Nya jobb – Matchningen måste lyckas – Anders Eklind

Publ. i Arbetarbladet 10/6 2016.

 

Nu finns jobben. Sysselsättningen väntas öka i Gävleborgs län, med 500 personer i år och ytterligare 400 nästa år  – men risken är att arbetsgivarna inte får tag i den kompetens som de efterfrågar.

 

Det är en ganska ljus bild som Arbetsförmedlingen målar upp i sin senaste prognos.

 

Arbetsgivarna i länet tror på ökad efterfrågan under det närmaste året. Andelen företag som planerar att öka personalstyrkan har inte varit så hög sedan före finanskrisen 2007.

 

De som söker folk finns framför allt inom handeln, bygg, och hotell och restaurang. Samtidigt är bristen personal inom vård, omsorg och skola fortsatt väldigt stor.

 

  • Nu måste vi se till att vi lyckas med matchningen, säger Charlotte Humling, chef för Arbetsförmedlingen i Gävle.

 

  • Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökar så ökar också arbetslösheten. Det beror framför allt på att allt fler nyanlända får uppehållstillstånd och skrivs in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

 

Det är både en utmaning och en möjlighet, menar Charlotte Humling.

 

Hon pekar också på vikten av att ungdomar fullföljer sin utbildning.

  • – Det är alltid svårare att vända tillbaka, säger hon.

 

En stor del av de arbetslösa har inte klarat gymnasiet.

 

Det rör sig om cirka i 300 personer under 25 år i länet, en grupp som tenderar att öka.

 

Inflyttningen från utlan­det innebär att minskning­en av personer i arbetsför ålder stoppas upp. Om de hade haft tillräcklig kompe­tens skulle det ge stora möj­ligheter för arbetsgivare som behöver anställa.

 

Men bland de arbetslösa som är födda utanför Euro­pa saknar över hälften gym­nasieutbildning eller mot­svarande. Utan gymnasium i bagaget och dessutom med bristande språkkun­skaper är det svårt att få de jobb som finns.

 

Drygt var femte arbetslös har varit utan jobb i mer än två år. Den andelen väntas öka i takt med att allt fler av de arbetslösa räknas till ut­satta grupper. Dit räknas de som saknar gymnasium, är födda utanför Europa, funk­tionsnedsatta eller är över 55 år gamla. Av cirka 15 400 arbetslösa i Gävleborgs län hör 11 500 till de utsatta grupperna i dag.

 

– Om det finns lediga plat­ser som maskiningenjör, sjuksköterska eller kock så kan man inte bara anvisa personer som bara har förgymnasial utbildning. Då är man ganska körd. Det finns inte många enkla jobb i dag säger Bitte Lyrén, analytiki på Arbetsförmedlingen.

 

På Arbetsförmedlinger kontor i Gävleborg hoppas man att det skapas fler enklare jobb, kanske genom att Samhalls verksamhet utvidgas eller att det skapas ny jobb kring odling, djuruppfödning och skogsbruk.

Läs artikeln i sin helhet i länken ovan!

 

Anders Eklind


Public. 2016-06-10 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website