Vanvård av 1700-talshus, hyresgäster anklagar hyresvärd.

Publicerat i Arbetarbladet FREDAG 20 april 1990.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

– En hyresvärd kan inte bara sitta och håva in pengar. Värden har skyl­digheter också.

 

Jörgen Jensen, Gävle­borgs hyresgästförening, som representerar hyres­gästerna i det rosafärgade huset Gammelbroplan 2 är kritisk mot hyresvär­den. Denna – den förmög­na arvtagerskan Marita Elfstrand – låter enligt honom huset förfalla. Och besvarar inte brev från hyresgästföreningen.

 

 

Hon är sedan augusti 1988 bosatt i Spanien.

 

Det välkända paret Bertil Carlbaum och Carina Portnow samt byråsekreterare Sonja Börjesson är hyresgäs­terna som vänt sig till hyres­gästföreningen och vädjat om hjälp. Detta sedan de själva förgäves försökt förmå sin värd att åtgärda ett flertal brister i lägenheterna.

 

Via föreningen har nu ären­det hamnat i hyresnämnden, där redan en förhandling gått om intet sedan det visat sig omöjligt att få kontakt med Marita Elfstrand.

 

VISTAS I SPANIEN

– Hon besvarar inte brev från oss som vi ställt till hen­nes adress i Täby. Och trots kontakter med bl a fastighet­sägareföreningen har vi inte fått fram den nya adressen i Spanien, berättar Jörgen Jen­sen.

 

I kulturminnesvårdspro­grammet för Gävle centrum klassas den aktuella byggna­den som värdefull ur kultur­historisk synpunkt. Jörgen Jensen finner det ytterst be­klagligt att huset är på väg att förfalla helt.

 

Ett nytt datum för förhandling i hyresnämnden är fast­ställt – 7 maj. Om nämndendå fortfarande inte fått kon­takt med värden, kan hela ärendet på sikt sluta i tvångs­förvaltning av fastigheten, lå­ter Jörgen Jensen förstå.

 

– Men som sagt, rättsväsen­det får först försöka leta reda på henne.

 

MÅNGA BRISTER

I den besiktning han gjort av lägenheterna, noterar han bl a om paret Carlbaum/Port- nows att köket behöver helrenoveras. Att källaren inte går att använda, då allt blir fuktskadat och det luktar un­ket. Att en ventil saknas i ett tomt hål på toaletten och att ett element bör sättas in.

 

Vidare att alla dörrar inom­hus måste bytas, då de inte går att stänga. Samt att alla element behöver kontrolleras och åtgärdas då det är kallt i huset. Dessutom bör parkett­golvet  i, som det står i anmä­lan till hyresnämnden, salong 1 åtgärdas, då det finns brännmärken. Hos Sonja Bör­jesson har Jörgen Jensen fun­nit att fukt från källaren tränger upp, “med den påfölj­den att byrålådorna i sovrum­met inte går att öppna“.

 

 

Vidare att skåpdörrarna i köket inte går att stänga och att spisen inte fungerar bra samt att parketten vid ele­menten är vattenskadad.

 

Han konstaterar också i sin rapportering, att tvättstugan är så fuktig att kläderna inte torkar utan möglar. Och att värden försökt lösa problemet genom att via en sladd från pannrummet placera en kupévärmare i tvättstugan.

 

BULLER

Jörgen Jensen finner dess­utom bullret från jordvärme­aggregatet störande. Han slår också fast att hela fastigheten behöver genomgå en utvändig renovering.

 

–  Bristerna är allvarliga, försäkrar Jörgen Jensen.

 

Länsarkitekt Erik Nordin kan berätta att huset byggdes under 1700-talet. Att det byggdes om 1871 och att det 1927 fick sin nuvarande putsning.

 

–  Det är ett mycket värde­fullt hus som det åligger vär­den att underhålla, betonar länsarkitekten.

 

Ingen av de berörda hyres­gästerna var under torsdagen villig att kommentera anmälan mot Marita Elfstrand.

 

PAUL  H  WERNBOM

——————————

Publicerades något senare (okänt datum)

 

Hyresnämnden granskade miljonärskans fastighet, GÄVLE

 

Nej, den mycket för­mögna hyresvärden Mari­ta Elfstrand är inte villig att tillmötesgå de krav på reparationer i 1700- talshuset Gammelbroplan 2, som hennes hyresgäster ställt.

 

– De brister som finns i lä­genheterna, fanns redan när hyresgästerna flyttade in, an­såg ombudet Håkan Anders­son, fastighetsägareförening­en Gävle-Dala, vid månda­gens förhandling i hyres­nämnden.

 

En motivering som hyres­gästföreningens Jörgen Jensen inte kunde acceptera.

 

Redan för ett par veckor se­dan kunde AB berätta om hur paret Bertil Carlbaum/Carina Portnow och Sonja Börjesson tvingats vända sig till hyres­gästföreningen med sina pro­blem. Och även om hur före­ningen förgäves försökt få kontakt med den i Spanien bosatta Marita Elfstrand. Vi­dare att en utlyst förhandling i hyresnämnden redan frusit inne.

 

Hyresgästerna har på en mängd punkter påtalat bris­ter i sina lägenheter och huset i stort.

 

På punkt efter punkt tillba­kavisade ombudet Håkan An­dersson de preciserade kra­ven. Detta sedan hyresnämn­den gjort en besiktning av lägenheterna. Han tecknade bilden av hur de berörda hy­resgästerna hade marknadsmässiga hyror, i ett fall rentav i underkant. Samt att i stort bristerna redan fanns, när lä­genheterna togs i besittning. Brister som, enligt hans för­menande, då godtogs av hy­resgästerna.

 

– Bristerna har inte upp­stått under hyrestiden. Och det är i allt väsentligt väl hållna lägenheter, ansåg Hå­kan Andersson.

– Det finns alltså inte skäl för ett åtgärdsföreläggande.

 

Att bristerna fanns redan vid inflytten, gjorde inte hy­resvärden fri från att inte åtgärda dem, hävdade hyres­gästföreningens ombudsman Jörgen Jensen. Han vidhöll sina medlem­mars reparationskrav.

 

Den 22 maj presenterar hy­resnämnden sitt beslut i tvis­ten.

 

PAUL H WERNBOM

—————————–

November 15   2012

  Sammanställt, kompletterat med bilder och länkat av lisse-lotte@danielson.be

 

 

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..