2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 1

 

KUNGÖRELSE angående utrymmande av vindar inom fastigheter i Gävleborgs läns luftskyddsorter

 

Publicerat i ? 17 april 1940.

 

Med stöd av 10 par. i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att anord­na skyddsrum m. m. förordnar länssty­relsen härigenom följande:

 

Skyddsrum
Skyddsrum

 

 

I samtliga byggnader skola snarast och senast före april månads utgång särskilt brännbara lösa föremål såsom papper, kartonger, trasiga lådor, gamla möbler och liknande bortskaffas från fastigheten eller förstöras genom brän­ning.

 

Övriga brännbara föremål, som icke kunna eller böra bortskaffas från fas­theten, nedflyttas, där så är möjligt, från vinden och placeras i våningarna i något utrymme i källaren eller botten­våningen eller i friliggande byggnad så­som garage eller liknande. Lokalen bör väljas med hänsyn till möjligheter­na till övervakning och eldsläckning.

 

Skyddsrum, därtill avsedda lokaler eller passagerna till dessa få dock icke belamras med bortflyttade föremål.

 

Där bortflyttning av brännbara före­mål från vinden av praktiska skäl är omöjlig att helt genomföra, bör en planmässig vindsstädning utföras. Den­na kan ske exempelvis genom att lösa föremål såsom böcker och liknande för­packas i befintliga lårar eller dylikt. Lårarna tillsammans med övrigt gods, som icke kan bortskaffas, uppställas så att överskådlighet och framkomlighet ernås.

 

Skiljeväggar av trä böra i möjligaste mån avlägsnas och ersättas med metall­trådsnät, där så behöves.

 

Galler i förråd
Galler i förråd

 

Övrigt trävirke å vinden bör om möj­ligt målas med eldskyddsfärg.

 

Från vad sålunda föreskrivits äger Luftskyddschefen medgiva undantag.

 

Denna kungörelse äger icke tillämp­ning beträffande del av vind, som an­vändes till bostad eller arbetsplats.

 

Gefle i landskansliet den 15 april 1940.

På länsstyrelsens vägnar: Gösta Finngård. René Ahrenberg.

 

———————————————

 

KUNGÖRELSE ang luftskyddsrum i Gävle 17/4 1940.

 

Offentliga skyddsrum finnas anordnade i följande fastigheter:

Busstationen å Nytorget, Nygatan 29, Norra Köpmangatan 17, Teatern, Staketgatan 15, Norra Stapeltorgsgatan 13, Västra Vägen 2, Rettigska museet, Norra Skeppsbron 1, Brynäsgatan 6, Staffans kyrka, Södra Kungsgatan 7 och Södra Kungsgatan 24. Offentliga skyddsrum äro under utförande i Nygatan 47 och Norra Kansligatan 4.

 

Allmänheten uppmanas, att taga noggrann kännedom om skyddsrum­mens läge. Uppsättande av skyltar, utvisande var offentligt skyddsrum är beläget, pågår. Dessa skyddsrum äro endast avsedda för den trafi­kerande allmänheten.

 

Angående skyldighet för ägare av fastighet inom staden att anordna skyddsrum för dem, som bo eller vistas i huset, har länsstyrelsen utfärdat kungörelse den 27 mars 1940.

 

Utöver vad som i nämnda kungörelse sägs gäller för stadens tättbe­byggda område följande. Mindre fastigheter, där skyddsrum icke lämp­ligen kan ordnas för varje fastighet, skola sammanföras i grupper för ordnande av gemensamt skyddsrum. För detta ändamål anmodas ägare av sådana fastigheter att ofördröjligen ingiva anmälan till luftskyddsbyrån, Norra Rådmansgatan 4, huruvida skyddsrum kan ordnas i fastig­heten eller icke. Förslag till sammanförande av ifrågakomna fastigheter i grupper om gemensamt skyddsrum kommer därefter att av luftskyddschefen underställas länsstyrelsen för fastställelse. Länsstyrelsen äger jämväl bestämma, efter vilka grunder kostnaden skall fördelas mellan fastigheternas ägare, om överenskommelse ej kan träffas.

 

 

Liknande skyddsrum byggs på Hötorget

Ex på byggande av skyddsrum på Hötorget i Stockholm

 

 

Ritning eller skiss å skyddsrum jämte beskrivning skall, om så ej skett, snarast ingivas i tre exemplar till luftskyddsbyrån. Påbörja omedelbart byggandet av planlagda skyddsrum.

————————————————————

Var finns de offentliga skyddsrummen i Gefle?

 

Publicerat i ? 18 april 1940.

 

Kartskiss över de centralare delarna i Gefle med de offentliga skyddsrummen inprickade.

 

Kartskiss på inprickade skyddsrum i Gävle 1940
Kartskiss på inprickade skyddsrum i Gävle 1940

 

——————————————–

 

KUNGÖRELSE angående hjälpplatser och rapportsamlingsställen för luftskyddet i Gefle

Publicerat i ? 18 april 1940.

 

Hjälpplatser upprättas på följande ställen;

Fattigvårdsanstalten, Borgarskolans gymnastiksal, Rettrgska museet | med avgasningsplats i Murénska badhuset, Brynäsgatan 22 (småsko­lan), Strömsbro skola, Fredriksskans, Korsnäsverkens läkaremottagning,

 

Varje hjälpplats består av förbandsplats och avgasningsplats.

 

Vidare finnes avgasningsplats vid lasarettet samt upprättas som re­servavgasningsplats i gamla tennispaviljongen vid Kungsbäcksvägen och i hamnpaviljongen i inre hamnen, om behov anses föreligga. Utrust­ning finnes jämväl för de senare.

 

Rapportsamlingsställen, där allmänheten äger att vid luftanfall rekvi­rera hjälp från det allmänna luftskyddets avdelningar, finnas på nedan- nämnda platser:

 

Nynäsplan 3, Staketgatan 15, Teatern, Norra Köpman­gatan 5, Brandstationen, Sjömansgatan 7, Hamnpaviljongen i inre ham­nen, Gefle Varv, Vegaplan 3, A.-bol. Pastill, Bomhusgatan 1, Texacos bensinstation vid Södra Kungsgatan, Slottet, västra flygeln, islandssko­lan, S. Centralgatan 7, Bergsgatan 45, Floragatan 6, Konsum Oden, Bom­hus, Poliskontoret i Bomhus, Poliskontoret i Strömsbro, Gefle Manufakturaktiebolag.

 

Då endast ett fåtal telefoner kunna betjänas under luftanfall och allmänheten därför saknar möjlighet att anmäla inträffad skada per telefon, måste bud sändas till närmaste rapportsamlingsställe. Hemskyddens ordonnanser äro avsedda för detta ändamål. Från rapportsamlingsstäl­let påkallas hjälp från luftskyddscentralen.

 

Luftskyddsbyrån i GEFLE inrättar från och med mån­dagen den 22 april tills vidare en avdel­ning i Sjömanskyrkan för ärenden ang. HEMSKYDD och SKYDDSRUM (in­gång från St, Esplanadgatan) tel, 2822.

Öppen kl. 9-17

 

På denna avdelning av lufskyddsby­rån träffas Brandchefen kl. 9—11 och Byggnadsinspektören kl. 15 — I7 för kostnadsfri rådfrågning.

Alltså i fråga om hemskydd och skyddsrum vänd Eder till luftskyddsbyråns avd. i Sjömanskyrkan, tel. 2822.

LUFTSKYDDSCHEFEN.

 

Publiceras 24/4

Efter mottot:   samma höga kvalitéer är priset på bakelser från och med onsdagen 24 april 1940, 25 öre

Sjöbergs Konditori, Gesters Konditori,  Sahfqvisfs Conditori

Interiör av Sjöbergs konditori

GÅ TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

———————————————————————————-

juni 01, 2012, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website