Nygatan 1 blir ingen ostkupa – av okänd skribent på Gefle Dagblad

Publicerat i Gefle Dagblad den 12 december 1985.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Bilderna klickas för förstoring

 

     Nygatan 1 i Gävle får inte byggas om …

 

De statliga myn­digheter som ska flytta in i huset Nyga­tan 1 i Gävle ska inte sitta i något glashus.

 

Ostkupan, som Gävlekännaren Ture Karlström kallar på­byggnaden, blir inte av.

 

   och bli en ostkupa.

 

 

Byggnadsnämnden satte på onsdagen stopp för statens pla­ner att bygga 1870-talshuset med glasvåningar mot Ny­gatan och Skomakagatan.

 

Nämnden vägrade ge bygg­nadslov efter en mycket ingå­ende diskussion med många inlägg.

 

Påbyggnaden i glas passar inte in i stadsbilden, sa nämn­den och körde därmed över både sin ordförande Stig Käll­gren, vice ordförande Eric Spinnars och stadsarkitektkon­torets experter.

 

De hade godkänt planerna och ville att även byggnads­nämnden skulle göra det.

 

Stadsarkitekt Erik Larsson och vice stadsarkitekt Göran Vidinghoff skrev i ett yttrande att tillbyggnaden “innebär ett intressant inslag i stadsbil­den. Tillbyggnaden har ett eget formspråk som klart skil­jer sig från det gamla huset. Detta är att föredra framför en tillbyggnad strängt anpas­sad till den gamla byggnadens formspråk.”

 

Nämnden tyckte emellertid precis tvärtom. Huset passar inte i miljön, sa nämnden och vill att staten nu presenterar två andra alternativ i stället:

 

■ Ett helt nytt hus som byggs sedan det nuvarande rivits.

■ En påbyggnad av det gamla huset, men med putsade fasa­der i stil med det gamla.

 

Gavlegårdarna skulle bygga huset åt staten. Bolagets VD Lennart Wiklund är bekymrad över byggnadsnämndens be­slut.

 

— Det brådskar med bygget för staten och vi har jobbat hårt för att förkorta byggtiden. Vi har gjort en hel del förberedel­ser och skulle klara bygget till 1 december nästa år, tre må­nader snabbare än normalt.

 

—       Nu vet jag inte vad som ska hända. Vi måste diskutera med statliga byggnadsstyrelsen omedelbart.

 

—       Det blir kanske inte något bygge alls. I var fall kan det knappast bli klart på utsatt tid.

 

Gavlegårdarna ska bygga åt staten därför att staten har ont om pengar.

 

Staten behöver inte be om lov att bygga. Den bara med­delar att den ska bygga.

 

Måste ha byggnadslov

 

Men Gavlegårdarna som byg­ger i statens ställe måste ha byggnadslov. Därför gav statens brist på pengar en möjlighet för Gävle att stoppa ett bygge som de styrande inte vill ha.

 

Om staten i stället byggt i egen regi hade bygget kanske redan varit i gång.

 

Lantbruksnämnden och ar­betsförmedlingen ska ha de nya lokalerna. Bygget skulle lösa även lokalproblemen för fastighetsdata som övertar lantbruksnämndens utrymmen.

 

Byggnadsstyrelsens förslag till påbyggnad väckte stark re­aktion bland ledamöterna i kommunens byggnadsvårdsbe­redning för några veckor se­dan.

 

Ingrid Olsson (s) som är ledamot i både byggnadsnämn­den och byggnadsvårdsbered­ningen tog upp påbyggnadspla­nerna till diskussion i bered­ningen.

 

Hon tyckte inte att nybygget passade i kvarteret och fick medhåll av flera ledamöter.

 

Ture Karlström, som är dok­tor på Gävles bebyggelsehisto­ria. fördömde också planerna.

 

Han liknade påbyggnaden vid en ostkupa och ansåg att rivning och nybygge var ett mycket bättre alternativ.

 

Motståndet mot bygget gjorde att både byggnadsstyrel­sen och dess arkitektfirma sände representanter till Gävle på onsdagen för att tala för förslaget i byggnadsnämnden.

 

Den resan gjorde de alltså förgäves. 

Okänd skribent

 

Detta skrevs för 27 år sedan – vad hände därefter?

————————————–

Oktober 16  2012

  Sammanställt  av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website