Söders Koloniträdgårdar i Gävle – av Folke Löfgren

 

Publicerat lördag 28 september 1985 i Gefle Dagblad

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

TACKA LINDH FÖR TRÄDEN

 

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN

Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.

 

Kolonin_soder-Gavle

 

I år (1985) är det 80 år sedan koloniträdgårdarna på Söder anlades: Portalen som leder in i området har på framsidan följande text: “Gefle Koloni­trädgårdar“. På portalens bak­sida står “Grundlagt år 1905 — Du skall vårda det träd i vars skugga Du sitter“. Det är verk­ligen en pampig infart till om­rådet. Södra koloniområdet till­hör i dag ett av landets allra äldsta. En del av kolonisterna gör tom gällande att det nu­mera är det äldsta koloniområ­det där stugorna fått vara kvar inom samma område från grun­dandet.

 

Det var den 21 september 1904 som dåvarande redaktö­ren på Gefle Dagblad, K M Lindh, väckte en motion i stadsfullmäktige om att staden med sin stora arbetarebefolk­ning borde upplåta mark till koloniverksamhet. Sin motion hade han så utförligt motiverat att den gav eko även i andra städer. Han skrev om vilken uppgift kolonin skulle få ur sanitära och samhälleliga syn­punkter. Den skulle stärka hemkänslan och familjeban­den. Sista delen av motionen talar han om “att barnen kunna vistas och rumla om därstädes under hela sommaren och slippa ha sitt tillhåll på de oftast dammiga och fysiskt och and­ligt osunda gatorna. Därute (på kolonien) blir lek och arbete omväxlande, men alltid hälsa, förströelse och glädje, ver­kande förädlande och välgö­rande på många sätt. I kampen mot rusdryckerna, mot tuber­kulosen och med de större städernas ligaväsen böra de bliva goda hjälpmedel”.

 

 

Stadens drätselkammare fann att saken var “väl förtjänt av en fullständig utredning och förordade att en särskild kom­mitté skulle tillsättas om bara “några utgifter för staden icke därav torde förorsakas”. De som kom att ingå i kommittén var redaktör Lindh själv, bank­direktörerna W Lindh och P Engström samt stadsläkare R von Post.

 

Stadsläkare von Post och redaktör Lindh var partikamra­ter. Von Post som även var ledamot av hälsovårdsnämnden torde ha varit med om att utforma motionen som Lindh sedan skrev. I motionen berörs de andligt osanitära gatorna, rusdryckerna och tuberkulo­sen. Förhållanden som von Post i sin tjänsteutövning kom­mit i beröring med.

 

Under de 80 år som fören­ingen Gefle Koloniträdgårdar verkat har samhället förändrats — i mångt och mycket till det bättre. Nya motiv för anläg­gande av koloniträdgårdar har tillkommit. Vi behöver större grönytor. Koloniträdgårdarna kan fungera som lungor i våra av miljögifter ofta förstörda stä­der. Det finns ett gammalt ordspråk i Kina som lyder: “Skaffa Dig en trädgård så får Du ett långt liv”.

 

I en dagstidning här i landet såg jag en notis, där man talade om att kyrkoherdar på landet och trädgårdsmästare uppnår den högsta medellivslängden. Dessa två yrkeskategorier be­höver alltså ej skaffa sig någon kolonilott.

 

Södra koloniområdet, som i dag prunkar i alla höstens vackra färger, lever under ett hot — den planerade Murénleden, som enligt en stadsplan föreslagits gå igenom området. Från början skulle leden göras fyrfilig. Efter påtryckningar bland annat från kolonifören­ingen har man tagit viss hänsyn och bantat leden till två körfält. Helst vill föreningen stoppa Murénleden. För närvarande är stadsplanen under omarbet­ning.

 

Flera koloniområden i vårt land känna sig i dag hotade av kommunerna. I Uppsala har man trots protester lagt ned ett koloniområde till förmån för en motorväg. I en annan kommun har man lagt ned området till förmån för bostadsbebyggelse.

 

I Stockholm har beslutats bevara de äldsta koloniträd­gårdsområdena i innerstaden och i Landskrona har föresla­gits att koloniträdgårdsområdet på slottsvallarna för framtiden skall bevaras som kulturmin­nesmärke.

 

I dag finns inte mindre än 227 stugor inom området.

 

 

Vår stad skulle vara fattigare om vi ej hade koloniträdgården på Söder. Det är en hel liten stad för sig. Där finns slott, kojor och lusthus i miniatyr om vartannat. I den kraftiga gröns­kan ser allting så pittoreskt ut.

 

I koloniträdgården kan man gå och strosa samt njuta av all den vackra växtligheten. Även stigar och gator gör en glad. Vad sägs om namnen på sti­garna: Äppelstigen, Päronsti­gen, Körsbärsstigen, Lupinsti­gen med mera. En del vägar har fått namn efter kända kolonister eller sådana perso­ner, som hjälpt kolonilotts­ägarna.

 

Motionären redaktör K M Lindh har gett namn åt Lindhs väg. Två namnskyltar finns efter vägen. En huggen sten, en meter hög, på vilken det står K M Lindhs väg samt en gatuskylt som talar enbart om Lindhs väg.

 

Fabrikör Elof Malmberg som ekonomiskt stöttade föreningen har givit upphov till Malmbergs väg. Hans kolonistuga har er­hållit namnet Malmgården. Di­rektören på Uppsala Gefle järnväg fick även ge namn åt en av vägarna “Ficks väg“.

 

 

I dag kläms Södra Koloni­trädgårdarna in mellan södra villaområdet eller järnvägsvil­lorna som man säger och det nya Hemstaområdet med sina hyreshus.

 

Grönområden som Södra ko­loniområdet behövs i dag mer än någonsin inte endast för stugägarnas trevnad och nytta utan även för stadsdelen Sö­der. Södra kolonin har egen festplats. El finns inom området och sommartid har man kom­munalt dagvatten med mera. På festplatsen anordnas trev­liga midsommarfester — en loge för logdans finns även inom området. Kolonifören­ingen har många traditioner. Till dessa hör årsmötet då man bland annat delar ut pris till den bäste odlaren. Föreningen ordnar sällskapsresor och ut­flykter för sina medlemmar. Sammanhållningen är stor. Jag tar tillfället i akt och citerar en kolonivisa:

 

Det är höst över stans kolonier, alla gator och torg går i grått, slut är fåglarnas durmelodier. Sista rosen har skjutit sitt skott. Vi har vänt sista torvan för hösten när Kung Bore för grunden nu står, men vi har ju i alla fall trösten, att det kommer en vår.

 

FOLKE  LÖFGREN

 

Läs även detta:

————————————-

juni 24, 2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top