2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 10

 

Under tidsintervallet 4/5-1943 – 11/12-1943

 

 

 

 

————————————–

Fiskransoneringen delvis upphävd.

Fiskransoneringen i Stockholm med omnejd upphäves delvis redan fr. o. m. tisdagen. Livsmedelskom­missionen har nämligen nu bifallit Stockholms kristidsnämnds fram­ställning om att regleringen endast skall omfatta strömming, sill och makrill. Före den 4 maj utställda men ännu icke utnyttjade beställ­ningsbevis, licenskuponger och in­köpslicenser gälla i den tidigare be­stämda ordningen för köp av ström­ming, sill och makrill.

 

 —————————–

Finlands barn behöva mycken hjälp.

 

———————————-

 

 

Meddelande angående skoreparationer

Enligt beslut skola vid inlämning av skolagning kuponger för arbetet lämnas samtidigt med beställningen. Beredskapskort A 3 kupong A 62—A 68 gälla.

 

Gefle Skomakarmästareförening

 

—————————————-

Skydda Dina barn mot arbets­löshetens följder. Spara medan Du har arbete.

 

Säkra vedbehovet för nästa säsong

Lämna in Eder ansökan om in­köpsbevis för ved före 15 maj

 

 ——————————-

 

Är behövande på cykel

När svenska folket skriver till myndigheterna för att få däck och slangar till sina cyklar, råder det ingen brist på motive­ringar, Hör bara:

 

Vi har 1/2 tim. middag och jag hinner ej gå på den tiden, om jag vore aktiv löpare då vore det möjligt men under­tecknad är 62 år därför anhåller jag vördsamt om däck.

—————-

Jag får härmed meddela, att jag har försökt att åka på ett hjul i en hel vecka, men det går inte.

—————-

 

På grund av att min ladugård ligger så gott som mitt i staden är det omöjligt att klara djuren i alla gatukorsningar till o från betena utan cykel.

—————–

 

Brukar cykel till kortare och längre turer.

—————–

 

Då jag redan blivit tilldelad ett däck, anhåller jag vördsamt om ännu ett, då cykeln består av tvenne hjul.

—————–

 

8 km. till dans, bio och systembolag.

—————–

 

För arbetsbehov Enär jag har mitt arbete här på samhälet och måste frackta värktygen och Matrialer på Cikel så er jag i behov av cikel hela dagar.

—————–

 

Såsom vaktmästare är jag ounjänglig att jag inte har någon cykel.

 

 ——————————

——————————–

 

FOLKHUSHÅLLNINGEN

 

Fri försäljning av vissa köttvaror, m. m.

 

Poängvärdena på hjärtslag av svin, knackvurst och leverkorv ha fr. o, m. den 22 maj 1943 sänkts till resp. 25, 30 och 25 poäng vid försäljning till förbrukare samt resp. 23, 29 och 24 poäng vid handlandes inköp.

 

Fr. o. m. den 22 maj 1943 må vidare utan mottagande av inköpsbevis fritt försäljas dels följande organ och inälvor m. m.: hjärna, hjärta, mellangärde och senor av samtliga djurslag; huvud av nötkreatur, får, get och häst; juver av stor­boskap; lever av får, get, häst och ren; lunga av nötkreatur och svin; njure av storboskap, svin, får, get, häst och ren; sammanhängande lunga, hjärta och strupe av kalv; skallkött av nötkreatur, får, get, häst och ren; strupe av nöt­kreatur och svin; samt tunga av får, get och häst dels ock följande charkuterivaror: hackkorv, stångkorv och pölsa.

 

 

I fråga om hjärta och mellangärde av samtliga djurslag, huvud av nötkreatur, får, get och häst samt skallkött av nötkreatur, får, get, häst och ren skall emellertid gälla, att dessa varor fr. o. m. den 22 maj 1943 tillsvidare må för­säljas endast till personer och företag, som yrkesmässigt tillverka charkuterivaror, eller till handlande för vidare försäljning till charkuteritillverkare men icke till handlande för annat ändamål eller till enskilda förbrukare, näringsställen och allmänna inrättningar.

 

Handlande, som kl. 12 natten mellan den 21 och den 22 maj 1943 till större myckenhet än sammanlagt 10 kg innehar köttvaror, vilka i enlighet med ovan­stående få fritt försäljas eller vilkas poängvärden som ovan sagts sänkts, skall avgiva deklaration på fastställd blankett (B 1623 a) rörande förråden vid nämnda tidpunkt. Deklarationen skall insändas till kristidsstyrelsen senast den 28 maj 1943. Blanketter finnas att hämtas på nämnderna fr. o. m. den 22 maj 1943.

 

Stockholm den 20 maj 1943.

————————————-

 

 

Ostperioden är lång och till­delningen knapp

 

 

Ni kan inte få någon bättre ersättning för ost än mesost och messmör. Mesvaror innehålla en stor del av mjölkens viktiga näringsämnen. Dessutom äro de dietiskt mycket välgörande. Kupongfritt och billigt pålägg.

 

Mesvarorna bestå till ungefär hälften av mjölksocker. Att använda dem i matlagningen – till soppor, såser o. dyl och framför allt till bakningen

är därför i hög grad sockerbesparande och får gott betyg av medicinalstyrelsen

 

Medicinalstyrelsen skriver i broschyren “Friska Barn” —  en handledning för föräld­rar —  även mesost är mycket lämplig som pålägg på smörgås. Mesost innehåller viktiga salter och socker ur mjölk. Mesost har vidare den goda egenskapen9 att den är ett lämpligt hjälpmedel för trög mage.

—————–

 

Överstelöjtnant Thorsten Wennerström.

»Om kriget kommer» har nu genom postens gruppkorsband utsänts till alla, som på detta sätt kunna nås. Då emel­lertid härigenom icke alla medlemmar i ett hushåll erhålla broschyren och då dessutom flera mindre orter ej nås genom gruppkorsbanden, riktas nu till var och en, som inte på detta eller annat sätt fått »Om kriget kommer», följande upp­maning:

 

Se först efter om Du fått »Om kriget kommer» genom posten. Har Du icke fått den, avhämta den då på närmaste postanstalt eller kristidsnämnd eller rekvirera den från statens informations­styrelse, Stockholm 2. Varje vaken svensk man och kvinna bör ha ett exemplar av »Om kriget kommer». Och slutligen: Studera broschyren, diskutera den med familjemedlemmar och vänner. Var och en skall veta vad han eller hon skall göra, om kriget kommer.

—————–

 

 

KAFFET KOMMER!

Flera lejdbåtar har anlänt.

 

Nästa kaffeperiod är nu fastställd till den 1 september. Livsmedelskommissionen meddelade under fredagen, att 9.400 ton kaffe (omräknat i rostad vara) finnes i lager. Med oförändrad tilldelning räcker det till hösten 1944.

 

När vi dessutom ha tillgång till den väl­kända kaffetillsättningen Doska Franck cikoria, är kaffetillgången säkrad för lång tid framåt. Doska Franck femdubblar som bekant kafferansonen. Doska Franck ci­koria är ingen kristidsvara utan använ­des sedan generationer tillbaka som en fullödig kaffekrydda för att framhäva den goda kaffesmaken. Nu under kristid är cikoria en oumbärlig kaffekrydda, som hjälper till att dryga ut kafferansonen.

 

När Ni tar ut kafferansonen passa då på att taga hem en förpackning Doska Franck. Då har Ni inte bara försäkrat Er om kaffet för hösten och julen utan även räddat den fina kaffesmaken sam­tidigt som ransonen räcker fem gånger längre.

 

Vad korten ge i vinter.

 Fri försäljning av vissa partier i konserverad makrill, konserverade fiskbullar o. sillbullar.

 

—————–

 

STATENS BRÄNSLEKOMMISSION

 

Spara gas — då ökas utsikterna att varmvattnet blir kvar.

Utnyttja varmvattnet utan att hemfalla åt slöseri*

—————–

 

Man talar till er…

från Radio City — den väldiga skyskrapan i New York. Just nu är det längre än någonsin till Amerika, men radiovågorna besegra blixtsnabbt avstånd och spärrar och förmedlar därigenom en oskattbar kontakt över At­lanten. I reportage, presentatio­ner av berömda amerikaner, po­litiska kommentarer, hälsningar m. m. får Ni i de populära ame­rikanska sändningarna till Sve­rige ögonblicksaktuella glimtar från dagens Amerika.

 

AMERIKA ANROPAR SVERIGE varje tisdag, torsdag och lördag

kl. 20.45

på våglängderna 49, 41, 31 och 25 meter (41 m är bäst)

—————————

juni 16, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be 

1 thought on “2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 10”

  1. Pingback: Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top