2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 2

 

Kungörelse ang utrymningstjänst i Gävle  (Utdrag 20/4 1940)

 

Skulle utrymning anbefallas, är densamma obligatorisk for skolbarn i åldern 9—14 år. Dessa  bortflytta då med skolklassen jämte lärare och lärarinnor. Flyttningen ordnas genom skolans försog. Intet hinder föreligger för föräldrar eller målsmän att dessförinnan efter anmälan till skolan bortsända sina barn även i denna ålder. Barnen skola då anmälas till skolgång å inkvarteringsorten. All annan bortflyttning är hittills avsedd att bliva frivillig.

 

De befolkningsgrupper som efter myndighets uppmaning böra bortflytta äro gamla, sjuka eller lytta, dvs. icke arbetsföra samt barn under 9 år ävensom, där så erfordras, vårdarinna för nu nämnda personer.

 

I vilken usträckning övriga arbetsföra personer skola tillåtas att bortflytta är beroende av dels behovet att hålla samhällslivet igång i utrymningsorgten, dels behovet av arbetskraft på andra orter.

———-

Centrallasarettet i Gävle (24/4 1940)

Personer som intagas å lasarettet efter den 28 april 1940 skall vid inskrivningen avlämna gällande inköpskort A och B. Därest liggtiden kan beräknas bli längre än åtta dagar. Korten återställs på sysslomanskonoret vid utskrivningen.

 

Sysslomannen

———-

Två utslag i mål om varmvatten. (23/4 1940)

 

MALMÖ, måndag. (TT) Rådhusrätten meddelade på måndagen utslag i två mål rörande varmvatten. I båda fallen hade hyresvärdarna stämt hyresgäster för det de under första kvartalet gjort avdrag pä hyran, i ena fallet med kr. 8:50 och i andra fallet med 6:80. Hyresvärdarnas yrkande bifölls i båda fallen och hyresgästerna dömdes att utge de bristande beloppen. I ena fallet gällde det hyra inklusive, och i andra fallet hyra exklusive varmvatten. Hatten ansåg att orsaken till att varmvatten ej kunnat tillhandahållas, nämligen bränslebristen, var ett förhållande, varöver hyresvärdarna icke kunde råda.

 ———-

 Första majresolutionen 1940 ( 27/4 1940)

– Vi svenska män och kvinnor ur alla i samhällsgrupper och från olika politiska läger ha i dag samlats för att manifestera den nationella enigheten och beslutsamheten i en hård och farofylld tid.

– Vi äro beredda att på allt sätt stödja statsmakternas bemödanden att genom en åt alla håll klar och fast neutralitetspolitik bevara freden åt vårt folk.

– Vi vilja i gemenskap bära de offer, vilka den hårda tiden kräver även av ett folk, som icke direkt drabbats av krigets hemsökelse.

– Vi hälsa med tillfredsställelse alla åtgärder som vidtagas i syfte att försvara Sverges neutralitet och oberoende och trygga den demokratiska ordningen i landet.

– Vi fördöma våldförandet av fredliga nationer och stå eniga i viljan att med all kraft avvisa varje angrepp mot vårt eget folks frihet och självständighet.

Leve friheten, leve Sverige!

 ———-

GEFLE DAGBLAD lördagen den 27 april 1940

Fram för Gefle luftvärn!

 

Från med det nu avslutade kriget i Finland kan man konstatera, att orter med effektivt luftvärn synas i stor utsträckning ha undvikits av fientliga stridskrafter. Det moderna luftvärnet, som i finska kriget uppnått en enastående träffsäkerhet, har därför visat sig vara av utomordentlig betydelse. Härav ha vi mycket att lära. Genom Gefle luftvärnsförenings initiativ och arbete har vår stad tillförsäkrats tvenne 40 mm. luftvärnsautomatkanontroppar. Härigenom har ett stort steg tagits till stadens skydd. Detta är dock ännu otillräckligt och nya krafttag erfordras, för att vi må anse oss åtnjuta det relativa skydd, som är önskvärt.

Vi sakna ännu vapen speciellt ägnade att avvärja de låganfall med kulspruteeld mot värnlösa kvinnor och barn, som i Finland hörde till ordningen för dagen. Ett dylikt vapen finnes dock i den 20 mm. automatkanon, som a.-b. Bofors sedan någon tid tillverkar. En tropp (2 pjäser) av detta vapen betingar en kostnad av cirka 45.000 kronor. Vi behöva emellertid minst två dylika troppar.

Den första insamlingen gällde mera skyddet av anläggningar och fastigheter. Då Gefle luftvärnsförening nu åter vädjar till offerviljan, rikta vi oss därför i främsta rummet till den enskilda medborgaren, vilken ännu icke gjort sin insats och å vilken skyddet av kvinnor och barn närmast ankommer. Självfallet vädja vi dock även till de företagare och fastighetsägare, som av olika orsaker vid vår tidigare insamling stod vid sidan. Envar bör känna det som en förpliktelse att i sin mån bidraga till stadens luftvärn.

Medborgare! Hjälp oss därför att åstadkomma de 90.000 kr., som nu ytterligare erfordras för att stärka vår stads luftvärn. Bidrag kunna givas antingen i ett för allt eller genom förbindelse å årliga bidrag i tre år 1940—1942.

Bidrag kunna insättas å föreningens postgiro n:r 132055 eller insändas til1 dess ordförande advokat Curt Ekdahl eller kassör kapten Georg Lundberg, till vilka anmälningar om årsbidrag torde insändas.

Geflebor! Låt oss väl tillvarataga en nådatid, om vars längd vi intet veta.

GEFLE LUFTVÄRNSFÖRENING.

Sven Lübeck,

———-

MEDDLANDE  (3/5 1940)

rörande  

eventuell utrymning

 

Cirkulär med råd och anvisningar till bortflyttningsberättigade vid utrymning, nämligen

BARN UNDER 9 ÅR (som ej bortflytta med skolorna) åtföljda av moder eller vårdarinna,

ICKE ARBETSFÖRA samt

SJUKA (vartill även räknas blivande mödrar) finnas att avhämta å poliskontoret, N. Köpmangatan 5, samt å poliskontoren i Strömsbro och Bomhus, å luftskyddsbyråns avdelning i Sjömanskyrkan, å samtliga stadens apotek och å Korsnäsverkens läkaremottagning.

LUFTSKYDDSCHEFEN i GEFLE.

———-

 

Har du köpt majnålen för neutralitetsvakten?

 

Majnål – neutralitetsvakt!
Majnål – neutralitetsvakt!

 

Köp flera om du har råd! Bäres av varje svensk man och kvinna under maj månad.

———-

 

Kungörelse

 

Genom beslut den 7 december 1939 har länsstyrelsen utfärdat förbud för utlänningar att med vissa undantag beträda inom Gefleborgs län befintliga järnvägs-, hamn- och fabriksområden, därvid av länsstyrelsen tidigare utfärdat förbud för utlänningar att taga fotografier eller göra beskrivningar av eller inom hamn och järnvägsområde. Utsträcks att gälla jämväl fabriksområden, därvid av länsstyrelsen tidigare utfärdat förbud för utlänningar att taga fotografier eller göra beskrivningar av eller inom hamn- och järnvägsområde utsträckts att gälla jämväl fabriksområden.

 

Sedermera har Kungl. Socialstyrelsen genom kungörelse den 16 april 1940 utfärdat förbud för utlänningar att beträda järnvägs- eller hamnområde i annan mån än som nödvändiggöres av resa ävensom fabriks-, upplags- eller liknande område.

 I samband därmed har Kungl. Socialstyrelsen meddelat förbud för utlänning att begagna sig av annat motorfordon än omnibus för färd från ort till annan, med mindre länsstyrelsen i det särskilda fallet därtill lämnar medgivande.

I anslutning till av länsstyrelsen sålunda tidigare meddelat förbud vill länsstyrelsen härigenom — i den mån sådant förbud av den lokala polismyndigheten icke redan utfärdats — hava meddelat förbud tills vidare för utländsk besättningsman att lämna fartyg under uppehåll i hamn inom länet utan tillstånd av vederbörande lokala polismyndighet.

Det åligger fartygsbefälhavare att tillse, att denna bestämmelse iakttages av underlydande besättningsmän.

Om påföljd, dagsböter eller fängelse i högst sex månader, för uraktlåtenhet att ställa sig till efterrättelse vad sålunda föreskrivits stadgas i 40 § utlänningslagen.

Gefle i landskansliet den 6 maj 1940.

 

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Finngård.          René Ahrenberg.

GÅ TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ÖVER SAMTLIGA TIDNINGSURKLIPP SOM UPPDATERAS SUCCESSIVT.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website