Nygatan 3 i Gävle spred snickarglädje – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 28 april 1984. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp  

  Fastigheten Ny­gatan 3 i Gävle har säkert Nygatans mest påkostade och enligt mitt tycke vack­raste fasad. Portalen med sin vackra överbyggnad och med de två pilastrarna och de joniska kapitälerna är stilenlig liksom konsolerna som uppbär den kraftfulla balkongen.   Dörrarna har ekådrats vid restaureringen — en konst som dagens målare ej är vana att göra men här har utförts med stor sakkun­skap. Grafitomålningarna mellan fönstren på tredje våningen är dekorativa.   Såväl efter Nygatan som Vågskrivargatan kan man läsa initialerna i ett mono­gram i målningarna; “NGW”.   Monogrammen kom till 1897 då man förskönade hu­set och byggde på det­samma med ytterligare två våningar. Huset uppfördes som tvåvåningsbyggnad på 1870-talet. NGW Betyder N G Wahlman (se bilaga 1 nedan) som var hu­sets ägare. Arkitekt var den i Gävle bosatte arkitekten Nils Nordén. Vid sekelskif­tet ritade han Dalapalatset, det Westergrenska huset i hörnet av Stora Esplanadgatan och Nygatan, Sjöbergska huset, N Rådmansgatan 26 samt en bostadsfastighet i kvarteret Teilen 3 på Brynäs. Nordéns ritningar är detaljerade. Han har till ex­empel på ritningarna inte underlåtit att dekorera in­nertaken i salonger, salar och förmak.   Vi är glada att få behålla huset med sina grafitomålningar, tinnar och torn i vår stad.   Nils Nordén var en flitig annonsör. I en av annonserna säger han att han utför alla slags bygg­nadsritningar, uppför kostnads- och materialförslag, upprättar beskrivningar och entreprenadkontrakt, över­vakar och avsynar byggna­der med mera: Specialitet turisthotell och fattigvårds­byggnader.   Så känd blev han emeller­tid inte som arkitekt.   Fastigheten Nygatan 3 äg­des av handlanden N G Wahlman. Släkten kom från Valbo i likhet med de flesta “Wahlmän” i Gävle eller trakten däromkring.   Man tog namnet från sin hembygd — precis som Hilleborna gjorde. De bytte ut sina sonnamn mot Hillgren, Hillman, Hillström och så vidare — utom Joe Hill som bytte sitt ursprungliga namn Hägglund mot Hill efter fa­derns födelseort, Hille.   Fastighetsägaren N G Wahlman drev parti- och agenturaffär i fastigheten Nygatan 3. En nära anhörig Per Wahlman ägde under en kortare tid grannfastigheten Nygatan 1 i samma kvarter. Wahlmans snickeri­fabrik drevs i aktiebolags­form. Per Wahlman var fö­retagets verkställande di­rektör. Fabriken var känd i stora delar i vårt land för sina prefabricerade listverk, dörröverstycken, takroset­ter, vindskivor med mera — kanske en föregångare till våra snickerifabriker som nu tillverkar monteringsfär­diga trähus.   Den Wahlmanska fabri­ken var med andra ord en stor exportör av ” snickar­glädje”. Under sommaren 1887 annonserade Wahl­mans snickerifabrik om sommarvillor med tillhö­rande ornament.  

Villa från Wahlmans fabrik och Buhregårdens begynnelse   En av villorna på Norrlandet, lantstäl­let Nyborg, har bland annat snickeriarbe­ten från den Wahl­manska fabriken.   N G Wahlman hade tre söner, Robert, Carl och Oscar. Robert och Carl blev civilingenjörer och Oscar, som var Gävle trogen, blev bankdirektör i Skandina­viska Banken, Robert reste till Kina och blev kvar där i tio år. Då han kom tillbaka till Gävle föreslog han att de skulle byta namn.   Idén till namnbytet hade han fått i Kina av en irlän­dare. Efternamnet Wahlman skulle bytas ut mot Bjuke och så blev även fallet.   Oscar Bjuke var den som förvaltade fastigheten efter fadern N G Wahlmans död fram till 1930, då den över­gick till ny ägare. Bankdi­rektör Bjuke var inte endast känd som en skicklig bank­man utan även som elitgym­nast. Han deltog bland an­nat i Olympiska spelen i Stockholm 1912. Oscar Bjuke avled i januari i år, 91 år gammal,   Nygatan 3 kan stå som ett monument över Wahlmän­nen i Gävle. I huset residerar i dag flera ämbetsverk, men de gamla kakelug­narna, salongerna, takmål­ningarna och stucken är fortfarande i behåll och vitt­nar om gångna tider. Di­striktsinspektören och hans ställföreträdare på yrkesin­spektionen kan från hörn­tornet se Nygatan i dess båda längdriktningar samt Vågskrivargatan och He­liga Trefaldighetskyrkan.   Ser de upp i taket kan de njuta av den rika ornamente­ringen.   FOLKE LÖFGREN

Folke Löfgren

———————————————————————————- juni 25, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..