Mattons garveri ska rivas – av Ingegerd Sörgård

Publicerat i Gefle Dagblad 23/2 2001

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Länsmuseet vill bevara fabriken ritad av E A Hedin.  Bygg & miljö föreslår rivning.

 

 

GÄVLE

 

I nästa vecka ska politiker­na i byggnads- och miljö­nämnden i Gävle ta ställning till om den 100-åriga garveribyggnadenBrynäs, där L A Mattons Läderfabrik låg förut ska rivas eller inte, se även.

 

Malaco Leaf, som äger bygg­naden i dag, vill riva huset för att få plats for parkering och en eventuell framtida utbygg­nad av sin fabrik.

 

Dessutom anser företaget att det är för dyrt att bevara byggnaden. Att använda byggnaden som produktions­lokal är omöjligt och kontor finns det inte behov av, anser företaget.

 

Dyrt att underhålla

Att riva huset och anlägga grönytor och parkering be­räknas kosta fem miljoner kronor, medan det skulle kos­ta dubbelt så mycket att rusta upp huset och bevara det, för­utom att man då skulle få en årlig driftskostnad för under­håll och uppvärmning.

 

Skulle byggnads- och miljö­nämnden säga nej till rivning nästa vecka kan kommunen bli ersättningsskyldig för den ekonomiska skada som fastig­hetsägaren lider.

 

Den risken, tillsammans med företagets åsikt, väger tyngre än de kulturhistoriska aspekterna, tycker Bygg- & miljökontoret i sin utred­ning.

 

Kontroversiellt

Men frågan är kontroversiell. Kommunen har tidigare pekat ut huset som särskilt värdefullt och Bygg & miljö delar bedömningen att det skulle vara en förlust för Gäv­les stadsbild om byggnaden revs. Att en byggnad finns med i bevarandeprogram och studier av olika slag betyder dock inte att det är självklart att huset inte ska rivas, på­pekar tjänstemännen i be­slutsunderlaget:

 

“Inventeringar och pro­gram ger förvisso uttryck för en stark viljeyttring men det är först i beslutssituationen om rivningslov som en vägning sker gentemot andra in­tressen och där även ekono­miska och juridiska realiteter får genomslag. Det ligger där­för en risk i att bevarandepro­gram väcker förhoppningar om bevarande som senare vi­sar sig inte helt lätta att in­fria”, skriver de och fortsät­ter:

 

“I detta fall anser bygg- och miljökontoret att företagets motiv för rivning väger tyng­re än de kulturhistoriska skäl som talar för bevarande”.

 

Länsmuseet, som inte behö­ver ta samma hänsyn till eko­nomiska och juridiska reali­teter, uttalar sig mycket tyd­ligt för att byggnaden ska be­varas.

 

Kulturhistoriskt värde

Länsmuseet anser att Mat­tons Lädergarveri har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. En rivning skulle utgö­ra en påfallande skada, säger länsmuseet i sitt yttrande, där man även påpekar att Mattons garveri har ett samhällshistoriskt värde och är viktigt att bevara om Brynäs ska få behålla den industriel­la karaktär som stadsdelen har haft enligt gamla stads­planer.

 

 

Stadsarkitekten

Mattons Läderfabrik flyttade till 3:e Tvärgatan på Brynäs 1880 efter att ett tidigare gar­veri nära Stora kyrkan hade förstörts i stadsbranden 1869. Den nya läderfabriken ritades av stadsarkitekten E A Hedin och byggdes sedan ut i början av 1900-talet.

 

Fabriken fanns kvar ända till 1961 och hade som mest 152 arbetare. De senaste 20 åren har byggnaden stått oan­vänd.

 

Byggnaden är på cirka 1200 kvadratmeter och upp­förd i tegel med dekorativa takfriser och markerade föns­ter, och tak i falsad plåt.

 

INGEGERD  SÖRGARD

Se även Björn Widegrens artikel om detta!

———————————–

Oktober 31  2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website