Då lyste Nordstjärnan över Gävle – Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 1 oktober 1996

Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp

 

Då Nordstjärnan lyste över Gävle
Apoteket Nordstjärnan

 

MINNESVÄRT

Den 12 oktober 1849 öppnade det nya apote­ket Nordstjärnan i stads­huset. Apotekaren Leo­pold Sillén hade i augusti 1848 genom Kungl Majt fått personligt privilegium som apotekare på det länge plane­rade apoteket i Gävle. Nord­stjärnan var allmänt omtyckt bland gävleborna och var så i 126 år. 1975 sammanslogs Nordstjärnan med Lejonet då man öppnade ett nytt och mo­dernt apotek på Nygatan. Därmed blev apoteket Nord­stjärnan historia.

 

 

 

 

 Redan i början av 1840-talet kom diskussionen upp om ett nytt apotek i Gävle. Gävle­borna ansåg att det inte räck­te med ett apotek i en stad med så stor befolkning. Många kunder och långa ex­peditionstider blev irriteran­de. I februari 1845 fick lands­hövdingen i Gävle en ansö­kan från apotekaren H.A Wibell som ville öppna ett apotek. Något riktigt beslut fick inte Wibell förrän något år senare då Kungl Majt “icke funnit skäl bifalla apotekaren Wibells ansökning om ett till­stånd att här i staden inrätta ytterligare ett apotek…” Men man tillade att det inte fanns några hinder för att annan person kunde öppna apoteks­rörelsen. Personligt privile­gium tilldelades istället Leo­pold Sillén i augusti 1848, vilket året efter öppnade Nordstjärnan.

 

APOTEKET Nordstjärnan öppnades i stadshuset med adressen Ö Drottninggatan 6, ungefär där nuvarande stads­huset har sin entré. År 1848 hade Gävle stad köpt in fas­tigheten, det så kallade Enneska palatset, för att nyttja det som stadshus. I denna fas­tighet fanns apoteket fram till sommaren 1869stadsbran­den ödelade den större delen av staden. Apotekaren Sillén ansökte 1860 om tillstånd att få arrendera ut eller sälja apo­teket till annan person men Kungl Majt avslog denna an­sökan. Sillén innehade Nord­stjärnan fram till 1866 då han på grund av sjukdom erhöll ledigt från apotekets skötsel. Från det året arrenderades sedan Nordstjärnan av apote­karen Wilhelm Ahlström, den apotekare som fick se sitt apotek gå upp i rök vid stads­branden.

 

Apoteket Nordstjärnans interiör
Apoteket Nordstjärnans interiör

Efter den stora branden var Nordstjärnan tillfälligt in­rymt i konsul Rettigs hus i hörnet av S Kungsgatan/ Islandsgatan, vid nuvarande Slottstorget. Meningen var att apoteket skulle byggas upp på samma plats efter branden men genom en tillfällighet ändrade man planerna.

 

I SEPTEMBER 1869 övertogs apoteksarrendet av apotekar­na Frans Wännerdahl och An­ders Wiberg. De drev apote­ket Nordstjärnan i den tillfäl­liga lokalen fram till 1872 då man flyttade in i den nybygg­da fastigheten på Drottning­gatan 25, på samma gata som  apoteket Lejonet. Den byggnaden står fortfarande och i dag (1996)  finns Wåhls Ur i det gamla apotekets lokaler. År 1874 bröt sig Wiberg ur apoteksrörelsen  och Wännerdahl  blev då ensam ansvarig för Nordstjärnan.

 

På våren 1894 diskuterade stadsfullmäktige “olägenheten af att stadens begge apotek Lejonet och Nordstjärnan lågo alldeles invid hvarandra…”. Både stadsfullmäktige och hälsovårdsnämnden hade önskemål om att ett av apoteken flyttade till den andra sidan av staden. Man ansåg att det var olämpligt och lite väl pretentiöst att två apotek låg i samma kvarter på Drottninggatan. Genom att apotekaren Sillén avlidit samma år hade privilegiet på Nordstjärnan blivit ledigt och man ansåg då att det var lämpligt att flytta det till annan i staden, den västra delen.

 

FÖRESTÅNDAREN för Nordstjärnan, apotekaren Wännerdahl, hade avlidit 1893 och nytt personligt privilegium fick istället Per AugustHultman i maj 1895.

 

Per August Hultman fick privilegiet i maj 1895
Per August Hultman

 

Han hyrde sedan två butiks­lokaler i Gevaliapalatset (N Kungsgatan 11) där han inredde det nya apoteket i tidsenliga och prydliga loka­ler.

 

Nordstjärnan öppnade åter för allmänheten i oktober 1895. På samma adress låg apoteket sedan kvar i 80 år, till 1975, då Le­jonet och Nord­stjärnan sammanslogs till ett apotek och flyt­tade till Nyga­tan 31.

 

Planerna på sammanslag­ningen startade redan 1971 då Apoteksbolaget bildades. Där­med blev de bå­da apoteken ersatta av ett nytt modernt apotek som var rus­tat efter tidens krav.

 

Efter sammanslagningen fick det nya apoteket namnet Lejonet, efter stadens äldsta apotek. Nordstjärnan, som servat gävleborna sedan 1849, gick därmed i graven och samtidigt försvann en bit av Gävle stads historia.

 

JAN G LJUNGSTRÖM

mars 10, 2012

—————————————————————

Gå till Startsida

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..