2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 8

 

Mellan tidsintervallet  24/11-1941  –  28/5-1942.

 

 

Icke mindre än 225 rävkroppar besik­tigades lördagen den 10 januari vid Stockholms stads offentliga slakthus, upplyser livsmedelskommissionen bl. a, i sitt yttrande över medicinalstyrelsens förslag om obligatorisk trikinundersökng av kött av svin, vildsvin, grävling, räv och björn. Kommissionen delar sty­relsens åsikt om att sådan undersökning är nödvändig.

 

Kött av räv köpes numera av restau­ranger, charkuterifabriker och sannolikt även detaljaffärer, påpekar kommissio­nen vidare. Innan bestämmelser träda i kraft torde det, enligt kommissionens mening, vara lämpligt föreskriva att de försäljningslokaler, som saluföra varor med rävkött, skola ha anslag uppsatta som tala om att sådant kött finnes. Så är nu förhållandet med hästkött, ehuru detta ur trikinsynpunkt är alldeles ofar­ligt och allmänheten numera icke har någon aversion mot sådant kött.

 

 

 

Meddelande angående förbud i vissa fall att använda elektrisk kraft för uppvärmning m. m.

 

Enligt Kungl. Majt:s kungörelse den 24 oktober 1941 (nr 820) och statens bränslekommissions cirkulär nr 103 är det med nedan nämnda undantag inom hela landet utom de s. k, Nord- och Hammar forsblocken tills vidare förbjudet att utan tillstånd använda elektrisk kraft

 

l:o för uppvärmning av byggnad (även med s. k. värmekaminer och dylika apparater)

 

2:o för beredning av varmvatten i därför avsedda anordningar över 100 kilowatt,

 

3:o för belysning av skyltfönster och för ljusreklam under annan tid än kl. 8—kl. 19 samt

 

4:o för tillfällig, icke nödvändig belysning på offentliga platser.

 

Nord- och Hammarforsblocken omfatta Norrbottens, Västerbottens, Väster­norrlands och Jämtlands län samt Gävleborgs län norr om Ockelbo. Den exakta sträckningen av gränslinjen inom sistnämnda län framgår av ovannämnda cirkulär, som kan erhållas hos kristidsstyrelser och kristidsnämnder.

 

Förbuden gälla fr.o.m. den 1 december 1941, dock att det under 3:o angivna förbudet gäller först från den 1 januari 1942.

 

Undantag från förbudet kan, när särskilda skäl därtill föreligga, meddelas av kristidsnämnden i orten ifråga om uppvärmning av byggnad, som huvudsakligen är avsedd för bostads-, butiks- eller kontorsändamål, samt av bränslekommissionen ifråga om uppvärmning av byggnad av annat slag ävensom ifråga om varmvatten­beredning. Generellt undantag från uppvärmningsförbudet föreligger ifråga om användande av elektrisk kraft dels i sjukvårdsanläggning, när för vården av sjuka erfordras högre rumstemperatur än den, som erhålles från andra befintliga upp­värmningsanordningar, dels ock i kyrka eller kapell, därest annan uppvärmnings- anordning saknas.

 

Från förbudet under 3:o gäller generellt undantag ifråga om butiker, utställ­ningslokaler, restauranter, kiosker och liknande under den tid lokalen ifråga hålles öppen samt ifråga om teatrar, biografer och nöjeslokaler till tidpunkten för början av dagens sista föreställning eller sammankomst.

 

Utan hinder av förbudet under 4:o må julgransbelysning under instundande jul- och nyårshelg förekomma.

 

Närmare bestämmelser rörande tillämpningen av ifrågavarande förbud åter­

finnas i ovannämnda cirkulär nr 103.

 

STATENS BRÄNSLEKOMMISSION.

 

 

 

 

FOLKHUSHÅLLNINGEN

 

Skogsarbetaren Gustaf Lind har till kristidsstyrelsen anmält att hans ransone­ringskort förkommit vid besök i Gävle  den 17 november 1941,  och anmodas ”den som äger kännedom i saken att anmäla” sig till kristidsnämnden, Västerås. Tele­fon 35193.

 

Kristidsstyrelsen i Västmanlands lan.

 

 

VID KUNGSBRON

 

I dag kl. 20: Direktör John Gréen vid Experimentalfältet talar om “Fruktträdgården”.

Vackra, instruktiva färgfilmer visas kl. 16 och kl. 19.

Rådgivning och demonstration

vardagar kl. 15—21 söndagar kl. 15—18

av plantering och sådd i utställ­ningens egen lilla köksträdgård!

Matnyttiga häckar — kaffe

och te ur skogen och täppan — råd och anvisningar gratis!

Avsmakning av vitaminrikt nyponte!

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website