45 Lars Adolf Prytz, del 2 kap XLV

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 LARS ADOLF PRYTZ(1792-1863)

LANDSHÖVDING 1853-1861

VID EN ÅTERBLICK på de gångna århundradena slår det iakttagaren hur rikt utbytet mellan Sverige och Finland varit i fråga om släktskap, uppfostran, giftermål, arbetsområden, tjänstgöring i ämbetsverk och vid regementen. Landshövding Lars Adolf Prytz hörde även han, liksom flera tidigare länschefer, till en familj som sedan länge haft sina rötter i Finlands jord. Född i Åbo studerade han vid därvarande skola och universitet, till dess han i tjugoårsåldern kom över till Sverige och valde den militära banan. År 1818 var han kapten vid generalstaben och 1828 major därstädes. Under 1813-15 årens fälttåg mot Norge var han kommenderad till armens förposteringar vid Eda skansaroch var därefter stabsadjutant hos fältmarskalken von Essen, sedermera hos svenska kommendanten vid FredrikshaIds och Fredrikstens fästningar, överste Wijnblad, och slutligen hos excellensen Arvid Posse. Då denne år 1831 blivit generaltulldirektör gjorde han året därpå Prytz till chef för Södra tulldistriktet.

Arvid Posse

Det var alltså en på erfarenheter rik man som 1853 utnämndes till landshövding i Gefleborgs län. Under sina år som länschef intresserade han sig särskilt för handelsförhållandena och jordbruksnäringen. I det år 1814 stiftade Hushållningssällskapet blev han den tredje i ordningen av ordförandena. Hans insatser på detta omfattande arbetsfält måste ha varit i alldeles särskilt hög grad betydande, då han vid sin avgång blev utsedd till sällskapets förste hedersledamot.

Sin insikt och erfarenhet som militär ville han även låta komma länsinnevånarna till gagn, varför han tog initiativet till bildandet av Frivilliga Skarpskytterörelsen, vars program, antaget på Rådhuset 7 oktober 1860, talar om “Försvar af Gefle stad och Gestriklands kustsocknar, samt den del av Uppsala län, som ligger norr om Dalalfven”.

Landshövding Prytz var gift med Fredrika Elisabet Rosenberg.

Två år efter avflyttningen från Gefle dog han i Stockholm och ligger begraven på Johannes kyrkogård därstädes.

Porträttet är målat av okänd konstnär.

Lars Adolf Prytz

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

1 thought on “45 Lars Adolf Prytz, del 2 kap XLV”

  1. Pingback: Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 2 1719 till nutid | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top