Stadshypotek Nygatan 16, en stöttepelare – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 5 maj 1984

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

En  Stöttepelare i torgmiljön

 

Den här portalen återfinns i Gävle-Dala Stadshypoteksförenings fastighet Nygatan 16 i Gävle. Man stannar gärna och beundrar dör­rarna till huvudentrén. Dessa bekläddes 1983 med sex stora bronstavlor uppta­gande motiv utförda av konstnären Per Nilsson Öst.

 

Tavlorna föreställer:

 

1) Gävle Rådhus, gamla Kungsbrons balustrad samt “Gudinna vid Hyperboreiskt hav“,

2) Hälsingehambon samt kraft­verk vid Ljusnan,

 3) Hamn­magasinen i Hudiksvall,

 4) Falu Rådhus, Kristine kyrka och Creytz lave,

 5) Årets idrottsfest i Dalarna, vasaloppssegraren får seger­kransen vid klockstapeln i Mora,

6) Ornässtugan och kyrkrodd på Siljan.

 

 

Huset uppfördes av Gefle Stads Sparbank under åren 1897—1899. Det var spar­bankens första egna hus. Från första början höll man till med sin rörelse i Rådhu­set. Arkitekt Aron Johans­son som även ritat riksdags­huset, skapade huset.

 

Byggnaden bär många drag som lånats från floren­tinsk renässansstil. Över de elva fönstren som är utförda i rundbågestil i nedre vå­ningen finns i relief ansikten av medeltida människor vars utseende varierar. Hu­sets balkonger med sina stora stenbarriärer och kon­soler ger ett mäktigt intryck. Så gör även den kraftiga takbalustraden som harmo­nierar bra med grannhuset  Handelsbankens takbalust­rad.

 

Den mäktiga familjen Medici, som under 300 år härskade i Florens har fått sin vapensköld i det gamla sparbankshuset uppsatt i övre delen av hushörnet. I Gävle är dock de sex röda kulorna i vapnet ersatta med Gävles gamla stadsva­pen, ett G. Byggnaden ger sken av soliditet och kraft. Det gamla sparbankshuset vid Stortorget kan vi inte vara utan. Det hör till stads­bilden och är en stöttepelare i torgmiljön.

 

Huset har varit rivningshotat. År 1963 förelåg ett förslag om att sälja huset till Konsum Alfa som hade för avsikt att uppföra ett varu­hus på tomten. Då spar­banksstyrelsens första be­slut om försäljning publice­rades, uppstod i staden en spontan reaktion mot att den gamla vackra byggnaden

— “Gävles förnämsta från sekelskiftet” skulle för­svinna.

 

Expert- och lekmannaröster förenades i förhoppning att styrelsen skulle ta beslu­tet under omprövning och försöka finna någon lösning som möjliggjorde husets be­varande för framtiden. En minoritet av bankens hu­vudmän, årsstämman, re­serverade sig på årsstäm­man mot beslutet.

 

“Vi anser att sparbanken på grund av dess ställning i samhället och djupa förank­ring i folket, bör så långt som möjligt tillgodose även andra allmänna intressen än de rent bankmässiga — och då inte minst de kulturella sådana!!, hette det i en skrivelse till sparbankens styrelse.

 

Gävle Dala Stadshypotekförening kom som den räddande ängeln. Den för­band sig att med bibehål­lande av huset i oförändrat skick köpa detsamma och flytta sin bankrörelse till fastigheten. Så skedde även till allmänhetens, sparban­kens och, som jag tror, till slut även till Konsum Alfas tillfredsställelse. Gävle-Dala stadshypoteksförening, som nu är stadens största kredit­institut, har inte bara restau­rerat huset utan även grundförstärkt detsamma.

 

Per Nilsson Östs bronstav­lor på portarna till Hypoteksbanken är ett fint till­skott till bankpalatset och är helt i stil med portalerna i gamla Florens där man ofta hade rikt skulpterade porta­ler.

 

De gamla deviserna från sparbankstiden kring taklisten finns fortfarande kvar. Mot Nygatan står det: “Lat hand gör fattig — idog hand gör rik“, och mot torget: “Sparad penning är som vunnen dubbelt värd om ädelt brukad“.

 

Om nyttan för de unga att spara skrev Gefle Weckoblad på sin tid:

För giftaslystna flickor att beakta:

 

“De bör komma ihåg hur väl varje förvarad och förö­kad penning kommer väl till pass, när de en gång skola inträda i giftermål och sätta eget bo, varvid det är gott att kunna börja med litet mer än tvenne tomma hän­der, och flickorna böra på­minna sig att det fäster varje förnuftig gosses uppmärk­samhet och aktning att höra omtalas huru den eller den flickan har så stort kapital i sparbanken, vilket genom god hushållning och berömlig  sparsamhet  hopsamlat”.

 

Döttrar till rika grosshand­lare behövde ej spara sades det — ty grosshandlarna hade pengaratt sockra med“. Ett ordstäv som ej kommit med är: “Den som spar han har” eller det kanske numera heter ibland “Den som spar han har ingenting kvar på äldre dar.”

 

FOLKE  LÖFGREN

 

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

februari  12, 2013

Sammanställt och kompletterat med bilder av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top