AB GEFLE KOLIMPORT, GEFLE

Lossnings- & lastningsanordningarna vid Houcken. 

Detta bolag, som bildades år 1903, började sin verksamhet genom att övertaga grosshandlare Carl A. Brodins sedan gammalt drivna kol-, tegel- och lerrörsaffär, med vilka artiklar bolaget även i fortsättningen huvudsakligast arbetade. Bolagets verksamhet utvecklades mycket snabbt och affären antog snart en betydande omfattning samt räknas numera som en av de största och leveranskraftigaste i Norrland. 

 

Den alltjämt ökade varuomsättningen har under åren nödvändiggjort uppförandet av ett flertal magasin och varugårdar och disponerar firman åtta större magasinsbyggnader och fem rymliga kolgårdar på olika platser inom Gefle hamnområde med en sammanlagd areal av 11.000 kvm. Är 1931 uppfördes vid Houcken en kross- och sorteringsanläggning, som baserad på helt nya principer kan mäta sig med kontinentens modernaste anläggningar. Anläggningen avser att kunna leverera ett koksbränsle av högsta kvalitet i speciella, jämna storlekar och av fullkomligt stybbfri beskaffenhet. Avverkningskapaciteten överskrider 400 hl. i timmen. Bland firmans övriga moderna anläggningar märkes en s. k. schrapner-anordning, ett system, som med linanordningar från tre höga torn i järnkonstruktion och diverse flyttbara fästanordningar efter den stora kolgårdens motliggande väggar samt en stor vid linorna fäst skrapa gör det möjligt att med maskinkraft skrapa fram koksen från vilken plats som helst på kolgården till krosselevatorn eller från den plats, där kolen lossas från fartyget till vilket område man vill inom kolgården. 

 

Utom försäljningen av huvudartiklarna stenkol, smideskol, antracit, kamin- och gjuterikoks, arbetar bolaget med eldfast tegel och lera, cement, tackjärn, tjära samt en stor del industri- och byggnadsartiklar, vilka alltid finnas i lager. Vidare åtager sig bolaget all slags spedition och uppläggning av varor på längre eller kortare tid på lämpligast tänkbara platser invid kaj och järnvägsspår, och en vandring runt hamnen genom bolagets magasin och kolgårdar ger en tydlig bild av bolagsledningens alltigenom praktiska och vidsynta blick. Bolagets huvudsakliga avsättningsområde är Norrland, Dalarna, Västmanland och norra Uppland. Bolagets aktiekapital uppgår till 450.000: — kr. och dess verkställande direktör och disponent är V. Sundgren. 

 

Koksutlämningen

 

 

Kross- & sorteringsverket vid Houcken. 

 

 

Mätningsanordningarna. Mätningen sker i av statens justerare kontrollerade och   plomberade mått, varigenom köparen erhåller fullt betryggande garanti för kvaliteten. 

 

 

 

 

Gå till Startsidan!

——————-

Public. 2017-02-01 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com


Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top