32 Erik Odelström, del 2 kap XXXII

 

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

 ERIK ODELSTRÖM(1684-1753).

 

LANDSHÖVDING 1739-1749

 

INSPEKTOREN ÖVER STRÖMSHOLMS LÄN, drottning Hedvig Eleonoras livgeding, Carl Henriksson, blev gift med Catharina Odhelia, dotter till professorn i Uppsala, dr Erik Odhelius. Hon var då änka efter Johannes Rudbeckius vid Västerås Gymnasium. När deras son Erik Carlsson 1711 blev adlad valde han, med en viss anknytning till moderns namn och morfaderns, namnet Odelström. Hans morbror, assessor Erik Odhelius, blev adlad Odelstierna.

 

Erik Odelström fick några studieår i Västerås och Uppsala, innan han som sjuttonåring blev volontär vid Fortifikationen och därefter sändes till överste Dückers dragonregemente. Ar 1709 blev han major vid Lewenhaupts regemente och tillfångatagen vid Poltava. Om han lyckades fly eller blev utväxlad, är inte känt. Men i slaget vid Hälsingborg 1710 är han med och blev där svårt sårad. Från krigstjänsten fick han avsked som överste 1721 och vistades därefter på familjens släktgård Käggleholm i Närke till dess han blev kallad att övertaga landshövdingeposten i “Wester-Norrlanden” 1739.

 

Under Odelströms första år begynner Handelsocieteten – den första av de blivande “societeterna” – sin verksamhet, efter att i slutet av december 1738 ha fått sitt reglemente och “allgemene handelsordning” nådigast av Kongl. Maj:t Ulrika Eleonora och Rådskammaren stadfäst.

 

Ett par år senare får “landshövdingen högvälborne hr Erik Odelström magistraten vid handen gifva hurusom H. Kongl. Maj:t i nåder behagat befalla att en relation om länets tillstånd med all skyndsamhet bör uppställas”, och avgå till riksdagen 1742. Så skedde också. I denna av borgmästare och råd undertecknade redogörelse lämnas en utförlig tecknad bild av tillståndet i staden och “i provinsen” inom de olika arbetsområden, som sköttes av handelsmän, bruksägare, landbönder, kolare, smeder, dagsverkskarlar m. fl. Man får veta vilka stora förluster som orsakats sjöfarten genom att fartygen “Riddare S:t Jurgen” och “Morgonstjärnan” olyckligen förlist, det ena i Kanalen det andra i Östersjön, samt att “Profeten Daniel” strandat på Afrikas kust och att “Carl Gustaf Bielke” måst lämna Gefle och övertagits av Stockholm. En djup indignation får uttryck i orden om att: ” – – den fördärvliga stegringen av växelkursen har tillfogat såväl denne staden, som hela riket i gemen, en otrolig och alltför kännbar skada, vilket i synnerhet grämer dem så mycket mer som rätta orsaken därtill icke kunnat utrönas eller begripas, på hvad hemligt sätt växelhandeln blir underhållen – -“.

 

I slutet av rapporten talas med mera tillfredsställelse om att, ” – – ehuru tillståndet i allmänhet är för vederbörande hushållare medellöst och besvärligt, kan likväl magistraten med särdeles fägnad ödmjukligen betyga, att största delen av stadens invånare varit nog måna och angelägna om lins och ulls anskaffande samt spinnande uti hushållen, hvarmed man redan kommit så vida, att en stor del så av man- som kvinnfolken hava deras kläder av åtskilliga vackra, så ylle som linnetyger, vilka uti hushållen äro tillverkade, och förmodar man kunna ännu komma vidare härmed till nödigt bruk och behov, därest man ägde tillfälle att emot betalning bliva understödd med nödig ull och bomull – -“.

 

Särdeles många drag av Odelströms verksamhet finnes icke bevarade, ehuru han jämförelsevis lång tid – 10 år – var länets hövding. Han var gift med Brita Feif, som på Käggleholm länge överlevde såväl sin make som sin ende son.

 

 

Erik Odelströms porträtt är målat av Lucas von Breda.

 

 

S. P. A.

Erik Odelström

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

1 thought on “32 Erik Odelström, del 2 kap XXXII”

  1. Pingback: Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 2 1719 till nutid | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top