HELLBERGSKA MAGASINET byggdes under storvulna tiden – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 25 maj 1985.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

 

Det här huset skulle kunna vara ett minnesmärke över Gävles storhetstid som sjöfarts- och han­delsstad.

 

Det är fem våningar högt och har en portal som tillhör en av de vackraste i staden. De stora romanska fönstren på nedre botten är elegant utformade. Ornamenteringen i rött tegel ger fasaden liv. Trots allt detta kallar man huset, som har adress Drottninggatan 56, “Det Hellbergska magasinet“. Huset ligger på Stora Holmen. Det ritades av stadsarkitekt E.A. Hedin 1893. Byggherre var grosshandlaren L. Gust. Hell­berg. Från början hade huset fyra våningar. Det var försett med brant sluttande tak, tak­ryttare, vindskupor och fyra mindre tornspiror, en i varje hörn. Efter en brand ombygg­des huset och fick sitt nuva­rande utseende. Den femte våningen kom till 1930. Den hade ritats av stadsarkitekt Gunnar Wetterling. Grosshand­lare Hellberg hade kontor och magasin i huset. År 1909 sammanslogs grosshandlaré Hell­bergs rörelse med Carl Fredrik Engwalls grossiströrelse. Fir­manamnet ändrades då till Im­portaktiebolaget Engwall Hell­berg & Co. Under många år drev detta företag en hård konkurrens med Vict. Th. Eng­wall & Co. År 1938 inköpte Vict. Th. Engwall & Co företa­get inklusive fastigheten och konkurrensen mellan företagen kunde upphöra. Carl Fredrik Engwall, som en tid var verk­ställande direktör i Engwall Hellberg & Co, var bror med Ernst Engvall, som då var huvudman i Vict. Th. Engwall & Co.

 

Engwall Hellberg & Co:s rö­relse leddes de senare åren av direktören E L Schullerqvist. Han efterträddes av sin son Nils G Schullerqvist. Företaget är numera avvecklat. Vict. Th. Engwall & Co lever emellertid vidare i General Food.

 

Det “Hellbergska magasinet” hade på sin tid många hyres­gäster av vilka kan nämnas AB Åkerson & Co, som drev kol- och kokshandel samt rederi. Bönabåtarna, som trafikerade Norrlandet tillhörde bland an­nat den Åkersonska flottan. Även AB J Em Delin drev handel med kol och koks i huset men försålde även göd­ningsämnen och byggnadsma­terial. AB P.J. Haegerstrand & Co, stadens äldsta skepps- mäklarfirma, höll även till i fastigheten samt Stuveribolaget och stadens sjömansförmed­ling. Sjöfolk och stuvare fanns det gott om i huset.

 

Till Drottninggatan 56 och det Hellbergska magasinet kunde man på sin tid åka spårvagn. Slutpunkten för spårvägen var en liten grönyta vid sidan om “magasinet”. Där fanns även ett vackert litet “hemlighus“. Detta har bland annat för sin skönhets skull flyttats upp till Boulognerskogen, där det tjänstgör som klädloge för gäs­tande artister.

 

Under kriget kunde det gå rätt livligt till i fastigheten. Sjömännen måste vänta på sin törn, som det hette ( = tur), innan de kunde mönstra ut till sjöss. En del av de arbetslösa sjömännen hade tjänat pengar, då hyran på grund av krigsris­ken var fördubblad, när man seglade utanför spärren. De brukade fördriva tiden och väntan på ett ölcafé i det Hellbergska Magasinet som hette Holmia. Holmia är det latiniserade namnet av holme. Caféet sköttes väl men det hände ibland att man tog en pilsner för mycket. Då blev det stimmigt både på caféet och sjömansförmedlingen.  Till sjömansförmedlingens väntrum kom en dag en något beskänkt sjöman som ansåg att han skulle ha förtur, vilket inte bifölls av förmedlaren, som i kamratkretsen alltid kallades för “Leo“. Sjömannen som an­såg sig kränkt sa’ till arbetsför­medlaren.: “Kom ut så skall vi göra upp”. Den hygglige Leo, som satt bakom ett ameri­kanskt skrivbord med jalusi log lite och sa’ “gärna det”, varpå han reste sig från skrivbordet och gick fram mot mannen, som förskräckt utropade: “Oj, inte visste jag att Du var så stor” varefter han sprang fort ut genom dörren. Leo, arbets­förmedlaren, var nära två me­ter lång och kraftigt byggd, det ingav respekt. Då han satt vid sitt skrivbord såg man endast den övre halvan av kroppen.

 

FOLKE LÖFGREN

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

september 18, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website