Bensinmackarnas inträde i Gävle – Ulf Ivar Nilsson

 

Publicerat i Arbetarbladet söndag 2 maj 2004

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

HEJ DÅ, macken!

 

Texaco och BP, Esso och Gulf, IC och Nynäs, Koppartrans, Fina, Mo­bil och Uno-X. Bara namnen låter som ljuv musik för en halvgammal nostalgiker.

 

Man kan ju undra vad det beror på. Varför nedlagda bensinstatio­ner framkallar så positiva associa­tioner. Och hur det kan komma sig att en bilkarta, där en leende man i skärmmössa och grön Caltexuniform gör honnör på omslaget, framkallar rysningar av välbehag hos en hel generation.

 

Faktum är att nyckelringar, dekaler och andra kvarlevor från av­somnade petroleumföretag står högt i kurs på samlarbörserna se­dan rätt lång tid tillbaka. Och att en uttjänt bensinpump med en stor glaskula på toppen kostar mer än en Moraklocka hos antikhandlarna.

 

Första världskriget innebar ett svårt avbräck för den gryende bi­lismen och under 1910-talet syntes inte många automobiler efter de svenska vägarna. Bensinen var så hårt ransonerad att det i praktiken innebar körförbud för privatbilis­ter. I januari 1919 lättade man på restriktionerna och sedan dröjde det inte länge förrän 96 personbi­lar och sex lastbilar stånkade om­kring på Gävles gator enligt den officiella statistiken

 

Redan samma år fick staden sin första bensinstation. Det var en Shellmack som ägdes av Svensk- Engelska Mineraloljeaktiebolaget och låg på Alderholmen strax bak­om brandstationen. “Tappstationen å Stora Holmen” som den kallades i reklamen – blev kvar i tio år. Därefter ersattes den av en ny anläggning några kvarter därifrån, vid Sväng­bron. Den stationen stod pall ända till mitten av 1960-talet.

 

På 1930-talet fanns också en Shellmack på Centralplan med en tanig pump utanför en liten kur där man också – enligt minnesgoda Gävlebor – kunde köpa såväl tid­ningar som kondomer. Och ville man tanka på natten gick det också bra. När macken var stängd ringde man bara på en klocka så kom por­tiern från Hotell Regina i Central­palatset ner och expedierade.

 

Shell-mack vid Centralplan
Shell-mack vid Centralplan

 

 

I början av 1920-talet etablerade sig även Texaco i Gävle med en sta­tion på Norra Köpmangatan och en vid Hamntorget, eller Fisktorget som man sa på den tiden.

 

Samma bolag hade också i många år en anläggning vid Stor­torget i hörnet Drottninggatan – Norra Skeppargatan. Från början låg den i en oansenlig träbyggnad, men när den revs för att ge plats åt ett hus i funkisstil flyttade macken med. Där låg den sedan tills även det huset jämnades med marken i början av 1970-talet för att ge plats åt det som idag är Gallerian Nian.

 

Den mest uppmärksammade Texacomacken i Gävle var ändå den som låg i tårtbiten där Västra Vä­gen och Engelbrektsgatan möttes. Det lilla huset var ovalt och hade två utskjutande tak som gjorde att det nästan såg ut som ett flygplan. Under varje vinge stod en pump med handvev och en 25-liters glas­cylinder upptill. Pumparna var två-tre meter höga och kröntes av runda vita glasskyltar med bensinbolagets varumärke – den röda femuddiga stjärnan.

 

Texako - Caltexmacken vid Engelbrektsgatan
Texako – Caltexmacken vid Engelbrektsgatan

 

 

Anläggningen ritades 1929 av stadsarkitekten Sven Wranér och såg mer amerikansk ut än mackarna i USA. Den här bensinstationen blev faktiskt något av en världs­kändis under åren före och efter andra världskriget. Då fick nämli­gen en bild av Texacomacken vid Västra Vägen i Gävle representera storbolaget Texas Oil Company på de almanackor som bensinjätten sände ut över hela världen!

 

Åtminstone stod det så i Arbetar­bladet när anläggningen revs 1976 för att ge plats åt en gångtunnel till Stadsträdgården. Men då var den för länge sedan ombyggd och för­vanskad till oigenkännlighet. Dess­utom hade den hamnat i bakvatten i samband med högertrafikomlägg­ningen 1967.

 

Namnet på det här bensinbolaget kan verka lite förvillande. Från början hette det Texaco men 1947 döptes det om till Caltex för att tju­go år senare ta tillbaka sitt ur­sprungliga namn. Om ni undrar.

 

En annan mack som många Gävlebor minns är Essos anläggning vid Rådhustorget. Den byggdes unge­fär samtidigt som “flygplanet” vid Västra Vägen och var formad som en stor vit burk. Och även den på­stås ha stadsarkitekt Sven Wranér som upphovsman.

 

Esso-macken vid Rådhuset
Esso-macken vid Rådhuset

 

 

Enligt adresskalendern från 1938 var den här stationen beman­nad dygnet runt. Men så låg den ju också vid riksvägen mellan Stock­holm och Norrland som på den tiden gick rakt genom Gävle.

 

Så länge stadens bensinstationer utgjorts av oansenliga kurar med en pump utanför väckte de ingen större uppmärksamhet. Men när de nu började anta lite mer annor­lunda- och moderna-former höj­des en del kritiska röster.

 

Som vid Gävle stadsfullmäktiges sammanträde i maj 1929, då den socialdemokratiske skomakaren Alfred Johansson förfasade sig över de “underliga byggnader som bensinbolagen uppföra här och var i staden”. Allra sämst tyckte Jo­hansson om Essos vita cylinder vid Rådhustorget. Den kallade han för Babels torn.

 

Han tröstades med att just den här bensinstationen inte skulle bli särskilt långlivad. Den stod på Stadshusets tomt och marken hade bara upplåtits på fem år. Ändå blev den kvar ända till 1963, då den er­sattes av en ny Essomack. Det blev en modern och stor anläggning trots att det även den här gången handlade om en tillfällig lösning. Stadshuset skulle ju snart byggas ut och då skulle den här anlägg­ningen vackert få flytta på sig.

 

Nu byggde man aldrig ut stads­huset – åtminstone inte åt det hål­let. I stället uppfördes förvalt­ningshuset på andra sidan Kyrko­gatan. Men det innebar ändå att macken försvann.

 

1 oktober 1925 bildades Gefle droskägares Inköpsförening och samma år öppnade man en bensin­mack vid Södra station. Redan ef­ter ett par år flyttades den till Sta­ketgatan 10 och 1930 invigdes en station på Södermalmstorg.

 

Droskägarnas bensinbolag blev redan 1926 Bilägarnas Inköpscentral och i början av 1950-talet bör­jade det stå IC på deras bensinsta­tioner. 1969 ändrades namnet till OK.

 

Svenska IC var för faktiskt först i världen med att låta kunderna tanka själva. Det var redan 1951 men det skulle dröja ytterligare åtta år innan den nymodigheten nådde våra trakter. Först i Gävle med självbetjäning var den nattöppna IC-macken på Ruddammsgatan.

 

Det blev stor succé och efter ett år kunde föreståndaren konstatera att hela 80 procent av kunderna fö­redrog att själva tanka sina bilar – och på det sättet tjäna två öre per liter.

 

Även Gulf och BP var tidigt repre­senterade i Gävle. 1938 hade Sven­ska Bensin & Petroleum AB en mack vid Ruddammsgatan och en vid Södra Skeppsbron medan Sven­ska Gulf höll till på Söder.

 

Sedan rullade det på. I mitten av 1960-talet fanns det inte mindre än 34 bensinstationer i Gävle, fördela­de på tio märken. Förutom de stora multinationella bolagen och koope­rativa IC kunde Gävleborna välja mellan Koppartrans, Nynäs och den lilla upp stickaren Uno-X som etablerat sig här i stan 1961.

 

I dag ser branschen helt annor­lunda ut. De gamla kända märkena har bytt namn, ätit upp varandra, gift sig, skilt sig eller skaffat barn lite huller om buller. Och en lång rad lågprismärken utan beman­ning alls har dykt upp i städernas utkanter.

 

För drygt 20 år sedan tog sig Gulf det egendomliga namnet Q8. Sedan slog det ihop sina pumpar med OK och blev OKQ8.

 

Men alla kooperativa bensinsta­tioner följde inte med i den affä­ren. 530 av OK-mackarna hamnade istället hos Preem – tillsammans med alla landets Texacostationer.

 

Ungefär i samma veva etablera­de sig norska Statoil i Sverige ge­nom att först köpa upp alla Esso-mackar och några år senare – till­sammans med Uno-X – slita gamla BP i stycken.

 

Det enda av de gamla fina märke­na som verkar vara in­takt är Shell. Men då ska man komma ihåg att det bolaget glufsat i sig både Nynäs och Koppartrans.

 

Gästrikehistoria

Ulf Ivar Nilsson

—————————

maj 21, 2012

 

Sammanställt och kompletterat med foton av lisse-lotte@danielson

1 thought on “Bensinmackarnas inträde i Gävle – Ulf Ivar Nilsson”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top