Strömbadet lämnar in efter 35 år – av Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad fredag 22 september 1995

Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

För ganska precis 35 år (1995)  se­dan öppnades Strömbadet för första gången sina dörrar till förmån för Gävles badentu­siaster.

 

En stor invigningsceremoni hölls i badhuset den 11 sep­tember 1960, där totalt 600 gäster var närvarande. 300 gäster var speciellt inbjudna till ceremonin, bland annat landshövdingen, borgmästa­ren och andra bemärkta personer. Även representan­ter för idrotts- och simorganisationer var inbjudna. Själva festligheten inleddes utan­för anläggningen med en konsert av Hälsinge Rege­mentes kamratförenings mu­sikkår.

 

I badhuset hölls sedan ett invigningstal av stadsfull­mäktiges ordförande och i samma ögonblick som han förklarade badhuset invigt, utfördes invigningshopp från trampolin av GSS-trion Ulf Pettersson, Lennart Görans­son och Gunnar Lund. Detta genomfördes under en pam­pig festfanfar. Det förekom också figurflytningar av flick­or från Gävle Simsällskap (GSS), vilka bland annat for­merade tre ankare, Gävle stads vapen. Vid simuppvisningarna deltog i huvudsak lokala förmågor med inslag av några “stjärnor” från Upp­sala och Stockholm. Bland dessa fanns några olympia­deltagare. Efter uppvisningen bjöds det på supé i stadshuset för omkring ett 60-tal gäster.

 

Vid ett sammanträde i mars 1956 beslutade stadsfullmäk­tige att låta uppföra ett nytt badhus, på grund av att sta­dens dåvarande badhus (Murénska badhuset) var 50 år gammalt och ansågs i så hög grad otidsenligt, att det inte var ekonomiskt försvarbart att lägga ner ytterligare kost­nader på det.

 

 

Det ansågs också vara brist på tränings- och tävlings­möjligheter för simsporten i Gävle, vilket bland annat hade till följd att simkunnigheten i staden var skrämman­de dålig.

 

Man planerade att det nya badhuset skulle få sin plats på den så kallade Rettigska tomten och byggnadsarbetet skulle om möjligt kunna sät­tas igång under 1957. Drätsel­kammaren utsåg en bygg­nadskommitté som skulle leda arbetet med bland annat projektering och uppförande av badhuset. Arkitekten Kjell Odeen fick i uppdrag att ut­föra ritningsarbetet, en arki­tekt som även ritat badhuset i Malmö och dessutom var behjälplig vid uppförandet av Praktiska Realskolan i Gävle.

 

Den beräknade kostnaden för badhusbygget skulle stan­na på drygt 4,5 miljoner kronor. Kostnaderna skulle täckas dels av medel för idrottsanläggningar, dels av Murénska fondmedel. An­läggningsarbetet påbörjades först i december 1958 och i skiftet augusti/september 1960 stod det nya badhuset färdigt. Ansvariga för bad­husinrättningen blev idrotts- och friluftsnämnden, en­ligt beslut av stadsfull­mäktige i juni 1960.

 

Under sommaren 1960 ut­lyste idrotts- och friluftsfräm­jandet en namntävling för att få in olika förslag på namn till det nya badhuset. Nämnden fick ett 100-tal förslag att väl­ja mellan men fastnade så småningom för förslaget “Strömbadet” vilket också godkändes av både hem­bygdsrådet och stadsfullmäk­tige. Det vinnande förslaget var inlämnat av Åke Lund­berg, Gävle, som också fick första pris, tio valfria bad. Några av de andra förslagen som inkommit kan nämnas: Gavlebadet, Strömvallsbadet, Bad Gavlia, Doppingbadet och Sim-Sam badet. Bland de mer skämtsamma försla­gen märktes bland annat Nudisten och Fata Morgana.

 

Strömbadet kunde erbju­da flera olika typer av bad, bland annat vanliga simhalls­bad, bastubad, romerska bad och karbad. Det fanns även tillgång till massage och kvartslampa, en föregångare till våra dagars solarium. Den förnämligaste delen i anlägg­ningen var simhallen med en stor (25×12 meter) och en liten bassäng, bassänger som i dag är befintliga. I simhallen fanns från starten läktare för 400 sittande och 200 stående åskådare. I dag finns enbart läkaren för sittande kvar medan ståplatsläktaren har blivit solarieavdelning. Borta är också den gamla karbadsavdelningen som i början av 1990-talet istället ersattes av ett modernt gym. Den trev­liga restaurangen/kafeterian finns kvar sedan starten och har drivits av den nuva­rande ägaren i nära 25 år.

 

Under årens lopp ha flera olika typer av tävlingar av­gjorts i Strömbadet. Den förs­ta stora tävlingen hade man i mars 1961SM i simning arrangerades. Därefter följde bland annat landskamper, handikappsim med deltaga­re från hela Europa och flera distriktsmästerskap. Ström­badet har med åren blivit föga rymligt för Gävles alla badentusiaster, då både täv­lingssimmare, motionssim­mare och skolbad ska samsas om den stora bassängen. Det­ta har inneburit att de olika grupperna fått speciella tider att simma på och man kan in­te längre gå och simma när man själv vill.

 

Diskussionen om ett nytt och större badhus har pågått i flera år. Enligt de nuvarande planerna ska ett badhus byg­gas i anslutning till Fjärran Höjderbadet. Badhusbygget är planerat att starta i decem­ber i år och det blir ett modernt badhuskomplex in­nehållande vanliga bassäng­bad, familjebad, relaxavdelning, gym och solarium. Det nya badhuset ersätter då det gamla Strömbadet som blivit alltför omodernt och trångt.

 

För tillfället vet man att Strömbadet ska vara i drift till våren 1996 och därefter får badgästerna söka sig till Valbobadet och andra närlig­gande badhus. Det nya bad­huset vid Fjärran höjder ska enligt planerna stå färdigt vå­ren 1997. Om Strömbadets gamla lokaler blir ett planerat konserthus i slutet av 1900- talet, får framtiden utvisa.

 

JAN G LJUNGSTRÖM

Läs mer av Jan G Ljungström!

————————–

december 02, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website