49 Theodor Odelberg, del 2 kap XLIX

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

THEODOR ODELBERG.(1847 – 1938)

 

LANDSHÖVDING 1899-1900

 

EN MÅNGA områden kunnig man med framstående chefsegenskaper, Theodor Odelberg, blev vid landshövding Björkmans avgång dennes efterträdare. Odelberg hade efter studier i Uppsala och vid Ultuna lantbruksinstitut företagit fleråriga utrikes resor, varunder han bl. a. tjänstgjorde som kommissarie vid svenska avdelningen på världsutställningen i Wien 1873.

 

 

Ultuna lantbruksinstitut

 

Samtidigt som han sedermera skötte fädernegården Enskede var han överdirektör och chef för den nyinrättade Lantbruksstyrelsen från 1889. Hans mångåriga och uppmärksammade politiska insats började i Första Kammaren 1892.

 

Så kom utnämningen till landshövding i Gefleborgs län på senhösten 1899. Odelberg blev omedelbart ordförande i länets Hushållningssällskap där hans stora kunskaper på dithörande områden givetvis kunde göra sig gällande.

 

Det blev dock tyvärr endast en kort tid som länet fick draga nytta av Odelbergs energi och begåvning. Det ansågs att ingen så som han kunde komma i fråga som statsråd och chef för det nyskapade Jordbruksdepartementet. Besvikelsen i länet var stor och tog sig många uttryck. En gävletidning skriver: “Det är föga mer än fem månader som det förunnats Gefleborgs län att till hövding få äga Theodor Odelberg. Vi förneka visst icke att han måhända är den mest lämplige att ställa i spetsen för det nya jordbruksdepartementet, men icke må det förtänkas Gefleborgarna om de känna misstäkning över att han redan blivit dem berövad.” Och i en annan ledare i samma tidning heter det: “På den raska marschen upp mot samhällshöjderna tjänade landshövdingstolen som en anhalt med kort uppehåll, så snart han kom in på den privilegierade stråten att gå från förtroen­depost till förtroendepost. Gefleborgarna ha knappast lärt känna sin nye hövding förrän denne säger dem farväl. Efter en ung och handlingskraftig landshövding ha de nu fått en ännu yngre och handlingskraftigare, i vilkens framtidsplaner det säkerligen icke ingår. så vida beräkningarna och förhoppningarna gå någorlunda i uppfyllelse, att de skola behöva strö granris utanför hans dörr.”

 

Odelbergs politiska bana ledde 1918 fram till uppdraget som v. talman i Första Kammaren. Han ägde en betydande parlamentarisk begåvning och genomdrev många behövliga åtgärder, framför allt på jordbrukets område. Han blev preses för Lantbruksakademien och erhöll 1913 dess stora guldmedalj.

 

Landshövding Odelberg var gift med Ida Barbara Croneborg. Hans porträtt är målat av A. Söderberg.

 

Theodor Odelberg.

 

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top