Funkishus, funktionalistisk stil innebär det fula hus – Olof Hirn

 Publicerat i Gefle Dagblad  24/10 1985.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

RIVA FULA HUS.

 

 

I Onsdags, den 23 oktober 1985, kunde vi läsa i Gävles båda lokaltidningar att Gävles fulaste hus rivitsBrynäsgatan 13. Därigenom har ett av de tydligaste och bästa exemplen på ett bostadshus i funktionalistisk stil som finns i Sverige försvunnit.

 

En egendomlighet med funkisen (funktionalismen) är att de finns så få renodlade exempel på stilen trots att den helt dominerat byggandet i 50 år. Det finns ett fåtal exempel som brukar lyftas fram. Till exempel Hjort­hagen och Kvarnholmen i Stockholmstrakten.

 

 

 

Från landsorten hämtas inte exem­pel. I Gävle fanns ett som var jämbör­digt Stockholmshusen. Det borde ha sparats för Gävles och landets skull.

 

Det är stor skada att huset inte kunde sparas. Kanske såg det för vanvårdat ut — kanske beror det på att funktionalismen och byggandet inte erkänns som den kultur­yttring de faktiskt är. Det har tyvärr inte varit någon debatt om de frågorna. Byggnader måste vara mycket gamla eller spektakulära för att väcka intresse i dag. Ses byggandet så enkelt? Det finns byggnader som är värda att behållas även av andra skäl.

 

Olof Hirn

 

Funkis — ett ideologiskt byggande

Funktionalismen — “fun­kisen” — slog igenom i Sverige i och med Stockholmsutställ­ningen 1930. Förebilderna hade hämtats från Tyskland. Schweizaren le Courbusier är stilens internationellt mest namnkunnige arkitekt. Den nu aktuelle Gunnar Asplund är exempel på en svensk företrä­dare av internationellt format.

 

Funktionalismen är en rö­relse inom byggandet med en stark ideologisk prägel. Det svenska bostadsbyggandet har en gemensam historia med funktionalismen. Funktionalis­men propagerade för och an­visade också lösningarna för ett demokratiskt byggande — ett byggande för alla för att tillgo­dose människans behov. Med­let var det standardiserade, industriella byggandet. Av detta följde utvecklandet av en arkitekturstil — funkisen.

Funkisen som stil känne­tecknas av saklighet och ratio­nalitet. Utformningen följer be­hoven — “Form follows func­tion“. Le Courbusier såg bosta­den som en maskin att bo i. Funkisen tillåter inga åthävor — inga dekorationer.

 

Ofta kännetecknas funkisens bostadshus av att de är mycket smala för att dagsljuset skall nå in överallt. Stora föns­ter är ett annat tecken. Per­spektivfönstret har kanske bli­vit funkisens folkkäraste attri­but.

 

Goda och rationella kök och hygienutrymmen, badrum med fönster till exempel, anses som mycket viktiga. Altaner och balkonger som inte är dekorationer lanserades. Platta tak, eller tak med litet fall och pulpettak tillhör formförrådet. En ljus färgskala är också ut­märkande för funkisen som arkitektstil.

 

I dag håller funktionalis­men på att avlösas som stil av något annat. Därmed är funkis- stilen historisk och ska alltså räknas in i kulturhistorien.

 

Olof  Hirn

——————————–

November 5  2012

Sammanställt och änkat  av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top