BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XI-Industri och Hantverk-1940.

 

DIVERSE INDUSTRI & HANTVERK.

 

AFFÄRSREKLAM

GEFLE

 

År 1935 grundade fabrikör G. Ahlqvist ovanstående skyltfabrik . Den är belägen i ändamålsenliga, ljusa och trivsamma lokaler vid Nygatan 26 och här utföras alla slag av skyltar, såsom ljus- och etsade skyltar, fasadreklam o. dyl. Firman har upptagit en ny slags ljusskylttillverkning, nämligen roterande ljusglober med färgskiftande ljus samt utför dessutom fasadbokstäver av såväl metall som trä och försäljer alla slags reklamartiklar för detaljister, presentartiklar samt kombinerade dörrskyltar och brevinkast. Vidare tillverkas anslagstavlor i olika storlekar. Bland utförda arbeten kunna nämnas fasadskyltanläggning för Hattcentralen s räkning vid Nygatan 4 , en roterande globreklamskylt till Grönlunds Sportmagasin m. fl. Firmans kundkrets sträcker sig över hela Norrland och försäljningen skötes av tre egna resande.

 

179-198-2

Fasadskyltanläggning utförd för firma Hattcentralen av firma Affärsreklam.

 

 

———-

 

Exterior_Matton

 

Exteriör av L. A. Mattons Läderfabriks A.-B.

 

L, A. MATTONS LÄDERFABRIKS A.-B .

GEFLE.

 

Ovanstående företags grundare, Lars Andreas Matton , började redan vid unga år att praktisera inom garveribranschen och sin skicklighet förvärvade han hos N. M. Tellbom & C:o i Gefle , där han snart avancerade till verkmästare. Den 2 april 1852 köpte han en nedlagd linne- och drällsfabrik belägen i hörnet av Kyrkogatan och Kaplansgatan , och här inredde han ett eget garveri.

 

Till att börja med omfattade fabrikationen, enligt tidens sed, nästan allt, som kunde hänföras under benämningen läder, men tillverkningens dimensioner voro jämförelsevis blygsamma. År 1869 ödelades garveriet av en förhärjande eldsvåda och då stadens myndigheter nu ej ville tillåta uppförandet av nytt garveri på den gamla tomten nödgades han låta garverirörelsen ligga nere. Under 10 års tid idkade han så handel med hudar, läder och skodon, men år 1879 drevs han av sitt gamla intresse för garveriyrket att träffa avtal med Gefle stad om upplåtelse av plats för fabrik inom det efter branden nyupprättade industriområdet. Denna plats utgör ännu ( 1940 ) grundstommen för fabriksanläggningen, som alltmera utvidgades och nu omfattar hela det friköpta kvarteret Garvaren med en areal av 11.830 kvm. Utrymme och läge möjliggjorde den ena utvidgningen efter den andra och härmed följde även modernisering såväl av byggnader som maskiner. För råvaror har dessutom av Gefle stad förhyrts upplagsplatser omfattande ej mindre än 9.174 kvm. och på vilka uppförts lämpliga magasinsbyggnader.

 

Den vid rörelsens början tillämpade metoden att i ringa skala tillverka alla slags skinn och lädervaror övergavs nu och följande tidens krav specialiserade man sig på fabrikation i stor skala av sulläder. “Mattons” läder är en synnerligen välkänd produkt, vilken användes vid Sveriges ledande sko-fabriker och som förekommer i stor utsträckning såsom sulor i kvalitetsskor.

 

179-198-4

Interiör från L. A. Mattons Läderfabriks A.-B.

 

179-198-5

 

Av grundarens tre söner, Carl Julius, Emil Andreas och Albert Waldemar , lärde sig den äldste, Carl, till garvare, men då denne år 1880 avled började sonen Emil år 1883 att arbeta i fabriken och lära sig yrket. Den tredje sonen, Waldemar, började i faderns affär år 1890 och lärde sig även han till garvare. Då Lars Andreas Matton år 1897 avled drevs firman för sterbhusets räkning till år 1900, då sönerna Emil och Waldemar övertog densamma och drev den gemensamt under loppet av 9 år, varefter Waldemar utgick ur firman. Företaget ombildades år 1930 till aktiebolag med konsul Emil A. Matton som chef. Fabrikens tillverkningsvärde uppgår till mellan 3 och 4 miljoner kronor per år.

 

181-198-2

 

———-

 

181-198-3

 

Exteriör av Gefle Glasmästeri A.-B:s affärsfastighet vid N. Centralgatan 8.

 

GEFLE GLASMÄSTERI A.-B.

GEFLE.

 

Ovanstående bolag grundades år 1917 och huvudintressenter voro en hel del av stadens byggmästare, som sammanslog sig för att på ett tillfredsställande sätt kunna fylla sitt behov av glas.

 

Bolaget började med glasmästerirörelse och försäljning av glas en gros, men öppnade dessutom ramaffär och förgylleriverkstad . Verksamheten har sedan starten varit inrymd i fastigheten N. Centralgatan 8, vilken fastighet år 1935 ombyggdes och moderniserades och något senare utökades loka lerna ytterligare. Då tillkom nämligen ett modernt glassliperi och en folieringsverkstad, där olika slags arbeten inom glassliperi- och spegelfolierings-branschen utföras.

 

181-198-4

Interiör från Gefle Glasmästeri A.-B:s glassliperi.

 

181-198-5

 

I minutaffären försäljas ramar, speglar, spegelbord, konstsaker m. m. Sedan år 1930 har firman i övre våningen i samma fastighet en konsthall, där tavlor utställas och försäljas. Konsthallen är livligt frekventerad av landets förnämligare konstnärer och har rönt stor uppskattning av stadens invånare.

 

Ledningen av bolaget handhas sedan år 1928 av disponent Gerh. Nilsson , vilken framgångsrikt arbetat upp firman till en av de största i sin bransch i Norrland.

 

Affärsinteriör från Gefle Glasmästeri A.-B.

181-198-6

 

———-

 

181-198-7

GEFLE PORSLINSFABRIKS A.-B.

GEFLE.

I södra delen av Gefle intill stadsdelen Södertull ligger Gefle Porslinsfabriks A.-B ., vilket har framgått ur den på 1860-talet startade Forsells Ka-kel- & Fajansfabrik , som tillverkade i huvudsak kakel och enklare krukmakargods med eller utan glasyr och vars namn år 1894 ändrades till Gefle Kakelfabrik . År 1911 påbörjades tillverkning av husgerådsporslin och pryd nadsartiklar, varvid firman erhöll namnet A.-B. Gefle Porslinsbruk och två år senare blev Gefle Porslinsfabriks A.-B. ägare av fabriken.

 

181-198-8

Modern bordsservis tillverkad av Gefle Porslinsfabriks A.B.

 

Företaget har under årens lopp upprepade gånger betydligt tillbyggts och moderniserats samt utvecklats till ett storindustriellt företag sysselsättande cirka 350 arbetare och med en årlig omsättning uppgående till cirka 2 miljoner kronor. Vid fabriken användas de allra modernaste tekniska hjälpmedel.

 

181-198-9

 

Denna vackra trädgårdsurna är tillverkad av Gefle Porslinsfabriks A.-B. och skänkt till H. K. H. Kronprinsen vid dennes besök i bolagets fabriker den 11 april 1933.

 

Vid en vandring genom fabriken får man en påtaglig förnimmelse av precisionen och intensiteten av arbetet i dessa verkstäder, vars produktion om någon kan kallas “vackrare vardagsvara”. Man frapperas dessutom av den mångsidighet, som gör sig gällande vid lerans förädling till nyttiga och vackra kvalitetsvaror. Fabrikens huvudsakliga tillverkning består av bords serviser, men även av kaffe-, té- och tvättserviser samt andra förekommande husgerådssaker av porslin och fajans.

 

Den ständigt ökade omsättningen har kraftigt främjats av de stilfulla och trevliga modellerna, utarbetade av bolagets konstnärliga medarbetare bland vilka märkas: konstnärerna Arthur Percy och fru Anna-Lisa Thomson .

 

181-198-10

Konstsaker i stengods tillverkade av Gefle Porslinsfabriks A.-B.

 

Turister, som besöka Gefle, böra icke försumma att besöka någon av stadens husgerådsaffärer, där det finnes rikhaltiga kollektioner av det vackra gefleporslinet.

 

———-

 

BÄRLIN & NORDSTRÖM, PIANOFABRIK

GEFLE.

 

I oktober 1933 inköpte folkskolläraren Fritz Nordström , Gefle, samtliga de då kvarvarande halvfabrikaten och pianodelarna i konkursboet efter A.-B. Gefle Orgel- & Pianofabrik . Tillverkningen av pianon fortsattes i mindre skala under ovanstående firmanamn i fastigheten N. Kungsgatan 21 . Firman torde vara världens nordligast belägna pianofabrik.

 

Tack vare en skicklig arbetarstam ha firmans fabrikat blivit kända för gediget utförande i varje detalj. Genom att dessutom med vaken blick följa med och tillgodogöra sig utvecklingen på området har fabriken redan lyckats skapa ett grundmurat förtroende för sina instrument.

 

181-198-11

 

Interiör från Bärlin & Nordströms pianofabrik i gårdshuset, N. Kungsgatan 21 (mitt emot teatern).

 

———-

 

181-198-12

Exteriör från Gävle Portföljfabriks försäljningslokal vid N. Centralgatan 6 .

 

 

GÄVLE PORTFÖLJFABRIK

GEFLE

 

Denna firma startades år 1917 av fabrikör Hj. Jakobson , och verksamheten omfattade tillverkning av väskor, portföljer, portmonnäer och plånböcker. Sedermera upptogs även tillverkning av provväskor och damväskor. Vid fabrikör Hj. Jakobsons frånfälle år 1937 övertogs rörelsen av sonen, Herbert Jakobson .

 

Firman är inrymd i Centralpalatset vid N. Centralgatan 6, där den förfogar över såväl verkstads- som affärslokaler. Reparationer utföras av olika inom branschen förekommande arbeten.

 

———-

 

 

C. HÄNSCH EFTR., Eric Johansson

GEFLE.

 

Ovanstående firma etablerades år 1883 av glasmästare C. Hänsch i lokaler vid S. Kungsgatan. År 1928 övertogs företaget av glasmästare Erik Johansson och sedermera flyttades det till lokaler vid S. Kungsgatan 13 .

 

Firman utför alla slags glasmästeriarbeten för byggnadsändamål och andra förekommande arbeten samt tillverkar speglar i olika utföranden, ramar och ramlist, fotografiramar m. m. och försäljningsområdet sträcker sig över Gefle med omnejd.

 

181-198-13

 

Exteriör av C. Hänsch, Eftr. Glasmästeri, S. Kungsgatan 13.

 

———-

 

181-198-14

 

Interiör från Låwars Damskrädderi & tillskärareskola.

 

LÅWARS DAMSKRÄDDERI & TILLSKÄRARESKOLA

GEFLE.

 

Ovanstående företag grundades år 1926 av fru Wilma Låwar . Ursprungligen bedrevs rörelsen endast som damskrädderi och utvecklades så småningom till ett av stadens främsta.

 

I samband med damskrädderiet öppnades år 1932 en tillskärareskola med teoretisk och praktisk undervisning i modern tillskärning av damkläder. Kurserna omfatta fullständig modellritning, måttagning, mönsterkonstruktioner, mönsterskärningar, kalkylation, praktisk tillskärning samt provning. Undervisningsmetoderna anses som mycket effektiva och skolan håller sig alltid å jour med de senaste nyheterna från kontinentens modecentra. Kurserna ha en längd från en till tre månader och dessutom kunna eleverna erhålla praktik upp till två år. Skolan är talrikt besökt av elever från hela landet.

 

Skrädderietablissementet och skolan bedrives i synnerligen förnämliga lokaler i Konsums stora affärskomplex vid Rådhustorget.

 

181-198-15

 

Interiör från Låwars Damskrädderi & tillskärareskola.

 

———-

 

181-198-16

 

 

Direktör Elof Malmberg.

 

AKTIEBOLAGET ELOF MALMBERG

GEFLE

 

 

Firman Elof Malmberg, som startade i juni 1905 och år 1912 ombildades till aktiebolag, har allt ifrån starten inriktat sin verksamhet på tillverkning och försäljning av hästutrustnings och sportartiklar . Denna senare bransch har allt efter som åren gått blivit mer och mer dominerande, och det torde icke ligga någon överdrift i att säga, att A.-B. Elof Malmberg numera är landets ledande firma, när det gäller tillverkning och försäljning av högklassiga sportartiklar av alla slag för varje gren av modern idrott och modernt friluftsliv.

 

Bland dessa kan såsom populära sommarartiklar nämnas: Tält av en mångfald olika modeller och storlekar och i övrigt allt som hör till campinglivet samt svenska flaggor av olika kvalitéer och storlekar. Vintertid är det däremot utrustning för skidåkning , som mer och mer blir dominerande. Delvis torde detta kunna tillskrivas de populära resorna till fjällen, som anordnas varje säsong. De erfarenheter, som därvid göras, komma deltagarna att rätt snart inse det lönande i att köpa kvalitévaror.

 

Dessutom har firman en god sortering i jakt- och hundutrustningsartiklar , vilka framgångsrikt konkurrera med de importerade varor, som tidigare dominerat den svenska marknaden. En specialité är kartfodral , och sådana med firman Malmbergs fabriksmärke ( hästhuvudet i hästskon ) finnas tillgängliga på alla större platser inom vårt land.

 

Militära utrustningar höra även till firmans stora artiklar, och vid flera tillfällen har dessa varit i stor omfattning inom fabrikationen.

 

Sedan år 1917 bedriver firman sin verksamhet i egen fastighet, belägen Nygatan 61 . Fabrikslokalen har undan för undan tillbyggts och utvidgats för att motsvara de växande kraven på utrymme och bekvämlighet. Fabriken sysselsätter ca 150 arbetare, vartill komma verkmästare, förmän, kontorspersonal samt resande, som beresa landet från Lappland till Skåne.

 

Bolaget har deltagit i utställningar i Hudiksvall 1913, Falun 1927 och Sundsvall 1928, därvid dess tillverkningar belönats med guldmedalj .

Inregistrerade varumärken: Tirfing, The King, Iron, Campus, Kompis, Mascot, Hobby, Goal, Heja, Pysen, Blixt, Måsen, Cyklon, Buster, Yrhättan och Final.

 

Styrelsen består av: direktör Elof Malmberg, konsul R. Carrick och direktör E. L. Schullerqvist . .

 

181-198-17

 

Varumärke

 

———-

 

181-198-18

 

 

LÖNN & WESTERGREN, Sadelmakeri

GEFLE.

 

Ovanstående firma grundades år 1901 av sadelmakare Gustaf Lindström och övertogs år 1922 av sadelmakarmästarna S. Lönn och John Westergren . År 1936 blev Westergren ensam ägare av firman, men det gamla firmanamnet bibehölls. Verksamheten omfattar tillverkning av alla slags seldon och presenningar, bilsadelmakeriarbeten såsom omklädningar o. dyl. samt reparationsarbeten av selar och tillbehör m. m. Firman har en stor kundkrets och utför arbeten bl. a. till Gefle stad, Gefle Stads Spårvägar, Hälsinge Regemente m. fl. statliga och kommunala institutioner. Rörelsen är belägen vid S. Trädgårdsgatan 3 .

 

———-

NORELIUS & THORSSELL AKTIEBOLAG

GEFLE

 

Denna firma grundades år 1852 av Jac. Hallengren och år 1886 övertogs den av Edvard Thorssell . År 1916 bildades Norelius & Thorssell A.-B. genom sammanslagning av glasmästerifirmorna E. Norelius och Edvard Thorssell. Verkställande direktör blev från början P. G. Söderblom och han efterträddes år 1918 av Edv. Thorssell. Sedan 1919 är disponent Jonas Carlbaum bolagets verkställande direktör.

 

Firman bedriver glasmästeri-, förgylleri-, spegel- och ramaffär i egen fastighet vid Drottninggatan 6, där även eget glassliperi är inrymt. Försäljning sker i parti av alla slags byggnadsglas, dels från välsorterat lager, dels från bruk. Firman representerar förnämsta svenska och utländska glasbruk. Aktiekapital 120.000: — kr.

 

181-198-19

 

———-

 

181-198-20

 

Exteriör av Målerifirman Emil Sjöström & Sons verkstad vid N. Centralgatan 26.

 

EMIL SJÖSTRÖM & SON, Målerifirma

GEFLE

 

Ovanstående firma, som är stadens äldsta i sin bransch, har gått i samma släkts ägo under fem generationer . Firmans präktiga målerilokaler äro belägna i egen fastighet vid N. Centralgatan 26.

 

Verksamheten omfattar byggnadsmålning samt alla övriga slags måleriarbeten, möbellackering, renovering av antika möbler, skyltmåleri, tillverkning av ljusskyltar glasetsningar m. m. Firman har på grund av sitt kvalitetsarbete tillvunnit sig en stor kundkrets. Chef för företaget är numera Helge Sjöström .

 

———-

 

STRÖMSBRO-TVÄTTEN STRÖMSBRO,

GEFLE

Ovanstående företag grundades år 1937 av fabrikör Gunnar Stenström , vilken genom mångårig praktik förvärvat stor yrkesskicklighet inom branschen. Tvättinrättningen har ett synnerligen fördelaktigt läge vid Testeboån, som är känd för sitt klara och rena vatten, och förfogar dessutom över ändamålsenliga lokaler, där från början moderna och slitbesparande maskiner installerades. Anstalten utför all slags vittvätt till såväl privathushåll som affärer och restauranger, industrier m. m. Till företaget hör även en modern strykinrättning . Såväl hämtning som distribution av tvätt sker med egen bil. Vid tvättinrättningen avverkas cirka 2.000 kg. tvätt per vecka och antalet anställda uppgår till 15 personer.

 

181-198-21

 

———-

181-198-22

 

A.-B. G. E. TUNELIUS BORST- & PENSELFABRIK

TIERP.

 

År 1900 grundade fabrikör Gustaf Emanuel Tunelius ovanstående rörelse, vilken då bedrevs uteslutande som rent hantverk. Den kraftiga utvecklingen på industrins område och tillkomsten av de många sinnrikt konstruerade maskinerna gjorde det emellertid möjligt att bedriva verksamheten industriellt och år 1906 uppfördes den första fabriken i Upplands Tuna . Denna fabrik ödelades år 1914 av en eldsvåda och den nuvarande fabriken uppfördes därefter år 1915 i Tierp . Samtidigt härmed ombildades firman till aktiebolag. År 1920 utvidgades rörelsen genom inköp av en snickerifabrik och förutom borst- och penselfabrikation upptogs även sadelmakeri – och markistillverkning , vilken sistnämnda har blivit mycket betydande. På snickerifabriken tillverkas moderna skolbänkar i 12 olika modeller, moderna butiks- och affärsinredningar m. m. Alla erforderliga moderna maskiner ha installerats för firmans olika tillverkningar. Företaget sysselsätter ett 100-tal anställda.

 

———-

 

 

UPPSVENSKA PLANT- & TRÄDSKOLAN

GEFLE.

 

År 1926 grundades en plant- och trädskola i Gefle av trädskoleägare Nils Ericsson , belägen vid bortre delen av Engelbrektsgatan. Skolan förfogade här över 10 stycken växthus samt stora utomhusodlingar och vid anläggningen odlas häckplantor, prydnadsbuskar och prydnadsträd samt barrväxter m.m. Dessutom odlas olika slags blomsterkulturer. Firman försäljer alla slags trädskolealster såsom fruktträd, rosor, klängväxter och bärbuskar och försäljningen av plantskolealster sker i hela Norrland, blomsterkulturer däremot i Gefle med omnejd.

 

År 1933 up prättades en filial i Sundsvall, vilken omfattar endast plantskolor.

 

———-

 

BOBERGS FAJANSFABRIK

GEFLE.

 

År 1876 grundade fabrikör Erik Boberg ovanstående företag. Rörelsen ombildades till aktiebolag år 1922. Nuvarande ledare är grundläggarens sonson disponent John Boberg. Fabrikens tillverkningar, ” Bo-fajans “, utgöras av krukmakeriarbeten såsom blomkrukor, fat och dylikt, vidare hushållsfajanser och konstglaserade dekorativa fajanser.

 

———-

A.-B. SVENSKA TOBAKSMONOPOLETS CIGARRFABRIK I GEFLE

 

Tobaksmonopolet startade egen cigarrfabrik i Gefle år 1915 i och med övertagandet av den Rettigska tobaksfabr iken. Rörelsen drevs dels i de gamla lokalerna och dels i fabrik i Hagaström till år 1920, då monopolet inköpte den nuvarande fabriksbyggnaden vid Södertull , till vilken, efter en påbyggnad av fastigheten, hela fabrikationen förlades. Tillverkningarna vid fabriken i Gefle omfatta uteslutande cigarrcigarretter och den årliga tillverkningen uppgår till 50 miljoner stycken med ett tillverkningsvärde av 4 1/2 miljoner kronor. Arbetarstammen omfattar 180 kvinnliga och 20 manliga arbetare.

Gå till Sammanställningen över samtliga delar (Del I – XV) i BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

———————————————————————————

Gå till Startsidan! fotograf_Lisse-Lotte Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be      Senast uppdaterad:  2012-01-15

 

1 thought on “BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XI-Industri och Hantverk-1940.”

  1. Pingback: BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940. | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top