Karlsbergs vårdhem rivs trots protester – av Ingemar Fransson

Publicerat i Arbetarbladet Torsdag 5 april 1990

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

   Klickbar bild.

 

Protesterna hjälpte inte – Karlsbergs vårdhem på Söder i Gävle – kommer att rivas.

 

Byggnadsnämnden gav på onsdagen klartecken till rivningen.

 

Det är landstinget, som äger träbyggnaden vars äldsta del sägs vara från slutet av 1700-talet.

 

Länsmuseet, Gävle kom­muns kulturförvaltning lik­som hembygdsföreningen Gävle Gille har med skärpa avstyrkt rivnmgsplanerna.

 

Ärendet var uppe i bygg­nadsnämnden i juni förra året. Men då beslutade man, efter protesterna, att under­söka vad det fanns för möjlig­heter att rädda byggnaden.

 

Men den diskussionen har inte lett till något resultat.

 

–    Vi har undersökt olika al­ternativ. Men det har visat sig att det skulle bli för dyrt att rusta byggnaden, konstaterar Ingemar Arnell, chef för landstingets tekniska avdel­ning.

 

–     Det är ynkligt av lands­tinget att inte kunna ta hand om sina egna fastigheter, sä­ger Peder Mellander, kultur­minnesvårdare på länsmuse­et.

 

 

KULTURVÄRDE

 

Han anser att byggnaden har stort kulturhistoriskt vär­de.

 

Enligt Ingemar Arnell skulle det bland annat krävas hissar och en omfattande upprust­ning för att kunna använda huset till någon lämplig verk­samhet.

 

Kostnaderna har beräknats till uppemot en miljon kr.

 

–  Vi har också hört oss för hos Gävle kommun, om det fanns något intresse där för att ta över byggnaden. Men man har inte heller ansett sig ha råd.

 

– Vi har ansträngt oss, men inte kunnat hitta något alter­nativ, betonar Arnell.

 

Han påpekar också att landstingets socialförvaltning – som har verksamhet i grannbyggnaderna, bland an­nat arbetsterapi – kommit med krav på en rivning. Byggnaden har utsatts för vandalisering och personalen är orolig för vad som kan hända.

 

GRÖNOMRÅDE

 

Tomten kommer troligen i framtiden att användas som grönområde. Det är inte aktu­ellt att uppföra någon annan byggnad på platsen.

 

Karlsbergsområdet har en lång historia. Det var bebyggt redan på 1600-talet.

 

Där har bland annat fun­nits ett värdshus.

 

Landstinget har använt hu­set som administrationsbygg­nad, men nu står det tomt.

 

Peder Mellander hoppas att landstinget åtminstone ska bekosta en fotodokumenta­tion av fastigheten, så att nå­got bevaras till eftervärlden.

 

INGEMAR  FRANSSON

 

Se även:

Vad ska hända med Karlsberg.

Karlsberg för sinnesslöa barn.

————————————–

Oktober 19   2012

  Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..