2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 3

Publicerat 7/5 1940.

 

 

Flyglarm  (8/5 1940)

består av korta, upprepade ty­fonsignaler under en minuts tid.

Då böra alla skynda ner i den egna bostadens eller — om man är ute på stan — i när­maste allmänna luft skyddsrum.

Ta reda på var skyddsrummen finnas, och låt också barnen få reda på det.

 ———————- 

 

Faran över  (9/5 1940)

består av en utdragen tyfonsignal under 30 sekunder.

Då först får man lämna skydds­rummen och återgå till den i vanliga livsföringen.

—————————-

9  maj 1940

Vi stå enade – Försvarslånet

 

Nu stå vi alla som en man un­der symbolen för enigheten — Sveriges blågula fana.

 

Låt oss för att trygga vår mö­das lön hjälpas åt, allesammans — hjälpas åt att samla de sum­mor, som behövas för att värna, vad som är vårt.

 

Du förlorar intet. Du skänker ej bort, vad Du spart och spa­rar. Du lånar åt Ditt land till en ljusare framtid för Dig och Dina barn. Du får igen Dina pengar om 5 år och god ränta under tiden.

 

Våra fäder buro tyngre bördor under kargare levnadsförhållan­den. Vi ha ej vansläktats. Vår vilja är lika fast! Teckna i dag Din andel i Försvarslånet.

 

Vilka fördelar ger lånet?

 4 % ränta. Återbetalning den 1 nov. 1945. Lägsta obligationsbelopp 50 kr. Likvid kontant eller genom avbetalning före den l nov. 1940. Teckning hos Riksgäldskontoret, Sveriges Riksbank, samtliga ban­ker, sparbanker och postantalter samt genom personalorga­nisationer och andra samman­slutningar.

 

 

 

KUNGÖRELSE ANG MÖRKLÄGGNINGSÖVNING FROM 12/5 KL 18 TILLS VIDARE

 

Mörkläggningen skall omfatta ytterbelysning, innerbelysning och kommunikationsbelysning.

Med ytterbelysning förstås all i det fria befintlig belysning, som icke är att hänföra till kommunikationsbelysning.

Med innerbelysning förstås belysning icke blott i egentliga byggnader utan även i kiosker, kranhus och dylika utrymmen.

Med komniunikationsbelysnsng förstås dels belysning å transportmedel (fordon, järnvägståg, fartyg, luftfartyg), dels signalljus för landtrafikens ledande, dels ock fyrbelysning och andra ljusanordningar för sjöfart och luftfart.

 

Mörkläggningen skall vara genomförd enligt följande bestämmelser:

 

A. Ytterbelysning.

All ytterbelysning skall hållas släckt, där icke luft-skyddschef för särskilt fall annorlunda förordnar.

 

B. Innerbelysning.

All innerbelysning skall hållas släckt eller fullständigt avskärmad utåt. Luftskyddschef äger för särskilt fall medgiva undantag i fråga om mörkläggning av inner-belysningen.

 

C. Kommunikationsbelysning.

1. Fordon.

Å fordon (motorfordon, motorredskap, spårvagnar, cyklar, hästfordon) skall belysning vara anordnad och avskärmad i enlighet med de av luftskyddslnspektionen gemensamt med Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdade anvisningarna för fordonsbelysning vid luft-skyddstillstånd. Närmare upplysningar härutinnan kunna inhämtas hos vederbörande luftskyddschefer, bilförsäljare, bilreparationsverkstäder och bensinförsäljare, till vilka förenämnda anvisningar tidigare översänts. Från anvisningarna får ske det undantaget, att avskärmningsanordning för framlykta å spårvagn eller buss må användas, därest densamma är inrättad i enlighet med tidigare gällande föreskrifter, Luftskyddschef äger för särskilda fall förordna om ytterligare undantag från nämnda anvisningar.

Vid signalen »flyglarm» skall all belysning å fordon släckas. Belysningen får därefter ej tändas förrän signalen »faran över» meddelas.

 

2. Järnvägståg.

Beträffande belysning å järnvägståg skola gälla de bestämmelser som Kungl. Järnvägsstyrelsen utfärdar.

 

3. Andra fartyg (båtar) än krigsfartyg.

Fartygslanternor skola hållas släckta eller fullständigt förskärmade.

 

Äro fyrar och andra ljusanordingar för sjöfarten tända i farvatten, där fartyg befinner sig må ljus från dess lanternor dock visas, därest ljusen är: dämpade enligt anvisningar av Kungl. kommerskoll.  Vad sist sagts gäller ock, där fartyg under tid, då genom givna signaler meddelats, att luftanfall hotar finner sig inom område, där fartyget med säkerhet nås av de för alarmering använda signalerna.

Annan yttre belysning å fartyg än fartygslanternor skall hållas släckt.

Inre belysning å fartyg skall hållas släckt eller fullständigt avskärmad utåt.

Marindistriktets chef må, när skäl därtill äro, för v isst fall föreskriva avvikelser från de om fartyg ovan meddelade bestämmelserna.

 

4. Trafikfyrar och trafiksignaler.

 

För trafiken icke oundgängligen nödvändiga trafik- och trafiksignaler ävensom belysta trafikledartavlor  skall släckas, övriga trafikfyrar och trafiksignaler skall avskärmas, varjämte ljusstyrkan skall nedbringas, dock iakttagande av att fyrarna eller signalerna äro synlig i 50 meters avstånd.

 

Signalljus, utvisande att väg helt eller till någon del är avstängd för trafik, skall avskärmas uppåt och nedåt.

———–

Utdrag ur Kungörelse ang reglering av handel med vissa tvätt- och rengöringsmedel.

Enskild förbrukare får inköpa tvätt- och rengöringsmedel endast mot avlämnande av kupong A3 eller A4. Vardera kupongen berättigar till inköp av tvätt- och rengöringsmedel med ett sammanlagt poängvärde av 30 poäng. Detta motsvarar 125 gram tvål eller 300 gram såpa eller 250 g tvättpulver.

———–

Bageriidkare får endast inköpa bagerimargarin. Sådant inköp skall ske mot inköpslicens varom ansökan ingives till kristidsnämnden i orten.

 

Restauranger och liknande må tillsvidare icke inköpa margarinAndra ersättningsmedel för smör eller flott få, med undantag för matolja tills vidare icke försäljas.

Gävle 11 maj 1940.

———–

 

 

  17/5 1940

 

  15/5 1940.

 

 

 

GÅ TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ÖVER SAMTLIGA TIDNINGSURKLIPP SOM UPPDATERAS SUCCESSIVT.

—————————

 

JUNI 03, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielso

 

1 thought on “2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 3”

  1. Pingback: Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument | Gävledraget

Comments are closed.

Scroll to Top