Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 seiptemer 1984.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren

 

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN

Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.

 

Soldatkyrkan-Gavle

 

 

Den här portalen med det långa svepande taket och den vackra sandstenstrappan tillhör Hälsinglands regementes sol­datkyrka i villastaden i Gävle. Den 15 juni 1907 gick överste W E von Krusenstierna — in­nan man ännu börjat uppföra kasernerna — till Kungl Maj:t med en anhållan om att “plats å Kronans område måtte upp­låtas för ett soldathem”. Hem­met kom att ligga utanför ka­serngården men inom kasern­området. På så sätt vanns två fördelar; — regementets perso­nal fick tillträde till soldathem­met utan permission och civil­befolkningen kunde besöka detta utan särskilt tillstånd. Byggmästare C A Eklund i Gävle ritade hemmet och bygg­mästare var Anders Nisser i Söderhamn.

 

Soldathemmet stod färdigt hösten 1910 och i december 1911 invigde ärkebiskop J A Ekman hemmet. Till hemmet hörde en samlingssal som låg i vinkel mot Kungsbäcksvägen och i anslutning till Soldathem­met. Den inrreddes på initiativ av överste T G Nyström till kyrka. Hans efterträdare C A Fock. som var regementschef 1909—1915. kom sedan att svara för större delen av kyr­kans utsmyckning. Först 1916 invigde ärkebiskop Nathan Sö­derblom kyrksalen till kyrka. En exerciskamrat till ärkebis­kopen, som var från Gävle och född samma år som ärkebisko­pen 1866, har berättat att de fick exercera på Mohed som “herrbeväringar”. Det betydde bland annat att de fick ligga på madrasser och inte på halm. Söderblom, som hade en vac­ker röst, berättade min sages­man,  inbjöds några gånger till officersmässen för att sjunga.

 

 

Under Oscar II:s tid gick en religiös väckelse fram bland de högre officerarna. Drottning Sofia inspirerade mänga till religiöst tänkande och ordnade kristna syföreningar på Stock­holms slott. En son, prins Oscar Bernadotte, som sedan blev KFUM:s förbundsordförande, blev även en aktiv kristen.

 

Denna religiösa väckelse satte även sina spår i Gävle. Ett av de första inventarierna som Soldatkyrkan erhöll var ett krucifix —- skänkt av överste Nyström.

 

Nu är krucifixet tillsammans med två ljusstakar placerat på altaret. I spetsbågen ovanför altaret står: “Frukten Gud, ären Konungen, hedren alla”. Spetsbågen ovanför altaret har­monierar fint med några föns­ter på kyrkans nordsida som även går i gotisk stil. De tre mellersta fönstren på nordsi­dan, de med vapensköldarna, tillkom 1916 och är utförda av Hermann & Vogel i Stockholm. Korfönstret på norra sidan do­mineras av bilderna av Moses med lagens tavlor. Det andra fönstret från koret återger re­gementets vapen, nästa fönster återger riksvapnet och sedan kommer friherren och översten C A Focks eget vapen. Det femte fönstret föreställer de fyra evangelisterna.

 

 

Regementets fana har under seklernas lopp förändrats. Med segernamnen i guldbrodyr. landskapsvapnen och riksvap­net ingraverade berättar de något om regementets historia. Genom de med glasmålningar försedda fönstren får kyrko­rummet sin karaktäristiska da­ger. Till Soldatkyrkans spe­ciella karaktär bidrar rege- mentsfanorna.

 

Bland inventarierna i övrigt kan nämnas ett antependium som tillhört överste Focks huskapell. Det är av röd sammet och har en riklig ornamentik i guld, som levererades av hovjuvelerare A Hildebrand efter ritningar av verkmästare GW Jansson såsom gesällprov av E Mattsson. Kronan är i förgyllt silver. Dess utformning och symbolik torde få anses vara helt unik. I ornamenteringen ingår tre fält med Hälsingeboc­ken som huvuddel i regemen­tets vapen och kulor som sym­boliserar försvarsberedskapen med mera.

 

Till kyrkan hör klockstapeln som utgör ett vackert inslag i miljön i regementsparken. Klockstapeln byggdes av rege­mentets personal 1915. Den är en förminskad kopia av den stapel som finns vid Ljusdals kyrka.

 

 

Mycket av det som finns i Soldatkyrkan bär överste Focks prägel. Det var han som ville göra ett litet Skansen i regementsparken. Det lilla sol­dattorpet vid klockstapeln är till inredning och utseende en prototyp av hur soldattorpen brukade se ut. Se även inhäg­naden, gärdesgården och det lilla kökslandet, som vårdas med pietet. Fock lät även upp­föra djurburar med djur från vår egen fauna i parken.

 

Själv kommer jag ihåg bas­sängen bakom torpet med sa­larna samt buren med rävarna. Rävarna åstadkom rabalder på sin tid. På Lilla Vall hade en kapten hönsgård. En djur­skyddsvän släppte ut rävarna en natt och dessa gick direkt till hönsgården och åt upp hönsen.

 

På morgonen då djurskötaren skulle se till sina skyddslingar låg rävarna nöjda och belåtna igen med hönsfjärdrar spridda i buren. De hade frivilligt gått tillbaka till burarna efter förrät­tat värv. En illuster skriftväx­ling följde mellan den kapten som ägde hönsen och regemen­tet, kaptenen ville nämligen ha ersättning. Något Skansen blev det inte av regementsparken.

 

Soldatkyrkan höll för ett par decennier sedan på att bli ett museum. Den kyrkliga verk­samheten upprätthölls av ett fåtal intresserade. Genom eko­nomiskt stöd från Heliga Tre­faldighets församling och kyr­korådet samt framför allt ge­nom Soldathemmets tidigare föreståndarepar Lili-Ann och Gunnar Lingren fylldes kyrkan med aktiviteter. Kyrkan kom nästan att bli ett slags stads­delskyrka. Sånggruppen Prästkragarna bestående av barn, fem till tolv år, kom till genom föreståndarparets för­sorg, så även kyrkans barntim­mar. En miniorverksamhet togs upp och pensionärsträffar hölls.

 

Gunnar Lindgren och präs­terna i Heliga Trefaldighets församling håller gudstjänster på söndagarna. Kyrkan med Soldathemmet har blivit en fast punkt inte endast för militären utan även för allmänheten i området.

 

FOLKE  LÖFGREN

 

Läs även detta:

————————-

juni 25, 2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top