INSÄNDARE: Släpp taget och byt jobb – Carl Gustaf Leinar – Trygghetsrådet

Carl Gustaf Leinar

Publ. i Arbetarbladet 19/6 2016.

 

Glöm guldklockan! Byter vi inte jobb ofta har varken vi eller samhället någon fram­tid. Tiden är förbi när lång anställning var något att stå efter. Nu premieras entre­prenören – den som har förmåga att hitta nya an­ställningsformer och byta anställning/verksamhet ofta. Vi lever i en värld av digitalisering, omställning, flexibilitet och i stort sett ständig utveckling. Följer vi inte med blir vi aktersegla­de av de som har en bra grundutbildning, byter jobb ofta och utbildar sig även om de fyllt 50 år.

 

Att byta jobb ofta och kar­riärväxla kanske inte är nå­got som vi har längst upp på att göra listan. Men det bor­de vi ha. Det är alldeles för få som tänker på sin egen utveckling och tar aktiva beslut i karriären. Bli inte förälskad i din arbetsgivare – den kärleken blir aldrig besvarad.

 

Vi på Trygghetsrådet, TRR, har mer än 40 års erfarenhet att stötta upp­sagda tjänstemän till nytt jobb. Under åren har vi hjälpt flera hundra tusen människor till nytt jobb och varje år slussar vi cirka 15 000 tjänstemän till nytt jobb, eget företag eller stu­dier. Det vi ser nu är lite av en revolution på svensk ar­betsmarknad. Tidigare pre­mierades långa anställning­ar. Och att byta jobb mitt i karriären var inte aktuellt.

 

Men nu är 50 plus det nya. Vår statistik visar år efter år att tjänstemän som är 50- plussare och blir uppsagda har lättare att få nytt jobb än tidigare.

 

Det är lite förenklat ut­tryckt ett större handikapp att ha varit 20 år på samma arbetsplats än att ha fyllt 55 år! Trygghetsrådets sta­tistik för tjänstemän för hel­året 2015 visar att det var 10 procent fler uppsagda 50-59 åringar som fick nytt jobb 2015 än under 2014. Och motsvarande siffra för 60-plussare var 11 procent.

 

Det här är glädjande och visar att arbetsgivarna vär­desätter erfarenhet och kompetens. Vår statistik vi­sar också att ju mer aktiv du är i nätverk och sociala me­dier – desto lättare hittar du ett nytt jobb.

 

Vi har i dag generellt en rörlighet på svensk arbets­marknad på cirka 20 pro­cent. Det är lågt sett till hur snabb strukturomvandling­en är. Förändringen i sam­hället med digitalisering, mängden nya jobb och an­delen projektanställningar istället för fasta jobb driver på behovet av jobbrörlighet.

 

I dagarna samlades repre­sentanter för Brilliant Minds i Stockholm. Initiativtaga­ren Natalia Brezinzinski intervjuades i Aktuellt och sade att majoriteten av hennes sjuåriga barns kom­mande jobb inte är uppfun­na ännu – så snabbt går jobbutvecklingen.

 

Så Trygghetsrådets upp­maning är att byt jobb ofta­re – det är inte negativt att vara över 50 år och ha erfa­renhet. Och kanske det bäs­ta av allt – den som byter jobb ser till att någon annan kan få ett nytt jobb. Kanske inte nödvändigtvis exakt samma jobb – men ett jobb!

 

Att byta jobb mer ofta är bra för samhället. Martin Henning, docent i ekono­misk geografi vid Handels­högskolan i Göteborg, has visat hur rörlighet på ar­betsmarknaden ger positiva effekter i form av kunskaps­spridning i företag och regi­oner, men även mellan före­tag och regioner. Rörlighei bidrar alltså till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft.

 

Så varför tveka. TRR:s uppmaning till politiker är att göra det enklare att stu­dera efter 47 års ålder, se över möjligheterna till yrkesvägledning för äldre och öppna upp för fler äldre att studera på både högskola/universitet och komvux.

 

För är det något vi med säkerhet vet är att vi lever längre och behöver arbeta längre upp i åldrarna för att finansiera vår välfärdsstat.

 

Det är lite förenklat uttryckt ett större handikappat att ha varit på samma arbets­plats än att ha fyllt 55 år.

 

Carl-Clustaf Leinar vd, Trygghetsrådet, TRF


PUBL. 2016-06-19 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Personlig kommentar: Det var länge sedan som jag blev så glad över att läsa något som till 100% överensstämmer med min egen åsikt. Jag riktigt grämer mig åt att fylla 71 år i år när livet blir mer och mer spännande genom utvecklingen. Kära ungdomar, missa inte detta!!!

 

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top