OK i Gävle kunde man lita på redan år 1925

Publicerat i Gruppkorsband 1985

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Bil- och oljekooperationen i Gävle har gamla anor. Redan i oktober 1925 bildades här Gefle Droskägares Inköpsförening, föregångaren till IC och sedermera OK. Det betyder att det nu är precis 60 år sedan det börja­de (år 1985). Gävle var därmed en av de platser i landet som först satsade på bil- och oljekooperation.

 

Föreningens första försäljningsstäl­le låg vid södra station. Här hyrde fö­reningen en tomt och satte upp en bensinpump och en liten kiosk

 

F.d. Södra station som nu heter Maxim.

 

Tre år senare flyttade man till Sta­ketgatan 10, där en ny och modern bensinstation uppfördes. Ja, den var faktiskt då en av Sveriges modernaste anläggningar.

 

Klickbar bild för att se den i förstorat skick.

 

  Klickbar bild för att se den i förstorat skick.

Foto: Carl Larssonson, tillhör Länsmuseet.

Interiörbild från ovanstående byggnad.

 

Från börjar var Gefle Droskägares Inköpsförening en sammanslutning för enbart yrkesbilister. 1926 bilda­des en centralorganisation i Stock­holm för att möta det växande intres­set för inköpsföreningar runt om i landet. Denna organisation fick nam­net Bilägarnas Inköpscentral, IC. De lokala föreningarna gjorde sedan si­na inköp från den centrala organisa­tionen. Därigenom kunde man pressa pri­serna och göra fördelaktiga inköp. Överskottet kom också medlemmar­na tillgodo i form av återbäring.

 

Så kom krigsåren med statliga rest­riktioner för både bensin och andra drivmedel. Efter kriget ökade privat­bilismen stadigt. Efterkrigskrisen övervanns, välståndsökningen fram­trädde i alla folklager, tack vare ökad produktion och friare handel mellan länderna. Sverige var på god väg in i det motoriserade samhället i slutet av 1940-talet. Allt fler och fler medbor­gare tog sig fram per bil. I Sverige fanns 1949 ca 280.000 bilar i trafik.

 

Man fick självklart nu också en ökad efterfrågan på allt som behöv­des för bilen, bensin, tillbehör och möjligheter till tvätt och service. På vårt försäljningsställe vid Ruddammsgatan fanns faktiskt redan 1952 de första “Gör Det Själv”- platserna för våra medlemmar och kunder. Som första företag i världen intro­ducerade också OK tanka själv-sys­tem på bensinstationer med början 1951. Avsikten var förstås att pressa bensinpriset åt den växande skaran prismedvetna bilägare.

 

1960 fanns det drygt 1,3 milj. bilar i Sverige. (Idag är siffran ca 3,2 milj. ”1985”) En stor del av svenska folket kunde nu utnyttja bilens möjligheter. Det gick lättare att ta sig till och från job­bet, träffa vänner och bekanta, delta­ga i föreningsliv och ta sig ut i natu­ren, när man hade tillgång till bil. Under 60-talet började också allt fler få en ökad fritid genom femda­garsvecka och längre semestrar. Den här utvecklingen mot allt större fritid bidrog självfallet till bilens starkt ökande popularitet.

 

1969 ersattes namnet och märkes­symbolen IC med OK, som nu blev den samlade symbolen för bilägare och kooperationen. I Gävleområdet fanns då samman­lagt 6 försäljningsställe, Ruddammsgatan, Skutskär, Strömsbro, Södra Kansligatan, Valbo och Brynäs.

 

Marknadspositionen inom OK i Gävle är och har ända från starten varit synnerligen stark. Gävle är ett av OK:s starkaste fästen. Marknads­andelen är så hög om 33%. OK har kunnat hävda sin ställning trots den allt hårdare konkurrensen för olje­produkter. Över 16.000 medlemmar står nu bakom OK enbart i Gävleom­rådet. Var tredje bilist tankar alltså på OK här. Det täta stationsnätet och de mycket välutrustade bilvårdsan­läggningarna har bidragit till denna positiva försäljningsutveckling.

 

Sättet att sälja bensin på har något förändrats under de senaste åren. Antalet obemannade anläggningar har ökat. Allt fler bilister söker sig till sådana försäljningsställen. 15% av all bensin som säljs i Sverige idag, säljs på det här sättet. Men den serviceinriktade bilvårdsanläggningen är viktig och oersättlig. Utan den är det svårt att sköta sin bil till en rimlig kostnad och OK vet här sitt ansvar. Sammanlagt har OK i Sverige 1,2 miljoner medlemmar och är därmed vår största bilorganisation. OK har lyckats klara den alltmer hårdnande konkurrensen på bensinmarknaden bl.a. genom att lyssna till enskilda medlemmars och konsumenters önske­mål. Som kooperativt företag arbetar OK utifrån helt andra värderingar än branschen i övrigt. Konsumentnyt­tan, inte vinstintresset, är grunden för verksamheten. Det är alltid medlemmen som står i centrum för oss på OK, alltifrån den stora satsningen med en kracker vid raffinaderiet i Lysekil, till utbyggna­den av bilvårdsnätet. Under 1985 har OK befäst sin ställning.  Om inte OK fanns och var så starkt, skulle bil ägandet säkert vara mycket dyrare för alla. Bensinpriset skulle ligga högre eller i nivå med de andra flesta europeiska länders bensinpris. Verkstadsbesök skulle vara dyrare, liksom reservdelar.

 

OK i Gävle är en erfaren och dyna­misk 60-åring, som hela tiden utveck­las. Gemensamt med andra OK-föreningar i Sverige har vi sedan 1984 utvecklat en verksamhet som går un­der namnet OK-bilisterna.

 

OK som varande Sveriges största bilorganisation vill genom den här verksamheten bevaka bilistiska in­tressefrågor och ta fram kraftfulla medlemsförmåner. Det vi här vida­reutvecklar är bl.a. bilteknisk, bilturistisk och även biljuridisk service med advokatbyråer knutna till OK på 61 platser i landet.

 

Genom stora ansträngningar, att ut­veckla våra bemannade och obeman­nade bensinstationer, står vi väl ut­rustade att motsvara våra medlem­mars önskemål. Vi kommer dess­utom att göra medlemskapet ännu mera värdefullt genom speciella för­måner.

 

   Klickbar bild för att se den i förstorat skick.

Vi möts på OK!

 

Gävle i oktober 1985

 

————————–

November 18  2012

Sammanställt och  kompletterat med bilder  av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top