dagblad Söndag 28 december 2014

 

INSÄNDARE – Skyskrapa ett idiotiskt förslag

 

Förslaget att bygga en skyskrapa i direkt anslutning till Gamla Gefle är rent ut sagt idiotiskt! Gamla Gefle utgör ett helt unikt kulturhistoriskt inslag i centrala Gävle och är ett område som vi Gävlebor kan vara stolta över och som får våra turister att stanna upp och ta fram kameran.

 

Hela vägrummet, det vill säga det estetiskt vackra, skulle förfulas avsevärt om skyskrapan placerades på den föreslagna platsen.

 

Att blanda gammalt och nytt är en trend men att följa denna trend genom att bygga något så omfattande som en skyskrapa är väldigt kortsiktigt tänkt.

 

Gammalt och nytt blandas ju redan i tillräckligt hög utsträckning med tanke på Gamla Gefles närhet till vårt moderna city, det gränsar ju dessutom till Södra Kungsgatan.

 

Ett stort byggnadskomplex skulle skymma och tränga undan de unika gamla trähusen som kvarteret utgör, ett kvarter man i stället borde verka för att lyfta fram och stoltsera med.

 

En annan viktig aspekt som man borde ta i beaktande är att kullerstensgatorna i Gamla Gefle definitivt inte är konstruerade för att klara av det slitage som den ökade trafiken, i och med skyskrapan, medför.

 

Varför inte bygga skyskrapan vid Läkerolfabriken? Där finns utrymmet och dessutom skulle det på sikt kunna bidra till att binda samman området kring Alderholmen och Gävle Strand med centrala Gävle.

 

Motståndare till Babels torn

———

Publicerat 2014-12-22  samt 2014-12-28 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.

1 thought on “Svar – Gunnar Lidfeldts insändare – skyskrapan.”

  1. Pingback: Insändare - skyskrapan - Barbro Sollbe. - Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top